Dan. Gauquie - Devos Le Musée de Guerre du Saillant ALLERHANDE FIJNE GEBAKKEN PRIJSUITDEELINGEN TENTOONSTELLINGEN BONJOUR, MONSIEUR! Le Musée de Guerre du Saillant d'Ypres entrée Rue du Verger. Middelbare Beroepshuishoudschool der H. Familie, G. de Stuersstraat, 32 Pastel bakkerij Au Petit Gourmand Lamoot - Gryson Boterstraat, 60, YPER BOTERKOEKEN CAKES BESCHUITEN, enz. ZWEMKRONIEK TOURISME De prijsuitdeeling in de verscheidene scholen van stad zal op volgende dagen en uren plaats hebben Zaterdag 24 Juli, te 9 u., in de H. Familie, de Stuers- straat. Maandag 26, te 10 u., bij de Rousbrugge Damen, Maloulaan. Dinsdag 27, voor de leerlingen der school van O. L. Vrouw van Tuine, Beluikstraat. Woensdag 28, te 9 u. 30, in St Vincentiuscollege, Bol- lingstraat. te 14 u. 30, in de feestzaal van het Christen Volkshuis, voor de leerlingen van St Aloysiusschool. te 15 u., in den Stadsschouwburg, voor de leerlingen der Stadsmeisjesschool, Rijselstraat. Donderdag 29, te 9 u., in de feestzaal der Wenninck- straat, voor de bewaarklassen der Mariaschool (Zusters Lamotte). te 9 u. in de zaal van den Meenensteenweg, voor de leerlingen van St Jozefsscholen, vanaf het 3e studiejaar. te 9 u. 30, in den stadsschouwburg, voor de leerlingen der Stadsjongensschool, St Niklaasstraat. te 14 u.. in 't lokaal Familiekring voor de leerlin gen der H. Harteschool (Zusters Lamotte), Capucie- nenstraat. te 14 u. 30. in het Christen Volkshuis, voor de leer lingen van St Michielsschool. te 15 u., in den Stadsschouwburg, voor de leerlïhgen der Stadsmeisjesschool, JusticeSt Janstraat. Vrijdag 30, te 9 u., in de feestzaal van den Meenen steenweg, voor de leerlingen van het le en 2° studiejaar der St Jozefsscholen (Kalfvaart, Potyze en Meenen steenweg). te 14 u., in den Stadsschouwburg, voor de leerlingen der Mariaschool, Beroepsschool en huishoudklas van de Zusters Lamotte. De handwerken van de Stadsmeisjesscholen der Ri:- selstraat, 58, te Yper. zullen aldaar ten toon gesteld worden op Zaterdag 24 en Zondag 25 Juli, van 8" tot 11 1/2 u. en van 13 tot 19 uur. De ingang is vrij en kosteloos. De bevolking van leper en omliggende zal opnieuw in de gelegenheid gesteld worden zich te mogen ver lustigen in den aanblik van de talrijke werken en werkjes, nuttige en kunstige voortbrengsels van meisjeshanden linnen, kleedjes, mantels, door de leer lingen van de Inrichting der H. Familie, in den loop van het schooljaar vervaardigd. Zij zullen tentoongesteld worden voor het publiek vanaf Zaterdag, 31 Juli tot Dinsdag 3 Augustus, eiken dag van 9 u. tot 12 u. in den voormiddag en van 2 u. tot 5 u. in den namiddag. De toegang G. de Stuersstraat, 32, is vrij en kosteloos. AVEZ-VOUS VISITÉ LES MUSÉES EN VILLE Commencez par In de St Jozefsschool, Meenensteenweg, zal ook een merkwaardige Tentoonstelling van het handwerk der leerlingen gehouden worden. Vrije toegang: van Donderdag 29 Juli tot Maandag 2 Augustus, van 9 tot 12 u. en van 2 tot 6 uur. Het mooie handwerk van de leerlingen, groote en kleine, zal ongetwijfeld veel bijval genieten. vous serez si agréablement surpris que vous désirerez en visiter d'autres TOUJOURS DU NOUVEAU! UITSLAGEN DER EXAMEN I. Officieel Examen van Snijleer, Confectie en Teekenen. 4e Studiejaar, Sectie A. Met onderscheidingMejuffers Martha Huyghe, Esther Willaert, Suzanne Deroo, Antoinette Verdruye. Maria Plouvier. 