De eerste Handelsfoor te Poperinghe d'entre-nous Flamands ou Wallons méconnais- sent. Pourquoi ne dirions-nous pas Aimer son pays Flamand n'est pas plus détester le pays Wallon, qu'aimer sa maman n'est haïr toutes les autres mèresOui pourquoi ne pas appliquer a nos Provinces cette vérité que Raoul Follereau ex- prime pour les Pays Puissent les belles stances du Te Deum chan- tées d'une fagon prenante, sous la Direction du maitre de chapelle, M. Baert, par la maitrise de la cathédrale St Martin, avec accompagnement d'un orchestre symphonique et des grandes or- gues, être exaucées et nous procurer ainsi une paix fraternelle II est midi. Groupés devant l'hótel de ville, autorités, anciens combattants Beiges et alliés et invalides civils de la guerre écoutent reli- gieusement, le cceur ému et le front chargé de souvenirs, notre chant patriotique Vers l'Ave- nir et notre hymne national exécutés par l'Har- monie Ypriana II est regrettable que les enfants des écoles ne soient pas la, comme les années précédentes pour exalter, devant les anciens de la grande guerre, leur reconnaissance et leur patriotisme, en chan- tant en chceur la Brabangonne Et voila que du campanile de notre beffroi déferle une musique cristalline qui nous enve loppe de ses chants nostalgiques. Nous songeons que peut-être a cette heure, les échos de tous nos carillons Beiges se rejoignent dans l'éther et se fondent en un hymne grandiose pour célébrer l'anniversaire de notre indépen- dance. Nous voulons ici rendre hommage au talent de notre jeune carillonneur, M. Ryckelinck, qui, dans ses cloches, sait faire vibrer l'ame ancestrale d'Ypres. Tandis qu'il nous charme de son jeu déja trés subtil, nous évoquons le passé glorieux de notre chère cité en murmurant ces vers d'Albert de Teneuille L'ame des siècles morts est une cendre chaude Vers qui viennent ramper nos instincts assoupis Cet après-midi des bancs de nuages apparais- sent a l'Ouestils glissent vers nous ils sont la de grosses gouttes tombent. Est-ce la... «drache nationale Non, pas encore. Elle ne fera sans doute son entrée solennelle qu'au cours des festi- vités de ce soirD'alertes en alertes, le cadran' marque l'heure du concert que doit donner l'Har- monie Ypriana Nous n'allons pas en détailier le programme qui fut, d'ailleurs comme toujours, choisi avec beaucoup d'a propos. De plus, faut-il encore faire l'éloge de cette phalange musicale qui a porté sa renommée artistique bien au dela de nos murailles. Comme nous l'avons déja dit et redit bien des fois, Monsieur Frangois Deridder peut être fier de ses musiciens qu'il dirige avec une belle maitrise. Dés les derniers accords d'une marche militaire bien scandée, l'air se déchire avec fracas c'est le signal du feu d'artifice. Aussitót, la foule qui vient d'applaudir nos vaillants Yprianistes se précipite vers les meilleures places. Et puis des oh et des ah prolongés en point d'orgue ac- cueillent fusées, bouquets, moulinets et cascades flamboyantes qui jettent leurs clartés sur la fa- gade du palais de justice. Des applaudissements frénétiques saluent le bouquet final, trés réussi qui encadre l'inscription Leve België» tandis que d'innombrables pétards éclatent au dessus de nos têtes. La drache ne fut point de la Fête et person- ne ne le regrette. Tous les coeurs ont battu a l'unisson, puissent- ils continuer de la sorte Gaired. De handelsfooren staan aan de orde van den dag. In alle steden van eenige beteekenis wordt alreeds een plaatselijke handelsfoor ingericht. Aldus hebben o. m. Yper en Veurne reeds de hunne. Dank aan de be moeiingen van een groep ijverige en ondernemende personen houdt Poperinghe thans ook, van 23 tot 26 Juli, zijn eerste handelsfoor in de lokalen van het stadhuis en van de Middelbare school. Omtrent een jaar geleden