-HET YPERSCHE- LA REGION D'YPRES Drukkerij Dumortier Nuttige Geschenken voor St Maarten Zielmissen 18 JAAR, N 32 6 NOVEMBER 1937 18 ANNÉE, N 32 6 NOVEMBRE 1937 BIJVOEGSEL SUPPLÉMENT WEKELIJKSCH GVERZiCHT Leest en verspreidt HET YPERSCHE UIT HET STAATSBLAD Gevonden en Verloren Voorwerpen PLUS DE MUSICALITE HANDBOOGSCHIETINGEN LIGGENDE PERS Handboogmaatschappij Yper - Hoekje VRIENDENSCH IETING Koninklijke Handboogmaatschappij Sint - Sebastiaan VRIENDENSCHIETING 34, Boterstraat YPER biedt U een groote keus WOORDENBOEKEN VULPENNEN PASSERDOOZEN PENNEDOOZEN KLEURPOTLOODEN SCHILDERDOOZEN KLEURBOEKEN PRENTENBOEKEN STERFGEVAL Zondagrust Repos Dominical België. 'De ministerieele krisis opengesteld door het aftreden van den Heer Van Zeeland schijnt, na een week, nog geen uitweg ter oplos sing te vinden. De Heer De Man, vader van het zoo ruchtbaar gemaakte plan der socialisten, die met de hoop er zelf te geraken, nogal aan den wagen geduwd had om hem te zien kantelen, kreeg dan ook de gelegenheid om een nieuw ministerie samen te stellen. Niettegenstaande al zijn vertrouwen, zijn goeden wil, zijn inschikke lijkheid en de groote hulp van de talrijkste par tij, kon hij het echter toch niet gedaan krijgen. Alles was te herbeginnen. Er werd achtereen volgens beroep gedaan op den heer Van Over- bergh, die het om gezondheidsredenen, van de hand wees op den heer Pierlot, die het zoo ver mogelijk doordreef maar het ook moest la ten steken. En nu vraagt men zich met klimmen de belangstelling af, waar de man zit die dat las tig en ondankbaar werk tot een goed einde zal brengen en welk soort Bestuur er voor den dag zal komen Spanje. Ons dunkt dat er weldra groote ver anderingen zullen komen in dezen bloedigen bur gerkrijg die over Spanje woedt. Generaal Franco heeft zelf aan de pers met volle overtuiging ver klaard De oorlog is gewonnen. Hij zal eindi gen door een loodrecht ineenstorten waarvan iedere dag meer voorteekens brengt. Eerstdaags zal Spanje wakker worden en met verbazing ver nemen dat de oorlog gedaan is.En inderdaad, als wij Franco terzijde laten die, in gelijk welke omstandigheden moet overtuigd zijn van te winnen, zooals de Rooden, niettegenstaande al hunne nederlagen nog volhouden dat ze zullen winnen dan moeten wij bekennen dat er veel aan te halen is ten gunste eener overwinning van generaal Franco en zijne zoogezegde rebellen. De roode regeering van voorzitter Negrin, heeft Valencia verlaten om zich te Barcelona te gaan .vestigen. Men geeft voor deze verhuizing als re den op dat er te Valencia geen gebouwen zijn die ruijn genoeg zijn om de bureelen te vestigen. De echte reden is de overtuiging dat generaal Fran co een massieven aanval zal doen in de streek van Teruel en dat de roode macht niet sterk genoeg meer is om zakelijken weerstand te bieden. Er heerscht vooreerst oneenigheid bij de Rooden, er heerscht ook gebrek aan levensmiddelen, er heerscht daarbij neerslachtigheid. Bij de rebellen gaat alles zijn normalen gang, men werkt er en de levensmiddelen zijn er voldoende aan matige prijzen. Bij de rooden heeft men gedurig neder lagen gekend, de trawanten van Moskow spelen er meester en sturen er alles in de war. En dit laatste gevaar wordt te Barcelona, stad der anar chisten, nog grooterwant daaruit zullen er nieuwe relletjes ontstaan die den tegenstand der Rooden nog merkelijk kunnen verzwakken. Doch als alles heel slech't gaat is men te Barcelona veel nader de fransche grens om te vluchten dan te Valencia, en dat heeft zeker een groot gewicht. China en Japan. Te Brussel wordt er deze week eene conferentie gehouden der 9 Mogend heden. De