TUINDAG 1937 Cinema Flora 18 jAAR, N 17 24 JULI 1937 18 ANNÉE, N 17 24 JUILLET 1937 Weekblad - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de l'Arrondissement d Ypres STAD YPER Programma der Feestelijkheden GEMEENTERAAD VAN YPER Yper L A V I E P A R I S I E N N E GERECHTIGHEID Is de vaart Yper-Komen nuttig? HET YPERSCHE ORGAAN DER VEREENIGING DER GETEISTERDEN Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, YPER, Abonnement 18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren. Tel. 500 35 ct. het nummer Naamlooze artikels geweigerd LA REGION D'YPRES ORGANE DE L'ASSOCIATION DES SINISTRÉS Rédaction, Administration et Publicité 34, rue au Beurre, YPRES. Abonnement 18 fr. 00 par an Étranger 32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges. 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Les articles non signés sont refusés ZATERDAG 31 JULI Om 20.30 uur Concert door de Harmonie Ypriana Groote Markt Koning Albert. Om 21.30 uur Uitstap van Reus Goliath, Groote Markt, Boterstraat, Tempelstraat, Statiestraat, R. Colaertplaats, Maloulaan, Elverdinghestraat, Van den Peereboomplaats, Groote Markt. ZONDAG 1 OOGST Om 10 uur Processie ter eere van O. L. Vrouw van Tuine. Om 17 uur Concert door de Harmonie Vrije Kunstkring van Sotteghem, op de R. Colaert plaats. Om 21 uur Volksbal in de Halle. MAANDAG 2 OOGST Om 15 uur Prijsuitdeeling aan de Leerlingen der Nijverheidsschool, in den Stadsschouwburg. Om 20.30 uur Concert door de Socialistische Harmonie Boomgaardstraat. DINSDAG 3 OOGST Om 9 uur Rouwdienst in St Maar tens voor de Gesneuvelde Yperlingen, van wege de V. O. S. Om 14 uur Groote Velokoers voor Juniors. Om 20.30 uur Concert door de Vlaamsche Harmonie op de Veemarkt. WOENSDAG 4 OOGST Om 9 uur Gewestelijke Geitenprijskamp op de Veemarkt. DONDERDAG 5 OOGST Om 10 en 14 uur Groote Schieting aan de Pers, door de Koninklijke Gilde St Sebastiaan Om 15 uur Kampioenschap van Yper voor Trottinetten, op de R. Colaertplaats, Maloulaan en M. Haiglaan. Twee Trottinetten en talrijke nuttige prijzen, ter waarde van 1.000 fr., geschonken door het Stadsbestuur. Twee Prachtbekers, geschonken door het huis G. Van Wonterghem, Boterstraat, Yper. 1) Snelheidskoers. a) Jongens reeksen van 7, 8, 9 en 10 jaar4 prijzen per reeks. b) Meisjes reeksen van 7, 8, 9 en 10 jaar 4 prijzen per reeks. 2) Fondkoers met Handicap, 1000 m. a) Jongens van 9 en 10 jaar 4 prijzen. b) Meisjes van 9 en 10 jaar: 4 prijzen. Men schrijft in op het StadssecretariaatOp Donder dag 29 Juli, Zaterdag 31 Juli, Woensdag 4 Oogst, telkens van 3 tot 5 uur namiddag. De ingeschreven kinderen vergaderen op Donderdag 5 Oogst om 2.30 uur op de Groote Markt, rechtover het Stadhuis, om vandaar in stoet en met muziek op te trekken naar de R. Colaertplaats. Om 20.30 uurConcert door de Symphonie Ypriana op de R. Colaertplaats. ZATERDAG 7 OOGST Om 13 uur Groote Velokoers, Groote Prijs van Yper. Om 20.30 uur Turnfeest, door den Kring De Onvermoeibaren op de Kiekenmarkt. ZONDAG 8 OOGST Om 15 uurOpenluchtfeest, op de Vanden Peereboomplaats. Om 21 uur Prachtige Lichtstoet. Aanzet Vee markt. Slachthuisstraat, Dixmuuestraat, Groote Markt, Korte Thouroutstraat, Kauwekijnstraat, Meenen- straat, Groote Markt, Hondstraat, Patteelstraat, Rijselpoort, Kanonweg, Wateringstraat, Zaalhof, Yperleestraat, Tegelstraat Rijsselstraat, Groote Markt, Neermarkt, Boterstraat, G. de Stuersstraat» R. Colaertplaats. - ZONDAG 15 OOGST Om 11 uur en 14 uur Groote Prijskampen in het Lijnvisschen, in de Majoorgracht, Rijssel- poort. Om 20 uur Concert door de Liberale Harmo nie R. Colaertplaats. Zitting van Maandag 26 Juli 1937, om 18 uur DAGORDE 1. Proces-verbaal der zitting van 5 Juli 1937. 2. Commissie van Openbaren Onderstand Rekening over het dienstjaar 1936. 3. Slachthuis Woning Vergrooting. 4. Muziekschool Electrische verlichting. 5. Stadsbegrooting over het dienstjaar 1936 Wijziging. 