-HET YPERSCHE- LA REGION D'YPRES Zielmissen 18 JAAR, N 30 -- 23 OCTOBER 1937 18 ANNÉE, N 30 -- 23 OCTOBRE 1937 WEKELIJKSCH OVERZICHT Overlijden van den Heer Arthur Ligy Priesterbenoemingen REMERCIEMENTS Zondagrust Repos Dominical BEDANKINGEN BIJVOEGSEL SUPPLÉMENT In Italië heeft de fascistische ministerraad eene vergadering gehouden, waarin buitengewoon ge wichtige maatregelen werden getroffen. Onder meer zal er voortaan eene buitengewone belas ting geheven worden van 10 op het kapitaal der aandeelvennootschappen. Te dier gelegen heid brengt de bekende engelsche dagbladschrij ver Vernon Barlett gewichtige onthullingen aan den dag in de «News Chronicle». Hij.verklaart namelijk uit de beste bron te weten dat de Ita liaansche minister voor pers en propaganda 300 vertalers in dienst heeft, die propaganda maken in 28 verschillige dialecten. Eene intense propa ganda wordt gemaakt bij de Mohamedanen, die te Harar (Abessinië) eene universiteit krijgen en een machtig Radiostation. Daarnevens wordt ook vrij hard gewerkt bij de inlandsche bevolking van Soedan en de Engelsche bezittingen, waar men aan de inboorlingen voorhoudt dat het zwar te leger van het Italiaansche keizerrijk hen zal bevrijden. Ook de fransChe bezittingen worden aldus bewerkt en het ligt in de Italiaansche be doelingen Djiboeti (eindpaal van den franschen ijzerenweg die door Ethiopië loopt) te veroveren om aldus Eritrea met Somaliland te verbinden. Vijftig bioscoopzalen werden geopend om propa ganda films af te rollen. Daarnevens is er een plan gevormd om in 5 jaar tijd drie en half mil- lioen man onder de wapens te brengen met een bestendig getal van 300.000 in werkelijken dienst en een dag per week oproeping der reservisten Men zou waarlijk zeggen dat Mussolini droomt het oud-Romeinsch-Keizerrijk weer te doen her leven. Buiten dit grootsch plan om voorziet men in welingelichte kringen dat Italië, na zich ge mengd te hebben in den Spaanschen burgeroor log tegen het kommunisme zich ook aan de zijde van Japan zal stellen om dezelfde reden. In Palestina is er een geweldige oproer ont staan en de Engelsche Regeering heeft besloten door drastische maatregelen dezen moorddadigen opstand in de kiem te dooden. Daartoe heeft zij bevelen uitgevaardigd waarbij telkenmale er eene gewelddaad gebeurt de huizen die voorop in een speciale lijst opgesomd zijn zullen de lucht in vliegen met dynamiet, in de streek van Jeru salem. Hebron en Lyda. In deze laatste stad wordt het den bewoners slechts toegelaten 2 uren per dag buiten te komen om de noodige boodschap pen te doen en dit moet duren totdat het eerste deel betaald is der boete die werd opgelegd voor het in brand steken van het vliegveld. De strijd in Spanje heeft nog gedurig een ver loop ten voordeele der rebellen, die iederen dag nieuwen vooruitgang maken. Doch sinds eenigen tijd werd de aandacht der wereld meer getrok ken op de politieke verwikkelingen die buiten het Spaansch grondgebied wortel hadden. Reeds lang immers wordt er gevreesd voor uitbreiding van oorlog terwille der netelige kwestie der vrij willigers in Spanje. Frankrijk vooral hield eraan dat een einde zou gesteld worden aan het deel nemen van vrijwilligerstroepen in den Spaan schen burgeroorlog. Hier werd meest gedoeld op Italiaansche medewerking. Italië, dat natuurlijk daartegen opwerkte en alle regeling van dit vraagstuk verhinderde, komt zijne gedragslijn te veranderen. In het Comité van Londen heeft de Italiaansche gezant, volgens opdracht van Rome, verklaard 1°) dat toegestemd wordt in het zen den van eene internationale commissie naar Spanje om de ontruiming der vreemde strijders te bepalen 2°) dat men bereid is een akkoord te sluiten over het toekennen der rechten van oorlogsvoerenden aan beide partijen3°) dat Italië zich wil aansluiten bij de voetstappen die aan te wenden zijn bij de twee krijgvoerenden over het uitschakelen der vreemde vrijwilligers. Misschien zoekt Italië hiermede nogmaals tijd te winnen, doch