DE KEIZER Koloniale Loterij VOOR UWE KOSTUMEN 13, Statiestraat -- YPER Etang de Zillebeke Zillebeke-Vijver 8 ALLERHANDE NIEUWS MEESTER - KLEERMAKER BESTE KWALITEIT LAAGSTE PRIJZEN SPOEDIGE BEDIENING Le BAL Annuel de i'Union des Anciens Elèves de l'Ecole Moyenne Hef1 jaarlijksch BAL van den Oudleoriingenbond der Middelbare School Bal der Gebrekkigen en Verminkten OPGELET M. SYLVÈRE REYNAERT 27, Rijselstraat, Yper ATTENTION M. SYLVÈRE REYNAERT 27, Rue de Lille, a Ypres Té!. 86 YPRES et Anguilles. Tel. 86 YPER Visscherij heel het jaar door. Oester-, Paling en Mosselverbruik. VERMAARDE KEUKEN. YPER. Eerlijke vinder. Zaterdag laatst vond D<annoy Achille. van Nieucappelle, alhier op de markt een damessacoche die. benevens een som geld van bo ven dev 150 fr., ook nog een check ten bedrage van 4SW fr. inhield. Hij verhaastte zich het gevondene af te geven ten politiebureele, waar korts nadien Vrouw Fa.v-eel Prudence, van Boesinghe, het verlies van haar handtasch kwam aangeven. Deze vrouw, die spoedig de eigenares bleek te zijn van de zooeven ingebrachte sacoche. was niet weinig verwonderd en verheugd daar j aanstonds terug in 't bezit van haar goed te komen Zij drukte dan ook den wensch uit den eerlijken vinder een verdiende belooning te geven. Koloniale Loterij. Onder de loten die door het huis A. Baert, de Stuersstraat, verkocht werden zijn er drie die. fijdens de laatste trekking der ÏO" snede, met 10.000 fr. zijn uitgekomen, terwijl verschillige andere loten een som van 500 fr. wonnen. Nieuwe rijwieldiefstallen. De velodieven hebben, zoo wij ons alzoo mogen uitdrukken, hun werkzaam heden hernomen en schijnen een ongewone bedrijvig heid aan den dag te leggen. Verleden week reeds wer den, zooals wij het vermeldden, twee rijwielen ont vreemd en deze week ondergingen vier andere rijwielen hetzelfde lot, doch het eigenaardigste is wel dat men, van deze vier velo's, er drie op korten afstand van de plaats waar zij gestolen werden, terugvond. Zaterdag avond, rond 6 u.. had de genaamde Knoc- kaert Marcel, wonende Augustijnenstraat, zijn velo geplaatst in het portaal der Paterskerk, Mondstraat. Weinigen tijd nadien bestatigde hij de verdwijning ervan vast en tot heden werd, spijts de gedane opzoe kingen. deze velo nog niet teruggevonden. Den hoogdag van Allerheiligen had Nuytten Emile, wonende alhier St Jacobstraat, rond 6 u. 's avonds zijn rijwiel geplaatst tegen den gevel der herberg van Phile- lemon Vcrstraete, Maarschalk Haiglaan, Nr 136. Toen hij terug vertrekken wilde, was zijn rijwiel nergens meer te vinden. Het werd echter nog denzelfden avond teruggevonden bij de deur van het huis bewoond door Vindelannoote Gerard, Maarschalk Haiglaan, Nr 37A, maar het acetyleenlicht, het rood achterlicht, de bel, de pomp en alle andere bijhoorigheden waren afge nomen. Maandag laatst, om 7 u. "s avonds, bemerkte Ver- schoore Emile, van Yper, dat iemand anders vertrok ken was met zijn fiets die hij eenigen tijd te voren ge plaatst had tegen den gevel der herberg De Balans Dickebuschsteenweg. Deze velo werd 's anderendaags, rond 11 u. 