Cinema FLORA, Groote Markt - Yper De Dentiste Vandendriessche 7, de Stuersstraat, YPER T A R Z A N Ontvlucht Soirée de Gala -LA SOURIS- MUZIEK-KUNSTFEEST in den Stadsschouwburg Willems - Fonds leper Nieuw adres... LA GRANDE REVUE Het Jaarlijksch BAL van den Oudleerlingenbond der Middelbare School Le BAL annuel de TUnion des Anciens Elèves de l'Ecole Moyenne CERCLE «LES AMITIES Leest en verspreidt HET YPERSCHE GEMEENTERAAD VAN YPER bezorgen waarop ze aangewezen zijn.Dit oor deel, yitgedrukt door een blad dat van geen par tijdigheid kan verdacht worden en dat in kwes ties die de scheepvaart betreffen niet alleen een groote ondervinding maar ook een onloochen bare bevoegdheid verworven heeft, is van groo- ter waarde dan het gedacht van zekere politie kers die. alhoewel hier ter plaats zijnde, moed willig de klaarblijkelijke waarheid blijven loo chenen en de belangen der streek jammerlijk miskennen. De nieuwe argumenten, die in Het Visscherij- bladaangehaald worden, verdienen ook ge voegd te worden bij al de andere beweegredenen die wij hier sedert jaren zoo talrijk reeds ten voordeele van het herstel der vaart Yper-Komen hebben gegeven. Zij zijn van belang, want zoo de vaart Duinkerke-Tourcoing in het oog der Fransche regeering als een verdedigingsmiddel moet aanzien worden, kan hier langs de andere zijde der grens met evenveel reden hetzelfde gezegd worden van de vaart Nieuwpoort-Komen. Het herstel der vaart Yper-Komen zou dus een dubbel nut hebben in tijd van vrede zou dit kanaal den bloei en welstand onzer streek be vorderen en in geval van oorlog zou het tot de verdediging van ons land kunnen bijdragen, zoo als het dit ten andere reeds tijdens den oorlog 1914-1918 gedaan heeft. Vooraleer hierop verder aan te dringen wach ten wij de beslissing af der Commissie die deze week Woensdag voor de derde maal. vergaderde en die, wij verhopen het, de verwachtingen, wel ke onze streek en bevolking er in gesteld hebben, niet zal teleurstellen. STAD YPER Alles laat voorzien, dat het KUNSTCONCERT dat in den Stadsschouwburg gegeven wordt, op Maandag 25 October, om 8 ure 's avonds, in de annalen der kunstbeweging te Yper zal vermeld blijven. Het is geen gewoon iets, alzoo eene pleiade muziek-kunstenaars van Yper, op een zelfde mu- ziekconcert te hooren te krijgen. Wie zal er niet aan houden, de zoo gunstig gekende kunstenaars zooals Victor LEGLEY, alt-viool virtuoos Jean DECADT, pianist, laureaat van het Con servatorium te Gent Albert DE HOLLANDER, de gevierde accor deon-virtuoos Mejuffer Irène VERHACK, de gekende zangster, insgelijks laureate van het Conservatorium te Gent M en Mm* Willy VANDERMEERSCH, viool-vir tuoos en prijs voor piano, te hooren, in hunne beste uitvoeringen. We raden iedereen aan, op voorhand hunne plaatsen voor te behouden, want het zou wel kunnen zijn, dat de Stadsschouwburg te klein weze. Genummerde kaarten op voorhand te beko men. aan 10 fr., 5 fr. en 3 fr., bij M. Decadt, Tempelstraat, 1, te Yper. Yperlingen, brengen we hulde aan onze Kun stenaars, door talrijk dit kunstfeest bij te wonen. Op Zondag 24 October, te 3 uur, wordt aan de leden van het Willems-Fonds en aan alle belang stellenden een kostelooze filmvertooning aange boden. Het programma zal de moeilijksten be vredigen en omvat o. a. ONZE RENNERS KLUCHT LENTE en ZOMER (kleurfilm) ZWEMKAMPIOENEN KLUCHT MODERNE BAKKERIJ DE POPERINGSCHE BRANDWEER. Alle leden worden hierbij vriendelijk tot de vertooning uitgenoodigd evenals alle belangstel lenden voor het werk van een jongen kineast uit de streek. Raadplegingen Alia dage. VANAF VRIJDAG 22 Deze film is de laatste uit die beroemde reeks die allen zoo zeer beviel, met JOHNNY WEISMULLER Beroemde Wereldkampioen en MAUREEN O'SULLIVAN Zijn bevallige gezellin. Deze film heeft niets te maken met valsche Tarzans welke maar slechte namaaksels