4 HET TREINVERKEER «IEPER-ROUSSELARE» ECOLE MOYENNE DE L'ETAT DISTRIBUTION DES PRIX DE PRIJSUITDEELING VAN DE RIJKSMIDDELBARE SCHOOL Prijsuitdeeling der Stadsjongensschool ROND KEN MINISTERIEEL BEZOEK Op 15 dezer heeft de Heer Ph. Van Isacker, Minister van Economische Zaken, op uitnoodi- ging van het Vlaamsch Economisch Verbond met de medewerking van de Handels- en Nijverheids- kamer van Rousselare, een bezoek gebracht aan de stad Rousselare. Verscheidene handels- en nijverheidsinstellin gen werden met het ministerieel bezoek vereerd. Naar de dag- en weekbladen melden had na deze bezoeken een ontvangst plaats. De Heer Laga, Voorzitter van het Vlaamsch Economisch Verbond, Afdeeling Rousselare, alsook de Heer M. Carlier, Voorzitter van de plaatselijke Han dels- en Nijverheidskamer, spraken zakelijke re devoeringen uit. De Heer J. Laga handelde over Rousselare handelscentrum terwijl de Heer Car lier uitwijdde over de plaatselijke textielnijver heid en uiting gaf aan enkele desiderata. Tusschen deze stippen wij aanverbetering aan de spoorwegverbindingen, opbouwen nieuwe lokalen station, afschaffing der overwegen mid den de stad, verdubbelen van het spoor tusschen Thourout en Brugge... HERINRICHTING VAN HET SPOORVERKEER TUSSCHEN ROUSSE LARE EN YPER MET RAILAUTOS. In zijn antwoord en toespraak verklaarde de Heer Minister Van Isacker de al te dikwijls verandering van Minister van Verkeer valt te betreuren. Het Ministerie van Verkeer is een ministerie waar men voorbij gaat. Zoo was het met mij, zoo was het met Minister Spaak en zoo meer. Men schijnt er niet genoeg reke- ning mede te houden dat een goede organisatie van verkeer een hoofdkwestie is. DE TOESTAN- DEN WAAROVER TERECHT WORDT GE- KLAAGD ZULLEN DOOR MIJ AAN MIJN COLLEGA VAN VERKEER VOORGELEGD WORDEN». Wij zijn gelukkig te vernemen dat de Heer Minister van Economische Zaken, welke ook in transit verkeerde in het Ministerie van Verkeer, het zijne zal bijdragen om de herinrichting van het spoorverkeer tusschen beide West-Vlaamsche steden te bekomen. Dit voorbijgaan van Minister Van Isacker in het Ministerie van Verkeer ligt nog in ons aller geheugen. Hij was het immers die de totale af schaffing van het treinverkeer goedkeurde. Het was de Heer Minister Van Isacker die de eindbe slissing nam. en de afschaffing trachtte goed te praten bij onze Senatoren en Volksvertegenwoor digers. Van deze gelegenheid maken wij graag gebruik om het antwoord en de uiteenzetting van den Heer Van Isacker, toen Minister van Verkeer, in de Kamerzitting van 9 Februari 1932, te herinne ren. Heer Volksvertegenwoordiger Dierkens inter pelleerde den Minister van Verkeer op Dinsdag 9 Februari 1932. Wie zich aan deze interpellatie interesseert kan gerust de parlementaire hande lingen raadplegen op Bldz. 717/723-jaar 1932. In 1932, in 1936 zooals in 1937 was en blijft de Minister van Verkeer de phonoplaat, de radio zijner Administratie. Per fas et nefas trachten de Ministers van Verkeer van 1932 en 1936/1937 de handelwijze en van de Directie der N. M. B. S. en van de Administratie van Verkeer goed te praten. Wij citeeren volgende uiteenzetting van Minis ter Van Isacker zie bid. 721 parlementaire handelingen van 9 Februari 1932. Men zal zeggen dat op de lijn Yper-Rousselare het spoor zesmaal zooveel reizigers vervoert als de autobussen. HET IS JUIST, maar de ontvangsten van het spoor zijn slechts 2,50 zoo hoog als de ontvangsten der autobussen. (cfr. P. S.) Hoe is dit te verklaren Natuurlijk doordat de reizigers die den vollen prijs moeten betalen naar de autobus gaan, terwijl deze, die op den trein met gunsttarie- ven vervoerd worden aan den spoorweg ge- trouw blijven. Zoo hebben wij op de lijn Roe- selare-Yper een DEFICIET VAN FR. 200 PER DAG. Dit deficiet zal nog aangroeien. INTE- GENDEEL DE NIEUWE WIJZE VAN UIT- BATEN MOET AAN DE NATIONALE MAAT- SCHAPPIJ EEN BONI VAN FR. 1200 PER DAG GEVEN IK HEB GEOORDEELD DAT IN DIE VOOR- WAARDEN ER NIET KAN AAN GETWIJ- FELD WORDEN. Gij