CORNETTE FRÈRES PLANTEN EN DIEREN Bank Maurice Verstuyft Voor uwe Portretten DUHAMEEUW Firmin LEPERCQ -VERSTRAETE HET RADIO SERVICE STATION Boterstraat, 28 YPER TELEFUNKEN SCARABEE PHILIPS NOVAK SI ERA S.B.R 7 Kamerplanten. Bloementuin. Groententuin. Vruchtentuin. Veldwerken. Stallen. Transports et- Déménagements Place de la Gare - YPRES Kleine Kweekerij. Andere dieren. Kunstlaan, 14 BRUSSEL Stelt te uwer beschikking haar uitmuntende diensten, haar machtige documentatie, haar eenig noteeringsblad, haar hoofdstoffen voor samenstelling van ieder portefeuille. Zekerheid Behoorlijke intrest Verdeeling van risico. BIJBUREEL YPER, Poperinghestraat, 4 OPEN VAN 9 TOT 12 UUR. 19, Tempelstraat, 19, YPER - Tel. 170 Voor uwe FRUITBOOMEN SIERSTRUIKEN ROZELAARS, enz. Wendt U tot de kweekerijen Dickebuschsteenweg 176 YPER Pour vos ARBRES FRUITIERS ARBUSTES ROSIERS, etc. Adressez - vous a la pépinière Chaussée de Dickebusch YPRES KOMT U OVERTUIGEN VENEZ-VOUS EN CONVAINCRE l WANNEER U EEN RADIO WILT KOOPEN WENDT U TOT EEN SPECIALIST biedt U de grootste keus van toestellen, alle van de beste merken OCCASIES VANAF 350 FR. KOOPT NIET ALVORENS ONS EEN PROEF GEVRAAGD TE HEBBEN Het huis gelast zich ook met alle HERSTELLINGEN. Verhuren van PICK - UPS voor BRUILOFTEN en FEESTEN Wat is er nu voor onze kamerplanten te doen 1. Hun bladeren met zuiver water afwasschen. 2. Het begieten nu verminderen. Wat kan men nu in den bloementuin doen Alle onkruiden en plantenresten wegruimen De grasperken, corbeillen, en droge gronden be mesten en omspittenalle schadelijke voorwerpen (steenen, onkruidwortels, enz...) worden zorgvuldig verwijderd men mag nu de ruwe aardklompen onver- brijzeld laten liggen. De niet winterharde planten worden tegen de na derende vorst beschutHortensia's, Gyneriums, Gun- nera's, enz... Anemonen, Krokussen, Jacinthen, Narcissen, Tul pen en andere bloembollen worden geplant. Ook jonge rozelaars worden geplant. Op de rozenperken worden droge bladeren gebrachtde hoog- stammige en tengere rozelaars worden met strooi om wonden. De Chrysanthemen worden gegroepeerd. De laatste Dahlia's worden binnengehaald. Lentebloemperken met girofïels, myosoten, bloem bollen, enz... worden aangelegd. De muguets worden geforceerd. Het toilet der sierplanten maken heesters snoeien. Wat kan men nu in den groententuin doen De nu nog braakliggende bedden worden nu met stalmest en kunstmest bemest. Alle onkruiden en plantenresten worden uit den tuin weggeruimd en verbrand, om aldus alle zwammen en winterwormen die erop huizen te vernietigen. In geen geval mogen die resten op de mesthopen gegooid wox den. Het onkruid tusschen de Winterspinazie nog voor- loopig laten groeien, om aldus de jonge spinazieplantjes tegen het uitvriezen te beschermen toch er voor zor gen dat de spinazie steeds de bovenhand op het onkruid behoude, en er niet door gestikt worde. De Lentekoolen worden nu op hun plaats geplant. Michauw-erwten kweeken. Wortel- en aardappelhoopen worden met bladeren bedekt, alleen het bovenste van de hoopen blijft nog voorloopig open liggen, totdat de vorst zich laat ge voelen. Roode kooien omgekeerd in de grond graven, zoo dat de kroppen in den grond bedolven zijn, en de wor tels en stengels uit den grond steken. In de broeikassen radijs, salaad, kervel, wortels, kers en erwten kweeken. Wat kan men nu in den vruchtentuin doen De boomen snoeien, kalken en met rupsenlijm- banden beschermen tegen de kleine wintervlinders. De noteboomen worden bij voorkeur in den zomer gesnoeid. Al de snoeiwonden met entwas afstrijken, om te beletten dat kiemen van ziekten of boomzwammen bin nendringen. Rond