KOFFIES en CHIC0REI met PREMIEN Christiaens Devolder Kortrijk Te koop'in alle goede winkels. - PremiedepotG. Laroye, 20, Boomgaardstraaf, Yper. I IK 1 VELOSPORT Kostumen - Pardessus - Werkkleederen Huis ALBERT DENOLF - RIEM EISCHT ALTIJD EN OVERAL DE IS V 6 ZWEMKRONIEK ALLES OP MAAT 123, Rijsselstraat, 123 - YPER HUIS VAN VERTROUWEN MATICE PRIJZEN VERZORGD WERK SPOEDIGE BEDIENING. Als reklaam aanvaardt men de stof. I F v c Met Y. S. C. naar Kart rijk. Ter gelegenheid van het jaarlijkse!) zwemfeest te Kortrijk, had de inrichtende Club eraan gehouden ons uit te noodigen, om de Water-Polo match te betwisten. Na de prachtoverwinning tegen Roeselaere, stonden onze kansen nogal hoog. maar... met een verplettering hebben we de Groeninghestede verlaten. Nadat aan de rust de stand 3-1 was voor Kortrijk, werd het einde bereikt, met een 7-4 score. Ik wil hier geenszins die nederlaag verschoonen, maar ik kan toch niet nalaten de onsportiviteit der Kortrijkzonen te laken. Niettegen- taande dat ze in de meerderheid waren, vonden de heeren het nog noodig, om met zulkdanig brutaal spel uit te pakken, dat verschillende onzer spelers, na de match, bedekt waren met krabbels. Zelfs bedreigingen van tegen het gezicht te slaan, waren op de dagorde, zoodat het voor onze spelers een hoogst aangename wedstrijd werd Nu, die nederlaag zal wel eens ge wroken worden, daar ben ik zeker van, want met een voltallige ploeg, hebben wij alle kansen. De koersen werden voor ons in alle geval grootere successen dan de Polomatch, want liier hebben onze ongens een paar prachtige successen geboekt, In de 100 m. streekzwemmen, wist G. Coekelberg zich prach tig in Anaal te plaatsen, terwijl D. Buseyne en Tom Wood juist op het nippertje uitgeschakeld werden. In Anaal plaatste Coekelberg zich na een schoonen koers, vierde. De 50 m. vrije slag, werd een gelegenheid voor E. Leroy en D. Demey, om hunne kwaliteiten te toonen. In de eerste reeks, op 7 deelnemers wist E. Leroy zien tweede te. plaótsen, in 40" 1/5, terwijl Priestley Dunn, derde aankwam, maar... vierde geplaatst werd. door de onfaalbareKortrijksche rechters. In de tweede reeks, ook op 7 deelnemers, wist D. Demey schit terend te winnen, in den goeden tijd van 37". In Anaal werd D. Demey tweede in 39", en Ern. Leroy vierde, n 42" 4 5. Een prachtsucces dus, voor de Ypersche Kleuren. In den aflossingskoers 5 x 50 m. vrije slag, wist de Ypersche ploeg D. Demey - R. Demey - E. Leroy - Pr. Dunn en L. Mion, zich prachtig tweede te plaatsen op 4" na Kortrijk, na gedurende 4 5 van den koers, de leiding gehad te hebben. De uitslag van dien koers werd 1) Kortrijksche Z. C. 2) Ypres Swimming Club. 3» S. C. Roubaix. 4) Gentsche Z. V. Rogisa. Zooals wij het verleden week voorzien hadden, was de heele belangstelling saamgetrokken rond de wereld kampioenschappen. bij zooverre dat zelfs schoone wed strijden, als de Omloop van het Westen, er onder leden. Nu we echter de nieuwe kampioenen kennen, wenschen we hen van meet af hartelijk geluk, en moeten we zeg gen dat vooral de zege op baan der beroepsrenners, ons heeft goed gedaan, omdat, de traditie getrouw, de Belgen gekend zijn als de beste baanrijders. Deze over winning verheugt ons te meer daar het juist de aange wezen Belg is die zegevierde, hij die na een lastigen rit van 300 km., best bekwaam geacht werd het in den sprint te winnen. Bravo dus Meulenberg, en dit zal de beginperiode beteekenen naar roem en fortuin. Toch is het niet voor den wind gegaan en Elooi