Kostumen - Pardessus - Werkkleederen Huis ALBERT DENOLF - RIEM Rudolf CLAEYS 6 YPERSCHE VOETBALKRONIEK ALLES OP MAAT 123, Rijsselstraat, 123 - YPER HUIS VAN VERTROUWEN MATICE PRIJZEN VERZORGD WERK SPOEDIGE BEDIENING. Als reklaam aanvaardt men de stof. 24, Adj. Masscheleinlaan, 24 I E P E R GEZWOREN LANDMETER EXPERT Onderhandelingen voor VERKOOPINGEN SCHATTINGEN HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN HET BAL VAN C. S. YPER BOLDERSNIEUWS Belangrijk nieuws voor de Barakbewoners Matchen van Zondag 7 November 1937 S. K. Sweveghem F. C. Heyst M. E. Wakken Stade Moescroen F. C. Roeselare Stade Kortrijk Waereghem Sp. C. S. Yper S. K. Roeselare R. S. Waereghem W. S. Lauwe S. V. Blankenberghe F. C. Iseghem S. V. Rumbeke Uitslagen der matchen van Zondag 31 October 1937 C. S. Yper S. K. Roeselaere 12 Waereghem Sp. F. C. Heyst (geschorst) F. C. Roeselaere R. S Waereghem 20 S. V. Rumbeke Stade Moescroen 11 S. V. Blankenberghe Stade Kortrijk 42 F. C. Iseghem S. K. Sweveghem 31 W. S Lauwe F. C. Wakken 60 Tweede Afdeeling C. S. Y'per 1 S. K. Roeselaere 2 Teen scheidsrechter Debeuf beide elftallen ten op gooi riep. was het veld van de Augustinusstraat goed bezet. De liefhebbers hadden er aan gehouden de stoere Rodenbachzonen aan 't werk te zien tegen het rood-wit ploegje, dat hun nog altijd zijn eerste overwinning ver schuldigd blijft. Ziehier de samenstelling der ploegen S. K. Roeselaere Vergote Bertrem Debois Debusschere Degryse Hendryckx Vansteenliste, Vanhecke, Coussement, Demeester, Wynants. C. S. Yper Dehaene. Gcdderis, Beddeleem, Cherchye, Ossieur Ossieur Gauquie Lesage Devloo Vandamme Margonneau De toss wordt door de bezoekers gewonnen. Zij zetten z.ch dan ook dadelijk aan 't werk en Margonneau redt al duikelend een machtig schot van Coussement in corner. De zwart-witten dwingen nog twee hoekschop pen af, die evenwel ontzet worden Op vooruitkomen der rood-witten, begaat Debusschere handspel. Gauquie neemt den vrijschop en, van op 35 meters, schiet hij het leder in Vergote's heiligdom aan de li"" minuut. Roeselaere laat het zich niet wel bevallen en, op sa menspel, zendt Coussement onweerstaanbaar den ge lijkmaker binnen aan de 13' minuut. Yper trekt nu goed ten aanval en bekomt hoekschop, die niets op brengt. Vergote moet verder nog handelend optreden, doch houdt zijne kooi vrij. Het spel verloopt achterna in het midden van het veld, ofwel zijn de achterhoeden de voorlijnen den baas. Op voorzet van Vanhecke, doelt Coussement voor de tweede maal aan de 35' mi nuut. Nadat Roeselaere wat het hooge woord gevoerd heeft, gaan onze jongens er ook eens van door. Op in zenden van Versaevel, kopt Godderis naar 't doel, maar Vergote is zoo gelukkig op de lijn te kunnen redden. Op voorzet van Ossieur, trekt Beddeleem tusschen de twee backs weg en doelt voor Yper, het punt wordt evenwel voor buitenspel afgekeurd. Nadat Roeselaere nog een hoekschop had afgedwongen, komen de rood- witten nogmaals gevaarlijk opzetten. Beddeleem trekt tweemaal het leder over het hoofd van. den uitgeloopen keeper, maar telkenmale kan deze zoo kansrijk den bal bemachtigen Wynants, die eens uit de klauwen van Lesage ontsnapt is, schiet geweldig naar Margonneau's heiligdom Nesten weet evenwel het gevaar in hoek schop af te wenden. Daarop komt de rust. Enkele oogenblikken ma de herneming dwingt Roese laere hoekschop af. Deze wordt ontzet en Dehaene ijlt langs zijn lijn weg, zendt in doch Debois, de kleine back van Cercle Brugge, komt op het nippertje tusschen om het leder bij Vansteenkiste te doen