werd hier een plaatselijke Handelskamer gesticht en al dadelijk werd het ge dacht voorop gezet een handelsfoor in te richten. Dit ontwerp werd in de middens van handel- en nijveraars seffens sympathiek onthaald en een comiteit kwam tot stand dat als volgt werd samengesteld: Eerevoorzitter: M. Ach. BossaertVoorzitter, M. Willy Gombertonder voorzitters MM. Ch. Frimout en A. Masscheleinsecre taris R. ClaushulpsecretarisM. J. Huys leden MM. H. Maes-Rommens, V. Battheu, M. Devos, O. Devos, E. Denut, J. Gouwy, A. Lava, E. Leeuwerck, A. Moncarey, C. Quaghebeur, G. Rabaut, O. Stevens. Zeggen wij seffens dat dit comiteit in zijn werking ten volle is geslaagd en dat deze eerste handelsfoor onder alle opzichten gelukt mag heeten en dan ook ongetwijfeld vanwege het publiek een welverdiende belangstelling zal genieten. Donderdag namiddag te 2 uur, had in de raadszaal van het stadhuis te Poperinghe de officieele openings plechtigheid plaats, in aanwezigheid van talrijke over heden en vooraanstaande personen. De heeren Willy Gombert, voorzitter en Achille Bos saert, eerevoorzitter, omringd van de leden van het inrichtend comiteit, verwelkomden de uitgenoodigden. Onder deze bemerkten wij de heeren J. Vandooren, burgemeester van PoperingheClinckemaille, arron dissementscommissaris V. Sansen, E. Lcbeau, H. Le- febvre en E. Desmytter, gemeenteraadsledenJ. Cle ment, provinciaal raadslid Z. E. H. Deken Vervaecke de heeren L. Van Merris, vrederechter Van Nieulandt. politiecommissarisJ. Vanderghote, burgemeester van of van het land, worden de verplaatsingen bemoeilijkt kostelijker en zij vergen daarbij meer tijd. De aan sluitingen met de treinen van het binnenland zijn on voldoende geregeldzelfs sedert eenige jaren heeft men het geraadzaam gevonden het treinverkeer geheel af te schaffen om naar Roeselare te reizen centrum cnzer Provincie. Ook om zelfde reden van afstand De stoet verlut het Stadhuis om zich naar de Middelbare School te begeven. Van links naar rechts op het voorplan MM. R. Claus, secretaris van het Comiteit J. Van dooren, burgemeester RClinckemaille, arron dissementscommissaris; Willy Gombert, voor zitter en Ach. Bossaert, eere-voorzitter van het Inrichtend Comiteit Van Nieulandt, politie commissaris. Yper Deconinck, burgemeester van ReninghelstPil, burgemeester van Stavele Dejonghe, burgemeester van WatouBouton, burgemeester van Vlamertinghe H. Vermeulen, voorzitter, en E. Toussaert, secretaris van de Ypersche Handelskamer, vergezeld van een sterke afvaardiging leden van de Ypersche Handelskamer en van het Comiteit der Ypersche Handelsfoor M. Wul- lus, bestuurder der Midde.bare school, enz. enz. De heeren Missiaen, volksvertegenwoordigerVan- denbulcke, senatorDr Brutsaert, gemeenteraadslid en Em. Devos, arrondissementscommissaris van Roeselaere- Thielt, hadden zich laten verontschuldigen de ope ningsplechtigheid niet te kunnen bijwonen. Na de gebruikelijke voorstelligen, sprak de heer voorzitter Gombert volgende openingsrede uit Zeer Eerweerde Deken, Mijnheer de Burgemeester, Mijnheeren, Het Comité der eerste handelsfoor van Poperinghe is ten zeerste verheugd, zijn oproep zoo druk beantwoord te zien en de belangstelling die gij in onze handelsfoor stelt, is voor ons een aanmoediging om te streven naar nog beter, nog schooner. Het doel onzer Handelsfoor is onze stedelijke pro- dukten en koopwaren beter te doen kennen en te waar- deeren. Wij willen onze streekgenooten aantoonen dat zij alle artikelen ter plaatse kunnen verkrijgen aan voordeelige prijzen. Wij willen bewijzen aan hen, die hun aankoopen in groote centra doen, dat zij gewoon lijk meer betalen dan" hier: Wij willen hen overtuigen, dat zij uit solidariteit, de voorkeur moeten geven aan de handelaars der stad. Grooter verkoop in de stad is een middel om de