's avonds, door Verfaillie Charles, beenhou wer, wonende Dickebuschsteenweg, nabij de brug van voornoemden steenweg, verlaten en ongeschonden te ruggevonden. Denzelfden Maandag werd in de Meenenstraat de velo gestolen van Deruytter Emeric, wonende Zonne- bekesteenweg, terwijl hij aldaar in een winkel een kleine boodschap deed. Woensdag echter was hij zoo gelukkig terug in 't bezit te komen van zijn fiets, die tegen den gevel der herberg van Deraedt Eric, Zonne- bekesteenweg, 21, teruggevonden werd. Ware het niet dat een dezer drie laatste rijwielen van al zijne benoodigheden ontdaan werd, zou men weldra geneigd zijn te besluiten met een kwaden grap penmaker te doen te hebben. Wat er ook van zij, deze opeenvolgende diefstallen toonen de noodzakelijkheid aan voor de wielrijders om meer dan ooit, en vooral 's avonds, goed op hun velo's te letten. Het ware te hopen dat men er weldra mocht in gelukken de hand op den dader of de daders dezer diefstallen te leggen. BRIELEN. Van zijn wagen gevallen. De voer man Degraeve Edward, van Isenberghe, kwam Zater dag, rond 2 u. namiddag, langs hier met paard en wa gen voorbij gereden, komende van de markt van Yper, toen hij opeens van zijn wagen stuikte en zwaar ten gronde viel. De ongelukkige, die het linkerbeen gebro ken had en ernstig gekwetst was aan den rechtervoet en aan de linker hand, en daarbij nog verwondingen aan de zijde en het aangezicht opgeloopen had, werd naar het O. L. Vrouwhospitaal van Yper overgebracht, al waar men zijn toestand als erg beschouwde. VLAMERTINGHE. Hoefslag. Donderdag namid dag kreeg Desmedt Julien, in dienst van landbouwer Acke Joseph, bij het verzorgen van een paard, een zoo geweldigen hoefslag van het dier, dat de geneesheer, die aanstonds bijgeroepen werd, zijne overbrenging naar het hospitaal van Yper noodig oordeelde. Daar stelde men vast dat het slachtoffer het onderste kaak been gebroken had. OOSTMEI "\VKERKE. Doodelijke aanrijding. Langs de groote baan van Rousselare naar Dixmude gebeurde Zaterdag laatst, op het gehucht Vergelder molen. een erg verkeersongeluk waarbij de ouderling Vandoorne Edouard, van Oostnieuwkerke, het leven verloor. Deze laatste kwam per velo van uit de rich ting van Sleyhaeghe gereden en werd. op het oogenblik dat hij de baan wilde oversteken, gevat door de auto van Onraedt Maurice, wonende te Croix (Noord-Frank rijk). De ongelukkige werd met geweld ten gronde ge slingerd, waar hij bewusteloos en erg gekwetst aan het hoofd bleef liggen. Hij werd dadelijk opgenomen en in een naburige woning gedregen, waar een bijgeroepen geneesheer hem de eerste zorgen kwam toedienen. Ge zien zijn ergen toestand, deed deze het slachtoffer van dit pijnlijk ongeval naar een heelkundig gesticht van Rousselare overbrengen, alwaar het korts nadien, aan de gevolgen der opgeloopen schedelbreuk, bezweken is. DE BILJETTEN VAN 10.000 fr. zijn gezaaid geweest heel België door, door het nieuw plan der Beproef uwe kans bij de 11 SNEDE 1937 Zelfde plan als de 10'' Snede 500 LOTEN VAN 10.000 FR. aangeduid door de drie laatste cijfers van het biljet. GROOT LOT: EEN MILJOEN Trekking vóór einde November. WERVTCK. Velodief aangehouden. De genaam de Dekerde Bertha had Zaterdag avond haar rijwiel geplaatst aan den gevel van een haarkapperswinkel in de Statiestraat, doch toen ze terug buiten kwam was de velo nergens meer te ontwaren. Haar echtgenoot, dien zij van haar wedervaren verwittigd had, trok daarop dadelijk samen met eenige andere personen op zoek, en zoo kwamen zij van