OORLOGSM USEUM v A Ns A' L'LEAP E RTS,c H Het Bevrijdingsoffensief en de Wapenstilstand 2 GOEDENDAG, MIJNHEER! Oorlogsmuseum van 't lepersch Saillantingang Boomgaardstraat. DROEVE VERJAARDAG DE SCHEEPVAART OP YPER OPNIEUW BEDREIGD LEERT SNIJDEN DE WERELDOORLOG HEBT IJ REEDS DE MUSEA IN STAD BEZOCHT Begin met het U zult zoo aangenaam verrast zijn dat gij er andere zult bezoeken ALTIJD IETS NIEUWS! O Morgen, Zondag 29 Augustus, is het twee jaar geleden dat onze geliefde Koningin Astrid bij een jammerlijk auto-ongeluk te Kussnacht om het leven kw^m. Allen herinneren zich nog die tragische ge beurtenis, doch morgen vooral zullen aller ge dachten, levendiger dan ooit, opgaan tot Haar, die om haar uitnemende gaven in zoo'n korten tijd het hart aller Belgen had weten te winnen en ons veel te vroeg ontnomen werd. Te dezer gelegenheid zal morgen, Zondag 29 Augustus, hier te Yper, de nationale vlag half top geheschen worden aan alle openbare gebouwen. Pas veertien dagen geleden meldden wij de moeilijkheden die het schip 't Nieuw Yper in de benedenvaart, tusschen de Knokke en Drie Grachten ontmoette, alwaar het toen zijne schroef brak en daardoor bijna een gansche week verloor, of wij vernemen dat ditzelfde schip deze week nogmaals de meeste moeite had om, zelfs met een onvolledige lading, tot aan Yper te ge raken. Na 25 ton zijner lading te Dixmude gelost te hebben, vertrok het schip 't Nieuw Yper Maandag middag met een vracht van 195 ton uit Dixmude. In de Yzer tot aan Knokke ging het nog redelijk goed, doch van zoodra het schip in de benedenvaart gekomen was, ondervond het er, tengevolge van het te laag waterpeil, de grootste moeite om vooruit te komen. Alhoewel het. vol gens het laatst aangegeven peil, toegelaten was op 1 m. 62 te varen en het schip, met zijn lading van 190 ton, slechts een diepgang van 1 m. 53 had, raakte het meermaals den bodem der vaart. In plaats van zooals gewoonlijk de reis Dixmude- Yper in ongeveer 5 uren te kunnen afleggen, was het schip 's avonds om 7 u. nog maar aan 't Brou- werijtje, waar het opnieuw vastliep en waar, tot overmaat van onkans, bij het achteruit varen om los te komen, de schroef werd losgeslagen en het schip onmogelijk verder kon. Den Dinsdag morgen is het beurtschip Elza dat te Yper lag, 't Nieuw Yper op sleeptouw gaan nemen. Zulks ging eveneens met de groot ste moeilijkheden gepaard en. om 8 u. 30 's mor gens aan 't Brouwerijtje vertrokken, kwamen beide schepen slechts om 3 u. 30 's namiddags in de kaai te Yper aan. Onnoodig te zeggen dat zoowel bevrachters als schippers hierdoor de grootste schade ondergaan en zich verwonderd afvragen hoe het komt dat zij met een schip, dat slechts op 1 m. 53 ligt, niet kunnen varen in een vaart waar het, volgens de officieele mededeelingen, een paar dagen vroeger nog op 1 m. 62 toegelaten was te varen. Een ver mindering van het waterpeil van 9 cm. in enkele dagen is waarlijk niet verstaanbaar en men vraagt zich af waar dit water wel mag naartoe loopen. Het is ook niet aannemelijk dat, op een vaart, zooals de vaart Yper-Yzer, die voor sche pen van 300 ton gegraven werd, men zoo dikwijls met nog geen 200 ton kan varen. Deze toestand, die wij reeds meermalen aanklaagden, benadee- ligt ten zeerste onzen handel en het wordt hoog tijd dat het betrokken bestuur het noodige doet om er een einde aan te stellen. Volgens verklaring der schippers zijn de slecht ste plaatsen aan Knokke Brug, Drie Grachten en Brouwerijtje. Kan er daaraan niet verholpen wor den Wij verhopen dat de onlangs benoemde Commissie, die het vraagstuk der waterwegen in onze streek moet bestudeeren, dezen schadelijken en onnatuurlijken toestand der vaart Yper-Yzer zal onderzoeken en het noodige doen om er aan te verhelpen. Dames, Juffrouwen, Week- en Zondaglessen. Snijkursus NOUVEAUTÉ. 