Moderne Snijschool De Dentiste Vandendriessche 3 TOERISTISCHE KRONIEK 16, Eigenheerdstraat, YPER. British Legion Horticultural Society Ypres DE HOFBOUWTENTOONSTELLINC van het British Legion te Yper 10de JAARLIJKSCHE KERMIS Mieuw adres... 7, de Stuersstraat, YPER Parijs is op dit oogenblik zóó druk, dat wij het bijna niet aandurven, onze lezers te bewegen er naar toe te gaan. Wie natuurlijk van beweging houdt late zich niet afschrikken en ga maar eens kijken, vooral naar de tentoonstelling die werke lijk flink geslaagd mag heeten buiten enkele paviljoenen waaraan een week of zoowat gele den nog gewerkt werd, is thans alles af. Indruk wekkend is de aanblik bij den hoofdingang aan de twee hoofdgebouwen van het Trocadero. Hier overschouwt men het grootste gedeelte van het tentoonstellingsterrein van het Champ de Mars met den Eifeltoren die alles beheerscht. Rechts staat dan het geweldige Sovjetpaleis en links het imposante stijlvolle gebouw van het Duitsche Rijk. Vooral 's avonds is de aanblik overweldi gend met de feërie van de verlichte gebouwen en de weelde der fonteinenook het spel van licht en kleur op en langs de Seine, waarlangs de tentoonstelling zich uitstrekt, is onvergetelijk. Er is echter te veel volk voor een rustig bezoek en alles is er buitengewoon duur. Het was ons onmogelijk vergelijkingen te maken met de Brus- selsche tentoonstelling waar in betrekking met Parijs, nog redelijke prijzen werden gevraagd. Niettegenstaande de Fransche devaluatie is het reizen bij onze zuiderburen voor ons duur ge bleven. Het paviljoen der Stad Parijs, in de tentoon stelling, zal na de expositie het nieuwe museum worden der stad Parijs. Vijf zalen zijn voorbe houden aan de geschiedenis der stad drie spre ken over het Parijsche leven in het verleden, in het heden en in de toekomst. Alles wat maar eenigszins met de hoofdstad in verband staat de aardrijkskundige ligging, de oude typische straten, de bekende Parijsche fooren, de feesten, de internationale tentoonstellingen, de groote mannen die aan den groei en den bloei van Pa rijs hebben meegeholpen, de groote historische figuren, dichters, schrijvers, enz. alles zal zijn plaats krijgen in dat nieuwe museum. Te Oostende wordt Zondag e. k. de Groote Prijs van Oostende betwist. Na dezen wedstrijd mag het seizoen als geëindigd beschouwd worden. September is dan in aantocht en de internatio nale clienteel van Kuurzaal, casino's, wedrennen enz. verhuist naar het zuiden van Frankrijk, vooral naar Biarritz. Biarritz, in den zuid-westelijken hoek van Frankrijk gelegen, vlak aan de Golf van Biskaje, trekt in het late seizoen een groot aantal gasten. Het is prachtig gelegen en heeft een heerlijk klimaathet rotsachtige strand houdt er op en vormt een prachtig zandstrand. Bij het genot van de zee heeft men nog het voordeel van minerale zoutbronnen, vooral heilzaam voor de kinderen. Biarritz ligt te midden van het Baskische land, waar een uiterst interessant volk, de Basken, leeftzij hebben een eeuwenoude cultuur en zijn een sterk volk dat in en aan den voet der Pyre neeën verblijft. Hun huizen zijn buitengewoon pittoresk met zadeldak, meest met één korte en één lange helling, beide betrekkelijk plat. Hun kerken zijn zeer typisch, hebben meestal slechts één beuk en werden in den loop der eeuwen, vooral in de 14° eeuw, versterkt. Het geliefkoosd tijdverdrijf is het balspel, de pelote basque dat aan een grooten vlakken muur, den zooge- naamden frontonwordt gespeeld. Bij feeste lijke aangelegenheden kan men de Baskische dansers zien evolueeren in de locale dansen, de «fandangoen de arin-arin Dit alles is zoo interessant, dat men met een vluchtig bezoek aan deze streek, niet voldaan is. Zuidwaarts van Biarritz liggen dan nog de badplaatsen St Jean-de-Luz en Hendaye, dit laat ste vlak bij de Spaansche grens (Fontarabie, IrunNu is het er echter zeer kalm, omwille van het ontbreken der Spaansche clienteel die er in normale omstandigheden zeer talrijk