'In het Molentje' -HET YPERSCHE- LA REGION D'YPRES Zielmissen Kousen, Zokken Dassen (Plastrons), enz. 18 JAAR, N 17 24 JULI 1937 18 ANNÉE, N 17 24 JUILLET 1937 WEKELIJKSCH OVERZICHT bij BOCKLANDT - VELGHE Tempelstraat, 31, YPER Groote keus van Alles aan zeer genadige prijzen. STEDELIJK MUSEUM MUSÉE MERGHELYNCK Gevonden en Verloren Voorwerpen Naar 't Vacantieplein CONTROLEBOEKEN VOOR BEENHOUWERS ONDERSCHEIDINGEN Ter eere van O. L. Vrouw van Tuine St Vincentius Genootschap Yper Kerk der Paters Ongesch. Karmelieten Zondagrust Repos Dominical I BIJVOEGSEL SUPPLÉMENT O De militaire gebeurtenissen in Spanje, die zich moeten afrollen onder eene drukkende hitte van 40" in de schaduw, worden eenigszins uit het oog verloren om wille der besprekingen die nog al tijd aan den gang zijn te Londen om een wereld conflict te ontgaan. Na de moeilijkheden ont staan door de aanvallen op twee duitsche sche pen, die de grensbewaking verbroken hebben, is men aan 't zoeken gegaan naar eene andere op lossing. Men heeft voorgesteld de twee strijden de partijen als oorlogvoerenden te erkennen, maar op voorwaarde dat al de vrijwilligers terug gedreven worden uit Spanje. Hier stuit men op groote tegenkanting van Italië en Duitschland. En daarmeê wordt voor 't oogenblik alle oplos sing van dit netelig vraagstuk stop gesteld. Men blijft altijd belemmerd in alle onderhandelingen door de stellige verklaring van Duitschland, ge steund door Italië, dat het nooit zal toelaten dat het communisme in Spanje zegeviere. Men zou zeggen dat Duitschland, Italië en Portugal het alleen te doen hebben om geen verandering te laten inbrengen door de vreemde mogendheden om de rebellen, die op zeer goeden voet zijn, om den strijd te winnen, niet te belemmeren in hun nen vooruitgang. In Frankrijk is de economische toestand weer in zeer hooge spanning. De fransche munt heeft verleden week nog eene gevoelige inzinking ge kend. De verschillige partijen die deel uit maken van de nieuwe regeering schijnen het ver van eens te zijn over den te volgen weg. Er heerscht een groot verschil van zienswijze tusschen de woord- en gezagvoerende vertakkingen der poli tieke partijen. Allen zien hoe langer hoe beter in dat men tot nu toe met het doordrijven van het front-populaire-plan heelemaal misgeloopen is. Doch, niettegenstaande enkele terugwerkin gen, durft niemand het aan, af te breken met het stelsel dat men tot nu toe gevolgd heeft. Er zijn gedurende deze laatste dagen zeer gewichtige besprekingen aan den gang geweest om nieuwe financieele maatregelen te treffen en een uitweg te zoeken aan den wanhopigen toestand die ont staan is. De beheerder der Banque de France werd afgesteld en vervangen door een jonger element dat misschien den durf zal hebben door drijvende besluitselen te nemen. Na de moeilijkheden ontstaan tusschen Rus land en Japan, zijn er ook weer nieuwe verwik kelingen gekomen tusschen China en Japan. Men zou waarlijk zeggen dat er onderduims gewerkt wordt om in het Oosten een gelegenheid tot oor log uit te lokken. Wie er het meest belang bij heeft aldaar een strijd te verwekken durft men niet openlijk bepalen. En in hoever dit gelegen heid zou zijn tot een algemeene losbarsting is even weinig te bepalen. Ook in Palestina blijven er steeds groote moei lijkheden in 't gedrang. Engeland heeft aldaar eene zeer moeilijke taak op de schouders. Om de gemoederen te bedaren en het geschil te be slechten had men te Londen voorgesteld Pales tina in twee deelen te verdeelen, doch de Ara bieren gaan hiermede niet akkoord en de gisting is geweldig. Als men dit alles bijeen neemt en er ernstig over nadenkt is men gedurig meer en meer over tuigd dat er gestreefd wordt naar het doen uit barsten van een oorlog. Men zoekt aan den eenen kant mogendheden in de war te drijven om hunne krachten te verdeelen, terwijl van een an deren kant uitbreiding gezocht wordt van bond- genooten voor een reuzenstrijd. RIK. rechtover den tweeden boom Ter gelegenheid van Tuindag zal de toegang tot ons stedelijk museunri, Boomgaardstraat, kosteloos zijn den Zondag 1 Oogst en den Maandag 2 Oogst, van 10 tot 12 u. en van 2 tot 5 uur. Wij wakkeren het publiek levendig aan er de nieuwe aankoopen te gaan bewon deren. die de commissie van het museum gedaan heeft en waaronder