POLITIEKE ITZICHTEN De Kleine T Variété LUISTERRIJK BAL BAL MUSETTE -GROOT BAL- EENICE VAS "STELL I NCEN 5 Koninklijke Tooneelkring DE VLAAMSCHE STER YPER Op Maandag 8 November 1937 Cercle LES AMITIÉS DE LARMISTICE. STAD YPER Zondag 14 November 1937 met KOSTELOOZE TOMBOLA CERCLE SPORTIF YPROIS I Woensdagnacht, 3 November 1937. Op het oogenblik dat wij deze politieke uit zichten schrijven, heerscht er een spannende on zekerheid op Binnenlandsch en op Buitenlandsch Politiek Gebied. Inderdaad de groote problemen blijven alsnog een groot vraagteeken, dat morgen misschien zal opgelost zijn. Nu vragen wij ons nog af: «Zal de heer Pierlot als Regeeringsvormer lukken Wat kan er van de Negenmogendhe- den-Konferentie verwacht worden?... Welke op lossing krijgt de Niet-Inmengingskommissie in zake de terugtrekking der vrijwilligers uit Span je?... Hoe zal Duitschland zijn koloniale eischen verwezenlijken, en welke internationale gevol gen zullen daaruit voortkomen?...» Wij moeten eerlijk verklaren dat wij hierop geen gewaarborgde voorspellingen kunnen doen de mogelijkheden zijn zoo groot en zoo uiteen loopend dat de grootste verrassingen zich kunnen voordoen. Aldus oordeelen wij het zeer geraadzaam ons aan geen enkele voorspelling te wagen, doch den huidigen toestand eens scherp te onderlijnen, om de eerstkomende gebeurtenissen alsdan te beter in hun ware gedaante en beteekenis beter te be grijpen. Wat is er sedert de ontslagneming van de Re geering Van Zeeland gebeurd Maandag 25 October werd het spijtige ontslag ingediend om twee redenen, die wij verleden week hier zeer juist hebben gekommenteerd 1. Men was het niet langer meer eens in het Regeeringskabinet2. De ontwikkeling in het Land van een hatelijke steeds hernieuwde las- terkampagne. Deze twee redenen, die verleden week nog allerlei lieten veronderstellen, zijn nu tot een zekere klaarheid gekomen. Immers we weten nu dat het de Liberalen waren die miste vreden waren, omdat de Socialisten te veel aan prestige wonnenen we weten ook reeds een en ander over de hatelijke lasterkampagne Voor zichtigheidshalve, om niemand te kwetsen en de gebeurtenissen niet vooraf te loopen, onthouden wij ons hier over alle nader kommentaar wij zullen hierop eerstvolgende week met heel wat nieuwe bijzonderheden kunnen terugkomen. Blijven wij intusschen bij de vaststelling der groote feiten! De Koning heeft tot Donderdag 28 October di verse besprekingen gehouden met de meest voor aanstaande mannen uit al de politieke partijen zelfs de Vlaamsche Rexist Paul De Mont werd ontboden en ontvangen. Gevolg van deze polsin gen algemeen werd bevonden dat men in het belang van het land terug moest naar de formule der drieledige regeering. Dienzelfden dag heeft de Koning den Socia- listischen leider Emiel Vandervelde de vorming van de nieuwe regeering aangeboden. Maar Van dervelde heeft, om redenen van persoonlijken aard, en omdat hij wenscht zijn vrijheid te be houden, het aanbod van den Koning afgewezen. Onmiddellijk daarop werd den aftredenden So- cialistischen Minister Rik De Man gevraagd te trachten de nieuwe Regeering te vormen en De Man aanvaardt het aanbod. Wat gebeurt er nu Nog denzelfden avond heeft hij een onderhoud met den heer Van Zeeland, en den volgenden morgen kreeg hij reeds het bezoek van de heeren voorzitters van Kamer en Senaat, namelijk van de heeren Moyersoen en Huysmans. Men zegt dat het onderhoud hartelijk was. Daarop ontving De Man de heeren Verbist en Hoyois, voorzitters van het Katholiek Blok, met wie het onderhoud anderhalf uur duurde. Daarna verzoekt De Man besprekingen met den heer Coulonvaux, voorzit ter der Liberalen, maar deze weigert De Man te ontmoeten, alvorens de Liberale Landsraad uit spraak had gedaan. De mogelijke voorstellen van den Socialistischen Kabinetsvormer interesseer den