DE KORTRIJKSCHE ONDERLINGE 4 Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper LES ANCIENNES FAMILLES YPROISES MAISONS CHEVALERESQUES ET FAMILLES NOBLES OU ANOBLIES Binnenlandsche Premieleening 1933 Leening der Verwoeste Gewesten 1923 Algemeene Opziener OMER ROBYN Mondstraat, 8, YPER Tel. 159. Verslag der Vergadering van 10 October 1937 De vergadering wordt te 14 u. 30 geopend door den Heer advokaat A. Butaye, voorzitter, in aan wezigheid van de Heeren B. Vermeulen, besten dig afgevaardigde, van St Jan Dr. H. Brutsaert, gewezen volksvertegenwoordiger H. Vermeulen, voorzitter der Handels- en Nijverheidskamer van Yper L. Vandevoorde, bestuurder der Coöpera tieve voor Oorlogsschade Yper en Omstreken Leroux, van Wervick, en verschillige andere af gevaardigden. De Heer voorzitter brengt eerst en vooral hul de aan de nagedachtenis van wijlen M. Louis Geuten, bestuurder der Coöperatieve voor Oor logsschade Het Leiedal te Wervick, die aldaar den 17 September laatstleden, in den ouderdom van 75 jaar, overleed. Sedert bijna 17 jaar heeft de Heer Geuten al onze vergaderingen bijge woond. Hij was een der vlijtigste om de belangen der geteisterden te verdedigen en heel dikwijls zette hij, tijdens onze besprekingen, gedachten voorop die er grootelijks toe bijdroegen om de gestelde vraagstukken op te lossen en de heil zaamste gevolgen hadden voor de te nemen be slissingen. Altjid en overal vond men den Heer Geuten op den eersten rang der verdedigers van de geteisterden die hij met zijne rijke ondervin ding en grooten invloed bereidwillig bijstond en voor wie hij in het ministerie ontelbare stappen aanwendde. Het is slechts wanneer, overmand door de ziekte die hem aan onze genegenheid en erkentelijkheid zou ontnemen, zijne krach ten hem niet meer toelieten zich te wijden aan de taak, voor dewelke hij gedurende lange jaren met een voorbeeldige en bewonderenswaardige toewijding had geijverd, dat hij opgehouden heeft onze vergaderingen bij te wonen. De Heèr Geuten heeft aan de geteisterden en aan de Federatie de grootste diensten bewezen en het is, zoo besluit de Heer Voorzitter, onzen plicht hem deze hulde te brengen die hij zoo goed verdiend heeft. Wij zullen van hem het beste aandenken blijven bewaren. Al de aanwezige afgevaardigden stemmen met deze woorden in en de Heer Leroux wordt gelast zich bij de achtbare familie van den Heer Geu ten de tolk van de Federatie der Geteisterden te maken en haar te zeggen hoe zeer de Federatie door het afsterven van hun betreurden echtge noot en vader getroffen werd. Vervolgens handelt de Heer voorzitter over de kwestie der terugvordering van interesten die over 10 jaar en meer werden uitbetaald. Na vroe ger reeds daarmede begonnen te zijn, is het nu omtrent twee jaar dat 'het Ministerie de geteis terden met rust liet en van hun de terugbetaling van vroeger uitgekeerde interesten niet meer eischte. Meermalen hadden wij de belofte ge kregen dat er op de gansch vereffende zaken van oorlogsschade niet meer zou teruggekeerd worden en, ons daarop betrouwende, verhoopten wij dan ook dat de herziening der bundels van oorlogsschade in het Ministerie werkelijk was stopgezet geworden. Deze laatste dagen echter hadden wij de groote verrassing te bestatigen dat wij ons leelijk bedrogen hadden. De ontvangers der Domeinen, die enkel de uitvoerders zijn der onderrichtingen van Brussel, zenden opnieuw waarschuwingen aan de geteisterden, met bedrei ging van rechterlijke vervolgingen, waarbij zij van hen de terugbetaling eischen van soms heel belangrijke sommen die vroeger als interesten waren uitbetaald geweest. Wat meer is, thans is er niet meer, zooals voor heen, spraak van zoogezegd ten onrechte uit betaalde interesten, maar men bepaalt zich heel eenvoudig erbij het verschil terug te eischen tusschen het bedrag van het kapitaal, dat bij vonnis der Rechtbank van Oorlogsschade aan den geteisterde werd toegekend, en de aan hem werkelijk uitbetaalde som. Dus alle interesten, zonder eenig onderscheid, zouden thans moeten teruggestort worden. Deze eisch is onwettig en onaannemelijk, en al de geteisterden worden dringend aangemaand niets terug te betalen van de interesten die hen vroeger, ingevolge de in voege zijnde wetten op de oorlogsschade, werden uitgekeerd. Tot- op heden kreeg de Federatie reeds kennis van twee verschillige zaken, waarvan eene wel dra voor