Notarieele Verkoopingen Ventes Notariales ZAAILAND WEIDE W El DE ZAAILAND WEIDE ZAAILAND RENTENIERSHUIS WOONHUIS Landelijken EIGENDOM ZAAILAND WOONHUIS OPENBARE VERKOOPING EEN HOFSTEDE EEN HOFSTEDE VETTE WEIDE Dinsdag 16 November 1937 Op Woensdag 10 November 1937 Openbare Verkooping Vrijdag 26 November 1937 Openbare Verkooping Vrijdag 3 December 1937 TE BEERST groot 31 Ha 23 A. 40 Ca. TOESLAG Woensdag ÏO November 1937 VETTE WE IDE MVA IG K AS groot26 Ha 28 A. 27 Ca. 2 INSTEL met premie GEMEENTE PASSCHENDAELE dienstig voor BOUWGROND groot 1 Ha 76 Aren groot 2 Ha. 59 Aren 8 Ha. 55 Aren 90 Ca. STAD VEURNE OVERSLAG30 November 1937 INSTEL MET PREMIE STAD YPER Overslag: Woensdag 24 November. Gemeente RENINGHELST (Clifte) E EN IQ E ZITDAG STAD YPER WOONHUIS EEN IQ E ZITDAQ IK ben Kooper uit ter hand Kantoor van den Notaris Alfforts te Zonnebeke. van TE NIEUCAPPELLE, Ingesteld 1.331.700 fr. om 1 1/2 ure 's namiddags, ter herberg DE VOLKSBOND Yperstraat nr 23, te Zonnebeke. TE KEYEM Ingesteld 949 500 fr. Kantoor der Notarissen Lauwers t'Vper en Schayven te Brussel. om 2 1/2 uur nanoen, te YPER, in het HOTEL SKINDLES Statieplaats, VAN Koopen i tot n Langs den steenweg van Zonnebeke naar Pas- schendaele, aan de kruising van den ijzerweg. EENE BESTGELEGEN PARTIJ sectie C, Nr 58g. - Gebruikt zonder geschre ven pacht door Jules Maesen mits 2.000 fr. 's jaars, boven de lasten. Koop 12 Langs de Ledeghemof Loonsvijverstraat. EENE GOEDE sectie C, Nrs 473, 488, 489, 490. Gebruikt zonder geschreven pacht door de weduwe Charles-Louis D'Hulster, mits den geventi- leerden pachtprijs van 2.280 fr. 's jaars, boven de lasten. Koopen i3 tot 22 Langs den gravier van den Keiberg naar Passchendaele. sectie C, Nrs 354e en volgende. Gebruikt zonder geschreven pacht deel door Bruno Vandermeersch, mits 4.200 fr. 's jaars, boven de lasten, en deel door Gerard Vangheluwe mits 1.200 fr. 's jaars, boven de lasten. Koopen 23 en 24 Dicht den steenweg van Passchendaele naar de Kalve, (wijk De Kalve). 97 Aren 10 Ca. sectie B, Nrs l83a, b, c, 184e, f, i, k. Ge bruikt zonder geschreven pacht door Odile De ceuninck, mits 775 fr. 's jaars, boven de lasten. Koop 25 Wijk 's Heerwillemscappelle) In de nabijheid der kalsijde van Avecappelle naar Scheeweghe. EENE GOEDE PARTIJ groot 1 Ha. 38 Aren 80 Ca. sectie D, Nrs 366 en 367. Gebruikt zonder geschreven pacht door Cyrille Cardinael, mits 75o fr. 's jaars, boven de lasten. (Zie plakbrieven met plan). rij iets te verfcoopen of te verhurenr Verlangt gij iets te koopen of te huren meldt het in onze KLEINE AANKONDIGINGEN gij zult er profijt bij vinden. Neemt inlichtingen bij degenen die reeds in onze rubriek «KLEINE AANKONDIGINGEN» adverteerden, zij zullen u hunne voldoening uit drukken. Kantoor van den Notaris t'Yper. om 2 iD uur namiddag, te Yper, in het HOTEL DE FRANCE Statieplaats, van ter westzijde der St Nikolaasstraat Nr 25 Een schoon en welgelegen met Hovingen Uitgangspoort naar de Beluik straat, groot Ib7m2. Aanstonds vrij. Het huis is voorzien van electriciteit, gas, stads en regenwater. Om te bezoeken, zich wenden St Nikolaas straat, Nr 21, eiken Dinsdag en Donderdag van I tot 4 uur namiddag. Kantoor van den Notaris Alt». Lauwers t'Yper. (o) Om uit onverdeeldheid te scheiden VAN Ter zuidzijde van den steenweg Yper-Belle EEN WELGELEGEN en afhankelijkheden en volgens meting 44 A. 66 C. Bouwgrond, bekend bij kadaster sectie C, n" 725a, 726a en 728a, voor eene inhouds- grootte van 43 A. 45 C. Gebruikt coor Henri Bril, zonder geschreven pacht mits 85o fr. 's jaar&, boven de lasten. Verdeeld in 4 koopen. om 2 1/2 uur stipt nanoen, te YPER, in het Vredegerecht, Groote Markt. Kantoor der Notarissen A. Lauw en Ern. De Cock t'if per. Om uit onverdeeldheid te scheiden. van I. Ter zuidzijde der Surmontstraat, N1 16. EEN SCHOON EN GERIEVIG met medegaande grond, koer en hof, groot 155 m2. Gebruikt door de medeverkenners MM. Maria en Daniel Decleroq tot drie maanden na den overslag. N. B. Dit huis is voorzien van electrici teit, stadswater tot op het i,te verdiep, citeern en schoone kelders. II. Ter westzijde der Kaaistraat, NT 7. EEN SCHOON EV GERIEVIG met medegaande grond, koetspoort en groot achtergebouw ten dienste van magazijn, groot 100 m2. Gebruikt door den medeverkooper M. Mau rice Declercq, tot 3 maanden na den overslag. N. B. - Dit huis is voorzien van gas, elec triciteit en stadswater tot op het Ist' verdiep. Bezoekdagen Elke Dinsdag en Donder dag, van 1 tot 3 uur nanoen, mits schriftelijke toelating der verkoopende Notarissen. om 2 1/2 uur stipt nanoen, te Yper, in het Vredegerecht, Groote Markt. van een met of zonder gebouwen, van ongeveer 200.000 fr. Pachter mag er op blijven.— Adr.t.bur.dezer. 2 BESTE HOFSTEDEN I. II. met Verdeeld in 7 koopen, met recht van sa menvoeging. In pacht gehouden door M. Al/ons Vande- wynckel-Top, landbouwer te Loo, tot i Octo ber 1940. Alle inlichtingen en plakbrieven met plan te bekomen ten kantore van den Notaris Alfons VANHEE te Zonnebeke. met Verdeeld in 8 koopen, met recht van sa menvoeging. In pacht gehouden door M. Georges Van- heule Timmerman, landbouwer te Beerst, tot I October 1940.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 12