werkloosheid te bestrijden. En ook onze kunstschilders dienen aangemoedigd te worden. Onze jeugd, zal door hen, de schoonheid van onze streek leeren kennen. De 70 deelnemers aan deze eerste handelsfoor, heb ben kunnen vaststellen, welke moeite en welke kosten er aan deze inrichting verbonden zijn. Deze deelname-zal geen onmiddellijke vruchten af werpen. De deelnemers zullen niet dadelijk een hoop bestellingen moeten aanteekenen. Het doel der handelsfoor is de koopers gereed te ma ken. De bezoekers zullen door de standen weten tot wie zich te wenden wanneer ze aankoopen te doen hebben. Het is een soort voorbereiding waarvan de deelnemers later de vruchten moeten plukken. Deze eerste handelsfoor te Poperinghe moet de be vestiging zijn van ons streven, naar meer voorspoed en naar grooter ontwikkeling. Het is ook de plicht van het comité zijn dank te betui gen aan allen die deze handelsfoor mogelijk gemaakt hebben. Dank aan het stadsbestuur dat door een milde toelage ons in de mogelijkheid stelde iets puiks op touw te zetten. Dank aan den heer Declercq, ontvanger van telegraaf en telefoon aan de gewestelijke drukpers aan de talrijke muziekkorpsen die zoo bereidwillig de feestelijkheden zullen opluisteren. Dank aan de milde schenkers van prijzen en gelden. Het comité is zeer gevoelig geweest aan deze schoone geste. Maar ook de baanbrekers, de deelnemers, verdienen onzen dank. Deze opening moet voor hen een aanmoe diging, een spoorslag zijn, om in de toekomst nog har der te wedijveren. Vergeten wij ook onze diepbetreurde afgestorven be stuursleden nietHeer Jerome Vancayzeele, Heer Nes tor Lietaert, die zooveel hebben bijgebracht tot het in richten dezer handelsfoor. Een bijzonder woord van dank gaat naar de Gees telijke Overheid, naar de burgerlijke personaliteiten die op deze plechtigheid aanwezig zijn. Ze geven ons het bewijs dat zij onze onderneming naar waarde schatten. Wij vragen U, Mijnheer de Burgemeester, tot de ope ning der eerste Handelsfoor te willen overgaan. Levendige toejuichingen begroetten het einde van deze rede, waarop de heer burgemeester Vandooren volgenderwijze antwoordde Geachte Heeren, Als Burgemeester dezer stad valt de eer en het ge noegen mij te beurt, de eerste handelsfoor te mogen openen welk op heden in onze stad verwezenlijkt wordt. Pas enkele maanden geleden, namen eenige vooruit strevende handelaars en nijveraars onzer stad het ini tiatief, een handelskamer te Poperinghe tot stand te brengen. Weldra kwamen eenige medewerkers zich bij hen voegen, en samenwerkend hand in hand, moch ten zij weldra de vruchten plukken van hun aanhou dend zwoegen EEN HANDELSFOOR KWAM TE PO PERINGHE TOT STAND. Onnoodig hier te steunen op de moeilijkheden wel ke zich voordoen in onze kleine stad, in dit verlaten hoekje van West-Vlaanderen, telkens het erop aankomt de handel en nijverheid onzer stad te verdedigen of te kampen tegen concurrentie. Alles waarop men bogen mag in een stad van het binnenland moet men hier derven. Een ware handicap weegt hier in de balans voor het uitvoeren van handel en nijverheid. Door den verren afstand van het center der provincie zijn de vervoerkosten voor het aanbrengen van koop waren aanzienlijker. Niettegenstaande deze groote moeilijkheden waar mede de handelaars en nijveraars onzer stad en om liggende te kampen hebben, heeft de onlangs gestichte Handelskamer onzer stad, moedig de handen aan het werk gesteld en blijken gegeven van waren durf en groote bedrijvigheid, door het oprichten van deze zoo wel geslaagde handelsfoor, welke ten goede komen moet aan onze streek en enkel voor doel heeft eene betere toekomst aan de bevolking te verschaffen, de handel en nijverheid in onze stad te ontwikkelen, en buiten aile politiek, samen te werken om het lot van de middenklas onzer bevolking