de Rechtbank zal opgeroepen worden. Opmerkenswaardig is het dat de dagvaardingen niet aanduiden waarop de teruggevorderde som men betrek hebben en men schijnt geneigd te besluiten dat men te Brussel de zaken opzette lijk tracht te verwikkelen, opdat de geteisterden er onmogelijk zouden klaar in zien. '-t Is dan ook om die reden dat de Federatie, wanneer het mi nisterie niet duidelijk bewijst dat het een dubbel gebruik betreft, de belanghebbenden aanraadt eenvoudig weg te antwoorden dat deze interesten hen verschuldigd waren en dat zij niet verplicht zijn ze terug te betalen. Het is dus slechts wan neer een zelfde som bij vergissing hem tweemaal uitbetaald werd, dat de geteisterde gehouden is die som terug te keeren, doch van terugbetaling van interesten kan er volstrekt geen spraak zijn. De Federatie der Geteisterden alsook de Coöpe ratieve van Oorlogsschade van Yper houden zich ten andere ter beschikking van allen die derge lijke moeilijkheden zouden ontmoeten. Hierop ontstaat een lange bespreking en enkele concrete gevallen van bijzonderen worden on derzocht. De Heer voorzitter verhoopt wel dat het Minis terie spoedig zal ophouden met deze tergende maatregelen en dat de Federatie er eens te meer in zal slagen het goede recht der geteisterden te doen zegevieren. De volgende vergadering wordt bepaald op den tweeden Zondag van December aanstaande en de aanwezige afgevaardigden nemen afscheid van elkander om 16 uur. (Suite) Nos arbres généalogiques modernes doivent- ils leur origine a l'usage établi par les Romains de grouper en un local spécial les urnes ciné- raires contenant les cendres des personnes dé- cédées d'une même familie II est permis de le croire. L'urne portait le nom du mort, ainsi que quelques mots sur les principaux faits de sa vie. L'arbre généalogique constitue le tableau his- torique d'une familie et en indique la filiation. L esquisse généalogique ou crayon généalogique en est une description succincte. L'arbre se dé- compose en 1° Tronc qui indique l'origine, l'ex- traction, on dit aussi tige. 2° Branche principale, qui est celle du continuateur ainé. 3° Branches collatérales se divisant en branches puinées, sceurs et cadettes. 4° Les rameaux d'une subdi vision de la familie.' TROMPES (des). Familie ancienne établie a Bruges dés la fin du XV siècle et dont les des cendants sont arrivés au quartier d'Ypres vers 1605, par suite de l'acquisition de la seigneurie de Boesinghe. Adolphe des Trompes, écuyer bailli des ville et chatellenie d'Ypres de 1605 a 1618 etc. Confirmation de noblesse et anoblisse- ment subsidiaire, 15 juin 1594. Chevalerie. 15 avril 1643. TRONZON (de). Familie ancienne du pays de Liége, établie a Stavelot en 1620, dont une branche est arrivée a Comines en 1636, puis a Ypres en 1709. Remacle Tronzon, receveur du prince de Chimay a Comines, 1619 Florent Tron zon, bailli de Comines, 1662Jacques Tronzon, échevin d'Ypres en 1709, etc. qualifié d'écuyer dans la liste du magistrat. Chevalerie et décora- tion d'armoiries, confirmation et octroi de la par- ticule de 16 mars 1714. VICQ de CUMPTICH (de). Familie de trés ancienne noblesse, probablement originaire des environs de Nieppe. La généalogie en étant fort connue, nous nous contenterons de dire que dans le courant du XIX siècle, cette familie dont des membres ont siégé au magistrat de la ville d'Ypres aux XV', XVIe, XVII" siècles, a été un moment représentée au dit Ypres par Emmanuel de Vicq de Cumptich, lieutenant-colonel de la place d'Ypres, notamment en 1861, marié et lais- sant postérité. VINCK (de). Familie anversoise. Guillaume Vinck, maitre de chapelle de l'église de Notre- Dame a Anvers en 1669. Son fils Henri Vinck, licencié ès-lois, échevin d'Anvers, grand aumó- nier. Anoblissement, 24 mars 1735. Concession du titre de baron, 15 juin 1846. Extension du dit titre, 30 aoüt 1871. VISCH (de). Branche de la familie de ce nom, issue des de Visch de la Chapelle, établie a Ypres dés 1599. Jean de Visch, conseiller des 27 en 1599, échevin, 1611 Philippe de Visch, éche vin, 1621, qualifié d'écuyer dans la liste du ma gistrat Jean-Baptiste de Visch, écuyer, échevin, 1633. Chevalerie, 5 février 1648. VLAMINCK. Familie établie au quartier d'Ypres dés le commencement du XVI" siècle. Jean Vlaminck, échevin du métier d'Ypres, 1505 un autre Jean Vlaminck, échevin des salie et chatellenie d'Ypres, 