Snijkursus vDamen DE KEIZER MILDREDA BRAS VOOR UWE KOSTUMEN 13, Statiestraat -- YPER Boterstraat, 58, IEPER. 8 ONZE SCHEEPVAART Lijn IEPER - VEURNE - DE PANNE PROCESSIE TE VEURNE Lignes LE SEAU - KEMMEL - YPRES FURNES - LA PANNE PROCESSION DE FURNES ALLERHANDE NIEUWS Een nieuwe kursus vangt aan op DINSDAG 10 AUGUSTUS. Twee lessen per week, den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 u. nanoen. PATROKEIV O I» MAAT. HANDBOOGSCHIETINGEN Burgerlijke Stand van Yper Burgerlijke Stand van Oostvleteren MEESTER - KLEERMAKER BESTE KWALITEIT LAAGSTE PRIJZEN SPOEDIGE BEDIENING Binnengevaren Vrijdag 16 Juli 1937, de Jeanin(schipper Ver- heye) met 74 ton graan voor M. Si*. Vlamertinghe de Doma (schipper De Souter) met 232 ton kolen voor M. Vanoverberghe, leper. Zaterdag 17. de 't Nieuw leper (schipper Vanden Bossche) met 220 ton graan voor M. Vandeputte, leper. Maandag 19, de «Albatros», (schipper Baert) met 84 ton kolen voor M. Vanhoudt, Boezinge de Johan- ne (schipper Cornerman) met 101 ton graan voor MM. Blootacker-Vermeersch, leperde Stad Ieperen schipper Van Rumst) met 15 ton beurtgoed voor ver scheidenende «Prosper», (schipper Vangeenhove) met 80 ton graan voor M. Höllebeke, leperde Dis- poruble(schipper Meyer) met 80 ton turf voor M Vandeputte. leper. Dinsdag 20, de Rosalie (schipper Boute) met 110 ton grint voor Aannemer M. Petillioen, Boezinge de Martha (schipper Buysse) met 145 ton graan voor M. Vandeputte, leper. Donderdag 22. de Stilla Juvans (schipper Floryn) van de beurt «Met Zorg», met 15 ton beurtgoed voor verscheidenen. Weggevaren Donderdag 22 Juli 1937, de Johanne (schipper Co rnerman) met 32 ton oud ijzer, verzonden door M. Degels, leperde Stad Ieperen (schipper Van Rumst) met 5 ton beurtgoed voor verscheidenen. Waterhoogtebenedenpand 2.90 m. toegelaten te varen 1.62 m. Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (53, Kortrijksche Steenweg, Gent). Ter gelegenheid van het 300- Jubileum der vermaarde OP ZONDAG 25 JULI 1937 zal een half rechtstreeksche pleziertrein ingericht worden naar DE PANNE aan HALVEN PRIJS voor de heen- en terugkaarten. Prijs heen en terug Aansluiting uit Le Seau 7.23 leper, Statie V. 7.27 Fr. 11.00 Brielen 7.34 10.50 Elverdinge 7.41 9.50 Woesten 7.47 9.00 Oost-Vleteren 7.57 7.50 Loo, Statie 8.20 Veurne, Statie 9.05 De Panne A. 9.25 Enkel stilstand aan de hierboven vermelde statiën. Veurne, stelplaats V. Oost-Vleteren A. Lion Beige Woesten Elverdinge Brielen leper, Statie A. Aansluiting naar Le Seau 18.55 20.00 20.09 20.15 20.22 20.30 20.40 20.41 Geen stilstand tusschen Oost-Vleteren - Veurne en omgekeerd. ZEER BELANGRIJK: Voor den terugkeer uit DE PANNE neemt men de regelmatige electrieke trams met dezelfde reiskaart die geldig is voor den terugkeer. De gewone treinen zullen versterkt worden en de hierna vermelde bijgevoegde spoorautodiensten zullen ingericht worden. Loo. Statie V. 14.00 Veurne, Statie V. 21.20 Veurne, Statie A. 14.35 Oost-Vleteren A. 22.15 Stilstand aan de tusschenstatiën. De Directie. Société Nationale des chemins de fer Vicinaux (53, Chaussée de Courtrai, Gand). A l'occasion du 300- Jubilé de la renommée LE DIMANCHE 25 JUILLET 1937 un train semi-direct sera organise entre LE SEAU, FURNES et LA PANNE et vice-versa, avec 50 de reduction sur les prix normaux. La correspondance