-HET YPERSCHE- LA REGION D'YPRES Zielmissen Drogerij Gaimant Gebr. 18 JAAR, N 22 28 OOGST 1937 18 ANNÉE, N 22 28 AOUT 1937 SUPPLÉMENT WEKELIJKSCH OVERZICHT Zondagrust Repos Dominical De Harmonie Ypriana naar De Panne SPECIALE PRODUKTEN om Vliegen, Wandluizen, Mieren - Motten, Bladluizen, Rupsen Houtwormen, Ratten en Muizen te vernietigen, verkrijgbaar ter 10, Meenenstraai1. YPER 100 Werkdadig dus goedkoop in het gebruik. GROOTE TOMBOLA ten voordeele van de Missiën der Paters Ongeschoeide Karmelieten, leper Bedevaart en Algemeene Vergadering der Vrienden van Lourdes te Dadizeele St jozefs Kerk der Paters Karmelieten REMERCIEMENT STERFGEVALLEN BIJVOEGSEL De oorlog in China altijd zonder oorlogsver klaring is ten volle aan den gang. De stad Changhaï wordt bestookt en gebombardeerd met ongehoord geweld. De toestand is er zoo akelig dat al de vreemde mogendheden hunne onder- hoorigen de stad doen ontruimen zoo heeft men reeds 18.000 vreemdelingen doen uitwijken. Op meer dan eene plaats brak ontzaglijke brand uit, die de grootste verwoestingen aanbrengt. Zooals altijd, als er een oorlog aan den gang gaat, zijn de berichten die uitgaan van de twee strijdende partijen meestal tegenstrijdig. Van beide kanten wijst men op zegepralen en loochent men de nederlagen door den vijand aangekon digd. Weer zal er een heele tijd moeten verloopen eer men begint klaar te zien in den toestand. In alle geval rukken de Japanners hoe langer hoe verder de noorderlijke provinciën in. Uit de Vereenigde Staten van Amerika werd een mani fest uitgestuurd om de Regeeringen van Tokio en Nanking aan te zetten tot eene vreedzame over eenkomst. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze oproep zal aanhoord worden. Wij staan hier bijna tegenover hetzelfde geval dat Mussolini dwong tot den veldtocht van Ethiopiëer moet bevrediging gegeven worden aan de expansie- zucht van het Japansche volk, zooals Italië nieuwe verwachtingen aan 't volk moest voor spiegelen. In Spanje schijnen de rebellen steeds gewich tiger zegepralen te behalen. Zij naderen hoe lan ger hoe meer de stad Santander en deze zou om zoo te zeggen reeds omsingeld zijn. De vliegtui gen der rebellen helpen met groote doelmatigheid mede om de troepen der rooden te bestoken en elke samenscholing dezer legers wordt onmee- doogend uiteengeslagen. Het valt bijna niet meer te betwijfelen of de legers van generaal Franco zullen ten slotte zegevieren over de Regeerings- troepen. Men hoort het en voelt het aan de roo den dat zij trachten door alle middelen hunne ..anders in 't ongelijk te stellen. Zij hebben vliegtuigen uitgezonden onder de kleuren der re bellen om engelsche en andere schepen te be schieten en te doen gelooven dat de rebellen in foute waren. Zij hebben filmzichten doen maken, die doen uitschijnen dat er vrede, vrijheid en welstand heerscht bij de rooden er werden kiek jes genomen die de vrouwen vreedzaam uit de kerk zien komen en gerust hun geloof mogen be lijden. Er werd echter door een overlooper ver klikt dat dit een opgemaakt spel was en dat er niets van waar is. Zij denken echter dat het niet lang meer zal duren eer er eene eindbeslissing komt in dezen noodlottigen burgerkrijg. Volgens de laatste berichten is Santander reeds door de rebellen ingenomen. Al de verbindingen waren afgesneden en de Rooden hebben de stad moeten overgeven. Het leger van Franco werd door de burgers die in de stad bleven met de grootste geestdrift als een verlosser ontvangen. In gansch het deel van Spanje door Franco be- heerscht is er een onbeschrijflijk gejubel ge weest om deze prachtige overwinning. Nu zouden er gewichtige legers van Franco kunnen vrijko men om een nieuwen aanval op Madrid te doen. In Duitschland woekert de