RAPH -Tailor PRIVAAT BAL CONFECTIE - KOSTUMEN KOSTUMEN OP MAAT Opgelet 5 TOERISTISCHE KRONIEK Gedenkteeken ter Nagedachtenis van Koningin Astrid AANBESTEDING - WEDSTRIJD Monument a la Mémoire de la Reine Astrid ADJUDICATION - CONCOURS Zondag 24 October 1937, om 5 uur Uitslag der Tombola van het Bal der Ypersche Wielrijdersclub SNOECK'S ALMANAKKEN 1938 ter Drukkerij DUMORTIER 34, Boterstraat, 34 YPER HET JAAR 1938 vanaf 180 tof 600 frank I N LAATSTE SNIT EN NIEUWIGHEDEN Raph. PANNEKOUCKE, Boterstraat, 12 (bij den Crooten Bazar) YPER STAD YPER Het Comiteit voor het oprichten van een ge- denkteeken ter nagedachtenis van Koningin Astrid in deze stad, heeft besloten dat dit monu ment het voorwerp zal uitmaken van een aanbe steding-wedstrijd, waaraan al de kunstenaars van het land zullen mogen deelnemen. Dit gedenkteeken zal vervaardigd zijn uit blauwsteen van Ecaussines of van Soignies en zal een bronzen beeltenis bevatten van Koningin Astrid Koningin-Moeder Het zal het volgend opschrift dragen Hare Majesteit Astrid, Ko ningin en Moeder Het gedenkteeken zal geplaatst zijn in den openbaren hof, Noorderkant, in de lijnrichting der Surmont de Volsberghestraat en zal passen in de beplante omgeving. Het monument zal eene waarde hebben van on geveer 40.000 fr. Bij de ontwerpen zal een bestek gevoegd zijn dat de kosten zal aangeven van al de werken, in begrepen alle eereloonen, en terzelfdertijd zal de tijd aangeduid worden binnen denwelken de wer ken kunnen voltooid zijn. Het Comiteit dat zich alle rechten voorbe houdt, zal niet gehouden zijn het laagste aan bod of het laagste bestek aan te nemen. Een model van uitvoeringsgrootte van de bron zen beeltenis van de Koningin zal moeten onder worpen worden aan het Comiteit. De kunstenaar wiens ontwerp eerste zal ge rangschikt geweest zijn, zal, indien hij het aan vaardt, op zijne verantwoordelijkheid gelast wor den met de uitvoering van het werk. Hij zal, voor wat het leveren van steen betreft, zich richten tot den eenen of anderen steenhou wer der Stad Yper. Een premie van 1500 fr. en een andere van 1000 fr. zullen toegekend worden aan de ontwerpen die tweede en derde gerangschikt zijn geweest. De ontwerpen zullen moeten worden gestuurd onder aanbevolen omslag naar het Gemeente bestuur van Yper vóór 15 Januari 1938. Ze zullen op den buitenomslag vermelden Monument Koningin Astrid-Aanbesteding-Wedstrijd Voor alle nuttige inlichtingen en aanduidingen ter plaats, zich wenden tot het Gemeentebestuur van Yper. j VILLE D'YPRES Le Comité pour l'érection d'un monument a la mémoire de la Reine Astrid en cette ville, a décidé que ce monument fera l'objet d'une adju- dication-concours, ouverte a tous les artistes du pays. 'Le monument sera construit en pierre bleue d'Ecaussines ou de Soignies et comprendra une effigie en bronze de la Reine Astrid-Mère. II portera l'inscription suivante Hare Majesteit Astrid, Koningin en Moeder Le monument sera placé au jardin public, cöté Nord, dans l'alignement de la Rue Surmont de Volsberghe et s'harmonisera avec les plantations ambiantes. Le monument aura une valeur de 40.000 frs environ. Les projets seront accompagnés d'un devis esti- matif donnant le coüt de tous les travaux y com- pris les honoraires et indiqueront en même temps le délai endéans lequel les travaux pourront être achevés. II est bien entendu que