POLITIEKE UITZICHTEN A. D'Hellem-Degryse 65. Rue Nationale GEWICHTIGE BESLISSINGEN VERWACHT log?' ALTIJD ZONDER OPSLAG! Alle laatste nieuwe modellen van TAPISSEERWERKEN aan 2,50 Fr. de rol. BEHANCER Dickebuschsteenweg, 156, YPER BEHANGPAPIEREN, LINOLEUM BALATUM en STRACULA. De Verdeeling der Opbrengst van de Koloniale Loterij ME RECONNAtSSEZ \/0(/J Woensdag 20 October 1937. De Internationale Politieke Uitzichten zijn er de laatste week geenszins op verbeterd. De alge- meene atmosfeer blijft hoog gespannen, zoodat wij ons in de eerstkomende dagen zeker aan be slissende wendingen mogen verwachten, wen dingen die zeer gevaarlijk kunnen zijn voor de alsnog mogelijke bedaring der gemoederen. Aldus zullen er in de eerstkomende dagen drukke en hoogst belangrijke diplomatieke on derhandelingen gevoerd worden. In de eerste plaats moet er een beslissing ko men inzake de niet-inmengingskommissie voor de Spaansche aangelegenheden. Frankrijk wenscht immers niet langer goedmoedig toe te zien, dat Italië soldaten blijft sturen naar Span je, om in de rangen van Franco tegen de Regee- ringstroepen te vechten, terwijl Frankrijk zijn grenzen voor het steunen der Regeeringstroepen moet gesloten houden. Daarom eischt Frankrijk dat onmiddellijk alle Vrijwilligers zich uit Span je zouden terugtrekken, zoowel deze die in de rangen van de Regeering strijden als deze die zich bij Franco schaarden. Engeland, en nu ook België tradèn het Fransche standpunt bij, en eischen eveneens dat de Spaansche Burgeroorlog door de beide Spaansche partijen zou uitgestre den worden, en dit zonder de minste buitenland sche inmenging. Vooral Engeland wenscht dit, daar een inmenging in de Spaansche aangelegen heid Engeland's belangen in de Middellandsche Zee bedreigt. Maar Italië zoekt nog altijd tijd te winnen, om aldus Franco des te zekerder de over winning te verzekeren. Daarom stelt Italië voor dat men niet alle vrijwilligers uit Spanje zou te rugroepen, doch slechts een gelijk aantal van den kant der beide strijdende partijen. Ingezien er meer Italianen, Duitschers enzbij Franco vechten, dan Russen en anderen bij het tegen overgestelde kamp, zou aldus door het Italiaan- sche voorstel bij het leger van Franco nog steeds een groot aantal vreemde strijders blijven. Aldus zou in werkelijkheid het lot van Spanje niet uit sluitend en zuiver door de Spanjaards zelf beslist worden, doch wel met inmenging van vreemden. Indien men even bedenkt dat Spanje aan wien ook de overwinning zal zijn in de toekomst van Internationale beteekenis zal blijven, door zijn belangrijk gebied in de Middellandsche Zee, begrijpt men terstond dat het nu noodzakelijk is dat de overwinning van de eene Spaansche par tij op de andere van oningemengden aard moet wezen. Zooniet blijven er voor de naaste toe komst nieuwe betwistingspunten en mogelijkhe den tot gevaarlijke wendingen bestaan. Dit moet kost wat kost voorkomen worden, en daarom is het dan ook van kapitaal belang dat er nu ein delijk daarin een definitieve oplossing kome, die eenieder bevredigt. Maar wanneer en hoe zal men deze definitieve oplossing bekomen Hoelang geduld moeten Frankrijk en Engeland intusschen nog hebben Immers voor het moment staan de besprekingen nog steeds op het doode punt van Juli laatstleden. Indien Italië nu andermaal de zaak poogt uit te stellen waaraan wij niet twijfelen - zal Frank rijk dan zijn bedreiging ten uitvoer brengen, en begin November zijn grenzen openen voor de Regeeringstroepen te steunen En wordt het dan een wedloop tusschen Italië, Duitschland en an dere landen om Franco te steunen, tegen Frank rijk, Rusland en andere landen die de Regeering de overwinning toewenschen Zal dit niet het noodlottig sein worden tot een Europeeschen oor- Ziedaar enkele benauwde internationale'poli tieke uitzichten, waarbij dan nog moet gevoegd worden de twisten in het Verre Oosten, de aan slagen in Palestina, de moeilijkheden