den barreelwachter te weten dat zekere Accou Jerome, 32 jaar oud, zonder vaste woonst, daar eenige oogenblikken te voren per rijwiel was voorbijgereden. De kerel was gansch den dag per taxi op zwier geweest en, zijn geld uitgeput zijnde, zal hij dan waarschijnlijk de velo gestolen hebben om naar Meenen terug te keeren. De echtgenoot begaf zich dan nog denzelfden avond naar Meenen en bezocht er ver schillige herbergen, waar Accou gewoon was te gaan, doch zijne moeite was vergeefsch. De kerel was ner gens te zien. Zondag namiddag echter werd Accou terug te Wervick ontmoet en de gendarmen, die ver wittigd waren, hielden hem aan. De gestolen velo, die Accou nog in zijn bezit had, werd aan de eigenaarster terug gegeven. GHELUWE. Aanrijdingen. Zekere Callemyn Roger, wonende te Komen, volgde per velo de groote baan Meenen-Yper, toen hij ter hoogte der Kruyseecke- straat aangereden werd door de auto van Debeuf Ed- mond, garagist te Tourcoing. De. wielrijder werd nog al erg gekwetst en kloeg van hevige rugpijn. Een andere wielrijder, de genaamde Vande- kerekhove Cyriel, wonende Kerkh'ofstraat, die 's avonds rond 10 u. alhier van uit de richting van Yper gereden kwam, werd omver geworpen door een auto waarvan de geleider de vlucht nam. Het slachtoffer dezer aan rijding werd aan het hoofd verwond. ZUIDSCHOTE. Moedige daad. Moeder en kind gered. We vernemen, spijtig wat laattijdig, een moe dige daad die wel mag aangehaald worden. Tijdens het beetenseizoen liggen er aan de kaai van Zuidschote-Steenstrate schepen voor het vervoer der suikerbeeten. Zondag 24 October, rond 4 uur namiddag, viel een tweejarig schipperskind in de vaart. Een ouder broertje was ooggetuige van het ongeluk en verwittigde spoedig de schippersvrouw, zijn moeder. Deze sprong te water tusschen den kaaimuur en het schip, doch kon haar kind niet redden. Op het hulpgeroep der vrouw kwam een visscher, die hier eiken Zondag komt visschen, Heer J. Vandamme der maatschappij «Entre- prise générale d'Electricitéte Tourcoing, dadelijk toegesneld en zonder een oogenblik te aarzelen sprong hij te water. Alhoewel zelf gekwetst van den kaaimuur, gelukte hij er in moeder en kind te redden. Zulke moedige daad dient bekend gemaakt en we wenschen den Heer Vandamme er hartelijk geluk om. GHELUVELT. Een reeks verkeersongevallen. Woensdag avond, omstreeks negentien ure, werd de ge naamde T. M.. uit Yper, door den hevigen mist misleid en reed, ter hoogte van de herberg De Sportwereld, met zijn auto in de gracht. Met behulp van eenige toe gesnelde personen werd de auto bovengehaald. T. M. vertrok met goeden moed, maar ongeveer 100 meter verder liep hij opnieuw in een diepe gracht. De auto bleef er steken tot de garage Vandamme, uit Yper, met het noodige materiaal ter plaats was om de auto uit te halen. Geen persoonlijke ongelukken waren te be treuren. Zelfden avond, eenige minuten later en een weinig verderop naar Meenen toe, reed een auto, behoorende aan een franschen eigenaar uit Roubaix, in de diep ge legen weide van Jules Lepere en geraakte er bekneld tusschen den barm van den weg en een weidestaak Gelukkiglijk werd niemand gekwetst. Een ontboden garagist zal trachten de auto op de baan te halen. Nog denzelfden avond hield een auto stil bij E. Le noir, daar de eigenaar, door den mist