In den Anker» Velos Trottinetten V ALBERT DELEU Clae vssens-Titeca Voor uwe Portretten DUHAMEEUW HOLVOET ROYAL AMER Charles HONGENAE 5, Tempelstraat, 5,Yper In alle grootten en modellen 2, Lange Thouroutstraat, Yper bij Fl. BRAEM - CARDOEN Dieren. Voor BANKETTEN van maatschappijen, Voor FEESTMALEN bij bruiloften, of andere feesten, Voor MAALTIJDEN bij begrafenissen, Wendt U tot Restaurant Prince Baudouin Croote Markt Koning Albert, 20 Waar gij het best en goedkoopst zult bediend worden. GROOTE SPIJSZAAL VERZORGDE KEUKEN. Belast zich op aanvraag met het inrichten vgn feestmalen ten huize zelf. Apidex - Holvoet Itiiioldi - Idéal en Indus Baanvelos voor Hamen en Heeren Kindervelos VERVOER - VERHUIZINGEN AUTO - TAPISSIÈRE 118, Dickebuschsteenweg, 118 YPER Telefoon 189 KOOPT DIE UIT EERSTE HAND BIJ DEN FABRIKANT Prijzen buiten concurrentie DUMORTIER BLOM ME 25, Rue du Temple, 25 - YPRES ORDRES DE BOURSE Om het linnen te weeken, NIETS evenaart de Lessive Jeanne d'Aee Fabrikanten Trenteseaux Frères HERSEAUX 7 I ten, evenals de verwelkte bloemen, moeten onmiddellijk verwijderd worden, om op het einde van den zomer een tweeden bloei te bekomen. NAJAARSWERK IN DEN TUIN Alhoewel nu reeds heel wat groenten uit den groen- tentuin verwijderd zijn, en wij reeds in een vorige bij drage hebben medegedeeld wat wij met overwinterende groenten te doen hebben, toch blijft er nog heel wat ander belangrijk najaarswerk in den tuin te verrichten, om te zorgen dat wij het eerstvolgende seizoen opnieuw een groote hoeveelheid mooie groenten zouden kunnen oogsten. Daartoe is het vooreerst beslist noodig den tuin eens grondig te reinigen, vooral daar waar er gedu rende de voorbije zomermaanden zieke planten stonden. Om te beginnen zuilen we nu, zonder het langer uit te stellen, eens alle .waardelooze groentenresten verwij deren we brengen ze allen samen op een hoop, laten Ze verdrogen en vernielen ze dan door het vuur. In elk geval gooie men ze niet op den mesthoop. Want zoo die plantenresten zwammen hebben, zullen dan wel is waar de planten verrotten, maar de ziektezwammen blijven op den mesthoop woekeren, en komen, eerstvol gend seizoen met de mest terug op den teeltgrond en vandaar op de nieuwe groenten, die dan natuurlijk nog erger dan voorgaand jaar zullen besmet worden. In ge val dat men de plantresten niet kan verbranden dan zal men een zeer diepen put graven, en ze daarin gooien, vermengd met een hoeveelheid kalk. Tweedens zullen wij nu, alvorens ze weg te bergen, alle steunstokken duchtig met carbolineum bespuiten, of ze er eenvoudig in onderdompelen, om deze aldus eveneens grondig te ontsmetten van alle ziektekiemen en eitjes. Ook alle losliggende bladeren moeten verza meld worden en diep gedolven of verbrand worden. Verders kijken we de planten eens grondig na, we snoeien waar het noodig is, en verwijderen overal het doode hout. Dan kan er ook nog heel wat grondwerk verricht worden, alsook menig ander werk dat even goed nu als in het voorjaar kan gebeuren. het welbekend huis voor al wat schoone Stooi*s aangaat. De schoonste keus Heei'enhemden indemaillables. Voor Dames Schoone Hleederen, Vollen,Wol, Zijde allerhande Eindstuk Stoften; Kousen; Cravatten Lakens, enz., enz. 3 ECHTE KAI\TF\. Schoone keus. Lage prijs. Goede waar. ■Trouwe bediening.! DE KANARIEVOGEL De kanarievogel is misschien wel een van onze ge woonste kamervogels, daar men hem zonder veel moeite, in een kooi, in het leven houdt. Hij telt stellig mee in het huisgezin, en voert er wellicht het meeste hooge woord, daar hij gedurende het geheele jaar, be halve in den ruitijd, zijn gezang laat hooren. Hij is oorspronkelijk afkomstig van de Canarische eilanden, waar hij op de vlakten en in de tuinen leeft. Aldaar is het mannetje van boven groenachtig geel, van onderen goudgeel tot wit, en aan de zijden vuilwit met bruine streepen. De bovenste slag- en staartpennen benevens de kop zijn geelgroen met grijze randen. Het wijfje is veel minder fraai gekleurd. Doch door het nu zoowat drie eeuwen aanfokken zijn talrijke verscheidenheden ontstaan met citroengele en witte, stroogele, isabella- kleurige, grijze en bruine kleuren. De kanarie vormt met andere vinksoorten bastaar den. Immers de kanarie behoort tot de orde der Musch- vogels (Passeriformes), tot de familie der Vinken, en vormt afzonderlijk een soort, die met den naam van Serinus canaria bestempeld wordt. De kanarie voedt zich bij voorkeur met het zaad van kanariegras. Van de verschillende soorten die in Vlaanderen en Nederland gekweekt worden en ten zeerste gezocht noemen wij de Trompetters, de Brabanders en de Brusselsche. De prijzen der kanarievogels zijn zeer verschillend men betaalt van 20 frank tot zelfs duizend frank het koppel. (Nadruk Verboden). POL PIETERS. o in binnen- en buitenland met Verzorgd werk. Matige prijzen wendt U tot het vermaard huis - PHOTOGRAAF - 19, Tempelstraat, 19, YPER - Tel. 170 Begeeft zich ten huize voor alle photowerken huwelijken en familiegroepen. Al het werk is gewaarborgd - Spoedige uitvoering Open op Zon- en wekedagen. Exposition Internationale de la Boisson Bruxelles 1937 Diplome d'excellence La plus haute récompense. VTNS ET LIQUEURS BRUXELLES-LAEKEN Téléphone26.10.S4 AGENTS DEMANDES Agent de change agréé a la Bourse de Bruxelles Téléphone 461 (o) Ristourne de courtage aux Banquiers et Agents de Change correspondants. JEANNE DARC De Lessi v© «I ea mie d'A re lost alle vette bestanddeelen op en neemt alle vlekken weg, zonder het linnen te beschadigen. Het is voldoende haar gedurende een nacht zachtjes te laten inwerken en dan te koken, om een schitterend linnen te bekomen. Wat meer is, zij is het spaarzaamst# waschpoeder.j

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 11