le Comité conserve toute liberté et ne sera pas tenu notamment par la soumission ou le devis le plus bas. Une maquette en grandeur d'exécution de l'ef- figie en bronze de la Reine devra être soumise au Comité. L'artiste dont le projet aura été classé premier sera, au cas oü il accepte, chargé sous sa respon- sabilité, de l'exécution des travaux. II s'enten- dra pour la livraison des pierres avec l'un ou l'autre tailleur de pierres de la ville d'Ypres. Une prime de 1500 fr. et une autre de 1000 fr. seront attribuées aux projets qui auront été classés deuxième et troisième. Les projets devront être envoyés sous pli re- commandé a l'administration communale de la ville d'Ypres avant le 15 Janvier 1938. Ils porte- ront sur l'enveloppe extérieure la mention Monument Reine Astrid - Adjudication - Con cours Pour tous renseignements utiles et indications sur les lieux, s'adresser a l'Administration Com munale de la ville d'Ypres. De Mainzer Carneval - Verein zal in 1938 zijn honderdjarig bestaan vieren. Dit beteekent natuurlijk, dat het aanstaande Carnaval in deze stad een buitengewoon feestelijk karakter zal hebben. Voor het eerst, sedert het einde van den oorlog, zal te Mainz ook weer een Prins Carnaval den scepter zwaaien. Hiervoor is de keus geval len op Martin Chaus, die te Mainz werd geboren, maar te Manila op de Philippijnen woont. Zijn Prinses zal een jonge Berlijnsche zijn. Zooals ge woonlijk beginnen de feestelijkheden op den elf den van de elfde maand. Maar van 1 Januari af zal echt Carnaval worden gevierd. De feestelijk heden zullen op 28 Februari, Rozenmaandag, haar hoogtepunt bereiken. Sedert enkele weken bereiken ons in de bladen berichten over gevangen spreeuwen voorzien van ringen van de «Vogelwarte» te Rositten. Duitsch- land heeft zich op dit gebied ook gespecialiseerd: in de negen laatste jaren werden niet minder dan 750.000 vogels hier voorzien van herken- ningsringen. Van allerlei zijden bereiken ons reeds berich ten over de groote competities voor de winter sport. De voornaamste gebeurtenissen in Frank rijk vangen reeds aan op 31 Decemberhet Kampioenschap voor Frankrijk wordt te Beuil en te Auron gehouden van Vrijdag 11 Februari tot en met Vrijdag 18 Februari. Het veertiendaagsch orgaan Toerismevan den Vlaamschen Toeristenbond meldt ons in zijn laatste nummer dat binnenkort ernstig gaat ge werkt worden aan het in orde brengen van de wandelpaden in Vlaanderen. Inderdaad in dat nummer kunnen wij lezen dat er bij de acht wandelpaden die de VTB in de jongste drie jaar heeft geopend, er van af 1938, in versneld tempo vele andere worden gevoegd. Heel het Vlaamsche land, zegt het orgaan van VTB, moet binnen enkele jaren met een dicht net van schilderach tige VTB-wandelwegen overspannen zijn. En om de daad bij het woord te voegen wordt al da delijk in datzelfde nummer een lijst opgegeven van niet minder dan 92 ontwerpen, alle opge maakt door den ondervoorzitter van den VTB, de heer J. Van Overstraeten uit Aalst. Voor onze streek zijn er een viertal wandel paden voorzien en wel de volgende 1) Van Arte velde pad of Zannekin pad. Filips van Artevelde sneuvelde bij Westroo- zebeke (1382) Niklaas*Zannekin (XIW eeuw) was van Lampernisse. Het pad is voorloopig als volgt uitgeteekend Veurne, Steenkerke, Avekapelle, Zoutenaaie, Lampernisse, Oostkerke, Boyau de la Mort, Yzer- monument, Diksmuide, .Eessen, Klerken, Jon- kershove, Bosch van Houthulst, Vijfwegen, Sta- denberg, Westroosebeke (slagveld van 1382), Poelkapelle (Guynemer-gedenkteeken), St Ju- liaan, (Kanadeesch Monument), leper. 