zijt sceptisch. Mijnheer Dierkens, de CIJFERS DIE IK OPGEEF BLIJKEN UIT HET VERSLAG VAN DEN DIENST DER UIT- BATING DAT, NAAR HET MIJ VOORKOMT. OP ERNSTIGE GRONDEN BERUST. De on- dervinding zal bewijzen of de werkelijkheid beantwoordt aan de theoretische berekening. Zoo sprak de Heer Van Isacker op 9 Februari 1932 als Minister van Verkeer, als verdediger zijner Administratie. Ingaande op de partijdige verslagen rustende op ernstige gronden, onder ministerieele goedkeuring werd het treinverkeer totaal afgeschaft op 26 Mei 1932. De eene Minister van Verkeer volgde den an deren op... en zoo komen we tot Minister Marcel- Henri Jaspar... Van die prachtige vooruitzichten, door Minis ter Van Isacker voorgesteld op 9 Februari 1932, kwam er niets in huis. Het deficiet der treinen Fr. 200 per dag, waarvan de huidige Minister van Verkeer beweert geen kennis te hebben, wel ke moest veranderen in een boni van Fr. 1200 per dag, steeg door de alleen uitbating per auto bus tot boven de Fr. 1500 per dag. In 1936 be droeg het dagelijksche deficiet, na 5 jaar proef neming, nog Fr. 670 Alhoewel de berekeningen zeer grondig ge maakt werden en alles volgens ministerieele ver klaringen op ernstige gronden berustende was, benadert het totale deficiet sedert de afschaffing twee millioen fr. De Ministers van Verkeer gin gen heen... de ambtenaren, voorstanders der af schaffing, verdedigers der alleen uitbating per autobus, blijven koppig, halsstarrig, hun fameus systeem-type verdedigen. Nu de Heer Van Isacker, Minister van Econo mische Zaken, bij de afschaffing van het Spoor verkeer op onze streek betrokken, kennis nam der totale mislukking der proefneming, der groote verliezen der autobusuitbating... der lichtzin nigheid waarmede te werk gegaan werd, zal Hij, wij twijfelen er niet aan, krachtdadig tusschen- komen bij den Heer Marcel-Henri Jaspar om de herinrichting van het Spoorverkeer tusschen beide steden te bekomen. In 1931 werd het treinverkeer afgeschaft, na grondig onderzoek, omdat er een deficiet bestond van Fr. 200 per dag... nu kan men Fr. 1300 be sparen door het spoorverkeer met railautos in te richten... en de Minister van Verkeer blijft... aar zelen.. waarom en om wille van welke personen? Als 't moet zullen wij nog enkele bewijzen leveren omtrent de partijdigheid der Adminis tratie van Verkeerons geduld is bijna ten einde... onze documentatie en bewijzen evenwel niet uitgeput P. S. In tegenstelling met de verklaring van Minister Van Isacker op 9 Februari 1932 waren de ontvangsten der treinen Fr. 1.375.000, deze der autobussen Fr. 215.000 per jaar. De spoorontvang- sten waren dus 6.50 hooger dan deze der auto bussen en niet 2.50 (cfr. document 936 en Minis terieel antwoord op 16-12-1936). Le soleil, qui depuis trés longtemps boudait notre terre, sans doute paree que les peuples y sont trop pervers et trop méchants, n'a pas voulu laisser passer le 15 juillet sans illuminer de son or scintillant les succès des lauréats de notre école moyenne. Non seulement il prodigua sa lumière mais aussi toute sa chaleursi bien que, sous la coupole de notre théatre communal, autorités, professeurs et parents comme élèves avaient l'impression d'être parqués dans une couveuse. Et pourtant, si la chaleur énerve et amollit les énergies humaines, nous pouvons affirmer que son emprise fut sans effet sur les élèves, petits ou grands, qui exécu- tèrent avec brio chaque numéro figurant au programme. Une vibrante Brabangonne et notre cher Tuin daglied i> chantés par toute l'école, sous la direction de M. Hanoulle, saluèrent l'entrée des autorités. Parmi elles, nous avons remarqué les échevins MM. Lemahieu, Van der Mersch et Delahayele commis- saire d'arrondissement, M. Clinckemaille le secrétaire communal, M. Versailles les membres du bureau ad- ministratif de l'école le député, M. Missiaen, le Pré sident de la commission d'assistance publique, M. Bou quet, le Président de l'Union des anciens élèves, M. Van Alleynnesles