VELOSPORT Vins et Liqueurs Dumortier Blomme 6 YPERSCHE VOETBALKRONIEK Gewestelijk Bureel voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid LHSTILLERIE DU ROYAL AMER Matchen van Zondag 24 October 1937 F. C. Heyst R. S. Waereghem S. K. Roeselare Stade Kortrijk Stade Moescroen F. C. Wakken S. K. Sweveghem W. S. Lauwe F. C. Iseghem Waereghem Sp. F. C. Roeselare C. S. Yper S. V. Blar.Kenberghe S. V. Rumbeke Uilslag der Matchen van Zondag 17 October 1937 S. V. Rumbeke R. S. Waereghem 23 Waereghem Sp. S. K. Sweveghem 12 F. C. Iseghem F. C. Heyst 61 W. S Lauwe C. S. Yper 44 F. C. Roeselare F. C. Wakken 3 S. V. Blankenberghe S. K. Roeselare 2—2 Stade Kortrijk Stade Moescroen 44 Tweede Afdeeling W. S. Lauwe 4 C. S. Yper 4 De verplaatsing aan de Leie, bij White Star Lauwe, heeft ons de helft van den inzet opgebracht. Evenwel kon een beter lot ons te beurt gevallen zijn, want twee maal werd op ongelukkige wijze door onze spelers voor Lauwe gedoeld. Deze tegenslagen gebeurden telkens de thuisspelers voor onze netten nestelden en de tus- schenkomst van de achterspelers vergden. Zoo kopten Gauquie en Ververeken om de beurt den bal in eigen kooi. Ware het niet van deze onkans, dan had de rood witte vlag zeker voor de eerste maal mogen wapperen. Onze doelpunten werden door Cherchye, Ossieur, God- deris en Beddeleem aangeteekend. Op zijn geheel ge nomen mag de uitslag ons bevredigen, te meer dat het altijd beter is puntenoogst op te doen dan met ledige handen naar huis te moeten komen. Morgen verplaatsen onze jongens zich nogmaals en zijn te gast bij Stade Moescroen. Iedereen denkt reeds aan de schoone plaats die het te bezoeken elftal bekleedt, en sommigen voor zien eene nederlaag die afgeteekend zal zijn. Ons in ziens zullen onze mannen, zooals telken jare ten an dere. een schoonen wedstrijd op Stade's plein spelen. Ver»eden jaar verloren wij nipt met 3-2. Over twee jaar wonnen wij met 1-0 en die zege was het vertrekpunt van onze heropstanding en van onze redding. Ditmaal gaat de ontmoeting in de heenmatchen door. Wij wen- schen dat de uitslag insgelijks een spoorslag weze voor onze moedige jongens en terzelfdertijd een aanduiding om van de laatste plaatsen van de rangschikking weg te geraken. Supporters, die het elftal vergezelt, doet uw plicht en helpt mede om tot een bevredigend resul taat te geraken. TWEEDE AFDEELING F. C. Roeselare 7 6 0 1 19 4 13 Stade Moescroen 7 5 0 2 26 9 12 R. S. Waereghem 7 4 1 2 17 8 10 Stade Kortrijk 7 4 2 1 31 10 9 S. K. Roeselare 7 4 2 1 18 10 9 F. C. Iseghem 7 4 2 1 18 11 9 S. V. Blankenberghe 6 3 2 1 19 16 7 S. V. Rumbeke 7 3 3 1 21 22 7 M. E. Wakken 7 3 4 0 17 12 6 W. S. Lauwe 7 1 4 2 12 27 4 S. K. Sweveghem 7 2 5 0 7 20 4 C. S. Yper 7 0 4 3 10 25 3 Waereghem Sp. 7 1 5 1 5 22 3 F. C. Heyst 6 0 6 0 3 37 O Derde Speciaal C. S. Yper 1 F. C. Thielt 6 Daar het eerste elftal drie afwezigen telde, moesten de specialers natuurlijker wijze de plaatsvervangers leveren en bijgevolg was het eerder een verzwakt elf tal dat den strijd tegen Thielt moest aanbinden. Tot overmaat van ongeluk viel de leiding in zwakke han den. sommige spelers konnen hunne zenuwen niet meer