2) Lenaart De Bo pad. Dichter Lenaart De Bo (1826-1885) was pastoor deken te Poperinge waar hij stierf. Het pad zal loopen van Veurne naar Pope ringe, over Moere, Houtem, Wulveringem, Alve- ringem, Loo, Westvleteren, Oostvleteren, Steen- strate, De Lovie, Poperinge. 3) Pad der Westvlaamsche Bergen. Hoogst waarschijnlijk zal dit aanvangen te Po peringe en de volgende toeristische merkwaar digheden aandoenWestouter, Zwarte Berg, Roode Berg, Hellegat, Scherpeberg, Kemmelberg, Lone Tree Crater, Wijtschate, Hoogte 60 en 62 te Zillebeke, Vijver van Zillebeke. Ook de Vijver van Dikkebusch zal hierin wor den voorzien. 4) Edward Vermeulen pad. Edward Vermeulen (Warden Oom) werd te Beselare geboren in 1861. Het pad zal leper ver binden met Kortrijk en wel over Zonnebeke, Tyne Cot, Dadizele, Moorsele, enz. Deze verschillende wandelwegen moeten na tuurlijk nog eerst juist worden uitgeteekend en daarna worden voorzien van de noodige signa lisatie. Te gepasten tijde komen wij hierop nog wel eens terug. Reysiger. in de Zaal LAPIERE, Hondstraat ingericht door de jonge Waalsche en Vlaamsche Boerenverbroedering. Degenen die geen uitnoodiging ontvangen heb ben kunnen aan den ingang kaarten verkrijgen. van Zondag 17 October 1937 1. Velo 59 21 Bretellen 585 2 Melkverken 81 22 Palmex 93 3 Beker 549 23 Cigaren 248 4 Teddy beer 482 24 Kousen (zijde) 1110 5 Pralinen 479 25 Tabakzak 1003 6 Bonbonnière 324 26 Huisvager 1078 7 Pijp 294 27 Pralinen 156 8 Bretellen 1143 28 Pijp 58 9 Cigaretmaker 1298 29 Pralinen 1061 10 Pachachicorei 374 30 Cravat 117 11 Bezem 431 31 Bonbons 168 12 Pralinen 488 32 Jarretellen 536 13 Hemd 39 33 Reukwater 1244 14 Fruit (doos) 299 34 Erwten (doos) 1225 15 Dweil 115 35 Pralinen 391 16 Cravat 1086 36 Zokken 1224 17 Pralinen 71 37 Reukwater 457 18 Reukwater 301 38 Echarpe 1313 19 Ceintuur 146 39 Olie 288 20 Echarpe 375 40 Tabakpot 1006 De prijzen kunnen afgehaald worden in het lokaal Sportwereld Rijsselstraat. zijn te koop Groote Snoeck's Almanak 4,95 Snoeck's Boerenalmanak Snoeck's kleine Almanak 2.95 1.00 De eerste kalenders voor 1938 zijn reeds ver schenen en daarin zien we dat Niejiwjaar valt op een Zaterdag Vastenavond op Dinsdag 1 MaartPaschen op 17 AprilO. H. Hemelvaart op Donderdag 26 MeiSinxen op 5 Juni11 Juli op een Maandagde Nationale Feestdag op Donderdag 21 JuliHalfoogst op een Maandag Allerheiligen op een Dinsdag 11 No vember op een Vrijdag, en Kerstmis op een Zon dag. De Lente zal beginnen op 21 Maartde Zomer op 22 Juni de Herfst op 23 September, en de Winter op 22 December. Op 29 Mei zal er een volledige en op 21 - 22 November een gedeeltelijke zonsverduistering plaats hebben, doch beide zijn onzichtbaar in België en in Belgisch Congo. Op 14 Mei en op 7-8 November zal een maansverduistering plaats hebben. De zomertijd vangt aan op Zondag 10 April, te 2 u., en eindigt op Zondag 2 October, te 3 uur. Aangenomen kleermaker der Spoorwegen Leeraar aan de Vakschool. Op aanvraag komen wij ten huize tot op 30 km. - Wij betalen de reis kosten terug aan ieder kooper. Uit reklaam aanvaarden wij de stof.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 5