HARMONIE YPRIANA - Bestuur Direction M. FRANCOIS DE RIDDER Wapenstilstand L'ARMISTICE ARMISTICE DAY De Dentiste Vandendriessche 7, de Stuersstraat, YPER Donderdag 11 November 1937 1 9ine ANNIVERSAIRE Jeudi 11 Novembre 1937 THE 19ti» ANNIVERSARY Thursday 11of November 1937 DOODENHULDE rvietiw adres... LEERT SNIJDEN CECOMD PAPIER IN ROLLEN 1 9de VERJAARDAG van den Het Bestuur der Harmonie Yprianaheeft besloten dien heuglijken dag op plechtige wijze te vieren. Het noodigt al de maatschappijen uit met vaan dels, vlaggen en kartels aan die betooging deel te nemen. te 17.30 uur, vergadering op de R. Colaertplaats (Statieplaats). Om 18 uur stipt vertrek. De maatschappijen plaatsen zich- achter de Harmonie Ypriana in de volgorde die ze ver kiezen. In eerste rang plaatsen zich de vlaggen der Invaliden, Oudstrijders en Ypriana. Vandaar gaat de stoet, langs Statie-, Tempel en Bo terstraat, naar het Gedenkteeken der Yper sche Gesneuvelden waar hulde wordt gebracht aan onze Helden. Vervolgens trekt de stoet naar het Britsch Ge denkteeken der Meenenpoort waar hulde wordt gebracht aan de Engelsche Gesneuvelden. Ten slotte op de Groote Markt, uitvoering door de Harmonie Ypriana van het God save the King, de Marseillaise en de Brabanconne, als blijk van erkentelijkheid tegenover de Engel- schen, Franschen en Belgen als helden gesneu veld voor de verdediging van onzen geboorte grond. Het Bestuur der Harmonie Ypriana rekent op de medewerking van gansc'h de bevolking. Beleefd verzoek de huizen te bevlaggen De klaroenen der Harmonie brengen hulde aan de Fransche Gesneuvelden 's morgens om 11 1/2 uur op het kerkhof St-Charles Le Comité de l'Harmonie «Ypriana» a décidé de fêcer solennellement cette journée mémorable. II ivite touifes les sociétés a participer a cette manifestation avec drapeaux, étendards et cartels. i 17.30 heures, reunion Place R. Colaert (Place de la Station). Départ a 18 heures précises. Les Sociétés occupent la place qui leur convient derrière l Harmonie Ypriana Prennent place au premier rang les drapeaux des Invalides, An ciens Combattants et Ypriana. Le cortège se rend par les rues de la Station, du Temple et la rue au Beurre au Monument aux Enfants d'Ypres morts pour la Patrie oü l'Har monie Ypriana rend hommage a nos Héros. Le cortège se rend ensuite au Mémorial Bri- tannique ae la porte de Menin oü l'Harmonie Yprianarend hommage aux soldats Anglais tombés au Champ d'Honneur. Pour terminer, a la Grand'Place, l'Harmonie Ypriana exécutera le God save the King, La Marseillaise et La Brabanconne, en hommage de reconnaissance envers les Anglais, Frangais et Beiges tombés pour la défense du sol natal. Le Comité de l'Harmonie Yprianacompte sur la participation de toute la population. Prière d'arborer les drapeaux Le matin a 11 1/2 heures, au Cimetière St- Charles, les clairons de l'Harmonie rendent hom mage aux soldats Frangais tombés au Champ d'Honneur. The Committee of the Ypriana Band have de cided to form a Pilgrimage for the purpose of Honouring this Memorial day. And have the Honour of inviting all Societies with their Flags and Banners. at 5.30 p.m. the Societies will assemble at the Station Square and depart at 6 p. m. for the purpose of forming a Pilgrimage and will march behind the Ypriana Band. Flags, etc. should be placed together. The Flags of the Invalides «Old Soldiers» and «Ypriana» will have the first place. The first visit will be paid to the Ypres Memo rial through the Station street, Temple street, Butter street and when there the Ypriana Band will render honour to the memory of Our Dead. The Pilgrimage will then proceed to the Bri tish Memorial at the Menin Gate where the Ypriana Band will render hommage to those of the British Empire, who fell on The Field of Honour The Pilgrimage will then march through the Menin street up to the Grand'Place, where the Ypriana Band will play God save the King, La Marseillaise and La Brabangonne in honour of the British, French and Belgians, who have fallen in defence of our Country. The Committee of the Ypriana Band wishes that the whole Population of Ypres will take part in the Pilgrimage, it is also the wish of the Com mittee, that all Flags should be hoisted on this occasion. At 11.30 a.m. the buglers of the Harmonie, will visit the French Military Cemetery St-Charles and there pay tribute to the Memory of the Sol diers of France who fell on the Field of Honour. Naar loffelijke wijze heeft Yper op Allerheili gen zijn dooden op waardige wijze herdacht en gehuldigd. Vanaf 10 u. 45 