DE KEIZER VOOR UWE KOSTUMEN 13, Statiestraat -- YPER 8 Gevonden en Verloren Voorwerpen ALLERHANDE NIEUWS Ds Ypersche Kaartspelers te Brussel ONZE SCHEEPVAART HANDBOOGSCHIETINGEN Het Stedelijk Museum van Yper Een dag met Autocar in het Luxemburgsch Klein Zwitserland MULLERTHAL ECHTERNACH NOS VISITEURS ANGLAIS Eerbied voor de graven onzer Helden Respectez les tombes de nos Héros MEESTER - KLEERMAKER BESTE KWALITEIT LAAGSTE PRIJZEN SPOEDIGE BEDIENING Gevonden. Vrijdag 20 Augustus, door M. Duprez Henri, een fototoestel. Zondag 22. door M. Claeys Gerard, een paternoster. Maandag 23, door M. Craye August, 7 bladen papier met machineschrift Ordonnance de régime et d'hy- giène naturiste(Docteur Paul Carton). Woensdag 25. door M. Schacht Jules, van Langemarck, een huisdeursleutel. Denzelfden dag, door M'' Dedeurwaerder Marguerite, een gouden halssnoer en brelok met steentje versierd. Donderdag 26, door M. Dubois August, een badkos tuum. Door M. Verminck Charles, politieagent, een tom bolabriefje. Verloren. Donderdag 19 Augustus, door Jvr. Boy- aert Thérèse, Boterstraat, 6. een barette. Zaterdag 21, door M. Aernout Albert. Hoornwerk, zijn lidboekje van syndicaat en zijne dopkaart. Door M. Moncarey Henri, Groote Markt, een gouden medaille. Zondag 22, door Mad. Boone, Rijselstraat, een gouden borstspeld. Denzelfden dag, een gouden kinder armband met plaatje en opschrift Maria. Terugbrengen tegen goede belooning ten bureele dezer. Maandag 23, door Mevr. De Beek, Kauwekijnstraat, een rijwieltaksplaat Nr 376.470. Door Mevr. Marescau Octavie, Hondstraat, een sleutel. Woensdag 25, door M. Van Belle Jacob, van Vlissin- gen. een fototoestel op de baan Yper-Meenen. Door M. Snick Valère, van Zonnebeke, een blauw werkkostuum tusschen de Groote Markt en de Bascule. Donderdag 26. door M. Carreyn Hector, Ligywijk, een bruine portemonnaie inhoudende twee sleutels, twee medailles en eenig kleingeld. YPER. - Rijwieldiefstallen. - Zondag avond, rond 6 u., had de genaamde Platteeuw Leon, van Ploegsteert. zijn rijwiel geplaatst tegen den gevel eener herberg waar er gedanst wordt, in de St Jacobstraat, doch toen hij wat later buiten kwam, was zijn velo spoorloos verdwenen. De benadeeligde diende een klacht in bij de politie, die een onderzoek opende. Tusschen Zondag 22 en Dinsdag 24" dezer werd er in den werkwinkel van Derudder Jules, Rijselsteen- weg. een damesvelo gestolen. Klacht werd ingediend. Verkeersongeval. Dinsdag, rond 6 u. 's avonds, kwam de genaamde Flament Arthur per auto van de Boterstraat naar de Vandenpeereboomplaats gereden, doch op den hoek der Hallestraat nam hij zijn draai wat te kort en haakte alzoo een wielrijder aan. Deze laatste, de genaamde Maelbrancke Michel, van Pope- ringhe, werd niet gekwetst, doch zijn rijwiel was be schadigd. GHELI'VELT. Belangwekkende statistiek. Op Zondag 22 Oogst 1937, werd het verkeer van allerhande voertuigen voorbijrijdende te Gheluvelt, baan Yper- Meenen, aangeteekend. De uitslag was als volgt voor een tijdspanne van een half uur. gaande van 18.50 tot 19.20 Auto's 150 Moto's 20 Velo's 242 Tandem's 21. Voor den overeenstemmenden Zondag van 1936 was de uitslag als volgt Auto's 169 Moto's 27 Velo's 315 Tandem's 0. Hieruit kan duidelijk afgeleid worden dat de tandem in korte tijdspanne de volksgunst veroverd heeft. De vermindering van het verkeer tegen verleden jaar is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het flauwe weder van Zondag laatst terwijl verleden jaar het een heer lijk zomerweertje was. We zijn benieuwd te weten wat het volgende jaar ons geven zal. Ongeval. Toen de genaamde Everaerd Emile, Zon dag avond omstreeks 11.30 u. huiswaarts