4e Studiejaar, Sectie B. Met onderscheidingMejuffers Julia Jacobs, Irène ander Cruysse, Yvonne Bouve. II. Officieel Examen van Algemeene Vakken 3° Studiejaar Met de grootste onderscheidingMejuffers Renée Bouve, Esther Bollingier. Met voldoeningMejuffers Laura Delva, Andres .Lalous, Margriet Takacs. III Officieel Examen van Huishoudkunde 3e Studiejaar Met groote onderscheidingMejuffers Esther Bollin gier, Renée Bouve. Met onderscheidingMejuffers Elisabeth Den Exter, Margriet Tackacs, Lucienne Bras, Andrée Lalous, De- nise Delbrouck, Laura Delva. OPVOLGER Goede waai* Matige prijzen Trouwe bediening HET GROOT ZWEMFEEST VAN YPRES SWIMMING CLUB Begunstigd door een heerlijk weertje, mocht ons feest van Zondag 1. L, op een prachtsucces bogen Ruim een duizendtal personen hadden den weg naar de zwemkom gevonden, en waren getuige van de prach tige wedstrijden, waarvoor de Ypres Swimming Club gezorgd had. Duizend personenEn dat voor een stadje lijk leperIn Antwerpen of Gent of Brussel, zijn ze reeds tevreden, als er 300 menschen zijn om een zwem feest bij te wonen. Een bewijs dat de zwemsport hier ter stede zeer populair is En toch, niettegenstaande de overgroote belangstelling, zuilen we een deficiet mogen boekenDe overgroote kosten van het kam pioenschap Inrichtingstaks, herinneringsplaketten, ver plaatsing der officieelen en deelneemsters, enz., zullen daar wel niet vreemd aan zijn Nu, daarom geen moed verloren, en te naaste jare nog beter, hé DE TECHNISCHE UITSLAGEN 1) 33 m. kleinen (Y.S. C.) 1. Demoor Roger, in 35'' 1/52. Staelens Jean, in 40" 1/5 3. Harper Sidney, in 41" 2/5. Knap gewonnen door den jeugdigen vlaskop, die stel lig de sporen van zijn doorluchtigen papa aan 't volgen is. Ook J. Staelens schijnt een goede belofte te zijn, en is op den goeden weg. 2) 66 m. meisjes (Y. S. C.) 1. Dehaene Denise, in 112" 3/5 2. Masschelein Béa- trice, in 1'24" 1/5 3. Verstappen Beatrice, in 1'33". Op prachtige wijze gewonnen door D. Dehaene die haar prachtprestatie van Vive Sint Elooi bevestigt. Ook Béatrice Masschelein is er goed op vooruitgegaan, en zal wellicht een onzer beste zwemsters worden. 3) 100 m. schoolslag beginnelingen. Finaal: 1. Demeester (R. G. S. C.), in 1'31" 2. Van Marcke (K. Z. K.), in 1'38" 3/5; 3. De Muynck 'K. B. Z. K.), in 1'39". Schoone overwinning van den Gentenaar Demeester. die een goeden tijd verwezenlijkt. Ook de Y. S. C. man Coekelberg wist goed zijn plan te trekken in zulk hoog gezelschap. 4) 66 m. vrije slag kadetten. 1. Van Halme (K. B. Z. K.), in 47" 4/5; 2. Van de Voorde (R. G. S. C.), in 51"; 3. Lowage (G. Z. V.). in 55". Hier was Maurice Busschaert niet opgewassen tegen veel oudere tegenstrevers, en niettegenstaande een moe dig verweer, moest, hij d^ vla# strijken. 5) 100 m. streekzwemmen kadetten (meisjes). 1. Clem. Van Meerbeeck (K. A. Z. C.), in 1'39''2. Martha Busschaert (Y. S. C.) Mej. Van Meerbeeck,- die moest dienen als proef- paard voor Martha Busschaert, wist op haar gemak te zegevieren, een pracht cronomakend. Er valt toch *nog veel te leeren, hé Martha Geen moed ver loren hoor, want Mej. Van Meerbeeck is de sterkste kadette van België 6) 100 m. vrije slag, beginnelingen. Finaal: 1. Vanden Abeele (G. Z. V.), in 1*14"2. Van Cappel (K. B. Z. K.), in 1*14" 2/5; 3. Crehel (R. G. S. C.) Evenals in de 100 m. streekzwemmen, is er slechts één Yperling in finaal, namelijk D. Demey, die echter to taal uit vorm scheen, want hij miek in zijn reeks den archi-slechten tijd van 1*31". Na zijn schoone prestatie van Deinze, waar hij de 100 m. zwom in 1*18", hadden we meer van hem verwacht. Van den Abeele en Van Cappel mieken een tijd die hen als junior rangschikt. 7) 100 m. schoolslag kadetten. 1. Pauwels (K. B. Z. K.). in 1'37'' 2/5; 2. Walraedt (Y. S. CJ.'in 1'54" 2/5; 3. Didier (Y. S. C.) J. Forster, die tweede aantikte in 1*41" 2/5. werd. gedeklasseerd, om met slechts één hand gekeerd te heb ben. Spijtig, want zijn match met Pauwels was iets uit het bovenste schof. Een schoone les. hé Jean 8) Kampioenschap van België 400 m. vrije slag Dames 1) Germaine Slama (R. B. S. C.) in 610". 2) Fernande Caroen (O. S. C.) in 6'H'. 