bedwingen, de tegenwoordige supporters geraakten den kluts kwijt, en ziedaar in korte woorden de gesqhiede- nls van deze ontmoeting die zulke jammerlijke gevol gen had. Eerst en vooral de leiding was zwak. t'Ak- koord, doch gij, kijklustigen. die het altijd 't best wilt weten, gelieft wel in uw hoofd te prenten dat de aan duiding der scheidsrechters te Brugge gebeurt, dat het Bestuur van onze club daar niets te zeggen heeft en dat men vóór het seizoen moet aanduiden welke scheidsrechters men niet begeert op eigen veld te zien optreden. Is er een van u die bij voorbaat dan kan zeggen welke scheidsrechter slecht zal leiden als hij te Yper zal fungeeren Ten tweede, was de zenuwach- t.gheid der spelers aan de scheidsrechterlijke beslissin gen te wijten. Nogmaals takkoord en wij beamen gansch rechtzinnig dat het soms voor de spelers lastig is zich te bedwingen, maar tusschen dezen gemoedstoe stand en overgaan tot aantastelijkheden ligt nog een groot verschil. Eindelijk verloren sommige toeschou wers hunne koelbloedigheid en niettegenstaande het door de Bestuursleden van dienst al dikwijls gezegd en herhaald geweest is, kwamen zij het veld opgeloopen in plaats van hun gewonen weg naar den uitgang te volgen. Dit strijdt geheel en gansch tegen het regle ment, en deze overtreding kan dan ook groote gevol gen voor de club hebben. Laten wij dan ook het beste verhopen, want alle strafmaatregel, hoe gering ook, zal nadeelig worden voor allen die de voetbalsport waarlijk genegen zijn. Intusschen gaan de specialers op reis naar Wervick en niettegenstaande den tegenslag van Zondag laatst, zullen zij toch trachten de twee punten naar Yper mede te brengen. DERDE SPECIAAL S, K. Roeselare 7 7 0 0 50 2 14 S.V. Rumbeke 7 6 0 1 43 13 13 F. C.' Poperinghe 7 4 2 1 22 15 9 F. C. Thielt 7 4 2 1 25 19 9 F. C. Roeselare 6 4 2 0 23 10 8 C. S. Yper 7 4 3 0 28 13 8 Ardooie Sp. 6 2 3 1 12 18 5 F. C. Komen 7 2 4 1 13 36 5 F. C. Iseghem 7 2 5 0 19 24 4 Cuerne Sp. 7 1 5 1 5 27 3 Wervick Sp. 7 1 6 0 15 29 2 S. V. Ingelmunster 7 1 7 0 10 59 2 Juniors C. S. Yper 7 Wevelghem Sp. 3 Een hartelijk proficiat aan onze juniors, die door hunne mooie zege bewezen hebben dat ze reeds vorde ringen gemaakt hebben. Bijzonderlijk was er in de eerste speelhelft goed voetbal te zien en alhoewel na de rust min samenhang te bespeuren was, moesten de r* aan onze meerderheid gelooven. Nochtans het begin er niet al te rooskleurig uit, vermits W. veighem op penalty voor hands het eerste doel nette aan de 7' minuut. Doch stilaan kwam de Ypersche jeugd onder doom en op wegzenden van Samoy geeft Dumalin een voorzet aan Boudry. die onweerstaanbaar den gelijkmaker doelt aan de 15" minuut. Het tweede punt kwam voort uit een pas van Bruenin, welke Du malin goed benuttigde om ons den voorsprong te be zorgen aan de 23* minuut. Enkele oogenblikken nadien wordt het 3-1 op schot van Coffyn via het been van een Wevelghemschen achterspeler. De bezoekers kunnen een weinig vóór de rust den stand op 3-2 brengen. Na de herneming voert Wevelghem het hooge woord en de bordjes wijzen weldra 3-3. Maar onze jongens geven niet op en spelen veeleer per ontsnapping. Zoo