dit geeft toch een ontspanning. Nog altijd even verwoed gaat de strijd voort in China. Doch met iederen dag wordt verder be wezen dat de tegenstand der Chineezen veel doel matiger is dan Japan zich in den beginne heeft laten voorstellen. Rond Shanghai' hebben er na melijk gedurig zeer bloedige veldslagen plaats, doch nergens werd het Chineesche front daar mede ingebeukt. De chineezen die soms moeten wijken gelukken er naderhand in verloren stel lingen weer in te nemen, niettegenstaande de buitengewone verweermiddelen die Japan te werke kan stellen. Thans wordt er te Brussel eene conferentie van 9 mogendheden bijeenge roepen waar de toestand van China zal bespro ken worden. Nochtans valt er sterk te twijfelen of daar nog iets aan te verhelpen is. Niettegen staande al hun moed hebben de Chineezen reeds de Noorderlijke provinciën die Japan bedoelde verloren en de legers die nog strijden zullen niet bestand zijn tegen den Japanschen vloed. RIK. De Heer Arthur Ligy, gewezen senator, een der vooraanstaande mannen van de katholieke par tij, komt deze week, in den nacht van Dinsdag op Woensdag, te Gent te overlijden in den ouderdom van 33 jaar. Hij werd te Yper geboren in 1854 endeedschit- terende studies in het college alhier en later aan de Hoogeschool van Gent. I Advokaat aan het Hof van Beroep sedert den 17 October 1878, werd de Heer Ligy herhaalde malen als stafhouder der orde gekozen. Hij was een uitstekend rechtsgeleerde die in menig be rucht proces gepleit heeft, doch het is vooral aan i zijne partij dat hij het beste zijner krachten en j zijner vruchtbare loopbaan gewijd heeft. J In 1878 werd hij bestuurslid der Katholieke Vereeniging van Gent, waarvan hij tot in 1936 de zeer gewaardeerde voorzitter is gebleven. Hij werd ook nog gemeenteraadslid der stad Gent van 1896 tot 1903; lid der Kamer van-Volksver tegenwoordigers in 1892, en provinciale senator in 1913 ter vervanging van Graaf de Smet de Naeyer. Gecoöpteerde senator in 1921, werd hij in 1922 tot secretaris van den senaat gekozen. Voorzitter der Commissies van het Rechtswezen en van Binnenlandsche Zaken, heeft hij een over wegende rol vervuld als verslaggever van tal van wetsontwerpen betrekkelijk de herziening der kieswet, de fiscale kwesties, de taalkwestie, de huishuurwet, de handelseigendom, de rechter lijke inrichting, de financieele wetgeving, de mi litie, enz. Gedurende 10 jaar, van 1903 tot 1913, vervulde hij ook het ambt van generaal-majoor der burgerwacht en stond als dusdanig in groot aanzien. Sedert lange jaren was hij lid der Kerk fabriek van St Michiels, zijne parochie. De Heer Ligy was daarbij ook eefi uitmuntend muzikant en viool virtuoos, die in 1876 het di ploma van uitmuntendheid aan het Conservato rium van Gent behaalde. In zijn jonge jaren zelfs aarzelde hij tusschen de loopbaan van muzikant en deze van advokaat. Gedurende een halve eeuw miek hij deel uit, eerst als lid en vervol gens als voorzitter, van de Toezichtscommissie van het Conservatorium. Steeds bleef hij zijn geboortestad zeer genegen, en vóór den oorlog kwam hij er regelmatig, in familie, menige dagen overbrengen. De oude Yperlingen herinneren zich hoe hij in de lieve moederstad zijn groot muzikaal talent kwam uitoefenen in de beroemde Symphonie Cercle Musicalten bate van de toen zeer bloeiende Ypersche kunstopleiding, alsook van menige liefdadigheidsfeesten. Om zijne talrijke verdiensten werd de Heer Ligy met de hoogste onderscheidingen van het land vereerd. Het heengaan van dien grooten katholiek, van dien weldoener der armen en van dien verdien stelijken burger zal algemeen betreurd worden. Bisdom Brugge. Z. Exc. Mgr Lamiroy, Bis schop van Brugge, heeft benoemd totOnder pastoor te Ploegsteert, E. H. Van Canneyt, onder pastoor te ElverdingheOnderpastoor te Elver- dinghe, E. H. Segaert, leeraar aan 't Klein Semi narie te Roesselare. C'est avec une profonde émotion que nous avons pris connaissance de l'article dédié a M. Geuten Père, paru