zijn Een echt wonder Als vveede groote film Het beroemd Jazzorkest AMBROISE De bekende HOLLYWOOD BEAUTIES De Neger zan ger Layson De akrobaten The 4 Flasch Devils, in Tooneel- en Balletnummers uit gezocht tusschen de beste uit de tooneelwereld. Men begint met den PATHÉ - JOURNAL. Vraagt uwe clubs op voor hand, deze zullen genummerd zijn KINDERS TOEGELATEN. MMMMMMMMMMMMMHWMMMMMMMMWMHMWM Het jaarlijksch BAL van den Oudleerlingen bond der Middelbare School zal dit jaar plaats hebben op Zaterdag 11 December a. s.. De uitiioodigingen zullen eerstdaags rondge stuurd worden. Het comiteit heeft nogmaals het befaamd or kest The Rythm Kings dat de voorgaande ja ren zooveel bijval oogstte, aangeworven. Ongetwijfeld zullen de talrijke getrouwen van het Bal van den Oudleerlingenbond van nu reeds dezen avond vrij houden. Le BAL annuel des anciens élèves de l'école moyenne aura lieu cette année, le Samedi 11 dé- cembre. Les invitations seront lancées prochainement. Le comité s'est de nouveau assuré le concours du fameux orchestre The Rythm Kings qui récolta tant de succès aux bals précédents. Nul doute que les nombreux habitués des bals de l'Union des Anciens Elèves vont dés a présent se réserver cette soirée. LE MERCREDI 27 OCTOBRE, a 20 heures au Théatre Communal La Tournée officielle du Nouveau Théatre présentera M lle Marcelle Floria, du Théatre Royal du Pare. ET M"" Raymonde Sartene, du Th. du Vaudeville DANS délicieuse comédie fine et sentimentale en 3 actes, de Edouard Pailleron, de l'Académie Frangaise AVEC M"lle Irène France, du Théatre Royal des Galeries M""e Lucy Roy, du Théatre des Capucines M. André Guise, du Théatre Royal du Pare M"1" Jane Clement, du Grand Guignol. Zitting van Maandag 25 October 1937, om 18 ure. DAGORDE 1. Proces-ver baal der zitting van 27 Sep tember 1937. 2. Commissie van Openbaren Onderstand. Afstand van grond uit ter hand aan den Bel gischen Staat. 3. Commissie van Openbaren Onderstand. Openbare verkooping van twee iepen. 4. Commissie van Openbaren Onderstand. Openbare verpachting van een woonhuis. 5. Commissie van Openbaren Onderstand. Legaat. 6- Commissie van Openbaren Onderstand. Overdracht van pacht. 7. Commissie van Openbaren Onderstand. Openbare verkooping van houtgewas. 8. Commissie van Openbaren Onderstand. Vaststelling van den prijs van den onderhouds- dag gedurende het jaar 1938. 9. Commissie van Openbaren Onderstand. Proces-verbaal van nazicht der Kas Derde Kwartaal 1937. 10. Nijverheidsschool Rekening 1936 Begrooting 1938. 11. Muziekschool Begrooting 1938. 12. Stadsbibliotheek Rekening 1936 Be grooting 1938. 13. Leeningen bij het Gemeentekrediet van België 1°) Voor het plaveien van de koer der Staats middelbare school. a) 32.000 fr. voor Stadsaan- deel op langen termijn b) 11.000 fr. voor het subsidieaandeel in afwachting der uitbetaling. 2°) Voor de verbeteringswerken aan het huis van den Bestuurder van Stadsjongensschool. a) 24.000 fr. voor Stadsaandeel op langen termijn b) 51.000 fr. voor het subsidieaandeel. 3") Voor voetpaden Zonnebeke- en Meenen- steenweg. a) 44.500 fr. voor Stadsaandeel op korten termijn b) 15.500 fr. voor het subsidie aandeel. 4°) Voor voetpaden Zonnebekesteenweg IP deel Brugge- en Dikkebuschsteenweg Kalfvaart. a) 114.000 fr. voor Stadsaandeel op korten ter mijn b) 38.000 fr. voor het subsidieaandeel. 5°) Voor voetpaden Dikkebuschsteenweg IP deel en Vlamertingesteenweg. a) 130.000 fr. voor Stadsaandeel op korten termijn b) 43.000 fr. voor het subsidieaandeel. 14. Taks Verordening op de reclaarfiwa- gens Wijziging. 15. Verordening op het verkeer Wijziging. 16. Verordening op het water Wijziging. 17. Mededeelingen. Man weest vroolijk, bant uw weeën, Want gij weet het, na het werk Komt de koffie, met de peeën Van het lekkre PACHA merk.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 2