anti-godsdienstige stfekking nog steeds voort, doch dit belet niet dat het Reich zoowel om inwendige als uit wendige wapenfeiten te kunnen doorstaan eene ongeëvenaarde krachtinspanning doet om sterk in de wapens te staan. Er komen cijfers te ver schijnen die bewijzen welke machtige gemoto riseerde bewapening Duitschland thans bezit. Men zou verstomd staan bij de sterkte die het zoogezegd verslagen Reich weer kan ontplooien. In Rusland doet men steeds voort aan hetgene men noemt de groote kuisch. Al de kopstukken die zich als echte bolsjevikken gedragen en voor het Sovjet-Rusland gestreden hebben, worden een voor een gevangen gezet, ter dood veroor deeld of verbannen. Men zou waarlijk zeggen dat de Roode Dictator van Rusland niemand meer yertrouwt van degenen die voor zijne theoriën alles verloochenden en zijn stelling versterkten. Misschien vreest hij zelf door hen omvergeko- geld te worden en daarom maakt hij ze van kant en boezemt schrik in aan al degenen die tegen hem zouden durven opstaan. RIK. De Apotheek van La Pharmacie de Mr HOUTEKIER Meenenstraat orue de Menin is alleen open op reste seule ouverte le Zondag 29 Oogst Dimanche 29 Aoüt Zondag laatst deed de Harmonie Ypriana, vergezeld van een groot aantal eereleden, haar jaarlijksch uit stapje naar De Panne. Naar loffelijke gewoonte bracht zij er, dadelijk na haar aankomst, een bezoek aan het gedenkteeken der gesneuvelde Pannenaars, dat door den Heer A. Gruwez, voorzitter van Ypriana, bebloemd werd terwijl de Harmonie ons vaderlandsch lied op ge- dempten toon uitvoerde. 's Middags gaf de Harmonie, op de kiosk van den Zeedijk, een prachtig concert dat bij de talrijke toe hoorders den grootsten bijval bekwam en waarvan ieder nummer langdurig werd toegejuicht. Op het einde van dit concert, dat jammer genoeg door een kleine regenvlaag gestoord werd, werd er aan den talentvol len chef, M. Deridder, een mooien bloemtuil aange boden. Niettegenstaande den guren Noorderwind, brachten de Yperlingen het overige van den dag zoo aangenaam mogelijk door en keerden 's avonds ten zeerste ver heugd en tevreden terug naar huis. Bij bijzondere vergunning der Bestendige Deputatie gegeven op 20 Oogst, werd de Trekking van bovenge melde Tombola verschoven tot op den 10 October aan staande. E. P. Norbertus O. C. D., Mondstraat, 5, leper OP DINSDAG 14 SEPTEMBER 1937 DAGORDE Kwart vóór 10 uur aan 't Oud Gemeentehuis, afhaling door de parochiale geestelijkheid. Te 10 uur Hoogmis en Sermoen in de Basiliek. Na de Hoogmis, Processie. De mannen verrichten de ver- schillige diensten en de andere Bedevaarders volgen het Allerheiligste Sacrament. Onmiddellijk na de Processie, vergadering in de Gil- dezaal. Voordracht en film door Z. E. H. Ghyssaert, Bestuurder van het Sanatorium te Syssele. Te 2 uurOmmegang der VII Weeëndaarna Lof. Al de Ieveraarsters der vrienden van Lourdes worden dringend uitgenoodigd en vriendelijk verzocht hunne leden te verwittigen. Men schrijft in laatstens 11 September bij 1) M. Robert Soubry, Elverdinghestraat, 16, leper. 2) Klooster der Paters Capucienen, Kruisstraat, leper. 3) of bij de ieveraarsters der vrienden van Lourdes. Prijs der reis 7 frank. Vertrek uit leper Statie8.15 uur. Terug uit Dadizeele4.45 uur. Alle godvruchtige geloovigen mogen aan die Bede vaart deelnemen. Robert SOUBRY, Voorzitter van 't Comiteit, Elverdinghestraat, 16, leper. OEFENINGEN DER 9 DONDERDAGEN die het feest der H. Kleine Theresia voorafgaan. Te 7 u. 's morgensmis met zang en algemeene Kommunie. Na de mis, oëfeningen en zegen. Te 6 u. 