dus de Liberalen niet eens. In den loop van den namiddag had De Man nog een onderhoud van een 20-tal minuten met baron Capelle, sekre- taris van den Koning. Daarna werden de twee afgevaardigden van het Kristen Werkersverbond ontvangen de heeren Segers en Heyman. Het sociaal programma wordt besproken en de onder handelingen met de Katholieken blijken goed te verloopen. Intusschen was de Liberale Lands raad afgeloopen, en kort na 6 uur bevonden de heeren Coulonvaux, Max en Dierckx zich in het kabinet van den kabinetsvormer. Het onderhoud duurt meer dan een uur, en hiermede zijn de eerste besprekingen geëindigd. De pers vreest moeilijkheden met de Liberalen. Den Zaterdag blijkt dit dan ook werkelijk zoo te zijn de Liberalen willen De Man niet als eerste minister, en 's nachts te 23 uur 30 wordt medegedeeld dat De Man in zijn poging is mis lukt hij kon wel een tweeledige meerderheids- regeering vormen met de Katholieken, maar de hem door den Koning opgelegde taak een drie ledige regeering te vormen kon hij niet vol brengen. Waarom willen de Liberalen De Man niet als eerste Minister. We lezen daarover in een van hun bladen In de" eerste plaats, omdat hij alle manoeuvers, tegen den heer Van Zeeland achter de schermen gevoerd, heeft aangemoedigd of in ieder geval ze niet heeft tegengewerktten tweede, omdat hij zijn begrpoting voor 1938, laat het ons maar zeggen vervalscht heeften ten slotte, omdat hij tijdens zijn geruchtmakende redevoering in het Hippodroompaleis te •^uit werpen, niet alleen de liberalen als een niets-be- duidende parlementaire fractie heeft behandeld, maar zelfs de tweedracht in hun rangen heeft willen zaaien.Wij kunnen de eerste twee rede nen niet klakkeloos onderschrijven, doch geloo- ven dat vooral de derde reden de eenige ware reden is de liberalen kunnen niet verkroppen dat de socialisten hun als nietsbeduidende par tij uitmaken. Zondagvoormiddag reeds heeft de Koning te rug de raadplegingen aangevat, in zijn paleis te Laken. Het eerst werd de Christelijke Demokra- tische Senator, Staatsminister Cyriel Van Over- bergh ontvangen, en aangeboden een nieuwe drieledige regeering te vormen maar Van Over- bergh weigerde om gezondheidsredenen. Daarna werd de Hr Pierlot, aftredende minister van Land bouw, ten paleize ontvangen, en de vorming van de nieuwe regeering aangeboden de heer Pier lot aanvaardde de opdracht als Kabinetsvormer op te treden. Hoe was het verloop der poging van den heer Pierlot Den Dinsdagnamiddag had hij een eerste on derhoud met de liberale onderhandelaars Cou lonvaux en Dierckx, dat ongeveer twee uren duurde er werden geen principieele bezwaren geopperd tegen een mogelijke regeering van na tionale unie met Pierlot als leider. Daarna had Pierlot een onderhoud met de heeren Verbist en Hoyois, afgevaardigden van het Katholieke Blok. Ook de heeren Buzet, Van Acker en Vandervelde werden als Socialistische afgevaardigden ontvan gen, om de voorwaarden te kennen waarin de nieuwe regeering zou gevormd worden. Ook De Man en Spaak werden ontvangen, 's Avonds had den nieuwe besprekingen met de Socialisten plaats, maar er kon nog tot geen besluit gekomen worden het bureel van den socialistischen par tijraad zou Woensdag uitspraak doen. Nu is het Woensdagnachtde uitspraak is ge vallen, maar werd nog niet aan de pers medege deeld. Eerst morgenochtend, Donderdag, zal heer Pierlot het resultaat van zijn pogingen aan den Koning mededeelen. Wij vreezen dat er zich ver wikkelingen hebben voorgedaan. Inderdaad alles laat voorzien dat de Socialisten geen Katholieken leider zullen willen, en daarom ook Pierlot zullen doen mislukken. Dat zou de Regeeringscrisis nog voor een moeilijker toestand plaatsen. Vandaag is te Brussel de Negen-Mogendheden- Konferentie geopend, als uiterste poging om in zake het geschil Japan-China een