wij bijzonderlijk vermelden de mooie verzamelingen van aquarellen van M. de Selliers de Moranville, voorstellende de schilderachtige hoekjes van het vooroorlogsche Yper, en de prachtige schil derij Aanbidding der Drie Koningenvan Jean Thomas, gezegd de Jonge, schilder en graveerder, ge boren te Yper, den 5 Februari 1617, en overleden te Weenen, den 6 September 1678, laatste leerling van Rubens. In 1648 was hij meester der Gilde van Ant werpen en in 1658 was hij aangestelde schilder aan het Keizerlijk Hof te Weenen. Zijn bijzonderste werken bevinden zich in de musea van Nancy, Olmutz en van Weenen. Met dezen laatsten aankoop bezit ons stedelijk mu seum werken van twee groote Ypersche schilders van vóór de omwenteling van 1789De kroning der H. Maagd ,van Karei van Yper, en De Aanbidding der Drie Koningen van Jean Thomas. Verdienen ook nog vermeld te worden, in de zaal van Louise De Hem, de groote Ypersche artiste, drie werken van allereerste gehalte van de hand van haar schoonbroeder Théodore Cériez, gewezen bestuurder onzer academie van Schoone Kunstenle De Koopman van Prenten (Verzameling Ridder de Stuers) 2« De Boekenliefhebber (Verzameling Edmond Liégeois), en 3' De Smis (gift van Jufvr. De Hem, door tusschen- komst van haar neef M. Maurice De Hem, griffier der Rechtbank van Eersten Aanleg te Yper). In de chineesche zaal zal men, in de nieuwe uitstal ramen in vorm eener pagode, gansch een verzameling van oude porseleinen van China van uit de 17e en 18e eeuwen kunnen bewonderen. Lundi prochain sera passé l'acte de constitution de l'association sans but lucratif Les Amis du Musée Merghelyncksous la présidence d'honneur de la douairière Arthur Merghelynck et la présidence de M. Daniel TackMademoiselle Elisabeth Merghelynck sera secrétaire et M. Cyrille Schmidt, trésorier de la nouvelle société. Espérons que l'achèvement des salles sera poussé activement et que nous verrons sous peu revenir a Ypres, toutes les collections d'avant guerre qui se trou- vent encore a Bruxelles. Gevonden. Donderdag 15 Juli, door M. Dekeerle Charles, een vrouwenmuts. Vrijdag 16, door M. Wolters Michel, een boekentasch. Zaterdag 17, door M..Philip August, een kinderhand schoen. Maandag 19, dor M. Muiier Juliaan, een dameshand schoen. Bij M. Mailliard Maurice, Capronstraat, 36, is een klein rosharig hondje toegekomen. Dinsdag 20, door M' Storme Marie, Maloulaan, een paar dameshandschoenen. Denzelfden dag, op den Meenensteenweg, een gouden oorring. Donderdag 22, door Mevr. Marquette Julien, een pet. Verloren. Vrijdag 16 Juli, door Mevr. Wed. Dumo- lin, Cartonstraat, Nr 42, een zwart lederen geldbeugel een zekere som geld bevattende. Woensdag 21, door Mej. Cnockaert Georgette, Dix- mudestraat, een gouden armbanduurwerk met beige- kleurig riemtje. Donderdag 22, door het dochtertje van M. Jean Vi- sart de Bocarmé, Mondstraat, 19, een gouden ketting en medaille. Blijde nieuws voor onze meisjes, en voor hun zorg zame ouders Nogeens, binst de vacantie van 3 Augustus tot 6 September zullen de kinderen ondeT de zorgzame hoede van offervaardige Juffrouwen hun hartje mogen ophalen, spelen en ravotten op ons nieuw Vacantie plein, wonderschoon gelegen langs den Kemmelschen steenweg. Daar is het prettig en heerlijk, in Gods vrije natuur En we zullen ze weer zien optrekken, de zingende rangen van honderden Iepersche meisjes, met de groene pots, stralend van levenslust en reine vreugd Heil het Vacantie - Patronaat, zoo deugddoend naar ziel en lichaam De inschrijving geschiedt op Maandag 26 Juli 's avonds van 5 tot 7 u. per parochie, in de volgende lokalenvoor St Maartensin St Maartenskring, L. Meersch. St Pietersin 't Meisjespatronaat (StAloysius- school) Hondstr. St Jacobsin de Congregatiezaal, Gezelleplein. St Niklaasin 't lokaal van de Appelstr. (nevens de Pastorij). De kinderen brengen 't trouwboekje hunner ouders mede, of wat nog beter is de ouders komen zelf met hun kinderen. Bij hun inschrijving betalen de kinderen5 fr. Voor zusjes het eerste 5 fr. de andere 2 fr. Elk kind krijgt in leening een groen potske en een rugzakje voor gansch het verlof, en geeft ze na het verlof terug. Duurbare ouders, we verwachten veel brave meisjes, om opgeschreven te worden, Maandag avond 26 Juli, tusschen 5 en 7 uur. Namens het