DE KEIZER Drukkerij Dumortier Nuttige Geschenken voor St Maarten VOOR UWE KOSTUMEN 13, Statiestraat - YPER 8 Eervolle Onderscheidingen La Conférence du R. P. Draime ALLERHANDE NIEUWS Gevonden en Verloren Voorwerpen De lepersche Kaartspelers te Brussel ONZE SCHEEPVAART HANDBOOGSCHIETINGEN STAANDE PERS LIGGENDE PERS DE 34, Boterstraat YPER biedt U een groote keus WOORDEN BOEKEN VULPENNEN PASSERDOOZEN PENNEDOOZEN K LE U R POTLOODEN SCHILDERDOOZEN KLEURBOEKEN PRENTENBOEKEN Burgerlijke Stand van Yper MEESTER - KLEERMAKER BESTE KWALITEIT LAAGSTE PRIJZEN SPOEDIGE BEDIENING Bij Koninklijk Besluit van 23 September 1937 j werd, als belooning voor ruim 25 jaar goede en getrouwe diensten aan het land bewezen, de Bur gerlijke Medaille van 1* klas toegekend aan de j volgende beambten der Regie van Telegraaf en Telefoon te Yper M. Janssens Joseph, opsteller van T klas M, Moyaert Jules, opsteller van 2" klas, en Mej. Gryffon Marthe, aangestelde. Aan allen onze hartelijkste gelukwenschen. La Conférence donnée Jeudi soir au profit de l'excellente oeuvre Yproise des Dames de la Mi- sericorde, par le Révérend Père Draime O. S., avait attiré, au Théatre Communal, une nom- j breuse assistance, parmi laquelle l'élite de la j ville et de la région d'Ypres. Avee son éloquence habituelle, Monsieur le Doyen Vermaut souhaita la bienvenue a l'aima- ble et distingué Prieur des Dominicains de Sart- lez-Huy, déja si favorablement connu parmi nous. Le sujet d'une salutaire opportunité La femme et le plaisir émaillé de traits d'une fine psychologie, avec, souvent, une pointe d'humour ou de malice de bon aloi, fut un éloquent plai- doyer de la morale familiale du Décalogue. Caractérisée par l'esprit vif et le grand coeur sacerdotal du brillant orateur, cette belle confé rence fut une émouvante apologie de la femme digne, consciente de ses devoirs d'épouse et de mère, gardienne vigilante et reine du foyer. Une ovation enthousiaste salua l'éminent reli- g.eux et c'est en excellents termes que M. l'é- chevin Van der Mersch, interprète de l'auditoire, le remercia chaleureusement. YPER. Rijwiel gestolen. Verleden week Vrijdag, om 7 u. 15 's avonds, werd het rijwiel gestolen van den 29 jarigen M... André, van Yper Deze had zijn rijwiel, eener waarde van 800 fr., aan den gevel geplaatst van een huis in de Cartonstraat, doch toen hij terug buiten Kwam stelde hij er de verdwijning van vast. Hij diende dadelijk een klacht in en een streng onderzoek werd geopend. Aan deze die eenige inlichtingen zou verschaffen, van aard om de gestolen velo terug te vinden, wordt een schoone belooning uitgeloofd. Brand. Maandag middag, rond 12 u. 45, is er brand uitgebroken op den zolder gelegen boven de ingangs poort van het magazijn van M. Victor Titeca, aannemer van openbare werken, en palende aan dezes woning, Maarschalk Fochlaan. Het was Mevrouw Titeca die het eerst den brand bemerkte en het alarm gaf, terwijl een gebuur zich per moto naar het politiebureel begaf. Da delijk werd het noodsein gefloten en in minder dan geen tijd waren eenige wakkere brandweermannen met de motopomp op weg naar de plaats des onheils. In- tusschen had de brand, die in het daar voorhanden zijnde stroo en hooi, ongeveer 3000 kgr., een gemakke lijk voedsel vond, reeds zekere uitbreiding