dans ce même journal, le 25 Septembre 1937. Que tous ceux qui ont pris part a notre deuil cruel, qui ont accompagné notre cher disparu a sa dernière demeure, ou qui, empêchés, nous ont adressé leur condoléances attristées, trouvent ici l'expression de notre reconnaissance émue. Nous adressons tout particulièrement nos re- merciements a M. Butaye, Président de la Fédé- ration des Sinistrés d'Ypres, a MM. les Membres de la Fédération des Sinistrés d'Ypres, a M. Pro voost, et a M. le Directeur du Journal d'Ypres, qui, en la circonstance, nous ont apporté, avec leur aide, le réconfort de leur sympathie. Au lendemain de sa mort, l'éloge chaleureux de ses amis d'Ypres est pour nous, en même temps qu'un bel exemple pour l'avenir, un précieux adoucissement a notre peine si cruelle. Familie GEUTEN. De Apotheek van La Pharmacie de Mr SNOECK Groote Markt oGrand'Place is alleen open op reste seule ouverte le Zondag 24 October Dimanche 24 Octobre j Heer Urbain Noorenberghe-Anne 1 Heer Richard Anne-Castelijn Vrouw Weduwe Maurice Noorenberghe-Coppin Heer en Vrouw Arnold Lejeune-Noorenberghe en kinders Heer en Vrouw Camille Ternier-Noorenberehe en zoon Heer en Vrouw Daniel Lauwers-Noorenberghe en kinders Heer Marcel Noorenberghe Heer en Vrouw Alphonse D'Heeré-Noorenberghe en kinders Eerwaarde Zuster Simona, missionarisse, in de we reld Jufvrouw Maria Noorenberghe Heer en Vrouw Polidor Knockaert-Noorenberghe en zoon De familiën Anne en Noorenberghe, danken, langs dezen weg, vrienden en kennissen voor de talrijke blijken van genegenheid hen betuigd tij dens het afsterven van hunne teergeliefde echtgenoote, dochter, schoonzuster, moei en bloedverwante, Vrouw GABRIELLE ANNE en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. leper, Koeimarkt, 7. Heer Henri LACANTE. kinders en kleinkinders danken, langs dezen weg, de vrienden en kennissen voor de blijken van deelneming hun betuigd tijdens het afsterven van hun teerbeminde vrouw, moeder en grootmoeder, Vrouw EVELINA LEBON alsook voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (134) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 24 October, om 8 j uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Alphonse MAHIEU 123 Vrienden en kennissen worden vriendelijk uit genoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 24 October 1937, om 8.30 uur, in St Maartens Kathedraal, tot zielela fenis van Heer en Vrouw Leopold PROVOOST - DEDRYVER 117 Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wönen die zal gezongen worden op Zondag 24 October, om 8 uur, in St- Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Henri DESCAN-SANTY (155) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 24 October, om 9 uur, in Sint Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Henri WILLEKENS, gewezen kantonnier en dochter Leonie, Echtgenoote van Heer Th. POTTILIUS, Vlamertinghe. 126 Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 24 October, om 11 1/2 uur, in St Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Heer Charles BARBIEZ Echtgenoot van Vrouw Bertha HOFLACK, overleden te Oostende, den 30 September 1936. Vanden Peereboomplaats, 25, Yper. Café Astrid Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 31 October, om 8 l uur, in St- Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Emiel SANTY Echtgenoot van Vrouw Elodie Decroos. (135) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 31 October, om 9 uur, in St- Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Honoré VERMEULEN (132) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 31 October, om 11 i uur. in St Maartenskerk, tot zielelafenis van Heer Theophiel BORIES en zoon Achiel 102 Vrienden en kennissen worden uitgenoodigo de ZIELMIS te willen bijwonen die zal gezongen worden op Maandag 1 November (Allerheiligen), om 10 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Isidoor DEHAENE-DERUDDER (133)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 9