geraakt Dumalin alleen weg, schiet op den keeper die het leder laat ontglippen, maar Therry heeft goed gevolgd en nummer vier is geboren. De volgende doelen worden omtrent allen op dezelfde manier aangeteekend door Dumalin, Boudry en Coffyn. Intusschen werd een be zoekende speler voor zijn zachtspel naar de kleed kamers verwezen. Jongens, morgen gaat gij Lauwe bezoeken die een mooi ploegje,bezit. Evenwel kimt gij puntenoogst opdoen wanneer gij het spel van Zondag laatst voor den dag haalt. JUNIORS Stade Moescroen 6 6 0 0 31 10 12 Stade Kortrijk 6 5 1 0 24 8 10 S. K. Roeselare 6 4 2 0 24 14 8 F. C. Iseghem 5 3 2 0 10 13 6 Kortrijk Sp. 6 3 3 0 22 12 6 A A. Moescroen 6 3 3 0 23 25 6 Waereghem Sp 6 3 3 0 32 20 6 S. C. Meenen 5 2 3 0 24 21 4 W. S. Lauwe 5 2 3 0 13 17 4 C. S. Yper 5 2 3 0 12 29 4 Wevelghem Sp. 5 1 4 0 14 22 2 F. C. Thielt 7 0 7 0 7 45 0 NEMO. Benevens de voetbaluitslagen, die het winterseizoen wat afwisseling bezorgen, komen ook nog deze der piste met tusschenin zoo van die nieuwsjes van beroeps- renners. die reeds hun contract vernieuwden bij hun constructeur van het jaar 1937, of die overgaan naar een ander fabrieksmerk, ofwel het rijden vaarwel zeg gen lijk Jan Aerts, terwijl nieuwe jongeren de rangen der hoogste klasse komen aanvullen lijk Deman en andere bekenden, die bij de pfofs zullen debuteeren met de Ronde van Vlaanderen. Om op de zaak Aerts terug te keeren, indien Jan waarlijk de centjes, in zijne loopbaan bijeenverzameld, ook heeft bijeengehouden en het dus niet meer noodig heeft, is het, met de kwaliteiten van Jan, dan ook meer dan verstaanbaar dat hij een ander pijl op den boog neemt en tracht anders aan de bete te komen. Volgens mijn oordeel, zooals ik het hier eenige weken vroeger schreef, kon Jan zich toegelegd hebben op het stayeren, waarin hij enorme kwaliteiten had laten zien, doch daar zulks nog gevaarlijker is zoo zal hij besloten heb ben er aan te verzaken. Intusschen kan de meest veel zijdige kampioen, die België ooit heeft bezeten, nog het geluk smaken jongere renners op te leiden, maar hij zal het kunnen ondervinden dat het moeilijk zal zijn zijns gelijke te ontdekken. Intusschen werd te Gent weerom op het kuipke ge draaid om er haar en zinnen bij te verliezen, temeer dat Raes, die nooit het noorden verliest, een Van Eenaeme had opgemerkt, die in blakende forme verkeert en, van den tweestrijd gebruik makende tusschen Buysse- Billiet en Danneels-Dekuysscher, met hem de zege hielp bevechten. Daarvoor moet men Raes heeten en dat leep kereltje is erom bekend. Uitslag1. Raes-Van Eenaeme. 5 punten2. Van Schijndel-Vandenbroeck, 3 p.3. Debruyckere-Verhae- gen. 1 p. 4. Wals-Deneef, 0 p.Op 2 ronden 5. Dan- neels-Dekuysschere, 7 p.6. Buysse-Billiet, 5 p.7. Bruneau-Meerschaert, 2 p.Op 6 ronden8. Wambst- Dayen, 5 p. Op 7 ronden9. Declercq-Palmans, 5 p. Op 10 ronden 10. Verlinden-Van Cauter, 0 p. Te Parijs, waar zich vernieuwing in de sprinters wereld opdringt, werd voor het debuut van Georget en den Italiaan Pola. de Hollander Van Vliet gevraagd, de finalist der wereldkampioenschappen, die het dichtst bij Scherens kwam Had een dier twee nu Van Vliet ook maar in een der reeksen kunnen vloeren, het had iets geweest van belang, maar het scheelde zelfs zoo danig veel van klas dat de Hollander in de reeks van 4 man te zamen zich liet uitzinken en de 3* plaats be halende nog 1' werd in de rangschikking. Uitslag Snelheid 1 reeks 1. Merkens 2. Georget. op 1 wiel3. Pola. Laatste ronde in 15 sec. 2/5. 