voornaamste bedoeling dezer bijeen komst is den brand in China te blusschen. De voornaamste mogendheden zijn er vertegenwoor digd door vooraanstaande mannen van eerste ge halte. En nochtans verwacht men niet dat er iets aan den toestand zal kunnen verholpen worden. Men wil de onafhankelijkheid van China redden, maar de koppige bedoelingen en de willekeurige tegenkanting van Japan is zoo groot dat men bij na moet wanhopen, vooraleer te beginnen. Er is, zooals wij vroeger reeds vermeld hebben, geen oorlogsverklaring gedaan geworden vervolgens gaat het hier, zoo Japan zegt, om een strijd te gen 't communisme. Daarmeê hellen Italië en Duitschland langs de zijde van Japan, omdat zij zich overal aangesteld hebben als de redders der landen die door communisme bedreigd zijn. Holland. De besprekingen zijn er aan den gang over de begrooting. De Regeering heeft ver klaard dat de sommen voorzien voor de lands verdediging aanzienlijk gestegen zijn «omdat eene sterke verdediging de beste waarborg is voor vrede. De sociale en kultureele hervormingen kunnen wachten, de verdediging van het land niet. Om die kosten te dekken worden er nieuwe belastingen geheven op de Naamlooze Vennoot schappen, herziening der belastingen op de over eenkomsten, hooger belastingen op dividenden en hooger belastingen op de inkomsten. Rik. NOTARIAAT Bij Koninklijk Besluit van 23 October 1937 Is, op zijn verzoek, ontslag verleend aan den heer Lahousse (G. P. M.) uit zijn ambt van nota ris ter standplaats leper Hij is gemachtigd tot het voeren van den eere- titel van zijn ambt Is de plaats van notaris ter standplaats leper, vacant ten gevolge van het ontslag van den heer Lahousse, behouden Is benoemd tot notaris ter standplaats leper, de heer Lemahieu (E. J. M. R. R.) candidaat- notaris te Gullegem. EERVOL ONTSLAG Bij Koninklijk Besluit van 18 October 1937, is eervol ontslag, uit zijn functies, met ingang van 1 November 1937, aan den heer De Duytschaever H. A. L., secretaris-generaal van het ministerie van Financiën, toegekend. De heer De Duytschaever is geoorloofd den eeretitel van zijn ambt te voeren en werd ter ge legenheid van zijn in-ruste stelling, tot den graad van groot-officier in de Kroonorde bevorderd. Aan allen onze beste gelukwenschen. Gevonden. Üonderdag 4 November, in de kerk der Eerw. Paters Carmelieten, Mondstraat, een dames regenscherm. Door M. Vandevyver Leo, een sleutel. Verloren. Donderdag 28 October, door Mevr. Cou- sein, een gouden kinderarmbandje. Zaterdag 30, door M. Dewyn Julien, een lederen da meshandschoen. Door M. Dochy Henri, een teekenboek. Dinsdag 2 November, door Me Vandenbulcke Julia, een vulpen. De nombreux progrès ont été réalisés ces derniers temps pour rendre les appareils de T. S. F. plus musi- caux. Grace au haut-parleur a aimant permanent, on a pu éliminer une des principales causes de ronflement tout en diminuant dans une large mesure la consom- mation de courant. Grace au diffuseur de son incor- poré dans le haut-parleur, celui-ci répartit uniformé- ment, dans toutes les directions, aussi bien les notes basses que les notes aiguës. Grace a l'application du couplage inverse, on a pu supprimer toute déformation en basse fréquence. Grace a l'expansion des contrastes, on peut rétablir maintenant a la réception tout le relief donné par un orchestre mais atténué, pour des raisons techniques par l'émetteur Enfin, grace a des ébéniste- ries peu profondes, acoustiquement équilibrées, on a pu éviter toute résonance secondaire. C'est paree que les récepteurs Philips comportent ces différents per- fectionnements et de nombreux autres