ALLERHEILIGEN HELDENHULDE Allerheiligen CHRYSANTHEMEN P. Boudein-Delfombe Cinema Flora, Yper 18 JAAR, N 30 -- 23 OCTOBER 1937 18 ANNÉE, N 30 23 OCTOBRE 1937 r-,-. Weekblad - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de l'Arrondissement d Ypres EXTRA CHRYSANTHEMEN in poï<en, aan genadigen prijs Bij Hector CASIER te Yper Bruggesteenweg, 58. Telefoon 82. STAD YPER ALLERHEILIGEN Capucienenstraat, 10, YPER Tel. 56 Schoone keus van Pensée-Planten. Ds laatste vergadering der Onderzoekscommissie DE VAART KOMEN-IEPER HET YPERSCHE LA REGION D'YPRES ORGAAN DER VEREEN1GING DER GETEISTERDEN ORGANE DE L'ASSOCIATION DES SINISTRES Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Botcrstraat, 34, YPER. Abonnement 18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 l'r. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren. Tel. 500 35 ct. het nummer Naamlooze artikels geweigerd Redaction, Administration et Publicité 34, rue au Beurre, Y'PRES. Abonnement 18 fr. 00 par an Étranger 32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges. 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Les articles non signés sont refuses De Burgemeester heeft de eer zijne medebur gers en al de Maatschappijen der Stad uit te noodigen tot de die, te 11 ure, op zal plaats grijpen. Vergadering te 10 u. 45 Vanden Peereboomplaats. Wegwijzer Vandenpeereboomplaats Groote Markt Koning Albert Meenenstraat M. Frenchlaan Kerkhof. De scholen en Maatschappijen zullen in stoet gevormd worden, Vandenpeereboomplaats, op een dubbele rij, in de orde aangewezen door de Commissarissen. De vlaggen der maatschappijen zullen opge steld worden in groep aan het hoofd van den stoet, ter hoogte van den hoek der Halle. Bij het voorbijtrekken van den stoet zullen de vaan drigs zich terug aan het hoofd hunner maat schappij plaatsen. De Oudstrijders zullen zich opstellen aan den linkeren kant van het gedenkteeken der Gesneu velden (Hoek huis Gruwez, Vandenpeereboom plaats). De vlaggen der Oudstrijders zullen geplaatst worden op rij voor het Monument. Vanaf 10.45 ure zullen de Maatschappijen de Vandenpeereboomplaats vervoegen langs de Donker Poort. Om 11 ure Aankomst der Overheden. Garde a Vous. Een minuut stilte. Neder- legging der kroon van Stad. Vaderlandsch lied. Défilé der Scholen en Maatschappijen. De Burgemeester, J. Vanderghote. Groote en Prachtige Keus van WITTE EN GEKLEURDE TER BLOEMISTERIJ Op aanvraag gelast men zich kosteloos de bloemen op de graven te plaatsen op het gemeen tekerkhof van Yper. Men gelast zich ook met het maken van BLOEMTUILEN EN KRONEN. o Woensdag 20" dezer, te 9 u. 30, kwam de Com missie, die door den' Heer Minister Merlot aan gesteld werd om het vraagstuk der waterwegen in het Ypersche te onderzoeken, voor de laatste maal bijeen in de bureelen van het Ministerie van Openbare Werken, Leuvensche Weg, Nr 38, te Brussel. De vergadering, onder het voorzitterschap van den Heer Van Wetter, algemeen bestuurder der Waterwegen, duurde tot na 12 uur. De verschil- lige zienswijzen werden grondig onderzocht en gansch de bespreking, alhoewel zeer druk, ge schiedde op de hoffelijkste wijze. Op het einde dezer bijeenkomst werden, tot besluit, verschil lende moties uitgedrukt die de onderscheidene standpunten weergaven. Thans zullen deze moties en de verslagen der gevoerde besprekingen overgemaakt worden aan den Heer Minister die aangaande het herstel der vaart Yper-Komen een beslissing zhl nemen. De belangen van Yper werden in die Commis sie op goede wijze verdedigd en wij verhopen dat de werking onzer afgevaardigden de beste vruchten voor de economische heropbeuring on zer stad en streek zal afwerpen. Onder deze hoofding verscheen in Het Vis- scherijblad van Oostende, Nr 41 van 9 October 11., een zeer merkwaardig artikel dat wij zoo vrij zijn in zijn geheel over te nemen en hier te la ten volgen Zooals men weet werd door minister Merlot een commissie aangesteld om de mogelijkheid te onderzoeken de oude vaart van Komen naar leper, waaraan reeds tot driemaal toe gewerkt werd om de doorbraak bij Hollebeke uit te voe ren, hetgeen telkens mislukte, doordat de klei grond aldaar door de vochtigheid zwelt en de grondvesten van de werken aldus doet bewegen en alles laat invallen, toch eindelijk eens te her stellen, al was het door een omweg te maken om die slechte gronden te vermijden. Deze commissie, welke