2* reeks 1. Van Vliet2. Pola, op 1/2 wiel 3. Mer kens, op 1 wiel. Laatste ronde in 15 sec. 1/5. 3e reeks 1. Van Vliet2. Georget3. Merkens (ach- teruitgesteld van de 2® plaats). Laatste ronde in 15 seconden 2/5. 4* reeks 1. Van Vliet2. Georget, op 1/2 lengte 3. Pola. op 1/2 wiel. Laatste ronde in 15 sec. 5* reeks 1 Merkens2. Georget, op 1/4 wiel3. Van Vliet4. Pola. Algemeene rangschikking1. Van Vliet, 6 p.2. Geor get en Merkens, 8 p.4. Pola. 12 p. In het stayeren kende Paillard een heropflikkering en won de 2 reeksen vóór Metze, Minardi en Wambst. Zou de oud-wereldkampioen, die 2 jaar naeen sukkelde en maar geen een wedstrijd kon winnen, dan toch de oude beenen hebben weergevonden Uitslag: Achter motos: 1*- reeks (30 km.) 1. Paillard, in 26 m. 05 sec. 2/5 2 Metze, op 25 meter3. Minardi, op 100 meter; 4. G. Wambst, op 140 meter. 2* reeks (30 km.): 1. Paillard. in 26 m. 24 sec. 2/5: 2. Metze. op 125 met.3. Minardi, op 225 met 4. G. Wambst. op 1 ronde 250 m. Algemeene rangschikking: 1. Pailiard, 2 p.2. Metze, 4 p,3. Minardi, 6 p.4. Wambst, 8 p. In achtervolging haalde Girard de eindzege vóór Fournier, na Galateau en Mithouard eruit te hebben gereden. Dit is een nieuwe kracht, die zich opdringt, en voorwaar, om Galateau, Mithouard en in finaal Fournier te kloppen, moet men kunnen. Uitslag Achtervolgingstornooi (over 4 km.): 1' reeks: 1. Girard, in 5 m. 17 s. 2/5; 2. Galateau, op 40 meter. 2** reeks 1. Mithouard, in 5 m. 15 s. 2/52. Goasmat, op 70 meter. 3reevs 1. Fournier vervoegt Passat na 3480 meter, in 4 m. 29 sec. 2/5. 4' reeks 1. Landrieux vervoegt Cosson na 3080 meter, in 4 m. 31 sec. 2/5. l**halve-finaal1. Girard, in 5 m. 08 sec. 2/52. Mithouard, op 60 meter. 2® halve-finaal1. Fournier, in 5 m. 09 sec. 1/5; 2. Landrieux, op 80 meter. FinaalGirard loopt Fournier in na 2 km. 450 in 3 m. 03 s. 4 '5. In Luxemburg werd te Niederhorn op de wielerbaan gereden, waar in de snelheid Scherens een groote meerderheid had op Gerardin, Richter en Martinetti. In het landenomnium wonnen Richard met baryton Maye, vóór Meulenberg-Sylv. Maes, wijl in den ploeg- koers Mersch-Rossi wonnen vóór Meulenberg-P. Frantz, Scherens-Dall Agnol, Maye-Drdier en S. Maes met Clemens. UitslagSnelheid 1. J. Scherens, 3 p.2. Gerardin, 5 p.3. Richter, 7 p.4. Martinetti, 9 p. Landenomnium: 1. Richard-Maye (Frankrijk), 19 p.; 2- Meulenberg-Sylv. Maes (België), 15 p.; 3. P. Cle- mens-Mersch, 13 p. 30 km. Ploegkoers 1. Mersch-Rossi, 17 p.2. Meulen- berg-P. Frantz, 16 p. 3. Scherens-Dall Agnol. 11 p. 4. Maye-Didier, 9 p. 5. S Maes-M. Clemens. 