au SEAU de et vers ARMEN TIÈRES est assurée par le Service d'Autobus Debacker- Wgeux, 8, rue de la Gare, Armentières (tél. 240). Les voyageurs de la ligne LE SEAU-YPRES pren- dront l'autorail régulier N" 6 partant du Seau a 6.46 h. Pour le retour de LA PANNE vers FURNES l'on prendra les trams électriques réguliers de la Cöte avec le même billet valable sur tout le parcours. Prix aller et retour Arrivée d'Armentières 6.45 Le Seau D 6.46 Fr. 15.50 Neuve-Eglise 6.54 14.50 Dranouter 7.00 14.00 Kemmel 7.05 13.50 Vierstraat 7.09 13.00 Vocrmezeele 7.13 12.00 Ypres A 7.23 11.00 Ypres D 7.27 Furnes, Station A 9.05 Furnes. Station D 9.06 La Panne A 9.25 La Panne D. (par les tr. réguliers, départ de 20 en 20 m.) Furnes. Dépot D 18.55 Ypres. Station A. 20.40 Ypres, Station D. 20.41 Voormezeele 20.53 Kemmel. Vierstraat 20.58 Kemmel, Village 21.02 Drdnoutre 21.07 Neuve Eglise 21.14 Le Seau A. 21.20 Vers Armentières 21.25 La Direction. Rouw. Indien gij u in 't zwart moet kleeden, verft dan zelf uwe kleederen met de verfstof Coloro. De verfstof Coloro is erkend als gevende het schoonste zwart. Vraagt Coloro aan den drogist. YPER. Erge aanrijding. Zondag namiddag, om streeks 2 u. 30, kwam de 28 jarige Noppe Leon, van Roeselaere, per moto van uit de Meenenstraat naar de Grcote Markt gereden. Zijn verloofde Verbrugghe Marie, insgelijks van Roeselaere en met wie hij binnen een paar weken in het huwelijk moest treden, vergezelde hem en was op de duozitting gezeten. Nauwelijks waren zij een eind op de Groote Markt gekomen of daar wer den de motorijders, omtrent rechtover het huis Foto Danielaangereden door de auto van Dr Deconinck van Wytschaete, die den linkerkant der Staatsbaan volgde alsof hij zinnens was de Markt over te steken in de richting der Korte Thouroutstraat. De moto was vlak tegen den linker modderscherm van de auto ge reden en de schok was zoo geweldig dat Verbrugghe Marie aiover het hoofd van haar verloofde geslingerd werd en bezijdens de aanrijdende auto loodzwaar met het hoofd tegen de straatsteenen botste, waar zij be wusteloos bleef liggen. De sacoche van het slachtoffer werd enkele meters verder teruggevonden, en ook haar schoenen, tot zelfs de duozitting, waarop zij gezeten was, waren afgerukt. Dadelijk snelden ooggetuigen en andere personen, welke dien vreeselijken slag gehoord hadden, toe en namen de ongelukkige vrouw op die, gezien haar ergen toestand, dadelijk per auto naar het O. L. Vrouw gasthuis vervoerd werd. De motovoerder Noppe Leon was slechts aan de beenen gekwetst doch gelukkiglijk zonder groot erg. De moto echter was deerlijk gehavend en ook de auto was beschadigd aan den linker modderscherm en aan den schokbreker die tot tegen het wiel ingedrukt waren. Dr Deconinck zelf had niet het minste letsel. De dienstdoende politie was spoedig ter plaats om het noodige onderzoek te doen en het verkeer op deze druk bereden baan te regelen. Bij hare aankomst in het hospitaal werd aan Ver brugghe Marie het H. Oliesel toegediend en de ge neesheer, die haar onderzocht, stelde een zware sche delbreuk vast en dierf zich over den afloop ervan niet uitspreken. Naar wij later vernamen onderging de ge kwetste, die nog steeds buiten kennis lag en wier toe stand sedert Zondag onveranderd was gebleven. Don derdag morgen de schedelboring. gegeven door Beroepsleerares - StaaUdiploma- Verkeersongevallen. Maandag morgen, om 10 u.. werd de auto van M. Michel Dedryver, van La Made leine bij Rijsel, die met zijn familie op weg was naar de kust, op den hoek der de Stuersstraat aangereden door een zwaren autocamion, gevoerd door Vandeputte Gerard. 