vreedzame re geling na te streven. Er zijn afgevaardigden van vijftien larlden te genwoordig doch Japan zelf stoort er zich uiter lijk niet om, en stuurde dan ook geen afgevaar digde, integendeel Japan bedreigt zelfs de inter nationale positie van een paar landen. Alhoewel het resultaat van deze konferentie in hoofdzaak zal afhangen van de houding van Enge land, en er aldus nu nog heel weinig kan over gezegd worden, toch meenen wij dat wij van deze konferentie niet te veel goeds mogen verwachten. Het Niet-Inmengings-Vraagstuk blijft nog steeds onopgelost. Toch zou men nu voor minder moeilijkheden staan dan vroeger, zoodat het mo gelijk is dat er nu in de eerste dagen tot het aan vaarden van besluiten zou komen, betreffende de erkenning van de oorlogvoerenden. Dan zouden dadelijk beide partijen in' Spanje opgeroepen worden, en zou het terugtrekken der vrijwilli gers 'dan toch nog werkelijkheid worden. Hier staan wij werkelijk voor een gebeurlijke wen ding, die ieder moment zich voltrekken kan. In derdaad het onderkomiteit heeft een besluit goed gekeurd dat morgen aan de niet-inmengingskom- missie zal onderworpen worden, en waarin be paald wordt dat de regeeringen van Valencia en Salamanca verzocht zullen worden het zenden van een kommissie te aanvaarden, belast met het onderzoek van de terugtrekking der vrijwilligers uit Spanje. Reeds in onze twee vorige Politieke Uitzich ten wezen wij erop dat Duitschland zijn kolo niën opeischt, en daar nu meer dan ooit de aan dacht van de gansche wereld tracht op te vesti gen. Enkele dagen geleden heeft Mussolini, in een groote rede uitgesproken om de richtlijnen voor de fascistische politiek in het jaar XVI aan te geven, zich als volgt daarover uitgelaten Het is noodzakelijk dat een volk, zooals het Duitsche Volk, de plaats heeft, welke het toekomt en welke het bezat onder de Afrikaansche zon. Ook de Times heeft nu een belangwekkend hoofdartikel gewijd aan het koloniale vraagstuk. In verband daarmede laat het Belga-agentschap opmerken dat de Times betoogt, dat Engeland de Duitsche eischen blijft afwijzen, maar dat deze nochtans aan een grondig en ernstig onderzoek zouden kunnen onderworpen worden, indien zij binnen het raam vielen van een algemeene rege ling, die namelijk een algemeen ontwapenings verdrag en den terugkeer van Duitschland tot den Volkenbond zou behelzen. Maar de Times voegt hieraan echter toe, dat in dit opzicht juist niet het minste gunstige kenteeken te bespeuren is. Daardoor wordt het voor ons buitenstaanders zeer duidelijk dat de koloniale eischen van Duitschland niet goedsschiks door Engeland zul len aanvaard worden. Aldus mogen wij ons ook op dat gebied aan eerstdaagsche nieuwe verwik kelingen verwachten. Spectator. Gesticht in 1857 Tooneeljaar 1937-1938 O Bureel om 7.30 uur Gordijn om 8 uur in de Feestzaal Concordia Seminariestraat OPVOERING VAN Kluchtspel in 3 bedrijven, door A. Moller. o PRIJZEN DER PLAATSEN Eerste rang 6 Fr. Tweede rang4 fr. 50 Kaarten te bekomen in het lokaal Concordia Semi nariestraat. VERSTANDHOUDINGSCOMITEIT DER OUD-STRIJDERS YPER O Donderdag 11 November 1937 om 20 uur, in Lapiere's zaal. Hondstraat ter. voordeele der kinders van de Oud-Strijders. Ingangsprijs3 Frank. O SAMEDI 13 NOVEMBRE 1937 a 21 heures a la Salie Lapierre Les membres peuvent retenir des places, moyennant 1 franc par personne et sur présen- tation de leur carte, chez le secrétaire, 10, rue de Menin. La recette totale de la location sera versée au compte du monument Reine Astrid Les membres qui ne sont pas encore en pos session de leur carte peuvent la retirer chez M. Janssens, 5, Boulevard Maréchal French. O te 6 uur, in Lapiere's zaal ingericht door INGANG: 3 FRANK. TE KOOP TER DRUKKERIJ DUMORTIER 34. BOTERSTRAAT, 34 YPER

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 5