moest er nog een schupje bij doen om dien onbekenden Ki- .uwski van zich te houden. Een rare kwast, die Duitsche Pool. Hij presteert bij lange niet slecht, en zelfs in de Ronden van Duitschland en Frankrijk kwam men dien naam soms nog tegen. De Zwitser Egli is derde, Majerus vierde en Speicher vijfde van het groepje, dat zich in den sprint aanbood. Men moet niet vragen of de Franschman er alles had uitgeperst om Meulenberg in de laatste ronde kwijt te spelen. De eenige andere Belg die eindigde was Dhooge 1', die met te veel betrouwen in zich zelf de ontsnapten te verre had laten gaan, naderhand nog goed presteer de. maar het niet meer kon bolwerken. Kaers en Danneels verlieten het strijdperk, wanneer ze zich geslagen voelden, noch min noch meer. Ook zij hadden niet gedacht dat die ontsnapping van invloed ging zijn op het verder verloop. Uitslag1. Elooi Meulenberg, wereldkampioen 1937, de 297 km. in 7 u. 59 min. 48 s. (gem. sn. 37 km. 125 m.); 2. Kijiwski (Duitsch.), op 1/2 wiel3. P. Egli (Zwits.), op 1 wiel4. J. Majerus (Lux.), op 1/2 lengte 5. G. Speicher (Fr.), op 1 lengte; 6. Van Amsterdam (Ned.), m 8 u. 06 m. 02 s.7. M. Dhooghe (Belg) 8. Wecker- ling (Duitsch). Inmiddels hebben we nu reeds als gekende wereld kampioenen bij de liefhebbers-sprinters op pistede Hollander Vandevyverop baan, beroepsrennersde Belg Meulenbergop baan liefhebbersde Italiaan Leoni, en halve fondLohmann. Mocht Scherens nu voor de zesde naeenvolgende maal den titel winnen van de snelheid-beroepsrenners, dan mogen we beslui ten dat België ruimschoots werd bedacht en naar waarde beloond om zijn hardnekkig karakter en aldus den rang inneemt dien het op sportgebied verdient. Intusschen gaan we nog een overzichtje nemen van de andere wedstrijden, waaronder de koers der jonge ren. de Omloop van het Westen, het meest de aandacht trok. Spijtig is het te noemen dat Piérrard, constructeur van Woets, dezen niet aanvaardde om er zijn debuut te doen op internationaal gebied. Wellicht had dit de beginreeks geweest van het succes dat Albert steeds hoopt te zullen ontmoeten. Geluk heeft hij immers nog niet gekend sedert hij van het leger af is. Het mag misschien toch een geluk heeten dat hij voor den Om GEDIPLOMEERD MEESTER - KLEERMAKER loop van het Westen niet aanvaard werd, vermits hij intusschen twee zweren op zijn arm heeft gekregen en deze hem beletten het stuur te houden. In die voor waarden had hij dus onmogelijk kunnen starten in den Omloop en zijn constructeur had dan heel zeker niet weinig mistevreden geweest. De eerste rit werd gewonnen door Tersago vóór Michel Hermie, De Mondt, Clautier en Dubois Gabriel, zoodat de Belgen naar loffelijke gewoonte den koers naar hun beliefte begonnen te beheeren. Uitslag1. Tersago Karei, de 205 km. in 5 u. 32 min. 09 sec.2. Hermie Michel, op 5 lengten3. De Mondt Frans, in 5 u. 32 m. 33 sec.4. Clautier Maurits, 5 u. 33 min. 27 sec.5. Dubois Gabriel6. Loncke Antoon 7. Van Oppen Teo8. Gyselinck Roger9. Somers Jozef; 10. Dubuisson Albert. En nu begon Maurits Clautier zijne perten te spelen door in don tweeden rit iedereen van zijn wiel te schud den en alleen toe te komen. Ook de jonge Van Kerck- hoven miek indruk, wijl Ronderatten als Vlaeminck en Bekaert stillekens aan naderen maar in dienst staan van Clautier, die nu voor Alcyon groote favori is. Uitslag 2P rit1. Clautier, 4.44.05 2. Van Kerkhove, 4.44.583. Dubois, 4.44.584. J. Marie Godinat, 4.44.58 5. Tersago, 4.45.40 6. Louviot, 4.45.40 7-Oubran, 4.45.40 8. Loncke, 