Gemeenteraad van Yper Cinema Flora - Yper -FOOTBALL- 18 JAAR, N 37—11 DECEMBER 1937 18 ANNÉE, N 37—11 DÉCEMBRE 1937 Weekblad voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de l'Arrondissement d Ypres AAN ONZE ABONNENTEN Aan de Nieuwe Abonnenten GRATIS Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper Fédérat-ion des Sinistrés de ^Arrondissement d'Ypres Leest en verspreidt HET YPERSCHE Men heeft de Koronoff Parels gestolen. TOM TYLER (Le Talisman Sauveur) Zondag 12 December 1937 C.S. YPER - II - F.C. ROUSSELARE HET YPERSCHE LA REGION D'YPRES ORGAAN DER VEREEN1GING DER GETEISYERDEN OKGANE DE L'ASSOCIATION DES SINISTRÉS Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, YFER. Redaction, Administration et Publicité 34, rue au Beurre, YPRES. Tel. 500 Abonnement21 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren. 40 ct. het nummer Naamlooze artikels geweigerd Abonnement 21 fr. 00 par an Étranger 32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges. 40 ct. Ie numéro. Tél. 500 Les articles non signés sont refusés De briefdragers zijn reeds op ronde voor het innen der abonnementen voor 1938. Niettegenstaande verschillende verbete ringen aan ons blad werden gebracht en den grooten opslag van het papier werd de prijs op slechts 21 fr. gesteld. Wij durven dan ook op een goed onthaal bij onze aboimenten rekenen en danken t»ij voorbaat. Let wel opDe briefdrager biedt het kwijtschrift maar één maal aan. De per sonen die gebeurlijk afwezig zijn doen dus best hun huisgenooten te verwittigen dit bedrag gereed te houden. Onze abonnenten uit het buitenland wor den vriendelijk verzocht ons den prijs van hun abonnement (32 fr.) per internationaal postmandaat op te sturen vóór nieuwjaar. We zenden ons blad tot einde 1937 aan al de nieuwe-abonnenten die NU inschrijven op een abonnement voor 1938. Het volstaat hen hierom 21 fr. te betalen ten bureele, 34, Boterstraat, Yper of deze som te storten op postcheckrekening 46.173 (C. Dumor- tier, Yper). Indien ze dit verkiezen kunnen ze ons ook een kaartje schrijven, dan laten we zelf door de post ontvangen. De aanstaande maandelijksche vergadering, van de Afgevaardigden der Bonden van geteis terden, zal plaats hebben op Zondag 12 December 1937, om 14,30 uur, in het Hotel Continental Statieplaats, te YPER. DAGORDE 1) De kwestie der interesten. 2) De contracten afgesloten met de Koninklijke Hoog Commissarissen. Al onze bonden en samenwerkende vennoot schappen en al onze gemeente-overheden worden dringend verzocht afgevaardigden naar de ver gadering te zenden. Ingang vrij aan alle ge- teisterden. De Voorzitter, Arthur Butaye, av., Yper. O La prochaine réunion mensuelle, des Délégués des clubs de sinistrés, aura lieu le Dimanche 12 Décembre 1937, a 14 h. 30, en 1' Hotel Con tinental Place de la Gare, a YPRES. ORDRE DU JOUR 1) La question des intéréts. 2) Les contrats conclus avec les Hauts Commis- raires Royaux. Toutes nos associations et nos coopératives et toutes les autorités communales sont instamment priées d'envoyer leurs délégués a la réunion. Tous les sinistrés sont admis. Le Président, Arthur Butaye, av., Ypres. Verslag der zitting van 6 December 1937 De zitting wordt geopend te 18 u. 23, onder het voor zitterschap van den Heer Lemahieu, eerste schepen. Zijn tegenwoordigde Heeren Deiahaye, Van der Mersch, schepenenPattyn, Jvr. CormUui, de Heeren Seys, Biebuyck, Michiel, Coutelle, Vergracht, Van Al ley nnes, Leuridan en Verbeke, raadsleden Versailles, secretaris. M. Lemahieu. De Heer burgemeester heeft zich la ten verontschuldigen daar hij wegens familiezaken be let is de vergadering van heden bij te wonen. Het woord is aan den Heer secretaris om lezing te geven van het verslag der vorige zittingen. I. Processen-verbaal der zittingen van 12 en 19 November 1937. De Heer secretaris geeft lezing der verslagen van de twee laatste vergaderingen van 12 en 19 November 1937. die beurtelings goedgekeurd verklaard worden gezien er op beide geen opmerkingen worden gemaakt. II.Commissie van Openbaren Onderstand Ont slag van pacht. M. Lemahieu. De Commissie van Openbaren On derstand heeft in hare zittMfg var> 16 November 1937 beraadslaagd over de aanvraag van Vrouw Weduwe Jules Blanckaert, pachtster, van 2 ha. 55 a. 70 ca. land te Leysele. Deze pacht werd den 1 October 1926 aange vangen voor een termijn van 9 jaar, doch werd bij be raadslaging van 20 Oogst 1935, goedgekeurd door de Bestendige Afvaardiging in datum van 24 Januari 1936, met drie jaar verlengd mits den jaarlijkschen prijs van 2200 fr., zoodat die pacht thans den 30 September 1938 ten einde loopt. Aangezien de weduwe Blanckaert wenscht op rust te gaan en haar pacht voor den nog te loopen termijn aan haar zoon Evarist wenscht over te laten, aangezien deze laatste een bekwamen land bouwer is, besluit de Commissie van Openbaren Onder- VANAF VRIJDAG 10 DECEMBER Myrna LOY en Spencer TRACY Twee groote artisten in een der grootste politiefilmen dat U ooit gezien hebt. Daarbij een