Bestuur van het Vacantieplein Juffr. LERNOULD, Boesinghestraat, 6, leper. te verkrijgen ten bureele dezer 34, BOTERSTRAAT, 34 Bij Koninklijk Besluit van 21 Juli 1937 werd het Bij zonder Voorzorgseereteeken van 1* klasse verleend aan den Heer Valère Seys, sedert ruim vijftien jaar Be heerder der Maatschappij Eigen Heerd te Yper Bij zelfde K. B. werd het Bijzonder Voorzorgseere teeken van 2" klasse verleend aan den Heer Jules Scete, sedert ruim tien jaar Lid van het Beschermings- comiteit der Werkmanswoningen van het Arrondisse ment Yper. Aan beide verdienstelijke Heeren onze hartelijkste gelukwenschen. Op Zaterdag 31 Juli, openingsplechtigheid der Tuin feesten, in St Maartenskerk's avonds, kwart over 6 uur, wordt het wonderbeeld van O. L. Vrouw van Tuine, Patrones der stad leper, overgebracht naar het gepareerd rustaltaar van den kruisbeuk. En daarna, plechtig Lof te 6.30 uur. Op Zondag 1 Augustus, te 9 uur Hoogmis. Te 10 uur zal de Processie uitgaan, langs de volgende straten BoteTstraat, de Stuersstraat, Beluikstraat, Elverdinghe- straat, Boesinghestraat, Surmontstraat, Cartonstraat, Lange Thouroutstraat, Kauwekijnstraat, Meenenstraat, Groote Markt, Hondstraat, Bukkerstraat, Pateelstraat, Rijselstraat. Neermarkt en Leet. Op den doortocht der processie zal de zegen met het Allerheiligste gegeven worden aan drie rustaltaren ingang der St Michielsschool (Elverdinghestraat), einde Cartonstraat en portaal van St Pieterskerk. 's Namiddags, te 4 u., plechtig Lof. Binst de twee weken, na Tuindag, wordt dagelijks in St Maartens een sol. mis opgedragen te 7 uur en een plechtig lof gezongen te 6.30 uur, ter eere van O. L. Vrouw van Tuine Voor onze christen bevolking zullen 't dagen zijn van zegen en genade. Zondag 25 Juli aanstaande zal in St Jozefs kerk der EE. PP. Carmelieten, onder het Heilig Misoffer, de Jaarlijksche Omhaling gedaan worden ten voordeele van het verdienstelijk liefdewerk van St Vincentius a Paulo die onder de noodlijdende huisgezinnen der stad Yper, deze ontdekt en bezoekt, waar inzonderlijk on bekende nooden dienen verzacht en geholpen. Onze stadgenooten zullen eraan houden door eene milde aalmoes dit Ypersch werk van christene lief dadigheid te steunen. MONDSTRAAT, YPER FEEST en NOVEEN van S. ALBERTUS (van 1 tot 9 Oogst 1937) Zondag 1 OogstVan 5 tot 8 u.Gelezene missen onder dewelke uitdeeling der H. Communie aan de be devaarders. Te 9 uur Plechtige Hoogmis, door de pelgrims ge zongen en te hunner inzichten opgedregen. Na 't Evan gelie, gelegenheidssermoen. Na de Misplechtige wijding van het S. Albertus water en vereering van de relikwieën van den Heilige. Te 10 u.Solemneele processie in stad. 's Namiddags, om 2 u.Plechtige Vespers. Om 5 u.Lof en vereering der reli kwieën van Sint Albertus. Vanaf 6 u. 's morgens tot 's avonds worden de pel grims in de kapel van den H. Albertus toegelaten. Het gewijd water van S. Albertus. de medailles, gebeden en beeldekens zijn daar te verkrijgen. Eene levensschets van den Heilige, pas verschenen, en met verscheidene teekeningen opgeluisterd, is daar eveneens verkrijgbaar. Talrijk worden de pelgrims verwacht om op dien dag aan den machtigen H. Albertus de verzekering te schen ken van hun volhardend betrouwen en hunne dank baarheid voor de reeds bekomen gunsten. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 25 Juli, om 8 i uur, in Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Leon LEGRAND. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS te willen bijwonen die zal gezongen worden op Zondag 25 Juli, om 9 uur, in de kerk der Eerw. Paters Carmelieten, tot zielelafenis van Vrouw Philomene DEBREYER Echtgenoote van Heer Eugène DEHOLLANDER. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de SOLEMNEELE JAARMIS bij te wonen die zal opgedragen worden op Maandag 26 Juli, om 10 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Cyriel GADEYNE-VERRUE Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 1 Oogst, om 8 uur, in Sint- Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Octavie BAILLEUL Weduwe van Heer Ed. Beun. De Apotheek van La Pharmacie de Mr HOUTEKIER Meenenstraat orue de Menin is alleen open op reste seule ouverte le Zondag 25 Juli Dimanche 25 Juillet

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 9