6. G. de Stuersstraat Kermisfeesten Aanvraag om toelage. 7. Spoorverkeer tusschen Yper en Roeselaere Motie. 8. Mededeelingen. Door 't venster gloeit het avondrood, De taak is afr.de zorg is dood, Welaan mijn vrouwken, schenk me blij Mijn tasje PACHA Chicorei. VANAF VRIJDAG 23 JULI vereenigt al de groote Fransche Vedetten MAX DEARLY CONCHITA MONTENEGRO, MARCELLE PRAINCE, enz. naar het beroemd meesterwerk van J. Offenbach. mum Een prachtige politiefilm. Men begint met den PATHÉ-JOURNAL. Kinders NIET toegelaten. Sommige personen en 't is jammer zulks te moeten bestatigen trachten, om redenen die met het algemeen belang niets te maken hebben, het economisch nut der vaart Yper-Komen in twijfel te trekken. Hun opzet, de werking der voorstanders van het herstel der vaart Yper-Ko men te dwarsboomen en den heropbloei van Yper en de streek tegen te werken, vindt ongelukkig lijk maar al te gemakkelijk ingang in het Minis terie van Openbare Werken, waar men sedert lang reeds allerhande argumenten heeft aange haald om het herstel onzer vaart telkens te ver dagen, en waar men nu heel gelukkig schijnt, door dit verschil van zienswijze van enkele in woners van Yper, een nieuwe beweegreden ge vonden te hebben om ons het herstel der vaart Yper-Komen te weigeren. De tegenstand, die zich in het Ministerie tegen het herstel der vaart in de laatste tijden aftee- kende, toont al het kwaad dat die enkele perso nen aan Yper berokkend hebben. Voor het Minis terie immers is het voldoende geweest te ver nemen dat sommigen het nut en de noodzakelijk heid der vaart betwisten om te besluiten dat het herstel der vaart, waarop onze streek recht heeft, niet eensgezind noch algemeen gevraagd en ge- wenscht wordt. Na herhaalde malen het herstel der vaart Yper- Komen verdaagd te hebben tot op het oogenblik dat de Staatsfinanciën zouden verbeterd zijn na vruchteloos gepoogd te hebben te doen gelooven, zich steunende op de vroegere mislukkingen, dat de vaart onherstelbaar was, vindt men nu niets beters dan datgene in twijfel te trekken wat vroeger nooit betwist werd, namelijk het econo misch nut der vaart. Nu is er geld genoeg voor handen, de groote en nieuwe werken die men te allen kante uitvoert getuigen hetnu ook, na de werken van het Albertkanaal waar er veel groo- ter moeilijkheden te overwinnen waren, erkent men de mogelijkheid van het herstel der vaart Yper-Komen, doch men heeft er thans wat anders op gevonden en men beweert dat de kosten van herstel te hoog beloopen volgens het nut dat de vaart biedt. Moeten wij hier doen opmerken dat, had de Staat getrouw gebleven aan zijn plechtig aange gane verbintenis van volledig herstel der streek die voor het heil van gansch het land geslacht offerd werd, en had hij dus de vaart Yper-Komen veel vroeger moeten herstellen, dit werk heel wat minder zou gekost hebben dan tegenwoor dig Zoo er daarvoor nu eenige millioenen meer moeten uitgegeven worden, dan is zulks uitslui tend aan de nalatigheid van den Staat zelf te wijten. Het grootste gedeelte der schade aan de vaart Yper-Komen werd door oorlogsfeiten ver oorzaakt. Die schade moet dan ook op rekening der oorlogsschade hersteld worden, onze streek heeft er recht op en aan dit recht valt niet te tornen. Niemand, hij weze zoo hoog geplaatst als hij wil, kan of mag ons dit recht betwisten. Wat nu het nut der vaart Yper-Komen betreft, wij hebben jiier vroeger reeds dit nut op onweer legbare wijze bewezen en namelijk bij middel der zoo welsprekende cijfers van de bevolking der jaren 1860 en 1934 in de arrondissementen Yper, Kortrijk, Rousselare en Thielt. Het is zelfs dit argument dat er grootelijks heeft toe bijge dragen om den Heer Minister De Man tot het herstel der vaart te doen besluiten. Verders heb ben wij ook nog herhaalde malen de gelegenheid gehad het zoo treffend voorbeeld der vaart Kort- rijk-Bossuyt aan te halen. Die vaart werd niet

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 1