4.45.409. Le Calvez, 4,45,4010. Cloarec, 4.45.40. De derde rit was weerom voor Clautier die, den langster. rit van 281 km. afleggende aan een gemiddel de van 38 km. 200 met., nog de middels vond om 10 man in den sprint te vloeren. In dien rit hebben De Caluwé en Bonduel, die fel ontgoochelden, opgegeven. Uitslag: 1. Clautier (B.), 281 km. in 7 u. 17 min. 01 s. 2. Cloarec, z.t.3. Dubuisson, z.t.4. Dignef, z.t.5. Van Oppen, z.t.6. Goasmat, z.t.7. Gahy, z.t.8. Ter sago, z.t.9. Oubron, z.t.10. Bekaert, z.t. Dinsdag werd gerust, om daarna met te meer iever La Rochelle-Nantes aan te vatten, waarin Clautier, door een onbegrijpelijke fout, zijn trui van leider ver loor. Hij dacht, van een groep ontsnapten, allen te heb ben ingeloopen alswanneer er nog een groep vooropliep en zag dit slechts na de aankomst, waar hij vernam dat hij 21« was en naar de 6e plaats in het algemeen klassement verhuisde. Hier klopte Oubron, Toon Lon cke op de meet zelve, met den uiterst regelmatigen Lou viot als derde. Uitslag1. Oubron, in 5.40,252. Loncke, 3. Louviot, 4. Dubuisson. 5. Walschot, 6. Vlaeminck, 7. Goasmat, 8. Dubois, 9. Cogan P., allen zelfden tijd 10. Ritservelde. De vijfde rit Nantes-Lorient (212 km.) zag eindelijk de zege van den verdienstelijken Toon Loncke, die Cloarec, Dubuisson, Fournier en een 45 tal anderen klopte waar onder al de favoris. Uitslag 1. Loncke 5.44,12 2. Cloarec z.t.3. Dubuis son 5.44.25 4. Fournier 5.44,35 verder al de Bei gen, uitgenomen Depredhomme, Bekaert, Haegeman en Troch. De algemeene rangschikking is nu na vijf ritten 1. Goasmat J. Marie 29.00,42 2. Oubron 29.01,08 3. Dubois 29.01,53 4. Loncke 29.02,36 5. Louviot 29.05,10 6. Clautier 29.05,347. Demondt 29.05,408. Tersago 29.06,08 9. Gahy 29.07,32 10. Le Calvez 29.09,11. In het kamp van Beverloo werd een koers gereden achter kleine handelsmotos waarin Kamiel De Kuys- scher di meerdere bleek te zijn en mooi zegevierde vóór Syiv. Maes, die zich in deze nieuwe specialiteit dapper tieec1 gelden. Uitslag1. De Kuysscher Kamiel, 3 p.2. Maes Sylv., 6 p.3. Seynaeve M., 10 p.4. Schepers Alf., 11 p. 5. Braeckeveldt Ad., 16 p. 6. Van Doninck, 19 p.'7. Hardiquest, 21 p. 8. Verschaekelen, 22 p. 9. Van Hout, 27 punten. In Sottegem hield Grysolle eraan, als echte Dender- zoon, den Grooten Prijs Dokter Tistaert binnen te pal men, nadat G. Denys en Vandepitte tot tweemaal toe samen waren gaan loopen ten einde te trachten het boelke alleen oj. te klaren. Uitslag: 1. Sylvain Grysolle, 145 km. in 4 u. 5 2. A Beirnaert3. Denys G.4. Vande Pitte, op. 40 sec. 5. Moerenhout, op 2 min. 4 6. Van Herzele, op 1/2 wiel 7. Beeckmkn 8. Van Eenaeme, op 5 m.9. Devad 10. Degeeter, op 5 m. 30. In Herent vlamde Spiessens de eerste over de meet. met Constant Lauwers op 5 lengten en Vandendries-che op 30 sec. Een rare kwast die Spiessens, een die veel beloofde, en tot nu toe niet doorbrak. Uitslag1. Spiessens Frans, 170 km. in 4.33 uur2. Lauwers Constant, op 5 lengten3. Van den Driessone Roger, op 30 sec.4. Van Stichelen, op 40 sec.5. Seger-,; 6. Huts7. Croon8. gelijk Decoster en Verdijck 10 Van den Bossche. In Bergen won Gustave Deloor het ingerichte Crite rium van 100 km. voor de Rondemannen vóór Brum iu, Wierinckx, Disseaux en Degreef in 2 u. 51 min. 15 sec. Een gevaarlijke in dergelijke ritten. Uitslag: 1. Deloor Gustaaf, de 100 km. in 2 u. 51 rr.in 15 sec.2. Bruneau Em.3. Wierinckx 4. Disseaux Degreef, op 10 meter6, Lauwers C.7. Defoordt 8. Rosseels 9. Pirmez 10. Deltour. De Groote