3) Galens (K. A. Z. C.) in 6'23" 2/5. De nederlaag van Fernande Caroen, zal stellig als een donderslag geklonken hebben in de Belgische zwemwereld, want algemeen werd het Oostendsche meisje als groote favorite voor dat kampioenschap aan zien. Er moet echter te harer verontschuldiging bijge voegd worden, dat ze ongesteld was. De koers zelve, was iets uit het bovenste schof, één schouder aan schouder gedurende 400 m. Na twee maal een slecht vertrek genomen te hebben, was het Mei Caroen die de leiding nam, vóór Mej. Slama, om die slechts af te staan na 375 m. Dan werd het een eind sprint, die nog maar zelden gezien geweest is, in een koers, van 400 m. Mej. Slama. die physisch sterker is dan F. Caroen, wist, met het laatste greintje macht, een halven meter voorsprong te verwerven, die haar de zege mc*st brengen. Fernande Caroen zal alleszins nog moeten leeren hare zenuwen bedwingen, vóór een wedstrijd, want dèar alleen ligt de oorzaak van hare nederlaag. Veel Je zenuwachtigDie twee slechte départs zijn daar ook een oorzaak van. Mej. Vandekerkhove deed de 400 m. in schoolslag in den tijd van 6'47" 4/5, terwijl het Bel gisch rekord 6'47" bedraagt. 9) 3x66 m. aflossing 3 zwemwijzen heeren 1) Gentsche Z. V. in 2'29" 4/5. 2) R. Ghent S. C. in 2'36" 4/5. 3) K. Brugsche Z. K. in 2'59" 1/5. 4) Ypres S. C. 5) W. S. Deinze. 6)Roeselaersche Z. V. Schoon verweer der Ypersche ploeg: D. Demey- Coeckelberg-D. Busschaert die zich slechts nipt laten kloppen door de sterke Bruggelingen. M. Frank Matthys, winnaar van den Grooten Prijs van Yper ontvangt de gelukwenschen van de heeren schepenen Delahaye en Van der Mersch. 10) Groote Prijs van Yper 200 m. vrije slag 1) Fr. Matthys (G. Z. V.) in 2'35". 2) A. Zonnekeyn (O. S. C.) in 2'41'' 2/5. 3) Van Halme (K, B. Z. K.) in 2'45" 2/5. Op prachtige manier gewonnen door den Belgischen kampioen, die een zijner beste tijden van dit seizoen maakte. 11) Aflossing 3x66 m. dames DOstend S. C. in 2'49" 3/5. 2) K. Antwerpsche Z. C. in 2'50" 3/5. Gemakkelijke overwinning voor de kampioenenploeg, die een prachttijd maakt. 12) Aflossingskoers 7x33 m. Y. S. C. R. Z. V. 1) Ypres S. C. in 2'53". 2) Roeselaersche Z. V. in 3'7" 1/5. Van een boulevard gewonnen door de Ypersche cracks Daar er geen inschrijvingen waren voor den spring- wedstrijd. hebben L. Mion en D. Demey een uiterst ge slaagde voorstelling gegeven van de geheele gamma klassieke sprongen. Water-PoloYpres Swimming Club 1. SelectieW'.S. Deinze-Kortrijk Z. K. - Roesel. Z. V. 7. Hier werd het een Waterloo voor onze ploegNa twee jaar uit de beweging gebleven te zijn, was onze taak niet opgewassen tegen de sterke selectie die voor onzen neus gezet was. Het noodige verband ontbrak in onze ploeg, waarvan iedere speler, het altoos op eigen houtje wou probeeren Van de Yperlingen was het A. Lefèvre die de beste man was. alhoewel hij veel onkans had in zijn schoten. D. Demey moet nog wachten van een polomatch te spe len, tot hij zijn hoofd breken kan, want zijn opmerkin gen tegen den scheidsrechter waren absoluut misplaatst. Ge moet leeren den scheidsrechter en zijn beslissingen eerbiedigen, jongen, en dan klappen van polo te spelentij de selectie waren Mortier (K. Z. K.maar bijzonderlijk Declerck (K. Z. K) de groote uitblinkers Rogisa. De deelneemsters aan het kampioenschap 400 m. damesvan links naar rechtsrechtstaandeMej. Ghysbrechts, Giliant, Caroen, Slama (kampioene) en Galens. Gezeten Mej.Van de Kerkhove, Goris en Hanet. Section de Cyclotourisme Ypres-Poperinghe Nous invitons cordialement nos membres de bien vouloir assister le Dimanehe 25 Juillet a l'excursion cycliste a La Panne, 65 km. Départ d'Ypres a 7 heures. Départ de Poperinghe a 7 h. 45. Le Dimanehe 1 Aoüt, excursion cycliste au Monl- Cassel, 65 km. Départ d'Ypres a 7 heures. Départ de Poperinghe a 7 h. 45. Pour bus renseignements complémentaires prière de s'adresser aux délégués du T. C. B.. 30, rue des Prêtres. Poperinghe 61, rue d'Elverdinghe. Ypres. Cyclo.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 5