qu'ils sont a l'heure actuelle les plus musicaux. ZONDAG 7 NOVEMBER 1937 Om 2 1 uurBOESINGHE, bij A. Doom, in St Elooi Oppervogel 60 fr. Twee zijdvogels, ieder 30 fr. Twee kallen, ieder 20 fr.Zes hoekvogels aan 15 fr. Inleg 13 fr. 50 Boven de 50 schutters vogels aan 13 fr. Inschrijving bij M. Degraeve In den Anker Om 2 l uur: ARMENTIÈRES, (BIZET), bij Emile PaladeOppervogel 120 fr,Twee zijdvogels, ieder 60 frank Twee kallen, ieder 30 fr.Kleine vogels 20 fr. Inleg 25 fr. Boven de 50 schutters al vogels van 25 fr. Om 2 1 uur: POELKAPELLE, bij de Gebr. Pyck Oppervogel 30 fr. en 1 haasTwee zijdvogels, ieder 10 fr. en 2 konijnenTwee kallen, ieder 2 konijnen 10 primés van 5 fr. en een konijn Kleine vogels 10 fr. Inleg 13 fr. 50. Om 2 i uurSTADEN, Café St Amand (Markt) Oppervogel 80 fr Twee zijdvogels, ieder 40 fr. Twee kallen, ieder 25 fr.10 primés van 20 fr. en 23 vogels van 15 fr. voor 50 schutters. Inleg 17 fr. MAANDAG 8 NOVEMBER 1937, om 5 1 uur stipt, in de verwarmde zaal, der herberg Ay SAUMON Inleg 5 fr. 50 te verschieten iri vogels van 2 fr. 50. mits aftrek van 0.50 fr. voor pijlrapersgeld. Andere ge wone voorwaarden. De leden der Ypersche Handboogmaatschap pijen worden uitgenoodigd tot de in het lokaal Au MiroirGroote Markt, op Zaterdag 13 November 1937. Inschrijving om 5 J uur, begin om 5 uur stipt. Inleg 5.50 fr., te verschieten in vogels van 2.50 frank, na aftrek van het pijlrapersgeld. DE Heer August Parret Vrouw Weduwe August Vasseur-Parret Vrouw Weduwe Jules Vandromme-Parret De familiën Mazeman en Parret, melden met diepe droefheid het afsterven van Vrouw AUGUST PARRET geboren Eudoxie-Silvie MAZEMAN hunne teergeliefde echtgenoote, schoonzuster en bloed verwante, geboren te Boeschepe (Fr.), den 12 Oogst 1850, en godvruchtig overleden te Brielen, den 31 Octo ber 1937. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben zijn verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS te willen bijwonen die zal gelezen worden op Zondag 7 November, om 7 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Louis LEUPE Echtgenoot van Vrouw Maria Rouserez. (177) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS te willen bijwonen die zal gezongen worden op Zondag 7 November, om 8 uur, in de kapel van het Belle Godshuis, tot zielelafenis van Heer Jos. VAN DEN DRIESSCHE (131) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 7 November, om 8 uur, in St Pieterskerk, ter eere van de Vier Gekroon- den» Patroon der Bouwwerkers. (176) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS te willen bijwonen die zal gezongen worden op Zondag 7 November, om 9 uur, in St- Niklaaskerk, tot zielelafenis van Vrouw Léonie CASTELEIN Echtgenoote van Heer Richard Anne en dochter Gabrielle Echtgenoote van Heer Urbain Noorenberghe. (185) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS te willen bijwonen die zal gelezen worden op Zondag 7 November, om 11 uur, in St Maartenskerk, tot zielelafenis der overleden leden van het Syndicaat der beenhouwers van Yper en omliggende. (156) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMISSEN te willen bijwonen die zullen gezongen worden op Zondag 7 November, om 10 uur, in St-Pieterskerk, en op Zondag 14 No vember, om 9 uur, in de kerk der Eerw. Paters Carmelieten, tot zielelafenis van Vrouw Pierre DE CAT-VANDAELE (Vrambout) Paddepoelstraat, 12, Yper. (178) De Apotheek van La Pharmacie de Mr VANDAMME Rijselstraat oRue de Lille is alleen open op reste seule ouverte le Zondag 7 November Dimanche 7 Novembre van 8 tot 12 uur en van 13 tot 19 uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 11