reed per velo, en bij onoplettendheid de groote baan volgde, in plaats van het rijwielpad, werd hij aangereden door een auto, die hem willende vermijden den tramweg opreed. De auto stopte en het slachtoffer werd binnengedragen ter herberg Sportwereld. De man was gekwetst aan den arm en het voorhoofd, maar gelukkig zijn de kwetsuren niet van ernstigen aard. Het gebruikelijk onderzoek werd ingesteld. WERVICK. Gouden bruiloft. De echtgenooten Gustave Pectoor-Goeman Elisa, wonende Middenlaan, Pionnierspark, vierden Zaterdag laatst de 50" verjaring van hun huwelijk. Uit hun huwelijk, dat te Komen den 28 Juni 1883 ingezegend werd. hadden zij 24 kinderen, waarvan nu nog 11, namelijk 8 zonen en 3 dochters, :n leven zijn. Een hunner zonen sneuvelde op het eere- veld. De familie telt thans reeds 15 kleinkinderen en 2 achter-kleinkinderen. Met muziek voorop trokken de jubilarissen, verge zeld van hun talrijk nakomelingschap en hun vele vrienden, naar de kerk waar zij. om 9 u.. een plechtige dankmis bijwoonden. Vervolgens werden zij officieel ten gemeentehuize ontvangen, waarna dit blijde feest op iuisterlijke wijze gansch den dag door gevierd werd. De maatschappij komt diep getroffen te worden door het afsterven van den heer Marcel Dethoor die, na eene langdurige en pijnlijke ziekte. Donderdag 19" Augustus ten grave werd gedragen te Etterbeek. In onze geliefde stad Yper geboren, den 9 Juli 1872, was iij een der leden van het eerste uur. Hij werd dan cck voorzitter der maatschappij en na geruimen tijd op de bres te zijn gebleven, niettegenstaande zijne ziek te, moest hij het voorzitterschap vaarwel zeggen en werd tot eere-voorzitter der maatschappij benoemd. ledereen die met hem omging was hem genegen en zijne gedachtenis zal ons eeuwig bijblijven. Wij bieden zijne bedroefde weduwe ons innig rouw beklag, hopende dat dit eenigszins hare diepe smart ~k<«- lenigen. E. P. Binnengevaren Maandag 23 Oogst 1937. de Elza (schipper Van cauwenberghei met 22 ton beurtg. voor verscheidenen. Dinsdag 24. de 4 Gebroeders», (schipper Buytaert) van de beurt Mef Zorgmet 40 ton beurtgoed voor \er-cheidenen de 't Nieuw Yper», (schipper Vanden Bossche) met 190 ton graan voor M. Vandeputte, leper. Donderdag 26, de Honorine (schipper Roelandt) met 200 ton graan voor M. Vandeputte, leper. Weggevaren Donderdag 26 Oogst 1937. de «Elza (schipper Van- cauwenberghe) met 40 ton beurtgoed voor verscheide nende «4 Gebroeders», (schipper Buytaert) van de beuTt Met Zorgmet 50 ton beurtgoed voor ver scheidenen. ZONDAG 29 OOGST 1937 Om 1 1 uur: MERCKEM: BONDSCH1ETING voor 't Zuid WestlandOppervogel 150 fr.Tweede opper- vogel (niet verloot) 50 fr.Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 fr.30 Bondvogels aan 30 fr. Kleine vogels 20 fr. Inleg 25 fr. Boven de 100 schutters al primés van 25 fr. Om 2 J uur HOUTHEM (Veurne): Oppervogel80 fr.; Twee zijdvogels aan 40 fr.Twee kallen aan 20 fr.Alle zeven schutters een primé van 15 fr.Kleine vogels 10 fr. Inleg 13 fr. 50. Boven de 100 schutters al vogels van 13 fr. Om 2 J uurZ1LLEBEKE Oppervogel 60 fr.Twee zijdvogels, elk 30 fr.Twee kallen, elk 20 fr.25 vogels van 12 fr. en 15 van 10 fr. Inleg 13 fr. Boven de 50 schutters vogels bij van 12 fr. Om 2 J uurBECELAEREJubiléschieting Hr Th. Durnez Oppervogel 100 fr.Twee zijdvogels, elk 50 fr. Twee kallen, elk 25 fr.20 primés aan 20 fr.Kleine vogels 15 fr. Inleg 17 fr. Zooveel vogels als schut ters. DONDERDAG 2 SEPTEMBER Om 2 uurWOESTENOppervogel 150 fr.Twee zijdvogels, elk 75 fr.Twee kallen, elk 35 fr.Kleine vogels 20 fr. Inleg 25 fr. Boven de 80 schutters al primés aan 25 fr. Tijdens de Tuindagfeesten werd ons stedelijk