in het Fransch koloniaal bestuur, de koloniale betrach tingen van Duitschland, de moeilijkheden die de Italianen nu opnieuw in Abessinië ontmoeten, enz... enz... De bespreking van al deze problemen zou ons te ver leiden. Doch een paar moeten wii toch even nader belichtende Negen-Mogendheden- Konferentie. en het algemeen Koloniaal vraag stuk. De konferentie van den Stillen Oceaan, over het geschil Japan-China, zal dus te Brussel plaats vinden. De Vereenigde Staten, China, Frankrijk, Italië, Japan, Nederland, Portugal. Groot-Britan- nië en de Dominions werden door het Belgische kabinet uitgenoodigd. Ook de landen, die later toetraden tot het verdrag werden uitgenoodigd. namelijk Denemarken, Zweden. Noorwegen. Bo- livië en Mexico. Zelfs wordt overwogen Duitsch land en Sovjet-Unie uit te noodigen. De eerste konferentievergadering zou op Zaterdag 30 Oc tober plaats hebben. Maar het is heelemaal niet zeker dat alle uitgenoodigde landen zich op deze konferentie zullen laten vertegenwoordigen. Het schijnt dat Japan er geen deel zou aan nemen. Immers Japan wenscht geen buitenlandsche in menging in zijn geschil met China te aanvaar den. Zelfs wijst Japan er op dat iedere interna tionale konferentie uit den booze is, zoolang de Japanners de zege niet behaald hebben te Sjan ghai', en dat anderzijds de besprekingen onnoo- dig zullen zijn wanneer de tegenstand van China volledig gebroken is, daar de orde alsdan vanzelf zal hersteld zijn. In ieder geval zal de konferen tie doorgaan, en probeeren om op het geschikte oogenblik, de minst ongunstige voorwaarden voor China te bekomen. Ingezien dit oogenblik nog niet in de eerste toekomst ligt, laat het zich jiu reeds begrijpen dat deze konferentie te Brus sel als eenig resultaat zal hebben de instelling van een vast organisme, dat de ontwikkeling van het geschil zal volgen, en tevens het noodige kontakt zal houden met de betrokken partijen, ten einde op het gepaste oogenblik tot verdere di plomatieke aktie te kunnen overgaan. Voorloo- pig kan er niets meer van deze Negen-Mogend- heden-Konferentie verwacht worden. Meteen stelt zich het Algemeen Koloniaal Vraagstuk opnieuw op den voorgrond. Er valt nu niet langer meer aan te twijfelen Duitsch land wenscht, eischt koloniën en Italië poogt de Engelsche en de Fransche bezettingen in Afrika te vertroebelen. Dat brengt nieuwe miseries in het vooruitzicht. Immers in een te Kaapstad uit gesproken redevoering, heeft generaal Smuts zich reeds verzet tegen de gedachte Zuid-West- Afrika aan Duitschland terug te schenken Het mandaat, dat de Volkenbond ons heeft toever trouwd, is noodzakelijk voor de veiligheid van onze grenzen en wij zullen het houdenver klaarde de generaal. In de Internationale Politiek ziet het er dus momenteel allesbehalve rooskleurig uit. Hoe staat het intusschen met de Binnenland- sche Politiek De Kamer heeft gisteren haar werkzaamheden hervat onder voorzitterschap van Kamiel Huys- mans. Aan de Agenda stond de bespreking van het wetsontwerp tot instelling van een RAAD VAN STATE. Zulk lichaam bestaat sinds tal van jaren in Nederland, Frankrijk en het Groot Her togdom Luxemburg. Het zou in een zelfde or ganisme twee onderscheidene afdeelingen tot stand brengen, waarvan de eene de taak van Raad voor Wetgeving, en de andere de bescher ming der geadministreerden inzake bestuursge- schillen op zich zou nemen. Verders zou de Raad van State een Hooge Juridische Raad zijn die ermede belast is adviezen uit te brengen. De Raad van State zou elf gewone leden omvatten* die zijn een Eerste Voorzitter, een Voorzitter en negen Raadsleden. Met de bespreking van dit wetsvoorstel vangt de Kamer het onderzoek aan eener struktuurhervorming, waarvan de verwe zenlijking een gunstige inwerking op de werk wijze onzer openbare instellingen kan hebben. Eergisteren vergaderde ook de Senaat, die ein delijk de pensioenwet in eerste lezing heeft aan genomen, en naar