bevreesd ge maakt. zijn weg niet meer durfde voortzetten. Ter- wiji de eigenaar binnen ging om zich wat te verwar men, werd de auto langs achter door een onbekenden motorijder aangereden. De motorijder, die gelukkig niet gekwetst werd, koos het hazenpad. Den 4 November 's morgens kwam de genaamde Cappon Louis, molenmaker te Wervick, per moto naar Yper gereden. Gekomen aan de wijk Veldhoek, moest hij uitwijken voor een stilstaanden autovrachtwagen, waardoor hij op de gladde baan uitgleed en zwaar ten gronde viel, in zijn val een been brekende. Dr. Morlion, aanstonds bijgeroepen, nam den verongelukte in zijn auto mede, en voerde hem naar de kliniek te Meenen, voor onderzoek met X stralen. De moto was ontredderd. Nous rappelons que le BAL ANNUEL de I'Union des Anciens Elèves de 1 Ecole Moyenne aura lieu a la salie Lapiere, le Samedi 11 Dé- cembre prochain. L'excellent orchestre The Rythm Kings qui contribua si largement au succès des bals pré- cédents, prêtera de nouveau son concours a la fête. Tous ceux qui se rappellent l'entrain et la franche cordialité qui regnèrent aux bals précé- dents de I'Union des Anciens Elèves de l'Ecole Moyenne, voudront sans aucun doute, assister de nouveau a cette brillante soirée. Wij herinneren eraan dat het JAARLIJKSCH BAL van den Oudleerlingenbond der Middelbare Schóól zal plaats hebben in de zaal Lapiere, op Zaterdag 11 December e. k., met de medewerking van het befaamd orkest The Rythm Kings dat de voorgaande jaren zooveel bijval oogstte. Al wie zich het succes van de vorige bals van den Oudleerlingenbond herinnert, zal ongetwij feld deze nieuwe gelegenheid om een prettigen avond door te brengen, waarnemen en van nu reeds dien dag vrij houden. van 31 October 1937 WINNENDE NUMMERS DER TOMBOLA (in rangorde van links naar rechts) 421 124 26 209 247 85 379 210 303 46 408 382 94 175 231 204 118 285 359 403 344 238 462 429 218 31 194 222 468 148 201 73 j 302 23 349 141 153 206 De prijzen mogen afgehaald worden tot 20*' November, bij Henri Duprez, Bukkerstraat, 18, Yper. De N. V. Les Forges de Ciney heeft de eer haar geachte klienteel aan te manen op haar hoede te zijn voör het aankoopen van stoven, buffetten of fornuizen Cineybij handelaars die geen officieele vertegenwoordiger zijn. Aldus zou men zich blootstellen niet te genie ten van de gewone waarborg der fabriek en ook mogelijks moeilijkheden hebben zoo een buiten gewoon ongeval zich moest voordoen. Er wordt herinnerd dat elk onzer toestellen moet voorzien zijn van een geplombeerde waar- borgkaart en dat de officieele vertegenwoordi ging voor Yper en omstreken toevertrouwd is aan La Société Les Forges de Ciney a l'honneur de mettre en garde son honorable clientèle pour les achats de poêles, buffets ou fourneaux «Ciney» qu'elle ferait a tout commergant qui n'est pas un concessionnaire officiel. Elle s'expose au risque de ne pas bénéficier de Ja garantie normale de l'usine et ainsi a des diffi- cultés si un accident exceptionnel devait se pro- duire. II est rappelé que chacun de nos appareils doit être muni d'un bon de garantie plombé et que le concessionnaire officiel pour la ville d'Ypres et ses environs est Pêche autorisée pendant toute l'année. Dé gysfaticn d'Huitres Moules CUISINE RÉPUTÉE.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 14