35, Dixmudestraat, 35 I E P E R Ook lessen per brief wisseling. Diploma bij eindexamen. Vraagt inlichtingen. Patronen op maat. Ouders, Leert uw meisje den stiel van KLEERMAAKSTER Naaien Snijden. Vraagt inlichtingen. (Vervolg) De wapenstilstand. Reeds den 6° October 1918 stuurde het Duitsche gouvernement langs het Zwitsersche bestuur een nota aan den voorzitter van de Vereenigde Staten van Amerika. Het verzocht hem de zaak van den vrede in handen te nemen, de strijdende Staten in te lichten en ze uit te noodigen om volmacht hebbende vertegenwoordigers te sturen om de onderhandelingen aan te gaan. Het toonde zich bereid als basis der beschouwingen te nemen de boodschap van Wilson aan het Congres van 8 Januari 1918. Het vroeg het sluiten van een onmiddellijken vrede op grond, zee, en in de lucht. Op deze nota antwoordde voorzitter Wilson den 8" October en stelde voor het verleenen van een wapenstilstand, de onmiddellijke terugroeping van alle Duitsche legers uit de bezette gebieden. Generaal Foch schreef aan heer Clemenceau dat hij zich den wapenstilstand niet kon voor stellen 1) Zonder dat België, Frankrijk, Elzas-Lotha- ringen, Luxemburg ontruimd werden en hun be volking er teruggevoerd werd. 2) Zonder een basis van militaire schikking die de bondgenooten toeliet den oorlog voort te zet ten tot vernieling van de vijandelijke macht. (Wij moeten beschikken over bruggenhoofden op den Rijn, op de hoogte van Rastatt, Straats burg, Neu Brisael). 3) Zonder de bezetting van de Rijnprovincies als waarborg. 4) Zonder vaststelling dat alle oorlogsmateriaal en approvisionnementen van allen aard ter plaats moeten blijven en niet vernield mogen worden. 5) De eenheden, die op tijd niet hebben ont ruimd, zullen gevangen genomen worden. 6) Het materiaal van spoorwegen, gewone we gen en ontginningen zal ter plaatse blijven. 7) De instellingen ter beschikking van de mili tairen zullen bewaard blijven en mogen niet ver nietigd worden. 8) Aldus ook voor nijverheidsinstellingen. Wij waren nog te ver van den Rijn verwijderd om onmiddellijk in te gaan op het voorstel. Maar wij konden den Zuider Rijn dadelijk bereiken, wat voor ons zeer belangrijk was indien de strijd mocht hernomen worden. Ondanks de weigering van Clemenceau, kon Lloyd George de andere legervoerende landen overtuigen Wilson aan te toonen dat het Duit sche aanbod niet belangrijk genoeg was om er op in te gaan. Den 12° October schreef prins Max von Bade dat hij bereid was om den stilstand aan te gaan en zich neer te leggen bij de ontruiming der troepen. Voorzitter Wilson zond dezen een telegram den 14 Oct., om te melden dat de voorwaarden van vrede moesten onderzocht worden door een Com missie van deskundigen. Den 20° October ontving voorzitter Wilson van wege Duitschland volkomen instemming met de nieuwe schikking. Generaal Foch liet uitschijnen in zijn brief van 8° October aan Clemenceau Feitelijk kunnen de eenige militaire raadgevers slechts de opperbe velhebbers der legers zijn. Zij alleen zijn ver antwoordelijk tegenover hun regeeringen. Een grondige en voorafgaande studie der voor waarden was noodzakelijk, indien men door de omstandigheden niet wilde verrast worden. De voorwaarden van den wapenstilstand zouden fei telijk door de regeeringen der bondgenooten be slecht worden. Deze regeeringen hadden geen reden de 14 pun ten van Wilson niet als basis van de onderhande lingen te nemen. Na een bespreking door de legerhoofden wer den als voorwaarden voorzien door de bondge nooten 1) De onmiddellijke ontruiming van België. Frankrijk, Elzas-Lotharingen, Luxemburg. 