genomen. Dikke rookwolken stegen uit het gebouw op en belet ten den toegang tot den zolder. Dit was echter niet noodig, want van zoodra de pompiers een waterslang op het venster gericht hadden, vlogen de ruiten aan stukken en ging het venster van zelf open. Al door die opening werden stroomen water op het brandend stroo neergestort Het was hoog tijd dat de pompiers tus- schenkwamen, want reeds zag men binnen het gebouw vlammen die oplaaiden. Het vuur werd ook langs ach ter. van op den koer van het magazijn, bestreden, daar een hoeveelheid hooi, die zich op het achtergedeelte van den zolder bevond, ook reeds was beginnen te bran den. Door de geweldige macht van het water, werden van tijd tot tijd eenige pannen van het dak afgerukt. Een groote menigte nieuwsgierigen verdrong zich voor het gebouw, terwijl de politie samen met de rijks wacht den ordedienst verzekerden. Na een vijftiental minuten werken waren de pom piers. onder leiding van commandant Vergracht en luitenant Seys, den brand meester en konden eenige mannen op den zolder klimmen. De nog brandende stroobundels werden dan door het venster op straat ge worpen waar ze weldra uitgedoofd'werden. Langs ach ter deed men hetzelfde met het brandend hooi, zoodat weldra alle gevaar geweken en de brand volledig uit gedoofd was. De aangerichte schade is echter zeer groot. Niet al leen al het voorhanden zijnde stroo en hooi is zoo door het vuur en het water reddeloos verloren, maar ook et gebouw heeft het erg te verduren gehad. De oorzaak van den brand is totnogtoe niet kunnen gevonden worden. Daar de electriciteit op den zolder met is aangelegd, kan er van kortsluiting geen spraak zijn en dien morgen was nog niemand op den zolder geweest. Mogelijks moet de ramp aan verhitting van het troo of hooi toegeschreven worden. Het onderzoek zal zulks moeten uitmaken. Dank aan het spoedig en kranig optreden onzer pom piers. werd hier een grooter ramp vermeden, gezien het geteisterd magazijn van M Titeca zich te midden een rij huizen bevindt en er daar ook nog in de onmiddel lijke nabijheid een garage is. Gerechtelijk onderzoek. Verleden week Vrijdag, in den voormiddag, is het parket van Yper. vergezeld van leden der gerechtelijke politie en van deskundigen, op het onverwachts afgestapt in de werkhuizen der N. V. Weefautomaten Picanol. DixmudesteenWeg alhier. Binst dat die heeren de bureelen en de werkhuizen onder zochten. was gansch de fabriek afgezet met gendar men tn politieagenten. Het nieuws dezer huiszoeking liep dadelijk als een loopend vuur door de stad, een groote menigte nieuwsgierigen verdrong zich voor de fabriek en, zooals het altijd gaat, werden er allerhande veronderstellingen gemaakt, te meer dat de bestuur der dezer fabriek van Spaansche nationaliteit is. Bewust van het groot nadeel dat zulks aan de maat schappij en aan de fabriek, waar zooveel Ypersche werklieden hun brood verdienen, kan veroorzaken heb ben wij ons verleden week met opzet onthouden daar over te spreken en aan die veronderstellingen en ver moedens, welke bedekt of onbedekt te allen kante ge uit werden, meerdere ruchtbaarheid te geven. Zooals altijd in dergelijke zaken iedereen wilde het fijne we ten en niemand wist er iets van. De grootste voorzich tigheid is dan ook steeds aan