30 jaar oud, van Oostnieuwkerke, die van de Maloulaan haar de Stuersstraat gereden kwam en zijn draai veel te kort genomen had. Het vorenste van de fransche heerenauto werd beschadigd, doch geen der inzittenden werd gekwetst. Dinsdag namiddag, om 4 u. 30, kwam Vandamme Gerard, bakker te Zillebeke, per auto van uit de rich ting der Groote Markt door de Boterstraat gereden. Daar men deze straat op sommige plaatsen aan het herstellen is. moest M. Vandamme wat naar links rij den en zoo werd de achterste modderscherm van zijn rijtuig aangereden door de auto van M. Maerten Jo seph. handelsreiziger te Yper. die van uit de tegen overgestelde richting kwam. Alles bepaalde zich hier insgelijks bij eenige stoffelijke schade. Een mislukte poging. De genaamde Doom Emeric, gepensionneerde gendarm en thans brouwerijbestuur der te Yper, heeft Woensdag morgen heel vroeg, hét was nog maar ongeveer 2 u. 30, eens de sterkte van zijn auto willen beproeven ofwel... verschiet er niet van, gepoogd de Halle van Yper te verplaatsen Hoe hij op deze eigenaardige gedachten, of ten minste op een van die twee gekomen is, zal men waarschijnlijk maar moei lijk te weten komen. Bij het verlaten eener herberg op de Vandenpeere- boomplaats is Doom dus, op reeds gemelden dag en uur. in gezelschap van twee vrouwspersonen, met zijn auto op den hoek der Ha 11e gereden, doch ongelukkig lijk voor hem heeft dit gebouw van geen vin verroerd. Alleen de auto had het vorenste tamelijk goed inge drukt en personen van 't omliggende, die door den ge weldig harden slag uit hun slaap gewekt werden en kwamen zien wat er gebeurd was, vonden Doom kla gend en kreunend bij zijn gebroken stuur zitten. Men vindt gelukkiglijk nog altijd barmhartige menschen. en zoo werd de held van dit voorval, die een nog al tamelijk diepe wonde aan het been onder de knie op- geloopen had, uit zijn neteligen toestand geholpen en naar de nog open zijnde herberg, die hij slechts enkele minuten te voren verlaten had, teruggedragen. Wat de twee vrouwen betreft, die werden naar het schijnt niet gekwetst, doch zij hadden verschrikt de plaat ge poetst. STAANDE PERS ZONDAG 25 JULI 1937 Om 2 1 uurGHELUVELTOppervogel 80 fr.Twee zijdvogels, elk 40 fr.Twee kallen, elk 20 fr.Alle vijftal schutters een primé van 15 fr. Inleg 14 fr. Kleine vogels 12 fr. Zooveel vogels als schutters. Om 2 1 uurHARINGHEOppervogel 150 fr.Bo ven de 80 schutters al primés aan 25 fr. Inleg 25 fr. Kleine vogels 20 fr. Om 2 1 uur: RENINGHELSTOppervogel 80 fr. Twee zijdvogels, elk 40 fr.Twee kallen, elk 20 fr. Alle vier schutters een primé van 15 fr.Kleine vogels 10 fr. Inleg 13 fr. 50. Om 2 uurWESTVLETEREN (St SIXTUS) Opper vogel 100 fr.2" Oppervogel (niet te verloten) 50 fr. Twee zijdvogels, elk 50 fr.Twee kallen, elk 25 fr.50 primés aan 15 fr.Kleine vogels 10 fr. Inleg 13.50 fr. Beker voor het grootste getal punten. MAANDAG 26 JULI 1937 Om 2 uurBOESINGHEOppervogel 100 fr.Twee zijdvogels, elk 50 fr.Twee kallen, elk 30 fr.10 hoek- vogels, elk 25 fr.40 geprimeerde vogels van 21 fr. Kleine vogels 15 fr. Inleg 20 fr. DINSDAG 27 JULI 1937 Om 10 1 uurVEURNE Drie Hoogvogels 200. 