is. Het is een prachtig land waar het leven, vooral in het vóórseizoen niet duur is. Reysiger. Kursus gegeven door gediplomeerden dameskleermaker. METHODE PER MAAT EN MOULAGE. Speciaal aanbevolen aan kleermaaksters Bevattende MAAT NEMEN SNIJDEN VERGADEREN AANPASSEN EN VERBETEREN VAN ALLE KLEEDINGSTUKKEN Zelfstandige kursus voor iederen leerling. Bekwaamheidsdiploma na einde kursus. MATIGE PRIJZEN. Inlichtingen en inschrijvingen The eight annual shwo was held on Saturday the 21" August 1937, in the British Memorial School, Ypres. The show was opened by Mrs F. Higginson ac companied by Colonel F. Higginson, at 3 p. m. The attendance was fully representative of both Belgian and British residents of Ypres, and visitors from Arras, Bethune, and other parts. The total number of entries for the various ex hibits reached 180, and competition in most sec tions were very keen. Mr R.' Batchlor, Vlamertinghe, with the total of 205 points, won The Challenge Cup and also the Banksian Medal, being the exhibitor to win most prize money. Mrs F. Higginson presenting the Challenge Cup to Mr R. Batchlor. Mr W. Thomson, St Jean, with a very meri torious exhibit of Gladiolus won the Royal Hor ticultural Society's Medal, in the decorative class. Mr L. Golder, Langemarck, won the Royal Hor ticultural Society's Medal, for the most merito rious exhibit in the vegetable classes, with his collection of nine distinct kinds of vegetables a very creditable exhibit. The other prize winners are to be congratu lated on the quality of their exhibits, which crea ted much interest. In the Ladies section, the special prize for the highest number of points, was shared by Mes dames F. Coleopy and W. Thomson, the compe tition in this section both keen and interesting. The weather proving very uncertain, did no doubt help to prevent a record attendance. Many thanks are due to the judges Messrs B. Melles, A. Hobbs, E. Goad, P. Prynn and R. Stir ling, who so ably carried out their exacting duties. The Ladies Section was judged by Mrs Stirling and Miss Miller, who kindly came from Bethune. The great help rendered by Messrs. Casier, Lau- wers Verfaillie, who staged three very interes ting exhibits, deserves special thanks. Mr A. Prince who carried the arduous duties of hon. Secretary and his Committee are to be con gratulated on the organisation, which did so much to make the day so successfull. The Committee take this opportunity to thank everybody, who assisted in any way, for their very kind support. De achtste jaarlijksche hofbouwtentoonstelling van het British Legion werd Zaterdag laatst in de Britsche School te Yper gehouden. Zij werd 's namiddags te 3 uur door Mevrouw F. Higginson, vergezeld van kolonel F. Higginson, geopend. Benevens de leden der Britsche kolonie waren verscheidene vertegenwoordigers der Ypersche bevolking aanwezig en ook bezoekers van Béthune, Arras en elders waren opgekomen. Het totaal aantal inschrijvingen voor de ver schillende wedstrijden bereikte de 180 en in de meeste afdeelingen was de mededinging vrij scherp. M. Batchlor uit Vlamertinghe, met 205 punten, won den wisselbeker en eveneens de Banksian Medaille, uitgeloofd aan den tentoonsteller die het meest geldprijzen won. M. Thomson uit St Jan won in de versierings- afdeeling met een zeer merkwaardige inzending van gladiolen, de medaille van de Koninklijke Hofbouwmaatschappij. M. Golder uit Langemarck won de medaille van de Koninklijke Hofbouwmaatschappij in de groentenafdeeling met een prachtig lot van ne gen verschillende soorten groenten Ook al de andere prijswinnaars dienen zonder onderscheid gelukgewenscht om de kwaliteit van hunne inzendingen, die veel belangstelling op wekten. In de vrouwenafdeeling werd de speciale prijs voor het hoogste aantal punten verdeeld tusschen Mevrouwen F. Coleopy en W. Thomson. Deze wedstrijd was bijzonder belangwekkend en fel betwist. Het vrij onzeker weder was ongetwijfeld oor zaak dat de opkomst van