te raden. Thans mogen wij verklaren dat vele dezer vermoe dens totaal ongegrond zijn. Tijdens het onderzoek in de fabriek werd er niets verdachts gevonden en de N. V. Weefautomaten Picanol, op wier werkwijze niets te zeggen valt, dient dan ook volledig buiten kwestie gesteld te worden. Alleen werd de Heer Picanol, haar bestuurder, onder aanhoudingsmandaat gesteld om ze kere persoonlijke feiten. Het onderzoek in deze zaak werd met het grootste geheim geleid, zoodat het moei lijk was iets bepaalds te vernemen, doch naar hetgeen wij thans op het laatste oogenblik te weten zijn kun nen komen, werd de Heer Picanol Vrijdag, 22" dezer, in den namiddag terug op vrije voeten gesteld. ZONNEBEKE. Gevaarlijke hond. Het konijnen hok van Claerebout K., wonende Ypersteenweg, ont ving 's nachts het bezoek van een hond die er niet min dan 30 konijnen doodde. WYTSCHAETE. Erg ongeval. Zaterdag namid dag was Is. Neyrinck kalk aan het vervoeren met twee wagens. Zijn oudste zoon André, ging nevens den twee den wagen, toen hij opeens ten gronde viel en wel zoo ongelukkig dat hij onder den wagen terecht kwam en dat het voorste wiel hem over de borstkas reed. De jongen moet op dit oogenblik bewust geweest zijn van het gebeurde, aangezien deze een hopelooze beweging miek. zoodanig dat het achterwiel hem niet kon tref fen. Het is ongetwijfeld aan zijne tegenwoordigheid van geest en koelbloedigheid te danken, dat hij er het leven niet bij ingeschoten heeft. Naar we vernemen is de toestand van den lijdende nu reeds beter. MEENEN. Gevluchte aanrijder teruggevonden. Vrijdag avond, rond 10 u. 30, stond een taxi, toebe- hoorende aan Armand Gevaert en gevoerd door Robert Depourcq, stil voor een herberg langs de Kortrijkstraat. Juist op het oogenblik dat de klanten gingen instap pen, werd het voertuig met geweld langs achter aar gereden door een andere auto, waarvan de bestuur der zonder zich om het gebeurde tebekommeren zijn weg vervolgde. Daar het achterste van de taxi gansch ingedrukt was, kon de voerder den aanrijder onmoge lijk achtervolgen, doch hij verwittigde zijn patroon die met een andere auto den vluchteling achterna zette. In de Yperstraat zag hij de hem beschreven auto voor een café staan en hij verwittigde dan de politie die aanstonds ter plaats verscheen. De verdachte auto voerder E. Doom, van Yper. trachtte eerst te looche nen, doch zag zich weldra verplicht bekentenissen af te leggen. Proces-verbaal werd tegen hem opgesteld. Gevonden. Donderdag 14 October, door M. Leconte Florent, een huisdeursleutel. Vrijdag 15, door Me Vanpeteghem Jacqueline, een lederen dameshandschoen. Zondag 17, door M'1 Noyez Julia, een gouden trouw ring. Door M. Gabriel Gaston een sleutel. Dinsdag 19, door M. Martin Prosper, een kinder pelsje. Door M. Soete Elie, een overtreksel van rijwielzadel. Door M. Gillebert Arthur, een koperen armband. Door M. Delbaere Jerome, een oude autoband Verloren. Zaterdag 16 October, door M. Cool, Maarschalk Haiglaan, een bril met kas. Zondag 17, door Mevr. A. Ordies-Ganne, Kalfvaart, een handtaschje in zwart goed, bevattende hare een- zelvigheidskaart. Maandag 18, langs de baan tusschen Boesinghe en Yper, door M. Banckaert Alfons, Rijselstraat, een handvatsel van auto. Terugbrengen tegen belooning. Dinsdag 19, door