de kommissie heeft verzonden, zoodat dit probleem nu toch weldra ten goede zal geregeld zijn. Verleden Zondag hebben de Katholieken in BLOK te Brussel een kongres gehouden, waaruit ze versterkt teruggekomen zijn. Ook de Bel gische Werkliedenpartij hield kort geleden een kongres, waarin Minister Rik De Man een op hefmakende rede hield, waaruit wij de houding van de socialisten tot de regeering onderlijnen Evenmin als gisteren, maken wij voor heden of morgen, aanspraak op overmacht in de Regee ring. Wij wenschen geen andere regeeringsfor- mule dan die van de regeering Van Zeeland. Wij wenschen geen ander programma dan het hare. Wij weten dat het programma van een regeering van nationale unie niet hetzelfde is als het so cialistisch programma.Het is goed deze woor den van een socialistisch minister even te on derlijnen, om des te duidelijker te doen uitschij nen dat de huidige regeeringsformule geenszins het socialistisch plan is. Van dat standpunt uit bezien kunnen wij dan ook de volgende woorden van den plaatsvervangenden eerste minister tot de onze makenHoe meer menschen van goe den wil met ons willen samenwerken aan de vol tooiing van het werk der regeering Van Zeeland, des te beter voor het land en des te liever voor ons. Wij wenschen dus dat de regeeringsmeer- derheid zoo ruim mogelijk blijve. Maar wij wen schen ook een echte, oprechte meerderheid waar in elkeen kleur bekent, en niet een schijnbare meerderheid, die in werkelijkheid ondermijnd wordt door onderduimsche oppositie. Spectator. De schoonste en grootste keus der streek van Placeeren van BALATUM enz., aan buitengewone prijzen. Bijzondere prijzen voor Behangers en Schilders. Sedert de Koloniale Loterij ingericht is wer den er tot op heden 34 sneden uitgegeven. Het totaal der sommen aan de houders van winnende loten uitbetaald, bedraagt nu reeds 626.337.750 fr., doch er kunnen nog sommen uit betaald worden betrekkelijk de laatste zes sne den, die nog niet ongeldig verklaard zijn. De verworven winsten beloopen tot de som van 372.031.968 fr. 85, waarvan 357.031.968 fr. 85 door de kolonie in ontvangst genomen werden en 15.000.000 fr. gestort aan de Maatschappij der Tentoonstelling van Brussel 1935. De versChillige vereenigingen, die door het ver- deelen der biljetten begunstigd werden ontvin gen voor de 33 eerste sneden (de verdeeling der 34'' snede werd nog niet gedaan) de gezamenlij ke som van 15.656.639 fr. 10, verdeeld als volgt Nationaal Werk voor Oorlogsinvali den. Fonds voor de grootste oor logsverminkten en invaliden Menschlievende Werken van het Verbond der Verbroederingen van Oudstrijders Nationaal Verbond der Verminkte en Invalide soldaten van den Oorlog Nationaal Steuncomité (Werk van H. M. de Koningin) Rood Kruis van België Belgische Nationale Bond tot Bestrij ding van den Kanker Belgisch Nationaal Werk tot Bestrij ding der Tering Nationaal Werk voor Kinderwelzijn Nationaal Werk der Blinden De Blinde, Vereeniging zonder winst gevend doel Toelagefonds voor oud - kolonialen, hun weduwen of rechthebbenden Steun voor Kolonialen, vereeniging zonder winstgevend doel 370.263,83 Algemeen totaal 15.656.639.10 Daar de begunstigde werken een officieel of half-officieel karakter hebben en zij de geldmid delen, welke te hunner beschikking gesteld wor den, overeenkomstig hunne sociale doeleinden moeten gebruiken, heeft de loterij tot hiertoe geen enkel toezicht over deze organismen ge houden. Thans echter komt de heer Minister te besluiten dat, naar aanleiding van de nieuw ont worpen verdeeling der winsten welke voortsprui ten uit de indeeling in vijfden, er in de toekomst zal overgegaan worden tot controle over het ge bruik der toegekende sommen. 6.777.235,40 1.497.846,59 991.907,24 1.851.319,34 518.369.43 518.369,43 518.369,43 518.369,43 495.081,69 222.158,31 1.377.348,98 Magasins ouverts le dimanche jusqu'a midi.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 3