Prijs van Meire, Donderdag betwist, was een gelegenheid voor Raes om den sprint te winnen vóór Van Stichelen, Van Hassel, Lauwers en Dhooge, die we dus niet zien rusten, maar integendeel weerom zijn ouden plooi zien hernemen in de kermiskoersen. Uitslag1. Raes, 160 km. in 4 u. 18 min.2. Van Stichelen, op 1/2 wiel; 3. Van Hassel; 4. Lauwers; 5. Dhooge6. Loopmans en Deloor 8. Spiessens 9. Bon duel 10. Beeckman. DE ONAFHANKELUKEN reden in Liedekerke, waar Achiel Buysse zijn form be toonde met Godart, Stassyns en Garrebeeck te kloppen. Uitslag1. Achiel Buysse2. Godaert H., op 2 leng ten 3. Stassyns, op 3 lengten 4. Garrebeeck, op 40 sec. 5. Anckaert, op 1 ronde (2 min. 30) 6. De Lepeleire7. Dominicus, op 1 min. 8. De Smet9. Slos A.10. De Berlanger J. In Kortrijk was het een gelegenheid voor Vanden- Broecke om aan zijn talrijke Harelbeeksche suppor ters te toonen dat hij een beetje daar is. Hij kwam im mers alleen toe, vóór Rammelaer, Balducq, Verschue- ren en Düjardin. Uilslag 1. Vandenbroucke Alb., 125 km. in 3 u. 6 m. 2. Rammelaer op 27 sec.3. Balducq op 1 m. 05 4. Ver- schueren Michel op 1 m. 15 5. Düjardin op 4 m. 306. Vanvoren op 1/2 lengte7. Vandeveegaete8. Hal- laert9. Minnaert op 5 m. 3010. Deman O. op 7 m. In Marcinelle behaalde de stoere Lauwenaar Bal ducq Dinsdag eindelijk een verdiende zege in den sprint vóór Vandenbroecke en Windels, die dus voor een de buut nog al goed marcheert. Uitslag1. Balducq, 130 km. in 3 u. 20 m.2. Van- denbroeck, op 1 lengte 3. Windels, op 10 sec.4. Ha- bran, op 30 sec.5. Destrée, op 1 min. 20 sec.6. Bec- kaert7. Godard 8. Volcke 9. Michel10. Van Hove op 6 min. Te Lier was het de beurt aan Jef Torfs de bloemen weg te halen en dit met een belangrijken voorsprong op Toebeau, Buysse en Vrijdags. Uitslag1. Jef Torfs, 142 km. in 3 u. 37 2. Toebeau Aug., op 2 min.3. Buysse Achiel op 1/2 lengte 4. Vrij dags Guillaume 5. Mertens Albert6. Sneyders 7. De- borger Karei8. Dominicus op 2 min. 109. De Clercq Leon. In Limbres was het de traditioneele zege van Pyncket, die zoowat 5 naeenvolgende overwinningen komt te boeken. Zou die collectie doen in palmen In alle ge val Odo is in puike forme, en zal spoelen verdiend heb ben dit jaar. Uitslag: 1. O. Pyncket, 110 km. in 2 u. 38 min.; 2. Wyseck, op 2 min. 3. Aber4. gelijkGrysolle en Schoon6. Marcellac 7. Beke8. Ross 9. Delrue 10. Beziat. DE JUNIORS reden in Emelghem, waar Verschaeve van Cortemarck, gerodeerd uit de Ronde van België komende, mooi won in den sprint vóór Declercq en Vandecandelaere, met Paepe op 40 seconden. De Yperlingen Verbeke, Litière en Lacante waren eens te meer ongelukkig en konden den koers niet uitdoen. Uitslag1. .Juul Verschaeve, de 100 km. in 2 u. 57 2. Declercq A. op 1/2 lengte 3. Van de Candelaere op 1 wiel4. Paepe op 40 sec.5. Haeck 6. Vanroose7. Lambrecht8. Berton 9. Lingier10. France. In Wervick was de zege Dinsdag voor Sidon Debus- schere, die Declercq, Haeck. Sercu, Paepe en Demolder vloerde. De prestaties van onze mannen waren weerom beneden het vriespunt, al moeten we er seffens bij voegen dat Litière in de laatste ronde nog bij de leiders was. Uitslag1. Sidon Debusschere, de 105 km. in 3 u. 2 m. 2. Declercq, op 1/2 wiel3. Haeck op 1/2 wiel4. Sercu 5. Paepe 6. Demolder 7. Coorevits 8. Van Herenthals; 9. Leersnijder10. Verschaeve. Sprinter. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SONEEL plaatst men met succes in onze rubriek KLEINE AANKONDIGINGEN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 6