museum, dat zooals wij het hier reeds vroeger meldden met tal rijke en merkwaardige aanwinsten verrijkt is, zeer druk bezocht. De honderde bezoekers, die er eenige aangename stonden doorbrachten, waren het allen eens om hunne bewondering uit te drukken niet alleen over de vele kunstschatten die er reeds verzameld zijn, maar ook over den goeden smaak waarmede ze gerangschikt en tentoongesteld zijn. Alles getuigt er dat de leiding van ons stedelijk mu seum in goede en bekwame handen is en de Heeren Daniel Tack, museumbewaarder, Cyrille Schmidt, secre taris, en de overige leden der Commissie van het Mu seum dienen hierom van harte gelukgewenscht. Wij zijn gelukkig te mogen mededeelen dat ons museum thans opnieuw enkele merkwaardige stukken rijker is geworden. Een Ypersche Juffer heeft een prachtige verzameling Ypersche kanten, waaronder een eenig stuk, een kraag uit de XVIIe eeuw, aan het museum geschonken, en een Engelsche dame schonk de twee zegels van de oude historische oudheidkundige en letterkundige maatschap pij der stad Yper, waarvan de Heer Alphonse Vanden- peereboom, oud-burgemeester van Yper en oud-minis ter van Binnenlandsche Zaken, de voorzitter was. Wij bedanken deze milde gevers, alsook de Commis sie van het Museum, dank aan wier werking ons ste delijk museum steeds van langs om interessanter wordt. Herinneren wij er aan dat het bezoek van het mu seum, gedurende het zomerseizoen, kosteloos is telken Zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Binst de week gelieve men zich te wenden tot den bewaker van het museum, M. Dehaene, Boomgaard straat. ZONDAG 5 SEPTEMBER 1937 SPECIALE TREIN SAMENGESTELD UIT METALEN RIJTUIGEN. Heenreis Terugreis Op Zaterdag 4 September omtrent V. 21.35 Adinkerke-Panne A. 1.59 V. 21.42 Veurne A. 1.52 V. 21.55 Dixmude A. 1.39 V. 22.12 Cortemarck A. 1.17 V. 23.12 Kortrijk A. 0.17 Op Zondag 5 September, y. 0.03 Gent (St-Pieters) A. 23.29 A. 5.20 Luxemburg V. 19.00 Prijzen bij vertrek uit de stations gelegen op den reisweg van den specialen trein Tweede klas72 frank Derde klas49 frank Autocar 36 frank (niet verplichtend). Bij vertrek uit de stations, die niet op den weg van den specialen trein gelegen zijn, zullen de reizigers zich reeds op 4 September na den middag naar het overgangsstation mogen begeven en uiterlijk op 6 Sep tember 's middags op hun station van vertrek mogen aankomen. Voor de aldus af te leggen reis zullen reizi gers een vermindering van 50 t. h. genieten. Programma van den dag Van 7 u. 30 tot 10 u. wandeling te voet, met gids, door Luxemburg Te 10 u. vertrek van de autocars voor de excursie in het Luxemburgsch Klein Zwitserland Luxemburg - Niederhanven - Grevenmacher - Was- serbillig (lunch) De Sauervallei over Moersdorf Born Hinkel Rosport Steinheim Echternach (oponthoud) Consdorf Müllerthal (oponthoud) wandeling te voet met gids langs de Goldfralay Eu- lenburg (kasteel der uilen) Schiessentümpel (water val van de Zwarte Ernz) Larochette Grunenwald Luxemburg (aankomst omtrent 18 u.) Verdere in lichtingen in alle stations. Lundi dernier, 23 courant, 120 membres des 17» et 32>' Bataillon Northumberland Fusiliers, des N. E. Railway Pioneers de Hull O. C. A. et du Yorkshire Regiment Green Howards ont assisté le soir, a 9 h., a la cérémo nie du Last Post et ont déposé des couronnes sous les voütes du Mémorial Britannique de la Porte de Menin. Demain, dimanche 29 aoüt, un certain nombre de membres du Metropolitan Knights Choptervisite- ront notre ville et assisteront le matin, 10 h. 15, a une cérémonie sous la Porte de Menin, au cours de laquelle le Last Post sera sonné et des couronnes seront déposées en hommage aux Morts