1544Frangois Vlaminck, échevin de la même juridiction en 1551. Anoblis sement, le 5 septembre 1601, pour Louis Vla minck, licencié ès-lois, avocat postulant au con- seil de Flandre, clerc tonsuré de l'évêque d'Ypres, puis chanoine de la cathédrale du dit Ypres. VOOGHT (de). Familie d'ancienne noblesse, établie au quartier d'Ypres par suite de la pos session des terres de Gheluvelt, Barizeele, Zonne- beke, aux XVIe et XVII" siècles. Jean de Vooght, écuyer, seigneur de Zonnebeke, bailli des salie et chatellenie d'Ypres, 156&-1583; Erasme de Vooght, écuyer, échevin de la chatellenie en 1599 et de la ville d'Ypres en 1606 etc. Chevalerie du Saint- Empire, avec transmission du titre et de la no blesse pour les femmes a leurs maris, 24 sep tembre 1540, création de vicomte, 19 juillet 1696. WAL WEIN. Plusieurs families de ce nom ont résidé a Ypres. Sans pouvoir les rattacher, on peut les croire issues d'une même tige et origi nates de Neuve-Eglise ou des paroisses voisines. Daniel Walwein, teinturier d'écarlate, admis bourgeois par résidence, en 1529, avec son épouse Marie de Block. La veuve de Christophe Wal wein, auteur des branches anoblies, marchand de drap et d'étoffes, livrancière de la ville en 1686. Robert Walwein, tanneur, rue de Thourout, Jean-Baptiste Walwein, meunier et Antoine Wal wein, boulanger, tous deux rue St Jacques 1689. Daniel Walwein, membre du Collége des Bour geois notables1640, Daniel Walwein échevin, 1678, etc. Anoblissement, chevalerie et décoration d'armoiries, (pour les Walwein de Roclins), le 13 septembre 1755. Anoblissement (pour les Wal wein de ter Vliet), 2 juin 1780. WATERLEET (van de). Maison, sinon che- valeresque, du moins d'excellente origine, établie aux quartiers de Furnes et d'Ypres. Jean van de Waterleet, échevin et ceurheer du pays de Fur nes 1583, qualifié d'écuyer dans la liste du ma gistrat, Francois van de Waterleet, écuyer éche vin des salie et chatellenie d'Ypres 1601. Chevale rie, 23 janvier 1627. (A suivre). SERPY. TREKKING VAN 18 OCTOBER Maandag had in de Nationale Bank te Brussel de 49" trekking plaats der Binnenlandsche Lo- tenleening 1933. Het lot van één miljoen frank werd gewonnen door de reeks 135169. De zeventig volgende reeksen zijn uitkeerbaar met 25.000 frank. 103599 106385 113738 131613 141740 143180 144531 147370 148315 150380 154800 163672 170147 170603 171168 192332 194793 195887 196808 199537 205332 205714 206301 210632 210995 215029 215514 216423 216545 216715 217952 219879 229861 231552 232823 238139 243580 244654 246063 253426 253681 254362 263095 269581 269685 270459 273187 276220 276890 278250 279482 287399 298262 301596 308816 310667 314875 324962 328663 335454 347673 357744 363408 365832 368373 369795 379989 385651 397747 399580 Elke obligatie, behoorend tot een uitgetrokken reeks, heeft recht op het vijfde van het lot, toe gekend aan de reeks waartoe zij behoort. Trekking van 20 October 1937 Woensdag 20 October heeft de 173" trekking plaats gehad der leening van de Verwoeste Ge westen 1923. Reeks 308209 nr. 2 is betaalbaar met 100.000 fr. Reeks 359077 nr. 5 is betaalbaar met 100.000 fr. Reeks 226613 nr. 4, reeks 263960 nr. 3 en reeks 288062 nr. 4 zijn betaalbaar met 50.000 frank. Zijn betaalbaar met 10.000 frank 62202 Nr 2 72700 Nr 2 89815 Nr 2 93991 Nr 5 95645 Nr 1 129258 Nr 3 133274 Nr 1 150975 Nr 1 258812 Nr 3 272102 Nr 2 274242 Nr 4 291311 Nr 5 344868 Nr 2 388780 Nr 4 394713 Nr 4 De andere obligatiën van deze reeksen zijn be taalbaar met 575 of 525 fr. al naar zij al dan niet werden omgevormd. Voor uwe verzekeringen van gelijk welken aard. wendt U bij voorkeur tot de zoo gunstig gekende en voordeelige Naamlooze Vennootschap Gesticht in 1919 Maatschappelijk kapitaal 5.000.000 fr. Reserven 10.000.000 fr. Gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 23 De cember 1932, in uitvoering der wet van 25 Juni 1930, betrekkelijk de Levensverzekeringonder nemingen. De voordeeligste tarieven. Klare en uitgebreide Polisvoorwaarden. Thans uitbetaalde rampen MEER DAN 15.000.000 FRANK. Reeds uitgekeerd aan de verzekerden onder vorm van premievermindering MEER DAN 2.000.000 FRANK. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL KORTRIJK Bijkantoren YPER OOSTENDE VEURNE GENT. De Maatschappij stelt belang in elke ernstige aanvraag voor agentschap.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 4