8 p.5. P. Clemens-Gerardin, 7 p.6. Richard-Klensch, 5 p. 7. Antoine-Oth, 3 p. En de zesdagen steken ook den kop boven al is het nog niet op het vasteland. Immers in Montreal (Cana da) wonnen de Duitschers Killian-Vopel den inzet van de serie vóór Diot-Ignat en Peden Gebroeders, wijl de Belgische Amerikaan G. Debaets de 7'' plaats haalde met Baggio, een onbekende kracht. Uitslag: 1. Killian-Vopel, 2146 p.; 2. Diot-Ignat, 1163 p.3. Peden gebroeders, 686 p.op 1 ronde 4. Crossley- Waltour, 394 p. 5. Gadou-Rodman, 351 p.6. Audy- Reboli, 351 p.7. Baggio-Debaets, 280 p.op 3 ronden 8. Bedard-Thomas, 420 punten. Sprinter. I E p E R Werkaanbiedingen waaraan nog niet voldaan werd. Het Provinciebestuur van Henegouwen deelt mede dat er een betrekking van snel- en machineschrijver te begeven is. 1 graveerder op staal tot het ver vaardigen van matrijzen en gereedschap (Antwerpen). 1 autogène-lasscher (Baasrode) 1 monteerder-bou- wer (Baasrode) Het Ministerie van Posterijen deelt mede dat in den loop der maand November een verge lijkend examen zal afgenomen worden voor het toe wijzen van 30 bedieningen ais schrijver. 200 betrek kingen van boventallige besteller voor (Brussel, Jet te,. Laken, Neder-over-Heembeek, Vorst, Ukkel, Auder- gem). Een examen tot het begeven van betrekkingen van politieagent (Brussel). 100 geschoolde grond werkers voor het aanleggen der waterleidingen (Ecaus- sines d'Enghien). Vrije beroepsschool, Brugge. Moni tor handzetter en drukker Middelbare school, Zin- nik. lc studiejaarLeeraar in Fransch en rekenen. 3' studiejaarLeeraar in kunstteeken naar gipsmodel en projectie. le en 2*' studiejaarLeeraar in systema tisch Fransch en in zedelijke en maatschappelijke op voedkunde. Nijverheidsschool, Antwerpen 1 plaats van leeraar in bouwkunde aan de hoogere school. 1 plaats van leeraar in scheikunde. 1 plaats van leeraar in teekenen (landmeten). 5 steenkappers en 3 steenafhouwers (Hoei).. 16 houthakkers voor den- nenbosschen (Asch). 1 ketelstoker-machinist iLem- beek). 1 autogène-lasscher (Buizingen). Gemeen tebestuur Sint-Pieters-Woluwe3 plaatsen van be diende van de 2'' klas zijn te begeven. 2 papierli- nieerders voor de linieermachine (Forchies la Marche). 1 geschoolde mouleerder voor den mechaniekbouw (Ruisbroek). 1 halve gast mouleerder kunnende gietijzer per stuk bewerken. 1 suikerkoker, gespe cialiseerd in kristalsuiker van goede kwaliteit (Door- nijk). 2 opraapsters (piqueuses) voor- fluweel ta pijten, fijne steek). 1 overhandsche naaister (sur- jetteuse) voor fluweel tapijten, fijne steek (Doornijk). Alle noodige inlichtingen op het G. B. bureelLange Thouroutstraat, 4. Diensten totaal kosteloos. Maison fondée en 184Ü DE PREMIER CHQIX GROS DEMI - GROS 482 484, Boulevard Bockstael Devenu Avenue Jean Sobieski, 46-41) 8RUXELLES - LAEKEN (II' District; Téléphone 26.10.84 Agent pour les Flandres Madame Veuve MAURICE DUMORTIER ('haassée de Furnes, Ypres (Hoekje: GRANDES SPÉCIALITÉS Veritable Cassis de Dijon (Liqueuri Crème de Cassis de Dijon (Non Liqueur! Amur Lion -:- Royal Amer Oxygénée (Dumortier Blomme) Oude Beste Klare et Fine Champagne Maison Sirops pur Fruits et pur Sucre MONOPOLES Schiedam Weiland, Rotterdam Cognac Delville C" Demandez Prix - Courant Détaillé. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SONEEL plaatst men met succes in onze rubriek KLEINE AANKONDIGINGEN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 6