KLEINE AANKONDIGINGEN M. GELDOF Tekoop: Prachtige Naaimacbieo Gecre osoteerde Yzerweg bijlen Naaimachienen Opening Zï Coiffeursalon HEROPENING van de Café Espérance Martha VERHAEGHE Ypres Dem. Bonne servante Goede Meid gevraagd Over te nemen Prachtig gelegen handel Werkmanshuis te huren Te huren Twee kamers Te huren Bovenhuis MAGAZIJN te huren Te huren Burgershuis Maison de Commerce Bel appartement fran£. Voord, en gerievig Huis BURGERSHUIS Maison Malou Square Astrid Ypres Te huren Gr. Magazijn Handelshuis te huren Huis met Hof Schoonen Eigendom 4 gerievige Werkmanshuizen Gerievig Winkelhuis Te koop Werkmanshuis YPER TE KOOP 2sch. Werkmanshuizen Te koop Te koopGoede Handkar Te koop Piano Te koop: Zware Coffrefort Plaats van Grafmaker Maurice Verdoene Gaston De Mey- Rosseel Raphael VERSA VEL 7 Zondag S9 Augustus Veemarkt - Yper door Weduwe Hanssens-Baeyen en dochter KLEEDEREN en MANTELS - Specialiteit van Avondkleederen Mondstraat, 7 - YPER OP ln SEPTEMBER a. s. voor Damen en Heeren St-Jacobstraat, 10 - YPER GEWAARBORGDE PERMANENTEN 355 Fr. Afspraak vragen op voorhand. La firme Delhaize Frères Cie Le Lion cherche personnes sérieuses et actives pour gérer succursale d'épiceries. Ecrire 9, Avenue H. Paris, a Tournai. au courant de tous travaux de ménage, bons gages. S'adresser ro, Avenue de Coxyde, LA PANNE. voor alle werk. Adres ten bureele. Wegens verandering op groothandel Behanger Garnierders zaak - Winkel gelegen in schoonste straat der stad, dicht bij statie trein, tram en kust De Panne, Coxyde, schoone werkplaatsen, kleine overn., gem. v. betalen met overname van pacht, gelegen te VEURNE, Ooststraat, 58. Aldaar z. te w. Over te nemen (linnenartikels en confectiën) in center van de stad. Adres ten bureele dezer. dicht bij de statie, Handelskwartier, 4, stads water en gas. Zich w. Fochlaan, 36, T/S. (keuken en slaapkamer).Adres ten bureele. Maarschalk Haiglaan. Zich wenden Stadssecretariaat. Elverdinghestraat, 7. Inlichtingen zelfde straat, 9. A LOU ER en entier ou en partie, rue du Verger, 29, E/V. S'adresser même rue N° 9. A LOUER 350 fr. TE HUREN met hof, water, gas, electr., 21, Kalfvaart- straat, Yper.Zich wenden Rijke Klaren- straat, 16. TE HUREN Janseniusstraat, 6 3 kelders, salon, eetplaats keuken, 4 kameis, water, gas, electriciteit. Te bevragen her berg rechtover of V. d. Peereboomplaats, 27. Pour arrangements en vue de location pro- chaine, demander rendez-vous 25, rue de Dixmude (Froidure). l5o vkm. met inrijpoort, ook dienstig voor garage. Adres ten bureele gelegen Tempelstraat, 8, Yper. Zich wenden Nr 6 zelfde straat. Te huren of te koop s water, gas, electriciteit, altijd zichtbaar. Sleutel Maloulaan, 17, Yper. Te koop of te huren bevattende burgershuis, ruime magazijnen dienende voor allen handel, chicoreidrogerij met drie bergvlakken en electrische inrichting voor het wasschen der wortels, electriciteit, waterverdeeling gelegen nabij de Schelde gemak van daarbij nog 4 ha. landen en weiden in pacht over te nemen. Zich wenden bij Mr Delmée, Notaris te Celles, of bij MrPecquereau, Notaris te Pottes. TE KOOP met land (totale oppervlakte 18 aren t>8 ca.), te BOEZINGE, Lizernestraat, 11, i3, r5, 17. Zich wenden bij M. Ferleu-Hof, Molen straat, 8, St- Amandsberg (Gent). Aanstonds te huren of te koop nieuwgebouwd, met GARAGE, hoek der Wateringstraat en Tegelstraat te YPER. Zich wenden Dixmudestraat, 78, Yper. met breede inrijpoort, matige prijs. Zich wenden bij Aimé De Quick, 180, Dickebusch- steenweg, Yper. 1) Een nieuwgebouwd Burgershuis, dicht bij het Minneplein. 3) Een Werkmanshuis, gelegen in de Tegelstraat. 5) Vier Werkmanshuizen, gelegen in de Nijverheidstraat en Weverijstraat, (dicht bij het Minneplein). Gemak van betalen. Voor alle inlichtingen zich wenden bij heer A.VERSAVEL, bouwkundige, Meenenstraat, 17, Yper. TE KOOP mtt elk 1000 m2 Hofgrond, gelegen dicht bij de statie 7ich wenden bij Aimé De Quick, Dickebuschs'w., tusschen 7 1/2 en 9 uur. waarborg, prijs 450 fr. Zich wenden Slachthuis straat, 9, Yper. Jonge Groenendael hond, Kaaistr 3, Yper in goeden staat. Zich wenden St Janstraat, nr 12, De Lante Yper. in zeer goelen staat, Lombaardstr., 4, Yper. goedkoope prijs, te bezichtigen 38, Beluik straat, Yper. TE KOOP of dwarsliggers, zoo goed als nieuw. Zich- wenden Hotel du Nord, Statiestraat, Yper. Gemeente WYTSGHAETE te begeven, voorwaarden en nadere inlichtin gen te bekomen op het Gemeentesecretariaat. Aanvragen inzenden aan den Heer Burge meester, vóór 8 September 1937. m-ïj» fr. Rijsselstraat, 98 - YPER Ook OCCASIES vanaf 275 fr. Opening van den Winkel van Groenten Fruit Conserven Boter, Eieren en Kruidenierswaren alles aan zeer genadige prijzen, bij Boomgaardstraat. 17, Yper IV I K W S* Geachte Medeburgers, Bierverbruikers en Waterdrinkers YPER, Rijke Klarenstraat, 2 Kleermaakster ■4 VOORDEBLIQE PRIJZBN 4-7 kamers, badkamer, gas en ëlectr.kelders en waschhuis, Elverdinghestr., 78, Yper c t a n v P p 4 7 pièces, caves, salie de bain installée, coin rue Carton et rue Longue de Thourout, YPRES. Propriétaire Ch Quatannens, Boulevard du Nord. 4g 2) Een Handelshuis, Elverdinghestraat. 4) Een klein Burgershuis, in center van stad (Kaaistraat). Seffens vrij. NIEUWE met inslaande kop Meubel met 3 schuiven Ronde Spoel kan Stoppen en Borduren werkt voor- en achteruit 10 jaar WAARBORG op Faktuur (Kiekenmarkt). Kent U de Bieren EXCELSIOR V Bavière, National, Bock en... Export Het Tafel water UoningHbronnen aan 19.550 fr. de 15 liters. Royal Citron aan 16.OO fr. de 24 1/2. Ouden Ilaceliu», Mar» en beste tafelbieren vanaf 10,550 fr. de 12 groote flesschen (bleek of bruin). Deze proeven is ze bestellen bij die de eer heeft het geacht publiek kenbaar te maken dat hij zich komt te stellen als BIERHANDELAAR te en U deze gaarne zal leveren in de beste voorwaar den en hoedanigheden. Dank op voorhand.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 7