Het Ypersche - 2de Bijvoegsel - La Région d'Ypres Koloniale Loterij VAN WEEK TOT WEEK Naamdagen. Zon. Maan. Bijzondere dagen. Herdenkingen. Week - Intentie. ZATERDAG 28 AUGUSTUS Trekking der 8ste Snede 1937 - Plan B. Koopt uw groen biljet. Bevolking op 31 December 1936 der gemeenten van het arrondissement Yper PLAATS VAN ONDERWIJZER en van Onderwijzer - Bewaker STAD YPER Aanbesteding voor het afslaan der noten STAD YPER OPENBARE AANBESTEDING ONDERHOUDSWERKEN AAN DE LANDBOUWWEGEN STAD YPER OPENBARE AANBESTEDING Vergrooting van het Huis van den Heer Bestuurder van het Slachthuis. STAD YPER OPENBARE AANBESTEDING BESTEENIGEN VAN VOETPADEN GEMEENTE LOCRE AANBESTEDING ELECTRISCH LAAGSPANNINGSNET GEMEENTE MEESSEN AANBESTEDING ELECTRISCH LAAGSPANNINGSNET GEMEENTE ZILLEBEKE AANBESTEDING ELECTRISCH LAAGSPANNINGSNET GEMEENTE POELKAPELLE 28 Augustus tot 3 September 1937 Zaterdag 28 Aug.Augustinus, Bibianus. Zondag 29 Aug.S. Jans - onthoofding. Maandag 30 Aug.Rosa van Lima, Arm;.nd. Dinsdag 31 Aug.Isabella, Raymondus. Woensdag 1 Sept.Gillis, Nivardus, Gedeon. Donderdag 2 Sept.Boleslas, Agricola, Lazarus. Vrijdag 3 Sept.Remaclus, Seraphia. Zaterdag 4 Sept.Rosalia, Candida. Zondag 5 Sept.Laurentius, Justinanus. Opgang Ondergane Zaterdag 28 Aug. 6 u. 02 19 u. 41 Zondag 29 Aug. 6 u. 04 19 u. 39 Maandag 30 Aug. 6 u. 05 19 u. 37 Dinsdag 31 Aug. 6 u. 06 19 u. 35 Woensdag 1 Sept. 6 u. 08 19 u. 33 Donderdag 2 Sept. 6 u. 09 19 u. 31 Vrijdag 3 Sept. 6 u. 11 19 u. 29 Laatste Kwartier29 Aug. 0 u. 54 m. Nieuwe Maan: 4 Sept. 23 u. 53 m. Eerste Kwartier12 Sept. 21 u. 57 m. Volle Maan 20 Sept. 12 u. 32 m. Laatste Kwartier 27 Sept. 6 u. 43 m. Nieuwe Maan4 Oct. 12 u. 58 m. 29 Aug.Twee jaar geleden verongelukte Koningin Astrid te Kussnacht. 28 Aug. 1849 Stichting té Gent van de Nederlandsche Taal- en Letterkundige congressen, door Dr F. A. Snel- laert. 1850Inhuldiging van de onderzeesche telegrafische lijn tusschen Calais en Douvre. 29 Aug. 1088De oude schriften melden dat op dien dag zich een wonderlijk luchtverschijnsel aan het uit spansel vertoonde, uit hetwelk als vuurschichten straal den. Deze verschijning was gevolgd door dusdanige hitte, dat veel menschen en dieren bezweken. De ge- neesheeren noemden die hitte de vurige pest. 1822 Dood van den Astronoom Delambre. Hij werd geboren in 1749. Hij deed de groote Fransche graad meting van Duinkerken naar Barcelona. 1899Onthulling te Eekloo van het standbeeld aan Karei Lodewijk Ledeganck, dichter der Drie Zuster steden 1935Koningin Astrid verongelukt per auto te Kussnacht, op den linkeroever van 't Vierwoudenmeer, noorderlijk van dit meer, op den weg Luzern-Kussnacht. 30 Aug.Geboorte van Virginie Dejazet te Parijs. Overleden in 1876. Dramaturge. 31 Aug.Het Fransch Directorium besluit dat alle uiterlijke teekens van godsdienst moeten verdwijnen kruisen, klokken, gilden en broederschappen, onderwijs gestichten, de Kath. hoogeschool van Leuven. Bovendien werden alle kerken en kapellen, en de pastoreele hui zen, welke niet door beëedigde of afgevallen priesters bediend of bewoond waren, verbeurd verklaard. 1 Sept. 1830De Hollandsche kroonprins tracht de Belgen te bedaren. 2 Sept. 1830De prins van Oranje komt te Brussel, alleen door 4 officieren gevolgd. 