2) Het opgeven door het Duitsche leger van 5.000 kanonnen, 30.000 machinegeweren, 3000 mijnwerpers. 3) De ontruiming van de Duitsche provinciën links van den Rijn gelegen. 4) Verbod van er eenige vernieling te doen. 5) Levering van 5.000 locomotieven en 150.000 wagons in goed gebruikelijken staat. 6) Levering van 150 onderzeeërs de verzame ling der vloot in de havens der Baltische zee. 7) Het behoud van den blocus gedurende de uit voering van bovenvermelde punten. In den morgen van 31° October had een verga dering plaats te Parijs bij kolonel House, ge machtigde van Voorzitter Wilson. Den 1° November begon het onderzoek in zijn détails van de voorwaarden van den wapenstil stand. Het was in den nacht van 6° tot 7 November, te 12 u. 30, dat ik (Foch) den eersten radio-tele gram van het Duitsche opperbevel ontving. Ik antwoordde dat ik de gevolmachtigde onderhan delaars desgevallend zou ontmoeten in de voor posten op de baan Chimay-Fourmies. De onderhandelaars verlieten Spa den 7° in den morgen en kwamen tusschen 16 en 17 u. aan de fransche lijn. Met generaal Weygand en 3 officieren van mijn hoofdkwartier, verliet ik Senlis te 15 u. in de richting van het bosch van Compiègne en kwam te Rethondes aan. Wij waren er te 7 u. De Duit- schers kwamen er na veel moeilijkheden, tenge volge der onlusten door hun soldaten verwekt, aan te 9 u. Den 9 November, te 7 u. 's morgens, verlieten de Duitschers ons bureau. Volmacht was geschonken door kanselier van het Duitsche Rijk, prins Max van Bade aan Staatssecretaris Erzberger Majoor-generaal von Winterfeldt Gevolmachtigde minister graaf Oberndorf Scheepskapitein Vanselon Staf kapitein Geyer Kapitein der Ruiterij von Helldorff. De Maarschalk Foch stelt de geallieerde afge vaardigden voor Admiraal Wemyss Generaal Weygand Admiraal Hope Scheepskapitein Mariott. Na een korte woordenwisseling leest generaal Weygand de voornaamste voorwaarden vóór (zie hooger). Daarna vraagt M. Erzberger of nu reeds de wapenstilstand zal intreden hij maakt kenbaar dat er geen tucht meer heerscht in het Duitsche leger. Hij vertelt aan welke moeilijkheden de delegatie was blootgesteld geweest om Rethondes te bereiken. Von Winterfeldt neemt daarna het woord om een wapenstilstand te vragen. Maarschalk Foch antwoordt': De wapenfeiten kunnen slechts eindigen na de onderteekening van den wapenstilstand. Op het einde van de zitting vragen de afge vaardigden 24 u. uitstel om het antwoord te geven. Daarna seinen de Duitsche afgevaardigden aan den Rijkskanselier dat generaal Foch den wapen stilstand weigerde en ze sturen kapitein von Helldorff met den tekst van het voorstel der ge allieerden naar hem. De Duitsche afgevaardigden vragen daarna een speciaal onderhoud met gene raal Weygand. Generaal von Winterfeldt verklaart Duitschland wil vrede. Het Duitsche leger heeft met ongehoorde moeilijkheden te kampen. Het zou onbekwaam zijn de wapens op te ne men na een wapenstilstand. Hij protesteert tegen het overvloedig leveren van wapens, die 't leger noodig heeft om den opstand te bekampen. Duitschland wordt trouwens door hongersnood bedreigd. Generaal Weygand verklaart uitdrukkelijk 1) dat afgezonderde gesprekken slechts als verkla ring beoogd worden en niet bindend zijn. 2) dat de uitlegvragen van de Duitschers schrif telijk moeten geschieden. Den 9° November geeft hij aan generaal Wey gand den tekst der Duitsche opmerkingen. ('t Vervolgt). J. T. Hebt gij iets te verkoopen of te verhuren Verlangt gij iets te koopen of te huren meldt het in onze KLEINE AANKONDIGINGEN gij zult er profijt bij vinden. Neemt inlichtingen bij degenen die reeds in onze rubriek «KLEINE AANKONDIGINGEN» adverteerden, zij zullen u hunne voldoening uit- drukken.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 2