het publiek niet aan zienlijker was. Oprechten dank is verschuldigd aan de jury leden, de heeren B. Melles, A. Hobbs, E. Goad, P. Prynn en R. Stirling die met bekwaamheid en tot eenieders voldoening hun zeer kiesch ambt waarnamen. De vrouwenafdeeling werd beoordeeld door Me vrouw R. Stirling en Mejuffer Miller, die zoo vriendelijk waren hiervoor van Bethune te ko men. Een bijzonder woord van dank ook aan de hee ren Casier, Lauwers en Verfaillie, die elk een prachtige uitstalling hadden ingericht en aldus aan de tentoonstelling grootelijks medehielpen. De heer A. Prince, die het zware ambt van se cretaris waarnam, en gansch het comiteit dienen gelukgewenscht om de onberispelijke organisa tie die er toe bijdroeg om deze dag zoo succesvol te maken. Het comiteit neemt deze gelegenheid te baat om iedereen te danken die de tentoonstelling heeft bezocht of eraan heeft medegeholpen. STAD YPER St-Niklaaswijk C. de Stuersstraat ZONDAG 29 OOGST 1937 Van 2 tot 3 uur Prijskamp in 't Lijnvisschen, gege ven door de Maatschappij De Lustige Lijnvisschers gevestigd in de herberg «Ville d'Ypresbij Lucien Muyle, de Stuersstraat, met medehulp van de Feestcom missie der G. de Steursstraat-kermis. 250 fr. Prijzen in geld en waarden Kamp. van Yper Beker de Stuersstraat-Kermis te betwisten door reek sen van drie op voorhand aangeduide mededingers, zoowel afzonderlijke Ypersche liefhebbers als Maat schappijen. Verdere prijzen :45 30 20 15 10 10 5 5 5 5 fr. Aan het meeste getal een vischpers geschonken door 't Huis PINTELON, Vischbenoodigheden, Hondstraat, 50, Yper. Visch be neden de 5 grammen komt voor het meeste getal niet in aanmerking. Inleg 2 fr. per man. Aas en lok aas vrij uitgenomen vers de vase en vif In schrijving van den Zaterdag 28 tot Zondag 29 Oogst, in 't lokaal, tot 12 uur. Prijsdeeling in voornoemd lo kaal. Groote Velokoers, met de medewerking van de Ypersche Wielrijdersclub 25 km. voor Beginne lingen. 250 Fr. prijzen en premiën. Om 2 uur Inschrijving herberg Café de la Normandie Ver trek Prince AlbertAankomst A la Ville de Renaix Prijsuitdeeling Minerva Groote Vuurvogelschieting, 200 fr. prijzen. Om 2 uur In de herberg A la Ville de Roubaix Prijs uitdeeling In de Tivoli Om 5 uurPalingkoers voor alle liefhebbers. 150 fr. prijzen. Verdeeld als volgt45 30 20 15 10 10 5 5 5 5 fr. Inschrijving in de her berg A la Ville de Renaix Prijsuitdeeling In den Hert De koers geschiedt per velo. Vertrek per velo aan den Prince Albert om den paling te nemen in de kuip geplaatst aan het Vlaamsch Huis en levend in de kuip te leggen geplaatst aan den Prince AlbertDe koers geschiedt per 3 deel nemers, de eerste van ieder reeks bekort voor de prij zen. De inleg is bepaald op 1 fr. per proef. Men mag zooVeel proeven nemen als men wil zoolang de bekorting niet begonnen is. Om 5 uurBuitengewoon Kinderfeest, beneden de 10 jaar, gegeven door onzen Eere-Voorzitter. Om 6 uurTurnoefeningen, door de Vrije Wervic- kaenen Van 8 tot 11 uur 's avonds Groot Volksbal. met bij zondere verlichting en prachtig orkest. MAANDAG 30 OOGST 1937 Groote Velokoers, 60 km. voor Beginnelingen. 600 fr. prijzen en premiën, met beker geschonken door Heer Jean Vande Vyver. Om 4 uurInschrijving in de Café Den HertVertrek Au Prince Albert Aankomst Vlaamsch Huis Prijsuitdeeling Ca fé de la Tour Allerhande Volksspelen voor mannen en vrouwen, zullen plaats hebben in de volgende drankhuizen, van af 7 uur 's avonds IN DEN HERT Bolling in de Trou Madame. CAFÉ DE LA TOUR Bolling in de Trou Madame. CAFÉ DE LA NORMANDIE: Russische Billard. CAFÉ AU TIVOLIBijzonder SpeL AU PRINCE ALBERT: Teerlingbak. A LA VILLE DE ROUBAIX Om ter schoonst zingen. A LA VILLE D'YPRES Bolling in de Trou Madame. A LA VILLE DE RENAIX Bijzonder Spel. N. B. -Het Bestuur is niet verantwoordelijk voor de ongevallen. De inwoners der straat worden vriende lijk verzocht hunne huizen te bevlaggen. Raadplegingen Alle dage.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 3