belanden. Deze wordt echter door Vandamme gestopt, maar de bal vliegt in corner over. De Rodenbachzonen betuigen van nu af een voortdurende meerderheid onze jongens geraken' niet meer weg, daarbij worden Devloo en Gau quie geraakt en moeten op halve kraehten voortspelen. Gelukkig dat Margonneau in zijn besten dag is, want alle zendingen weet hij op te houden of weg te werken. Op een gegeven oogenblik ontstaat er een ongelooflijk geharrewar vóór zijn doel, maar toch wordt het leder weggezonden en is het gevaar voor de zooveelste maal geweken. Zoo verloopt gansch de speelhelft, wat echter niet belet dat de verkregen stand niet meer verandert en het einde met eene 2-1 overwinning voor Roeselaere gefloten wordt. Jongens, gij hebt u dapper verdedigd en het eindresultaat zoo klein mogelijk gemaakt. Vóór de rust hebt gij ons voldaan, maar nadien hebt gij te leurgesteld. Zeker was de tegenstrever van klas, wat niet belette dat het gelijk spel in uw bereik lag. 't Is anders uitgevallen, er blijft ons dus niets anders te doen dan op de volgende ontmoeting te denken. Deze gaat tegen Sweveghem door op het plein van S. V. Kortrijk bij Soete's molen te Kortrijk. Jongens, als wij goed het kalender en de rangschikking nazien, zijn het juist de ploegen die elkander van onder opvolgen, die wij te ontmoeten krijgen. Een vast besluit genomen om op iederen wedstrijd tenminste één punt te veroveren. Om te beginnen tegen Sweveghem goed uitgepakt en mis schien mag de rood-witte vlag Zondag avond voor de eerste maal wapperen. TWEEDE AFDEELING F. C. Roeselaere 9 8 0 1 24 6 17 Stade Moescroen 9 6 0 3 33 12 15 S. K. Roeselaere 9 6 2 i 23 12 13 S. V Blankenberghe 9 6 2 I 36 20 13 R. S. Waereghem 9 5 2 2 21 11 12 F. C. Iseghem 9 5 3 1 22 16 11 S. V. Rumbeke 9 4 3 2 28 16 10 Stade Kortrijk 9 4 4 1 35 17 9 W. S. Lauwe 9 2 5 2 21 31 6 M. E. Wakken 9 3 6 0 18 22 6 S. K Sweveghem 9 2 7 0 U 29 4 Waereghem Sp. 8 1 6 1 6 25 3 C. S. Yper 9 0 6 3 13 33 3 F. C. Heyst 8 1 7 0 8 49 2 0 0 56 5 18 0 1 65 13 17 2 1 31 22 13 3 0 27 15 10 4 0 34 19 10 4 1 24 23 9 4 1 18 32 7 5 1 18 47 7. 6 0 29 27 6 6 1 13 29 5 8 0 19 37 2 8 0 10 75 2 Derde Speciaal C. S. Y'per 2 F. C. Komen 4 Nogmaals moesten de specialejs met een gewijzigd elftal opkomen, zoodat zij natuurlijkerwijze hun gewoon spel niet voor den dag konnen halen. Nochtans zetten zij de match goed in en teekenden op strafschop, door Vanlimburg genomen, het eerste doel der partij aan na 10 minuten spel Komen evenwel gaf niet op en trad soms gevaarlijk op, maar moest toch de 4O1' mi nuut afwachten om den gelijkmaker te netten. Yper be kwam vier hoekschoppen en de bezoekers één. Na de rust waren onze mannen niet meer in den haak en mistri daarenboven nog verschillende kansen. Komen teekende nog driemaal aan, namelijk aan de 5°, 25° en 35'' minuut. Ons tweede doel kwam langs Rotru, die via een achterspeler den stand aan de 40«' minuut op 2-4 bracht, hetgeen tot het einde niet meer veran derde. Deze onverwachte nederlaag schijnt de spe- cialers niet te bevallen en zij zijn dan ook er op be lust te Poperinghe hun schade te herstellen. Doch of het zal gaan, dat is - een ander paar mouwen. Ofschoon onze geburen in den laatsten tijd ook al niet veel pot ten gebroken hebben, genieten zij van het voordeel op eigen veld te mogen uitkomen. Daarom zou een gelijk spel al een mooien uitslag voor de specialers daar- stellen. DERDE AFDEELING S. K. Roeselaere 9 9 S. V. Rumbeke 9 8 F. C. Thielt 9 6 F C. Roeselaere 8 5 C. S. Yper 9 5 F. C. Poperinghe 9 4 Ardooie Sp. 8 3 F. C. Komen 9 3 