1852Paul Bourget wordt te Amiens geboren. Fransch psychologisch schrijver, het best bekend door zijn romansCruelle énigme, Le Disciple, La Terre promise, L'Etape, Le Divorce, Le Démon de Midi, Le Sens de la Mort. 1884 De eerste muzikale audities op grooten af stand (van Antwerpen naar Brussel) hebben plaats. 1899 De groote nieuwe Nederlandsche schouwburg wordt te Gent ingehuldigd. 3 Sept. 1798De Fransche Republiek voert den ver plichten soldatendienst in. Honderde Belgische jongelin gen liepen zich in de bosschen verschuilen, waar zij op gezocht werden. 1838Overlijden van Charles Percier, Fransch bouwmeester, in 1764 geboren. Hoofdvertegenwoordiger met Fontaine van den Empirestijl. Voltooide het Louvre en de Tuilerieën. Was de bouwmeester van Napoleon, Lodewijk XVIII en Charles X. 1877 Dood van Thiers, geboren in 1797 te Mar seille. Geschiedschrijver en Staatsman. President van de Republiek. 1917Priester-aalmoezenier Van der Meulen wordt naar het barre rots-eiland Cezember verbannen, om het activisme gebillijkt te hebben. 1924Te Brussel schiet Remi De Man, in staat van zelfverdediging, na een Vlaamschen optocht, den fascist H. Marquet neer. 1935 Koningin Astrid wordt ten grave gedragen, onder enorme belangstelling. Het stoffelijk overschot der vorstin werd bijgezet in de koninklijke crypte van Laken. Wij zullen indachtig zijn dat de wellevendheid van enorme waarde is, om in het leven vooruit te komen. Chesterfield zégdeManieren zijn alles in alles door manieren alleen kan men behagen en vooruitko men. Al uw Grieksch zal u nooit verheffen van secre taris tot afgezantmaar wel uw optreden, uw voorko men, uw manieren, als ze goed zijn. Shakespeare de groote dramaturg, met wereldfaam door zijn menschenkennis beweerdeWat gij wilt, Dat zult gij eerder winnen door uw lach, Dan dwingen met uw zwaard. Merkwaardig is het antwoord van A. Douglas toen hij in den senaat was uitgescholden: «Wat geen fatsoen lijk mensch behoort te zeggen, behoeft geen fatsoenlijk mensch te beantwoorden. (Nadruk Verboden). P. B. TE DINANT van de Neer-Waasten, 807 Becelaere, 2.489 Bix- schoote, 759 Boesinghe, 2.033 Brielen, 744 Komen, 7.970 Crombeke, 1.027 Dickebusch, 1.073 Dranoutre, 909 Elverdinghe, 1.725 Gheluvelt, 1.409 Gheluwe, 5.477 Hollebeke, 764 Houthem, 1.349 - Kemmel, 1.353 Lange- marck, 4.395 Locre, 771 Meessen, 1.050 Nieuwkerke, 2.374 Oost-Vleteren, 1.582 Pas- schendaele, 3.108 Ploegsteert, 5.117 Poel- capelle, 1.985 Poperinghe, 12.329 Proven, 1.648 Reninghelst, 2.088 Rousbrugge-Harin- ghe, 1.602 Sint-Jan, 795 Vlamertinghe, 3.635 Voormezeele, 963 Waasten, 3.264 Watou, 3.016 Wervick, 12.198 Westoutre, 1.426 West-Vleteren, 1.648 Woesten, 1.416 Wulver- ghem, 400 Wytschaete, 2.570 Yper, 16.121 Zandvoorde, 772 Zillebeke, 1.653 Zonnebeke, 3.413 Zuydschoote, 413 Totaal 121.640. ia hei Toorreehi van hen die werkelijk goed gezond zijn, niets afweten van hoofd pijn, moedeloosheid, maag-, lever- en ^nieren- pijn, waarvan bijna altijd verstopping de oorzaak is. Neem eiken avond een tas SABA thee. U zult gezondheid en levensgenot vinden. SABA is een mengsel van uitgezochte en gezuiverde, ontlastende, bloedzuiverende en wateraldrijvende kruiden. Het geneest on voorwaardelijk, zonder pijn of kramp de hardnekkigste verstopping. Wie 's avonds een tas SABA neemt, heeft *s morgens een gemakkelijke en overvloedige stoelgang en voelt zich gelukkig. de koningin der kruiden De doos voor 50 tassen 7 fr. De doos voor IBO tassen 15 fr. IN ALLE APOTHEKEN Staal op vraag aan LABORATOIRES APPLIQUES 84bls, Veeartsenstraat, 