kwamen, niettegenstaande het regenachtig weder, talrijke afvaardigingen, met vlag, van plaatselijke bonden en maatschappijen zich op de Vandenpeereboomplaats en in de om geving van het Ypersch gedenkteeken scharen. Rechtover het monument hadden het stedelijk brandweerkorps, onder de bevelen van comman dant Vergracht, en de Harmonie Ypriana plaats gevat, terwijl de vlaggen der verschillige oud- strijdersbonden van weerszijden het gedenktee ken gerangschikt stonden. Om 11 u. stipt kwam de Heer burgemeester verge- zeld van talrijke overhe den. daar eveneens ter plaats en, terwijl de kla roenen deg pompiers de Taptoe bliezen, gevolgd van de Brabangonne, door de Harmonie Ypriana uit gevoerd, legde hij, namens de stad Yper, aan den voet van het gedenkteeken een allermooiste bloemengar ve neer. De vlaggen buig- den en het hoofd ontbloot onderhielden alle om- staanders enkele oogen- blikken de eerbiedigste stilte, terwijl hunne inner lijke gedachten zich dank baar verhieven tot onze helden die voor de verde diging van hun geboorte grond, voor de vrijheid van hun land hun leven offerden. Na deze vrome hulde aan onze Ypersche ge- Raadplegingen Alle dage. sneuvelden, werd in de meeste orde een stoet ge vormd die, onder het spelen van treffende treur- marschen, den weg naar het stedelijk kerkhof insloeg. Voorafgegaan door een afvaardiging der Rijks wacht stapte de Liberale Harmonie vooraan. Dan volgden beurtelings verschillige liberale maat schappijen met vlag, de leerlingen der Staatsmid delbare school en deze der Engelsche school, de Ypersche Schotten, de Ypres Swimming Club, de Cercle Sportif Yprois, de Hotelbedienden, de Ko ninklijke Hof bouwmaatschappij, de Oude Ver- eenigde Hofbouwliefhebbers, het Krist. Werkers- verbond, de Ypersche Wielrijdersclub, de Lustige Vrienden, de Postfederatie, de Burgerlijke Ver minkten, de Handboogmaatschappijen Yper- Hoekje en Willem Teil, de Harmonie Ypriana, de De stoet heeft het kerkhof bereikt. vlaggen van het Nationaal Verbond der Oorlogs- invalieden, het Nationaal Verbond der Oudstrij ders, de Oorlogsvrijwilligers, de Vuurkruisen, de Verbroedering van het 3e en 23' Linieregiment, de Verbroedering der Nationale Gendarmerie, het British Legion en de Poilus de France, allen gevolgd van uiterst talrijke afvaardigingen. Ver volgens kwamen de klaroenen der brandweer, de kronen der stad door schoolkinderen gedregen, en, omringd van het pompierskorps, de overhe den van stad, onder dewelke wij bemerkten de Heeren Clinckemaille, arrondissementscommisr sarisVanderghote, burgemeesterLemahieu, Delahaye en Van der Mersch, schepenen Jvr. Cornillie en de Heeren Biebuyck, Pattyn, Seys, Van Alleynnes en Vergracht, raadsleden Ver sailles, stadssecretaris, en meer andere vooraan staande personen. In 't voorbijgaan werden nog kronen bij het Ypersche monument neergelegd door verschei dene maatschappijen, alsmede door de Heeren Cambier en Gantois namens het Verstandhou- dingscomiteit der Oudstrijders van Yper. Al door een dubbele haag toeschouwers toog de stoet langzaam over de Groote Markt Koning Albert naar de Meenenstraat. Aan het Britsch gedenkteeken der Meenenpoort voegde de Yper sche geestelijkheid, bestaandè uit den Zeer Eerw. Heer Deken Vermaut en geestelijken van de vier parochies, zich bij den stoet. Op het kerkhof werd nabij de graven der al daar1 begraven Ypersche Helden het De Pro- fundis gebeden door den Zeer Eerw. Heer De ken, waarna de graven bebloemd werden door den Heer Burgemeester en door afgevaardigden van het Verstandhoudingscomiteit der Oudstrij ders, binst dat de Taptoe geblazen en de Braban gonne op gedempten toon aangeheven werd. Ook de graven der Fransche en Engelsche gesneuvel den werden bebloemd terwijl de Harmonie Ypriana beurtelings de Marseillaiseen het God save the King uitvoerde. Na deze officieele hulde, heerschte er nog lan gen tijd een ongewone drukte op het kerkhof. Ontelbaar waren deze die op het graf van een bloedverwant of een bekende gingen bidden en gansch den dag was het een vrome pelgrimstocht naar den doodenakker, waar meest alle graven, meer nog dan de vorige jaren, met sneeuwwitte chrysanten en andere bloemen versierd en ge tooid waren. Dames, Juffrouwen, Week- en Zondaglessen. Snijkursus NOUVEAUTÉ. 35, Dixmudestraat, 35 I E P E R Ook lessen per brief wisseling. Diploma bij eindexamen. Vraagt inlichtingen. Patronen op maat Ouders, Leert uw meisje den stiel van KLEERMAAKSTER Naaien Snijden. Vraagt inlichtingen. TF. KOOP TER DRUKKERIJ DUMORTIER

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 3