voornamelijk uit inge nieurs bestaat, heeft nu laten weten dat er mid del is door een omweg langs Voormezeele een kanaal te graven dat weliswaar een kilometer en half langer zou zijn dan de vaart langs Holle beke, maar dat dan toch ook dit voordeel zou op leveren dat er, in plaats van 16 sassen, slechts 9 zouden noodig zijn, en door deze afschaffing van zeven sassen, zouden de schippers meer dan den tijd inwinnen welke hun de omweg van ander- halven Km. zou berokkenen. Deze vaart zal voor haar herstel een 75 mil- lioen fr. kosten, terwijl voor het herstel van de oude vaart langs Hollebeke, ongeveer het dubbel zou noodig zijn. Misschien zullen velen voor deze groote uit gaven terugschrikken, maar ze mogen niet ver geten dat de verbinding Leie-Yzer het eenige middel is om aan den Westhoek van onze pro vincie een economisch leven te bezorgen, dat door de strenge toltarieven van onze Zuiderbu ren heelemaal onmogelijk geworden is, indien we aan steden zooals leper, Diksmuide en Nieuw- (Zie programma op tweede bladzijde). poort niet een hinterland bezorgen waarop ze aangewezen zijn. Vergeten we ook niet dat de Handelskamers van Noord Frankrijk, zoowel van Tourcoing als van Robaais en Rijssel, sinds lang reeds aandrin gen om een vaart te doen graven die rechtstreeks van Duinkerke naar Rijssel zou gericht zijn. Moest dit kanaal ooit gegraven worden, dan' zou gansch de Leiestreek daarvan vooral de scha de ondervinden en het voordeel, dat steden als Meenen, Komen, Wervik en Kortrijk halen uit de scheepvaart op de Leie, zou dan heelemaal verdwijnen. Daarom vooral is het goed onze provincie te beschouwen als een economisch geheel, waarvan sommige deelen ongelukkigerwijs nog niet ge noegzaam met elkander verbonden zijn, zoodat bijv. de Yzer- en de Leiestreek aan elkander meer vreemd zijn, dan het Rijsselsche aan de streek van Kortrijk. We kunnen dan ook niet genoeg den heer Goeverneur gelijk geven, toen hij aan het Iepersch magistraat al zijn steun beloofde in hun rechtmatige eischen op een economisch herstel. Geen beter bewijs van de gegrondheid onzer beschouwingen kunnen we aanvoeren, dan het geen thans, in ALLE bladen, van Noord-Frank rijk als argument gebezigd wordt, namelijk dat het zeekanaal van Vlaanderen, zoo wordt de vaart Duinkerke-Tourcoing genoemd, slechts de weergave zou zijn van het Albertkanaal en even zeer als deze vaart, een verdedigingsmiddel zou vormen tegenover een inval uit het Noord- Oosten. Wanneer men nu weet hoezeer Frankrijk met het oorlogsgevaar begaan is, dan zal men inzien, dat dergelijk ontwerp, nevens de finan- cieele voordeelen welke er uit kunnen voort vloeien voor de haven van Duinkerke en de in- dustrieele centra van het Noorden, ook nog an dere voordeelen biedt, die de Fransche regeering wel zouden kunnen verleiden tot de noodige uit gaven voor dergelijk werk, temeer daar ook nog aangedrongen wordt om terzelfdertijd nevens deze vaart een afleidingsvaart te graven voor de afvalwateren van de fabrieken uit het Rijssel sche, die tot nogtoe de wateren van de Spiere hebben verpest. Aldus opgevat, heeft dit werk ook nog den schijn ons Belgen, nuttig te zijn, vermits ons zuiveringsstation aan de grens zooveel millioe- nen kost, terwijl er absoluut geen zekerheid is dat hiermede 'het vuile water voor goed zal ge zuiverd worden en voor de visschen onschade lijk. Het graven van het Fransch kanaal is nog slechts een ontwerp, maar als men weet wat er al gedaan wordt om de haven van Duinkerke te verbeteren en haar al het verkeer te bezorgen dat nu langs Antwerpen en Gent gaat, dan be seft men eerst iioe groot het gevaar is. Het Visscherijblad dat, zijn titel zegt het, zich speciaal bezig houdt met alles wat de vis- scherij en de scheepvaart aanbelangt en van deze kwesties goed op de hoogte is, ontvange hier onzen besten dank omdat het zonder eenige voor ingenomenheid zijn oordeel te kennen geeft in de thans zoo druk besproken kwestie van het herstel der vaart Yper-Komen. Zijn zakelijk ar tikel bewijst dat het een klaren kijk heeft op den uitzonderlijken toestand van onze streek en het aarzelt dan ook niet te bevestigen dat de verbinding Leie-Yzer het eenige middel is om aan den Westhoek van onze provincie een eco nomisch leven te bezorgen en om aan steden als Yper, Dixmude en Nieuwpoort een hinterland te

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 1