de appelboomstammen een -schup diep den grond wegnemen, en het blootgelegde grondgedeelte met tabakstof bestrooien, en dan de weggenomen aarde terugleggen. Aldus werkt men krachtdadig de bloed- luizen tegen. Alle knobbels worden van de boomen weggesne den, en bestreken met lijnolie waarin 50 gram naphta- lien per liter is opgelost. Alle onkruiden en plantenresten worden opgeruimd en verbrand. Het planten van jonge boompjes beëindigen. Wat kan men nu op het veld doen De nog braakliggende- velden bemesten en om ploegen. Beeten, rapen en beetwortels oogsten. De koren-zaaiïngen beëindigen het zaad een beet je forceeren. Bij droog weder de gronden die arm aan kalk zijn bekalken. De weiden verbeteren met metaalschuim en kruis gewijze eggingde droge weilanden omspitten. Loopvooren openen in de graanvelden. Bij slecht weder de graangewassen dorschen, de granen triëeren, enz... Laat uw stallen nazien door een rijkslandbouw- kundige het kost u niets en u hebt er veel bij te win nen doordat uw beesten meer rendeerend zullen wor den. De temperatuur moet overal 15 a 16 graden Cel sius zijnslechte lucht moet kunnen ontwijken, zonder daarom tochtgaten te maken. par Voiture ou Auto - tapissière Cars de 20 -- 30 50 personnes. AUTO DE LUXE pour toutes cérémonies et excursions. Télépbone N3 50 o Maison renommée depuis longue date, et se tenant la disposition de ses clients jour et nuit. Tous ren- seignements pour le déménagement pour l'étranger. Oud bekend huisstelt zich ten alle tijde, dag en nacht ter beschikking van de kalanten. Alle inlich tingen over het verhuizen naar den vreemde. De paarden werken nu minderdaarom wordt het rantsoen hooi en haver langzaam verminderd, en er wordt een weinig meer strooi gegeven. De koeien krijgen zwaarder voeder. De schapen komen minder buiten. Wij kweeken de zeugen liever met meel op dan met aardappelen, daar ze door te veel aardappelen te diklijvig worden. Ieder morgen en avond de paarden verzorgen. Geiten en schapen, en konijnen niet te veel koude laten lijden. Wat is er nu voor de pluimveeteelt te doen De leegstaande kuiken- en opfokhuizen worden nagezien, en zoonoodig hersteld, geverfd en gekarbo- lineerd. Ook het inzetten van ruiten en het herstellen van de daken moet voor den winter gebeuren. In de bewoonde hokken wordt het strooisel verdub beld, er graan inwerpen. Het vetmesten der ganzen en kalkoentjes bevor deren ze gehakt groen in overvloed geven. Men slacht de volwassen konijnen. Waakt op de rustigheid der bijen. De duivenjongen van einde jaar niet voor voort teling behouden. Het is het moment om de mollen te vangen in de weiden. Op vrije uren maakt men zoo mogelijk kunstma tige vogelnestjes, die nu reeds geplaatst worden. Aldus kweekt u nu reeds goede helpers om het voorjaar de insekten te bestrijden. Hangt nu ook in de kruin van sommige boomen een stuk spek, om gedurende den winter talrijke mees jes te lokken, die dan in het voorjaar zullen terugko men, om insekten en rupsen te vangen. (Nadruk Verboden). OOM PIET. RAADPLEEGT ONS. wendt U tot het vermaard huis - PHOTOGRAAF - Begeeft zich ten huize voor alle photowerken huwelijken en familiegroepen. Al het werk is gewaarborgd - Spoedige uitvoering Open op Zon- er wekedag'- ym De fruitboomen, in alle vormen, uit de kwee kerijen LEPERCQ zijn van eigen kweek en geven steeds voldoening. BIJZONDERE PRIJZEN VOOR HOVENIERS EN VOORTVERKOOPERS. Les arbres fruitiers, de toutes formes, de la pépinière LEPERCQ sont de propre culture et donnent toujours satisfaction. PRIX SPÉCIAUX POUR JARDINIERS ET REVENDEURS. Edm. CHRISTIAEN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 13