HOFBOUWTENTOONSTELLING GROOTE WEDERLANDSCHE -FOOTBALL- Cinema FLORA, Groote Markt - Yper L'lmpossible Aveu in de Stadshalle en de Vleeschhalle te Yper Zaterdag 11, Zondag 12 en Maandag 13 September 1937 Zondag 12, om 12 n.OFFICIEEL BEZOEK van den Hr BAELS, Gouverneur der Province West-Vlaanderen. ?8 ANNÉE, N 22 28 AOUT 1937 Weekblad - voor het Arrondissement Yper Joornal hebdomadaire de I'Arrondissement d'Ypres KONINKLIJKE HOFBOUWMAATSCHAPPIJ WERK VAN DEN AKKER - YPER met de medewerking van de Xationale Dahlia Maatschappij Zondag 29 Augustus 1937 C. S. YPER - II - S. V. RUMBEKE ZWEMWEDSTRIJD IN DE VAART BOESINCHE - YPER De Onderzoekscommissie der Vaart YPER - KOMEN De Onmogelijke Beschuldiging VAINQUEUR MALGRÉ TOUT 18 IAAR, Nr 22 28 OOGST 1937 HET YPERSCHE LA REGION D'YPRES ORGAAN DER VEREENIGING DER GETEISTERDEN ORGANE DE L'ASSOCIATION DES SINISTRÉS Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, YPER. Rédaction, Administration et Publicité 34, rue au Beurre, YPRES. Abonnement 18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren. Tel. 500 35 ct. het nummer Naamlooze artikels geweigerd Abonnement 18 fr. 00 par an Étranger 32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges. 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Les articles non signés sont refusés K.B.V.B. YPERSCH STADIUM 1937-1938 om 15 uur Ingang3 fr. Lidkaarten niet geldig. Tribuun 1 fr. opleg. OP MAANDAG 30 OOGST over een afstand van 2.500 m. Deelnemers en startorde Vertrek aan de eerste bocht der vaart (St Pieter). Om 18 u. 12 Daniel Buseyne en Martha Busschaert. Om 18 u. 14 Albert Ceuninck, Frans Devries. Tom Wood. Om 18 u. 15 Daniel en Roger Demey, Ernest Leroy, Priestley Dunn. Om 18 u. 15Vertrek aan de Steenbakkerij Vander- ghcte M. Busschaert, Bernard Fisher, Jacques Viaene, Jean Staelens. Deze vijf kadetten (11 tot 14 jaar) zullen dus onge veer 1000 m. te zwemmen hebben. De aankomsten zullen plaats hebben rond 18 u. 35. In een hoekje Met een boekje En daarbij Lekkre PACHA Chicorei. Ingevolge de belofte, die hij hier tijdens zijn bezoek aan Yper deed, h^eft de Heer Merlot, minister van Openbare Werken en Werkverschaf fing, een commissie ingesteld, die, zooals wij het vroeger reeds mededeelden, onder het voorzitter schap van den Heer Van Wetter, algemeen be stuurder der Waterwegen, geplaatst is en voor taak heeft het vraagstuk der waterwegen in het Ypersche te onderzoeken. Deze week kregen wij kennis van de samen stelling dier Commissie die volgende leden be grijpt de Heeren Van Wetter, Directeur-Generaal der Water wegen Mallems, Hoofdingenieur-Directeur van Brug gen en Wegen, te Gent Claeys, Hoofdingenieur-Directeur van Bruggen en Wegen, te Brugge De Meyer, Eerstaanwezend Ingenieur van Brug gen en Wegen bij het Hoofdbestuur Vanderghote, Burgemeester der stad Yper Vermeulen, Voorzitter der Handelskamer, Yper; Missiaen, Lid van de Kamer der Volksvertegen woordigers, oud-gemeenteraadslid, en De Meyere, Oud - Hoogcommissaris voor de frontstreek. De Heer Merlin, ingenieur van Bruggen en We gen, te Yper, is aangeduid om het ambt van secretaris der commissie waar te nemen. Zooals men ziet is het arrondissement Yper in deze commissie vertegenwoordigd door M. Mis siaen, socialistisch volksvertegenwoordiger de stad Yper door M. Vanderghote, burgemeester, terwijl de belangen van den handel er door den VANAF VRIJDAG 27 OOGST met: Charles VANEL Madeleine GUITTY Raymond CORDY en Pierre MORGAND. De vermaarde Cow-Boy TOM TYLER en zijn paard TARZAN in Een indx-ukwekkende avonturenfilm. o Men begint met den PATHÉ - JOURNAL. KINDEREN NIET TOEGELATEN. Heer Vermeulen, voorzitter der Handels- en Nij verheidskamer, zullen verdedigd worden. Benevens de Heeren ingenieurs van het Minis terie van Openbare Werken, zetelt ook nog in de Commissie de Heei De Meyere gewezen regee- ringscommissaris van het grensarbeidersgebied, die zich, in zijn verslagen over de werkloosheid in onze streek, steeds ten voordeele van het her stel der vaart Yper-Komen heeft uitgesproken. Wij zullen op de samenstelling dier Commissie, van wier werking wij het beste verwachten, niet verder aandringen en eerst haar daden afwachten vooraleer ons oordeel erover uit te drukken. Toch spijt het ons te moeten bestatigen dat niet een onzer senatoren, noch de Heer Gouverneur of een lid der bestendige afvaardiging van West-Vlaan deren aangeduid werden om in die commissie te zetelen. Wij betreuren zulks ten zeerste en ver hopen dan ook dat men niet nalaten zal die leem te zoo spoedig mogelijk aan te vullen. Anders te werk gaan zou hier bij onze bevol king de meening kunnen doen ontstaan dat deze Heeren met opzet geweerd werden omdat zij zich tot hiertoe steeds zeer sympathiek ten voordeele der vaart Yper-Komen getoond hebben en haar herstel in alle mogelijke omstandigheden voor stonden en verdedigden. Aangaande zelfde onderwerp ontvangen wij nog vanwege de Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper en vanwege de Han delskamer van Yper de volgende mededeeling Het bestuur van de Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper en het bestuur der Handels- en Nijverheidskamer van Yper hebben in samenwerking een verslag opgesteld ten voor deele van het herstel der vaart Yper-Komen en de Heer Vermeulen heeft, als lid dezer commissie, dit aan den Heer Van Wetter, Voorzitter dezer commissie, overgemaakt. Ten einde de bevolking ten volle in te lichten over dit belangrijk vraagstuk, zal dit verslag on der vorm van brochure verschijnen en toeko mende week gezonden worden aan al de inwo ners van Komen, Houthem, Hollebeke, Voorme- zeele en Yperalsook aan al de Stads- en Ge meenteoverheden en voorname personen der streek gelegen tusschen Komen en Nieuwpoort. De Federatie der Geteisterden van het Arron dissement Yper en de Handels- en Nijverheids kamer van Yper, verhopen dat deze brochure met de verdiende aandacht zal gelezen worden en de beste vruchten afwerpen ten voordeele der streek, die alles verloor voor het heil van het vaderland. De personen die bij vergetelheid geene bro chure zouden ontvangen, worden aangeraden dit aan een der bestuursleden van voornoemde in richtingen bekend te maken. r

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 1