groote avonturenfilm uit de Far-West, met den uiterst goed bekenden Men zal beginnen met den PATHÉ-JOURNAL. KINDEREN NIET TOEGELATEN Binnen kortde laatste groote film van STAN LAUREL en OLIVER HARDY. n.tt.V.B. YPERSCH STADIUM 1937 193b Om 2 uur Ingang match Tweede Afdeeling3 Frank. Tribune1 Frank opleg. stand Wf Blanckaert van haar pacht te ontslaan en de pacht aan de thans bestaande voorwaarden aan Evarist Blanckaert over te dragen Het schepencollege stelt voor hierop een gunstig advies te verleenen. De aanwezige raadsleden stemmen ja, behalve de Heer Lemahieu die zich, als lid der Commissie van Openbaren Onderstand, onthoudt. III. Commissie van Openbaren Onderstand Ont slag van pacht Openbare verpachting van een huis. M. Lemahieu. In hare zitting van 9 November 1937 heeft de Commissie van Openbaren Onderstand beraad slaagd aangaande een schrijven van den Heer Pockelé Gustave, wonende Meenenstraat, Nr 9, in een huis toebehoorende aan de Commissie van Openbaren On derstand. De Heer Pockelé is beambte bij het Beheer van Spoorwegen en daar hij naar de statie van Moes- croen verplaatst is, vraagt hij om ontslegen te wprden van zij-n pacht die de som van 4000 fr. 's jaars beliep en met 1 October 1938 eindigde. Gezien de ingeroepen reden, besluit de Commissie in te gaan op de vraag van M. Pockelé, die met 31 December 1937 van zijn pacht verlangt ontslegen te worden, en aan de hoogere overheid de noodige machtiging te vragen om dit huis gelegen Meenenstraat, Nr 9, vanaf 1 Januari 1938 open baar te mogen verpachten. Het schepencollege stelt voor hierop eveneens een gunstig advies te verleenen. Dit voorstel wordt met dezelfde stemming als zoceven bijgetreden. IV. Commissie van Openbaren Onderstand Open bare verpachting van een huis. M. Lemahieu. Het dossier nopens de verpachting van een huis gelegen te Locre dient thans nog gewij zigd te worden. Die zaak zal dan tot de aanstaande zitting moeten verschoven worden, daar al de stukken ervan nog niet in regel zijn. V. Commissie van Openbaren Onderstand Op bouw van een gesticht voor betalende ouderlingen als ook huisjes voor behoeftige oude gezinnen. M. Lemahieu. De Commissie van Openbaren On derstand heeft in zitting van 23 November 1937 de vol gende beraadslaging genomenOverwegende dat de ouderlingen, waarvan de wederhelft nog in leven is, niet in een der bestaande gestichten kunnen opgenomen worden en dat deze die slechts over geringe middelen van bestaan beschikken in de onmogelijkheid verkeeren in hun behoeften te voorzien en dikwijls niet in staat zijn zichzelf te verhelpen, besluit de Commissie van Openbaren Onderstand dat er iets voor deze ouder lingen dient gedaan te worden overwegende dat de keuken, waar de eetmalen voor de behoeftigen bereid worden, thans in een onderdak van het oudemannen huis Nazareth is ondergebracht en dat het eveneens zeer nuttig ware een plaats te hebben waar men over de noodige zalen zou beschikken om de verstrekte eet malen te verbruiken aangezien het niet wenschelijk is de thans aan de behoeftigen in natura verleende hulp door geld te vervangen, daar velen onder hen dit geld nutteloos zouden verkwisten terwijl thuis vrouw en kinderen gebrek lijden overwegende dat er ook ouder lingen zijn die. zonder rijk te zijn, toch over eenige inkomsten beschikken en met die geringe middelen over een kamer wenschen te beschikken waar zij hun nen ouden dag zonder kommer kunnen doorbrengen aangezien men nu verplicht is die ouderlingen te plaat sen in andere inrichtingen die van den Openbaren Onderstand niet afhangen; overwegende dat het herbeleg der oorlogsschade dient gedaan te worden, dat de Open bare Onderstand hiervoor een inschrijving op het groot boek der openbare schuld heeft gekregen, waarvan de intresten voor het herstel, der oorlogsschade moeten gebruikt worden overwegende dat de Openbare Onder stand vóór den oorlog benevens het oudemannenhuis Nazareth ook eenige huisjes bezat die thans nog niet hersteld zijn, dat de dienst voor economische herop beuring, de Orec, aan de openbare besturen toelagen verleent voor het oprichten van gebouwen, dat ook de provincie West-Vlaanderen toelagen geeft voor derge lijke gebouwen, dat deze toelagen tot een bedrag van 60 a 70 kunnen beloopen zoodat de Commissie, voor deze zoo nuttige als noodzakelijke inrichtingen, slechts voor 30 in de onkosten ervan zou moeten tusschen- kcmen en deze uitgaaf dan nog bij middel der oorlogs schade zal betaald wordenoverwegende dat, gezien de verbetering van den. economischen toestand van 't land, de tusschenkomst van de Orec gedurig ver mindert, zoodat er geen tijd meer te Verliezen is wil men nog van die toelagen genieten, besluit de Com missie van Openbaren Onderstand over te gaan tot het bouwen van een gesticht voor betalende ouderlin gen, van eetzalen en ook van huisjes voor behoeftige oude gezinnen op haren eigendom gelegen te Yper. Kalfvaart. sectie A Nrs 94 en 94 2/4. De Openbare

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 1