's avonds lof door 't volk te zingen. Aan bevelingen, oefeningen, lofzang en zegen. Monsieur et Madame Franz Goossens-Angillis et leurs enfants Monsieur Remi Bouquet Madame Veuve Justin Bouquet-Van Rolleghem, ses enfants et petits-enfants Madame Veuve Alphonse Angillis-Ghyselen, ses en fants et petits-enfants Monsieur et Madame Emile Angillis-Pardaens et leurs enfants trés sensibles des nombreuses marques de sympathie regues et du souvenir pieux accordé a la chère défunte Madame EUGÈNE ANGILLIS-BOUQUET prient tous ceux qui se sont associés a leur douleur de trouver ici l'expression de leurs remerciments. Courtrai-Ypres, le 28 Aoüt 1937. Men meldt ons het overlijden van Mevrouw Emiel THIÊRY geboren Eulalie CRAYE dochter van wijlen Jozef Craye en Hortense Debouck, geboren te Yper. den 17 Februari 1857 en godvruchtig overleden te St Idesbaldus aan Zee, den 22 Oogst 1937. Dit bericht dient als bekendmaking aan vrienden en kennissen. Mijnheer en Mevrouw Achiel Luyten-Pinte, hunne kinders en kleinkinders Mijnheer en Mevrouw Alfons Luyten-Verslyp, hunne kinders en kleinkinders Mijnheer en Mevrouw Jan Dejonghe-Luyten, hunne kinders en kleinkinders Mijnheer en Mevrouw Gabriel Luyten-Vanbockstaele en kinders ■Mijnheer en Mevrouw Gustaaf Luyten-Bieghs, hunne kinders en kit inkind Mijnheer en Mevrouw Rob. Devos-Luyten en kinders; Mevrouw Weduwe Louis Luyten-Forier, hare kinders en kleinkinders De kinders en kleinkinders van wijlen Heer en Me vrouw Louis Van Schoonbeek-Luyten De familiën Luyten en Capelier, melden met droefheid het afsterven van hun teergelief den vader, schoonvader, grootvader, overgrootvader, schoonbroeder, oom, grootoom en verwant Mijnheer PIETER-JAN LUYTEN Weduwnaar van Vrouw Philomène CAPELIER geboren te Schuelen. den 2 September 1851, en over leden te Yper, den 21 Augustus 1937, versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben zijn verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Yper, Vandenpeereboomplaats, 1. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 29 Oogst, om 8 uur, in Sint Maartenskerk, tot zielelafenis van Heer Jules TALPE echtgenoot van Vrouw Clementine Bouckaert. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 29 Oogst, om 8 uur, in Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Leon LEGRAND. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 29 Oogst, om 8 uur, in Sint Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Hélène VANDEVELDE echtgenoote van Heer Omer Gesquière. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS te willen bijwonen die zal gezongen worden op Zondag 29 Oogst, om 9 uur, in de kerk der Eerw. Paters Carmelieten, tot zielelafenis van Heer Gaston PRUM echtgenoot van Vrouw Valentine Gillis. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 29 Augustus, om 11 uur, in St Maartenskathedraal, tot zielelafenis van Mijnheer en Mevrouw Leon JONCKHEERE - BOULANGER. Les amis et connaissances sont priés de bien vouloir assister au SERVICE ANNIVERSAIRE qui sera célébré en la Cathédrale St Martin, le Mardi 31 Aoüt, a 11 heures, pour le repos de l'ame de Monsieur André VERGRACHT décédé.le 31 Aoüt 1927. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Dinsdag 31 Augustus, om 11 uur, in St Maartenskathedraal, tot zielelafenis van Mijnheer André VERGRACHT overleden den 31 Augustus 1927. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 5 September, om 9 uur, in de kerk der Eerw. Paters Carmelieten, tot zielela fenis van Heer en Vrouw Francois DEGRYSE-DEPREZ en kinders Marie-Louise en Camille. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 5 September, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Jules VERFAILLIE Dickebuschsteenweg. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 5 September, om 11 l uur, in St Maartenskathedraal. tot zielelafenis van Mijnheer Firmin DE JONCKHEERE.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 11