84bis BRUSSEL te begeven aan de Knechten Weezenschool te leper O Wettelijke wedde. De kandidaten moeten zich persoonlijk komen aanbieden bij den Secretaris der Commissie van Openbaren Onderstand en schriftelijk hun kan didatuur indienen bij den Heer Voorzitter, Rijsel- straat, 38, vóór Dinsdag middag, 7 September. VoorwaardenHouder zijn van het diploma van het lager onderwijs. Belgische nationaliteit bezitten. Voldaan hebben aan werkelijk militairen dienst. Op Maandag 30 Oogst, om 14.30 u., ten Stad- huize, zal er overgegaan worden tot de langs de wandelingen der Stad, verdeeld in drie loten Lot 1Van het Minneplein tot aan de Dixmu- destraat. Lot 2Van de Dixmudestraat tot aan de Kalf- vaart. Lot 3 Van de Kalfvaart tot aan het Hoornwerk. De aanboden moeten schriftelijk gedaan en af gegeven worden op Stadssecretariaat op 30 Oogst vóór 14.30 ure. Yper, den 19 Oogst 1937. StP* N - IV M° Donderdag 9 September 1937, om 11 uur voor middag, ten Stadhuize, DER NUMMERS 5, 9, 14, 15 en 16 Dienstjaar iffii Bestek 28.014,20 fr. Lastenboek ter inzage op het Stadhuis en ten bureele van den Provincialen Technischen D: ns t te Yper, Maloulaan, Nr 7. Prijs van het lastenboek-bestek 15 frank, te storten op postcheckrekening Nr 405663 van A De France. De Secretaris, De Burgemeester, G. Versailles. J. Vanderghote. Op Maandag 13 September 1937, om 14 uur 30. ten Stadhuize, zal overgegaan worden tot de opening van de inschrijvingen voor de Het werk is voorbehouden aan de Ypersche aannemers. Plannen, lastenboek en beschrijvende metings- staat zijn ter inzage in het Stadssecretariaat, of kunnen bij tijdige bestelling, bekomen worden voor de som van 35 fr. De Secretaris, De Burgemeester, G. Versailles. J. Vanderghote Op Maandag 13 September 1937, om 14 uur, ten Stadhuize, zal overgegaan worden tot de opening van de inschrijvingen voor het langs de steenwegen op Zonnebeke, Dickebusch, Brugge en Kalfvaart. Plannen, lastenboek en beschrijvende metings- staat, zijn ter inzage in het Stadssecretariaat, of kunnen bij tijdige bestelling bekomen worden voor de som van 15 frank. De Secretaris, De Burgemeester, G. Versailles. J. Vanderghote. Op 16 September 1937, om 10 ure, zal er ten Gemeentehuize van Locre, overgegaan worden tot de opening der voor de algemeene uitbreiding van het 2.098 meters. Stukken ter inzage of te koop, prijs 35.00 fr. in het bureel der S. V. West-Vlaamsche Electri- citeitsmaatschappij, Wilgendijkstraat, 14, te Diks- muide. Op 16 September 1937, om 11 ure, zal er ten Gemeentehuize van Meessen overgegaan worden tot de opening der voor de algemeene uitbreiding van het 5.806 meters. Stukken ter inzage of te koop, prijs 50 fr. in het Bureel der S. V. West-Vlaamsche Electrici- teitsmaatschappij, Wilgendijkstraat, 14, te Dix- mude. Op 16 September 1937, om 14 ure, zal er ten Gemeentehuize van Zillebeke, overgegaan wor den tot de opening der voor de algemeene uitbreiding van het 5075 meters. Stukken ter inzage of te koop, prijs 50.00 fr. in het bureel der S. V. West-Vlaamsche Electri- citeitsmaatschappij, Wilgendijkstraat, 14, Dix- mude. De Secretaris, De Burgemeester en Schepenen, H. Frimout. Baron Pierre de Vinck. De plaats van Gemeentesecretaris is te bege ven. De aanvragen moeten per aangeteekend schrijven gestuurd worden aan den heer Burge meester, uiterlijk op 17 September 1937.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 9