M. Defever Gaston, Eigenheerd- straat. een rijwieltaksplaat Nr 376.495, Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan der maatschappij waren de leden met hunne familie, ten getale van zestig. Zondag 17° dezer vergaderd op een banket, ingericht in de ruime feestzaal van het Hotel des Acacias Fonsnylaan, 6, te Brussel-Zuid. Het feestmaal was lekker en alles werd puik en ruimschoots opgediend, tot aller voldoening. Het is ten andere de gewoonte van den hotelhouder zijne klanten goed te dienen het strekt hem ter eere en hij verdient ook allen lof. Dank aan onzen eere-voorzitter den heer Ferdinand Viaene, die diep in zijn zak heeft geschoten, werd aan alleman de wijn opgediend. Het feest werd opgewekt door schoon muziek die de leden toeliet wat te flikkeren. Het moge gezegd dat de Yperlingen zich hier niet vervelen en er het handje van hebben om te feesten. E.P. Binnengevaren Maandag 18 October 1937, de 't Nieuw leper (schipper Van den Bossche) met 224 ton graan voor M. Vandeputte, leper. Dinsdag 19, de Stad Diksrpuide (schipper Steur) met 40 ton beurtgoed voor verscheidenen. Weggevaren Zaterdag 16 October 1937. de Stilla Juvans (schip per Florijn) van de beurt «Met Zorg», met 125 ton beurtgoed voor verscheidenen. Woensdag 20, de Albert-Elisabeth (schipper De- witte) met 90 ton oud ijzer, verzonden door M. Degels, leper. Donderdag 21, de «Stad Diksmuide(schipper Steur) met 80 ton beurtgoed voor verscheidenen. Waterhoogtebenedenpand 2.94 m., toegelaten te varen 1,66 m. ZONDAG 24 OCTOBER 1937 Om 1 X uurZILLEBEKE, St SEBASTIAANOpper- vogel 35 fr. en een haas Twee zijdvogels, ieder 15 fr. en een fazanthaan Twee kallen, ieder 5 fr. en twee kenijnen15 vogels van 5 fr. en een konijnKleine vogels 10 fr. Inleg 13 fr. 50. Zooveel vogels als schutters. MAANDAG 25 OCTOBER 1937 Om 3 uurYPER, bij Fr. Dehollander, 22, Hondstraat Oppervogel 60 fr. Twee zijdvogels, elk 30 fr. Twee kallen, elk 20 fr.Kleine vogels 12 fr. Inleg 15 fr. Boven de 50 schutters al vogels van 15 fr. Al zonder aftrek. van den 16 tot den 22 October 1937 GeboortenDe Smedt Annie, Minneplein, 9. Ver verken Willem, Zillebekestraat, 4. Samyn Herman, Oude Houtmarkt, 24. Taffein Louis, Adjudant Mas- scheleinlaan, 66. Havegheer Christiaan, Cartonstraat, 20. Vandoolaeghe André, Recollettenpoort. 5, van Gheluvelt. Maelfait Liliane, Recollettenpoort. 5. van Dadizeele. Coffyn Maurits, Lindendreef, 71. HuwelijkenVandaele Edmondus, meester-pastei- bakker, en Deprez Simone, modenmaakster. beiden te Yper. Decadt Jan, muziekleeraar en Cromheecke Adolina, naaister, beiden te Yper. OverlijdensGodderis Maria-Ludovica, 84 j., z. b., ongehuwd, Bukkerstraat, 7. Bogaert Henri. 52 j., aardewerker, echtgescheiden van Biebuyk Alida, Visch- markt, 3. Vanwynsberghe Alexia, 69 j., hotelhoud ster, wed. Louarn Pierre, René Colaertplaats, 5. HuwelijksbeloftenEmilius Lesage, plafonneerder, en Cecilia Bouquet, herbergierster, beiden te Yper. Mauritius Minnekeer, aardewerker en Paula Castelein. dienstmeid, beiden te Yper. N. B. Het Stedelijk Kerkhof zal gesloten worden voer het publiek op Zaterdag 30 October 1937, om 12 ure 's middags. imai twun'TWWt aticogaafttM TE KOOP TER DRUKKERIJ DUMORTIER 34. BOTERSTRAAT, 34 YPER

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 12