Notarieele Verkoopingen Ventes Notariales EENE WEIDE Partij ZAAILAND VETTE WEIDE WOONHUIS Twee WOONHUIZEN WOONHUIZEN WOONHUIS Belle MAISON West - Vlaamsche HYPOTHEEKKAS EIGENDOM InstelMaandag Juli 1937 11 Ha. 15 a. 80 ca. Openbare Verkooping ADJUDICATION Une parcelle de TERRE Uit ter hand te koop OVERSLAG Openbare Verkooping Uit ter hand te koop 2 i Overslag Maandag 9 Oogst 1937 Gemeente Nieuwcappelle groot onder grond van gebouwen, hofplaats, dreven, weiden en zaailanden Gemeente Lampernisse Groot 2 Ha. 93 aren 30 ca. Groot 1 Ha. 54 aren 90 ca. Gemeente Lampernisse Groot 4 Ha. 44 aren 30 ca. te Wytschaete ZITDAGEN Instel Woensdag 4 Oogst 1937 OverslagWoensdag 18 Oogst 1937 Le Lundi 26 Juillet 1937 Commune de Warnêton GHEER Mise-a-prix 9.000 fr. Mise-A-prix 10.000 fr. Gemeente Dickebusch, Dorpplaats Steenweg Yper-Belle Onmiddellijke ingenottreding. Zichtbaar alle weekdagen Voor alle inlichtingen, zich wenden ter stu die van genoemden Notaris. Depositokas op zicht en op termijn Grondpandobligatiën Leeningen op eerste hypotheek M. Maur. DECLERCQ, Kaaistraat, Yper TOESLAG Dinsdag 27 Juli 1937 te WervicK, Kruyseeckestraat Afzonderlijk samen ingesteld met 73.000 ir. Alle inlichtingen ter studie. op Dinsdag 3 Oogst 1937 Twee aaneen houdende Samen ingesteld mits 40.000 fr. WERVICK, Speldenstraat, Nr 52 Donderdag 5 Oogst 1937 Schoone en welgelegen Groot 13 hectaren. Studiën van de Notarissen Rolte Eessen en Roland te Gent. o telkens om 2 uur stipt namiddag, te D1X M U DE, ten gasthove «DE VREDE», Groote Markt, van de volgende goederen Langsheen den gravier «Den Zeedik» Een nieuwgebouwde HOFSTEDE Bij affiche met plan verdeeld in 4 koopen. Langsheen den gravier van den Zeedijk naar Oostkerke Palende Zuidoost aan den gravier, Noord oost aan koop zes. Palende Zuidoost aan den gravier. Wijk De Vla palende aan de Vaart. Deze zeven koopen, gebruikt sedert meer dan 9 jaren door August Vandecasteele, te gen woordiglijk mits den jaarliikschen pacht prijs van 17.000 fr. betaalbaar per semester I April en I October, boven de belastingen en de premie van brandverzekering, met pacht- recht tot t October 1939, mits opzeg door den kooper vóór 1 October 1937. 1/2 p. h. Instelpremie te winnen. Studie van den Notaris The velln te Meessen. van een schoon met stalling, schuur, grond en hof, langs den Ypersteenweg, wijk Strooien Haan, groot 4 aren 3o ca., gekadastreerd sectie B, Nr 896c. VRIJ VAN GEBRUIK. Laatst bewoond door wijlen Juffrouw Eulalie Deconinck. Instelpremie o,5o per honderd. in de herberg De Lindebloem» bij M. Cam. Reynaert te Wytschaete in de herberg De Polka bij M. Henri Lignel te Wytschaete, telkens om 2 uur na middag. Voor alle inlichtingen zich wenden ter stu die van voornoemden Notaris THEVELIN. Etude de Maitre Pierre de Simpel Notaire Warnêton. o a i6 heures de relevée, chez M. Omer Parmentier, Au Gheer a Warrêton, de avec dépendances, fonds, cour et jardin, d'une contenance suivant cadastre section D, numéro 32U, de 2 a. io ca., tenant de l'Ouest au gravier de Messines a Frelinghieri. cadastrée section D, n° 32g, pour 22 ares. Le tout occupé par VI. Raymond Gauquie, sans bail, au loyer mensuel de 8o fr. par mois outre les charges. Faculté d'accumulatión. Studie van den Notaris Déslré Lahaye te Poperinghe. bestaande uit schoon renteniershuis met ga rage en circa 5 a. 40 ca. grond en hof, ook dienstig voor allen handel, gelegen ter dorp plaats, langs de groote baan Yper-Belle en op kleinen afstand van Dickebusch Vijver, aldaar geteekend Nr i3. Naamlooze Vennootschap, gesticht in 1911. Zetel BRUGGE, Moerstraat, 19 Beheerraad Baron Raymond PECSTEEN, eigenaar, Ruddervoorde, Voorzitter. Joseph VAN DER MERSCH, advokaat, Yper, Onder voorzitter. Joseoh SCHRAMME, advokaat, Brugge Jean VAN CAILLIE, notaris, Brugge. Baron Karl van CALOEN, eigenaar, Lophem. Ferdinand JANSSENS de BISTHOVEN, eigenaar Brugge. Ridder Amédée van OUTRYVE D'YDEWALLE. eige naar, St Andries. Collegie der Commissarissen Ernest IWEINS d'EECKHOUTTE, eigenaar, Brielen- bii-Yper. Paul DEWITTE, eigenaar, Dadizeele. Louis DE DEURWAERDER, beheerder, Veurne. Bestuurder Marcel WYSEUR, Doctor in de Rechten, Brugge. Vertegenwoordiger voor Yper en Omstreken Vertegenw. voor PoperingheM. Urbain DELBO Notarisklerk, Dninkerkestraat, 31, Poperinghe. Vertegenwoordiger voor Zonnebeke B°" Noël de VINCK, Eigenaar, Villa Zonnedaele. Studie van den Notaris Jacques Ramaull te Wervick. O te 3 uur namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, Sint- Ni aartensplaats te WERVICK van MET L\Nü Nrs 121 en 123, samen groot 45 aren g3 ca. Verdeeld in drie loten, 200 is aangeduid op plakbrieven met plan. Studie van den Notaris «I. Ramault te Wervick te 3 ure 's namiddags, ter herberg Maison de Ville gehouden door de kinders Dccorte, St Maartensplaats, te WERVICK, van waarvan een dienstig voor BAKKERIJ gelegen Koeistraat, Nrs 22 en 24 te WERVICK. Gebruikt zonder geschreven pacht door M M Richard Keirsbilck en Isidore Garreyn. Recht van samenvoeging. Studie van den Notaris «Jacques Ramaull te Wervick. VAN EEN gelegen te er gekadastreerd sectie C, ex Nrs 5g4i en 5g4h, voor eene grootte van 2 aren 62 ca. Gebruikt door M. Parfait Denis en vrij ten laatste twee maanden na den overslag. EENIGE ZITDAG te 3 uur 's namiddags, ter gehoorzaal van het Vredegerecht te WERVICK, Sint-Maartensplaats Studie van den Notaris Devos te Wervick o Inlichtingen bij voornoemden Notaris Devos. Hebt gij iets te verkoopen of te verhuren Verlangt gij iets te koopen of te huren meldt het in onze KLEINE AANKONDIGINGEN gij zult er profijt bij vinden. Neemt inlichtingen bij degenen die reeds in onze rubriek «KLEINE AANKONDIGINGEN» adverteerden, zij zullen u hunne voldoening uit drukken.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 10