membres de la commission de l'Union, MM. Toussaert et Gaimantl'Inspecteur des écoles communales, M. Tordeurle Directeur de l'école de musique, M. Blommele professeur de religion, l'abbé Debusscherele professeur honoraire, M. Pau wels le Bibliothécaire, M. Antonyl'Ingénieur des ponts et chaussées, M. Merlin le vice-Président de la chambre de commerce, M. Tahonet le Président du comité des fêtes, M. Gruwez. Pour permettre a tout le monde de se mettre dans l'ambiance de cette belle et imposante cérémonie, un orchestre symphonique réduit, dirigé par Monsieur De- cadt, nous fit entendre une sélection de Faustde Gounod, qu'il interpréta avec beaucoup de délicatesse. Aussitót après, les élèves de la 3C année d'études de la section préparatoire nous délectèrent d'une char mante saynète Het Zilvren Scheepje Ils firent hon- neur a leur professeur, M. Platteau, dont nous appré- cions toujours la belle méthode d'enseigner, sous le signe de l'ordre et de la discipline. Puis deux choeurs a deux voix Zooals de Bieen et O Woning, wees gegroet(ce dernier dü a la plume de Weber) furent chantés avec beaucoup de justesse et un bel ensemble par les élèves des 5e et 6' préparatoires et de la 1*' moyenne, sous la direction paternelle et précise de M. Hanoulle. Le tout petit qui vient de terminer la 1° étape de son instruction et qui para it sur la scène, déja plus con- scient de sa personnalité naissante que lorsqu'il venait, ici-même, tambouriner avec ses condisciples du jardin d'enfant, nous amuse par ses allures de petit homme et fait vibrer les cordes les plus sensibles de nos coeurs par la candeur de son visage heureux et fier, refiétant le désir de bien faire ce que le maitre lui a appris. Lorsque ce maitre s'appelle M. Tamboryn, que nous surnommerons volontiers le père de ses élèves, le résultat acquis est merveilleux. Aussi, que de netteté et que de puissance dans la dic tion et que d'expression dans la mimique, lorsque ces jeunes espoirs de l'école déclamèrent deux choeurs parlés Krieken plukken de Jef Mennekens et O, die Ezel de Paul Tamboryn. Nous félicitons en particulier le professeur poète qui sait s'adresser avec un rare talent l'imagination fé- conde des enfants. Après un choeur a deux voix Clochettes du Prin- tempsde Mendelssohn, chanté sous la direction de M. Hanoulle. par le même groupe d'élèves dont nous avons parlé plus haut, l'orchestre joua, en intermède, Fantasia de Middleton. Pour clóturer la partie divertissante du programme. M. Paul Tamboryn, qui est aussi professeur d'éducation physique, nous présenta une legon de gymnastique exécutée par un groupe d'élèves de la section moyenne. Ceux-ci nous ont permis de contempler de magnifi- ques mouvements d'ensemble exécutés avec souplesse, précision et homogénéité et de nous rendre compte ainsi de la grande valeur de ce cours, tout aussi im portant que les autres car le proverbe latin ne dit-il pas Mens sana in corpore sano Ce qui veut dire que dans un corps sain se développe un esprit sain. Or. il y a-t-il meilieur régime pour le corps qu'une gym nastique rationnelle et bien comprise Le Directeur. M. Oorts, vint alors remercier les auto rités présentes d'avoir répondu a son invitation et en particulier les membres de l'Union des anciens élèves qui lui firent don de 5000 fr. pour l'achat de livres classiques. Puis, il annonga deux bonnes nouvelles. Tout d'abord, celle de la création d'une 5l' greco-latine qui, nous n'en doutons pas, aura fait le plus grand plai- sir aux parents des nombreux et brillants élèves qui peuplaient la sixième latine et qui de ce fait pourront poursuivre leurs études a l'école moyenne et qui certes intéressera les parents qui auraient l'intention de faire suivre les cours des humanités anciennes par leurs enfants. Ensuite, la nouvelle réjouissante et tant attendue de beaucoup de parents, celle de la création d'une section moyenne indépendante pour jeunes filles. Done, grace aux démarches de M. Van Alleynnes, Président de