Britanniques. Hieronder deelen wij een brief mede, dien ons door Major Paul Slessor, die hier te Yper goed bekend is, gezonden werd en dien wij volledig beamen. Het is voor vele Britsche bezoekers bedroevend te zien hoe kinders, gansch onwetend en onbekom merd, op en rond de graven in de krijgskerkhoven spelen. Op allen, die met de opvoeding der kin ders belast zijn, drukt den plicht de kinderen tot meer eerbied voor deze graven aan te zetten. Wij verhopen vurig dat het zal volstaan hunne aan dacht daarop gevestigd te hebben, opdat er aan de rechtmatige vraag van Major Slessor zou voldoe ning gegeven worden. Wij laten hieronder dezen brief volgen Poperinghe, den 25 Augustus 1937. TALBOT HOUSE. Geachte Heer Opsteller. Als geregeld bezoeker aan de Slagvelden in Vlaan deren en aan de indrukwekkende doodenakkers ten allen kante erover verspreid, daarbij goed bekend met de gevoelens van vele Britten die ze dikwijls bezoeken zooals ik. ben ik zoo vrij U te vragen dezen oproep te willen in uw geëerd blad opnemen. Wij, Britsche bezoekers aan uw gastvrij land, ver zoeken zeer dringend alle vaders, moeders, onderwij zers en onderwijzeressen hunne zonen, dochters en leer lingen te willen meer eerbied inprenten voor dezen die op de talrijke kerkhoven van den Yperschen bocht rusten, met verbod te spelen op en rond de graven, bloemperken en zuilen die er geplant werden ter her innering juist aan hen die hun leven offerden opdat diezelfde kinderen mochten leven. Graag zien wij de Belgische kinderen zich vermaken in de goed verzorgde tuinen der kerkhoven en zoo ook zeker zij die er rusten doch de volstrekte oneerbiedig heid, waarvan de meerderheid der Belgische jeugd ge tuigt, verplicht ons aan onze zeer pijnlijke verontwaar diging lucht te geven. Zeer hoogachtend, Paul Slessor Major. Bon nombre de visiteurs Anglais, qui viennent ici prier et pleurer sur la tombe d'un fils, d'un époux ou d'un père, sont attristés d'y trouver bien souvent des enfants inconscients et insouciants s'y adonner a leurs jeux. M. le Major Slessor, une autorité Anglaise fort connue ici en notre ville, se faisant l'interprète de ses compatriotes, nous adresse a ce sujet la lettre suivante Poperinghe, le 25 Aoüt 1937. TALBOT HOUSE. Monsieur l'Editeur, En tant que visiteur régulier et fréquent des Champs de Bataille de Flandre et des cimetières imposants qui s'y étendent. connaissant aussi l'opinion de beaucoup d'Anglais qui y viennent comme moi, je me permets de vous demander de bien vouloir insérer mon appel dans votre honorable hebdomadaire. Nous, Anglais qui visitons votre pays hospitalier, prions instamment tous les pères, mères, instituteurs et institutrices d'inculquer a leurs fils, filles et élèves un plus grand respect pour ceux qui sommeillent dans les nombreux cimetières du saillant d'Ypres. afin qu'ils s'abstiennent de jouer sur les tombes, les parterres de fleurs et les croix du sacrifice qui commémorent ceux qui ont donné leur vie afin que ces mêmes enfants puis sent vivre. Certes nous aimons de voir les enfants Beiges s'amu- ser dans les jardins bien tenus des cimetières, et ceux qui y sommeillent aussi, sans doute mais nous sommes profondément peinés du manque total de respect mani festé en eet endroit par la plupart des jeunes Beiges. Agréez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite consi- dération. Paul Slessor Major. Nous espérons que eet appel de M. le Major Slessor sera entendu et que tous et surtout ceux qui se chargent de l'éducation des enfants, ne manqueront pas de faire ce que nos amis Anglais et nous-mêmes attendent d'eux.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 14