F. C. Iseghem 9 3 Cuerne Sp. 9 2 Wervick Sp. 9 1 S. V. Ingelmunster 9 1 Juniors A.A. Moescroen C. S. Yper Zooals gij zult zien wordt er geen uitslag voor deze ontmoeting aangegeven, alhoewel deze in princiep door Moescroen met 5-0 moet gewonnen worden. Onze ju niors immers zijn er niet in geslaagd op het plein van hun tegenstrevers tijdig aan te landen, en dit tenge volge van autobreuk. Evenwel werden reeds voetstap pen aangewend om deze match te doen herspelen, doch alles hangt af van wat te Brugge zal beslist worden. Intusschen moeten onze juniors voor de derde maal op reis en wel naar S. K. Roeselaere, waar zij naar alle waarschijnlijkheid een bevredigend resultaat zullen bereiken. JUNIORS Stade Kortrijk 8 7 Stade Moescroen 7 6 Waereghem Sp. 8 5 F. C. Iseghem 6 4 Kortrijk Sp. 7 4 S. K. Roeselaere 8 4 A A. Moescroen 6 3 S. C. Meenen 7 3 W. S. Lauwe 7 3 C. S. Yper 6 2 Wevelghem Sp. 6 1 F. C. Thielt 8 0 Scholieren C. S. Yper 0 Stade Moescroen 6 Onze scholiertjes hebben het tegen de Stadisten niet kunnen bolwerken en werden deerlijk afgetroefd. Zij hebben omtrent twintig minuten weerstand geboden, maar dan volgden de doelen zich snel op, namelijk aan de 20'', 30' en 33'' minuut Yper bekwam twee hoek schoppen en Moescroen één vóór de rust. Na de her neming gingen de Stadisten er wederom dapper op los en teekenden aan de 5e, 7' en 10" minuut nog drie doe len aan. Verder hielden de rood-witte scholieren stand tot het einde, na nog drie hoekschoppen te hebben af gedwongen. Morgen gaat het tegen Meenen. Wij ver hopen een beteren uitslag dan tegen Moescroen en mis schien zal er wel puntenoogst bij zijn. SCHOLIEREN 1 0 29 10 14 1 0 31 11 12 3 0 45 23 10 2 0 12 14 8 3 0 25 14 8 4 0 27 20 8 3 0 23 25 6. 4 0 34 28 6 4 0 17 26 6 4 0 12 32 4 5 0 17 30 2 8 0 9 48 0 Stade Moescroen 3 3 0 0 17 3 6 S. C Meenen 2 2 0 0 8 1 4 A. A. Moescroen 1 0 1 0 1 2 0 Wevelghem Sp. 1 0 1 0 3 7 0 C. S. Yper 1 0 1 0 0 6 0 Toek. Meenen 2 O 2 0 0 10 0 NEMO. Ingevolge de voorvallen van Zondag 17 October 11., is het terrein voor het publiek NIET TOEGANKELIJK voor de matchen van LAGERE AFDEELINGEN op Zondag 7 November. GEDIPLOMEERD MEESTER - KLEERMAKER Het bal van de Ypersche voetbalclub gaat dus op Zondag 14 November, om 18 u. 's avonds, door. Ditmaal zal het dansfeest met een tombola begiftigd worden.. De spelers zullen wederom kosteloos toegelaten wor den, mits vertoon hunner spelerskaart. Vrienden van C. S. Yper, brengt uw kennissen op de hoogte van het dansfeest, opdat er dien avond in Lapiere's zaal veel drukte en de beste stemming heersche. De eerste match tusschen Cercle en Statie had ta melijk wel volk naar den Katholieken Kring gelokt. Nadat de uitslag lang onbeslist doorging, omdat beide partijen beurtelings de bovenhand namen, bleef de Statie met 25 tegen 24 punten aan de winnende hand. Woensdag 10 November staan de Bascule en Coo in het strijdperk in de tra van eerstgenoemde. Zullen de kampioenen van verleden jaar het tegen de Bascule mannen kunnen halen Die tegenwoordig is, za! zich over den uitslag kunnen vergewissen. De Provincie West-Vlaanderen is bereid belangrijke financieele offers te brengen ten einde de bewoners der barakken of noodwoningen in staat te stellen zich een duurzaam, gezond en nieuw woonhuis te verschaffen Dit besluit werd getroffen in zitting van den Provin cialen Raad van 16 Juni en van de Bestendige Depu tatie van 20 Augustus 1937. De barakbewoners moeten dit nieuw huis ofwel zelf bouwen ofwel aankoopen bij eene door de Nationale Maatschappij voor Goedkoope Woningen- aangenomen Bouwmaatschappij. Het nieuw te bouwen huis moet het karakter hebben van een goedkoope werkmans woning en mag, in beginsel, met inbegrip van grond niet meer dan 30.000 fr. kosten. De huurprijs, berekend op den voet van 4 van het aangewend kapitaal, mag nimmer de som van 105 fr. per maand overtreffen, be lastingen en taksen niet inbegrepen. 