100 en 50 fr.Twee zijdvogels, elk 100 fr.Twee kallen, elk 50 fr. en 25 primés aan 30 fr.75 primés aan 25 fr. Kleine vogels 20 fr. Inleg 26 fr. Boven de 150 schutters al vogels van 25 fr. Beker en andere prij zen voor het grootste getal vogels. ZATERDAG 31 JULI 1937 Om 5 uurYPER-HOEKJE COMBATSCHIETING, gewone voorwaarden. MAANDAG 2 OOGST 1937 Om 2 1 uurYPER-HOEKJE Oppervogel150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 fr.Twee kallen, elk 35 fr. Boven de 75 kleine vogels aan 20 fr., al primés aan 25 fr. Inleg 25 fr. Geen aftrek op de kleine vogels. DONDERDAG 5 OOGST 1937 Om 10 uurYPER (ST SEBASTIAAN) Weder- landsche groote Schieting ter gelegenheid van het vijf tig jarig Jubileum van H. R. Ommeslagh. voorzitter. (51 prijsvogels meer dan schutters). van den 15 tot den 22 Juli 1937 GeboortenVandersteen Paul, R. Kiplinglaan. Vandepoele Yvette, Recollettenpoort, 5, van Dixmude. Logghe Michel, Recollettenpoort, 5, van Sint Jan. Van Damme Roger, Goude Poortstraat, 9. Herman Alidoor, Zonnebekesteenweg, 64. HuwelijkPattijn Florimond, steenbakker, te Sint Jan en Samijn Flavie, werkvrouw, te Yper. OverlijdensTimperman Aloysius, 80 j., z. b., echtg. Vervisch Sylvie, Lange Thouroutstraat, 25, van Dranou- tre. Bouquet Helene, 70 j., z. b., wed. van Angillis Eugène, Rijke Klarenstraat, 18, van Kortrijk. Hans- sens Frans, 22 j., schrijnwerker, ongehuwd, Lange Thou routstraat, 25, van Overijssche. Huwelijksbeloften: Joseph Arnaert, tabakhandelaar, te Locre en Maria Dequeker, z. b., te Yper. Georges Logghe, handelaar, te Yper en Marie-Louise Danneels. z. b., te Sint Andries. Petrus Salomé, bakker, te Lomme (Frankrijk) en Joanna Salomé, z. b., te Yper. Alphonsus Verleure, timmerman en Bertha Maer- tens, huishoudster, beiden te Yper. Robert Vanden- kerkhove, radio-technieker en Margarieta Devos. z. h., beiden te Yper. Jozef Beun, mekaniekwerker, en Irma Sinnaeve, fabriekwerkster, beiden te Yper. René Monteyne, onderwijzer, te Diksmuide, voorheen te Yper en Emma Vereist, regentes, te Diksmuide. Tweede Kwartaal 1937 Geboorten: Lust Julianus, z. v. Henri en Vanbeveren Maria. Garmyn Guido, z. v. Georges en Ameloot Rachel. Feryn Daniel, z. v. Omer en Kinget Rachel. HuwelijkenGrossey Jozef, wagenmakersgast, uit Loo, en Laleeuwe Noémie, z. b., te Oostvleteren. Decan Robert. Staatsbediende, te Yper en Haeghebaert Margriet, z. b., te Oostvleteren. Haspeslagh Karoius, z. b., te Stavele en Lanszweert Maria, z. b.. te Oost vleteren. Kelderman Adrianus, azijnbrouwer, te Moere, en Decroos Lucienne, z. b., te Oostvleteren. Waeles Alfons, landbouwwerker, te Oostvleteren, en Antosz Zsofia, landbouwwerkster, te Oostvleteren. Therssen Henri, z. b., te Wervick.en Decroos Elisa, win kelierster, te Oostvleteren. Overlijdens: Callewaert Marie-Jeanne, 11 m., d. v. René en van Caestecker Adrienne. Verly Alois, 83 j., z. b„ echtg. Vandamme Pharaïlde. Depreeuw Hor tensia, 69 j., huishoudster, echtg. Sobry Theophiel. B :iau Augusta, 58 j., huishoudster, echtg. Mazereel Isidcor. Vandermeersch Gabriella, 31 j„ huishoudster, echtg. Vandermarliere Jeroom. Louw Romanie, 81 j., z. b„ Wed. Cleenewerck Edward.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 12