l'Union des anciens élèves, les jeunes filles seront instruites par des regentes, dans des locaux qui leur seront réservés. De plus, les heures d'entrée et de sortie des classes ne coïncideront pas avec celles des jeunes gens. Cela pour éviter toute promiscuité. D'ail- leurs celle-ci n'a jamais existé et n'aurait pu exister grace a la surveillance vigilante et constante des maï- tres, grace aussi a la salie de jeux réservée aux jeunes filles pour les heures de récréation. Après le beau défilé des 395 lauréats et élèves de l'école. l'échevin. M. Lemahieu excusa le Bourgmestre, M. Vanderghote. retenu par ses fonctions, puis il fit le petit discours d'usage, félicitant le Directeur, les pro fesseurs. les lauréats et leurs parents et souhaitant bon nes vacances a chacun. Avant le départ des autorités, les élèves entonnèrent en chceur Vers l'Avenir Alors, les portes s'ouvrirent largement et se fut l'en- volée générale vers le grand air, non sans que parents et élèves eussent d'abord remercié les professeurs. Vivent les vacances!... GAIRED. OP DONDERDAG 15 JULI 1937 IN DEN STEDELIJKEN SCHOUWBURG TE IEPER Deze zeer belangrijke gebeurtenis verliep te midden van een zeer keurig en belangstellend publiek. Laten wij eerst de aandacht vestigen op het puik orkest dat onder leiding van Heer Decadt. leeraar aan de school, een zeer fraaie selectie speelde uit Faust van Gounod <E. Tavan). Zeer beschaafd was dit spel en merkwaardig de interpretatie Al de leden van dit uitstekend orkest verdienen den besten dank voor hun welwillende medewerking. Vervolgens voerden de leerlingen der school op Het Zilveren Scheepje onder de leiding van den Heer Platteau. leeraar, stukje dat zeer bevallig aandeed en waarvan de uitgalming verzorgd was. De zangoefeningen Zooals de bieën O, Woning, wees gegroetvan Weber, onder het bestuur van Heer Hanoulle, waren fijn. De voordrachtoefeningen onder het bestuur van den Heer Tamborijn Krieken plukken van J. Mennekens, O, die Ezel van Tamborijn. bekwamen een verdien den bijval. De Heer Tamborijn bekomt een ensemblewaar in elke leerling zijn persoonlijkheid bewaartvandaar een ware bekoorlijkheid. Het tweestemmig lied Clochette du Printemps van Mendelsohn en Fantassia van Middleton, wa ren uiterst verzorgd. Daarna komen de zeer verdienstelijke turnoefeningen onder het bestuur van Heer Tamborijn aan de beurt. Meer dan een half uur houdt de leeraar u in adem. Geen jacht op effect, alleen het physiologisch nut in elke beweging. Men zegde weieens dat de wetenschappelijke gym nastiek vervelend kon zijn. Heden werd bewezen dat ze esthetisch is naar houding en naar dynamisme. Ze is alleszins rationeel Geen oefening zonder bepaald nut op een gegeven spierenkomplex en levensverrichting Heer Tamborijn weet tevens zijn onderwijs te do- seerenen daarin ligt het geheim van zijn kennis en zijn charme Waarlijk een prachtige en leerzame feestelijkheid, die inwerkte op de toeschouwers 't Is ook nie) zonder belang enkele gegevens uit de toespraak van den Heer Bestuurder te onderlijnen. De bevolking van de school klimt tot 400 eenheden- De grieksch-latijnsche sectie bloeit en wordt uitge breid bij aanstadnde schooljaar. De afdeeling der meisjes wordt van dan af ook vol ledig en afzonderlijk ingericht Dit alles, naast de merkwaardige feestelijkheden van heden, toont aan dat de school een merkwaardigen bloei te gemoet gaat. Wij junnen het haar van harte J. T. De prijsuitdeeting der Stadsjongensschool heeft plaats op Donderdag 29 Juli, om 9 uur 30. Diegene die verleden jaar de prijsuitdeeling bijwoon de zal zich het sprookjesspel De Boschduiveltjes herinneren. Dit jaar wordt, onder muzikale leiding van Heer J. Decadt, het operetjeDe Prins van Sintop gevoerd. Het is een spel van koningen, prinsen, kabou ters dat zich afspeelt in het verre Oosten. Wie De Boschduiveltjesheeft zien spelen zal er aan houden Donderdag aanstaande naar den schouw burg te gaan.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 4