op te beuren en te verbeteren in de maat van het mogelijke. In naam van het stadsbestuur van Poperinge en in mijn persoonlijken naam breng ik hier openbaar hulde aan de werkzaamheid en de groote krachtinspanning welke de Handelskamer verwezenlijkt heeft door het oprichten dezer eerste en prachtige handelsfoor. Ik breng ook hulde aan de toewijding van al de leden van het bestuur van de Handelskamer en ik bedank hen uit ganscher harte voor al hetgeen zij be trachten of verwezenlijken ten bate van den voorspoed en de ontwikkeling onzer geliefde stad. Een woord van dank ook stuur ik toe aan de tal rijke deelnemers die den oproep van onze Handels kamer zoo geestdriftig hebben beantwoord en ik wensch hun veel bijval. Mijne dankbetuigingen gaan ook over, in persoon lijken naam en in naam der stad, tot al de hier aan wezige personaliteiten, gezagvoerders en burgers, hier op deze plechtigheid aanwezig, aldus een blijk geven de hunner belangsteling in deze handelsfoor en in den bloei en welvaart onzer stad. Ook deze rede werd hartelijk toegejuicht. Vervolgens ving het bezoek aan van de talrijke mooie en leerzame stands, die in de lokalen van het stadhuis zijn opge steld. De overheidspersonen onderhielden zich gerui- men tijd met de heeren tentoonstellers en begaven zich vervolgens naar de lokalen der Middelbare school, waar het tweede en voornaamste gedeelte van de foor is ingericht. Vooraf werd door den heer voorzitter Gombert aan den voet van het standbeeld aan de Poperingsche gesneuvelden een prachtige bloemen garve neergelegd. In de lokalen der Middelbare school zijn niet minder dan 55 stands, van de meest verschillende bedrijven, opgesteld. Alle tentoonstellers hebben gewedijverd om hunne waren op de meest aanlokkende manier voor te stefien en vele stands zijn effenaf prachtig. Het lijdt geen twijfel dat het publiek talrijk deze uiterst welge slaagde tentoonstelling zal bezoeken en dat deze eerste handelsfoor een groot succes te gemoet gaat. Dit weze voor de inrichters een welverdiende belooning voor al de opofferingen en inspanningen die zij zich getroost hebben en voor de tentoonstellers, die door him eens gezinde medewerking aan dit succes hebben medege- holpen, een aanmoediging om op den ingeslagen weg voort te gaan. Tijdens het bezoek aan de stands in de Middelbare school, kwam de heer volksvertegenwoordiger E. Bu- taye, de overheden vervoegen, aldus zijn sympathie betoonende voor de inrichters en tentoonstellers dezer eerste handelsfoor, -o- PROGRAMMA Zondag 25 Juli vanaf 14.30 ureMuziekfeest gegeven in de Handelsfoor respectievelijk door de Muzieken van Dranoutre, Watou, Rousbrugge, Dickebusch en Vla mertinghe. Ieder muziek geeft een Concert van onge veer één uur. Om 20.30 uur Kunstconcert gegeven door het Muziek van den Katholieken Kring te Poperinghe, met mede werking van den Peter Benoitkring, gegeven op de kiosk, Groote Markt. (Programma wordt afzonderlijk gegeven). Maandag 26 JuliSluiting der Handelsfoor. Vanaf 17 ure tot 20 ureConcerten gegeven door de Muzieken van Westouter, Abeele en Proven in de Han delsfoor. Om 20.30 uur Kunstconcert gegeven door de Konink lijke Philharmonie van Poperinghe, op de Kiosk, Groote Markt. (Programma wordt afzonderlijk uitgegeven). TOT SLOT GROOT ACROBATISCH FEEST met VUURWERK op gespannen ijzerdraad op 12 meters hoogte, uitge voerd door den beroemden Acrobaat Heer GABEL- LONI en zijne onovertrefbare medewerkster. Al de dagen der Handelsfoor, GROOTE VERLICH TING der Groote Markt en der bijzonderste gebouwen. Op Woensdag 28 Juli 1937, om 19.30 urein de Feest zaal van het StadhuisKostelooze Cinemavertooning. gegeven door het Huis Ernest Leeuwerck. Photograaf Gasthuisstraat, 40, Poperinghe. Daarna. TREKKING DER TOMBOLA.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 3