1. Aan den bouwer of den kooper van zulk- danige woning wordt door de Provincie een premie verleend die vijf duizend frank kan bedragen. Deze te gemoetkoming wordt toegestaan op voorwaarde dat de gemeente een toeslag van 1/10 van het bedrag der pro vinciale premie verleent. Dezelfde persoon kan ook genieten van de Rijkspremie door Koninklijk besluit van 10 Augustus 1935 ingesteld en die beloopt tot de som van twee duizend tot drie duizend frank navolgens de categorie van de Gemeente en vermeerderd met de reglementaire percentages wegens kinderlast. Mits aan te vragen en mits te voldoen aan de ver- eischte voorwaarden kan de betrokken persoon tevens een vermindering bekomen van een vierde op de grond belasting, overeenkomstig artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 30 Maart 1936. Naar begeeren kan de RijKs- bouwpremie vervangen worden door de krachtens Ko ninklijk Besluit van 11 Augustus 1935 wederingevoerde vrijstelling van grondbelasting gedurende tien jaar 2. De bewoners van de barakken kunnen ook een nieuw huis huren, hetzij aan een particulier, hetzij aan een openbaar bestuur, hetzij aan een door de Nationale Maatschappij aangenomen Bouwmaatschappij. In dit geval verleent de Provincie aan den eigenaar een tege moetkoming van maximum veertig frank in den maan- delijkschen pachtprijs en zulks gedurende een tijdperk van tien jaar, op voorwaarde nogmaals dat de ge meente tusschenkomt voor een bedrag van 10 fr. per jaar gedurende 5 jaar. 3. Voer huurders die het nieuwgebouwd huis. dat zij betrekken, naderhand willen afkoopen, is een over gangsmaatregel voorzien. In alle bovengenoemde gevallen moet de noodwoning, onmiddellijk na het bouwen, koopen of huren van het nieuwe huis, afgebroken worden, zoodanig dat zij niet meer Kan heropgebouwd worden. Voor deze afbraak wordt aan den bewoner van de noodwoning, die er tevens eigenaar van is, onder zekere voorwaarden een vergoeding toegestaan welke tot duizend frank kan be- ioopen. Verschillige steden van West-Vlaanderen, o.a. Nieuw- pcort en Dixmude. hebben zich reeds naar bovenge melde voorwaarden geschikt en de noodige kredieten, voer het gebeurlijk verleenen der toelagen, gestemd. Wij hepen dat de stad Yper niet zal nalaten hiervoor ock weldra het noodige te doen, te meer dat volgens een gedane optelling men hier op haar grondgebied nog ongeveer 80 bewoonde barakken vindt en dat men eensdaags zal verplicht zijn te zorgen voor de vervan ging van de woningen der Ligywijk die ook geen be stendig karakter hebben Het is een hoogst verheven sociaal werk en een drin gend vraagstuk van volksgezondheid te zorgen voor de verdwijning der barakken en krotwoningen. De plaatselijke maatschappij van goedkoope wonin gen Ons Onderdak heeft hier reeds aan vele wer kersgezinnen een proper en gezond huisje verschaft, doch hare taak is nog niet ten einde. Wij trekken dan ook hare aandacht op deze beslissin gen van het provinciaal Bestuur van West-Vlaanderen en drukken den wensch uit dat het stadsbestuur van Yper spoedig het noodige zal doen, opdat ook onze menschen van de hun geboden voordeelen en toelagen der provincie zouden kunnen genieten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 6