Notarieele Verkoopingen Ventes Notariales WOON HUIS Zaailand Weide Woonhuizen EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EN ZAAILAND EEN WOONHUIS BOUWGROND HANDELSHUIS RENTENIERSHUIS OPENBARE AANBESTEDING Gemeente PASSGHENOAELE, 's Graventafat Instel: Donderdag 16 December^907 QrerslagDonderdag 30 December Instel met Premie Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verpachting Studie van den Notaris Camerlynck te Passchendaele. InstelMaandag 13 December 1937 in de herberg DE GOUDEN LEEUW», bij M. René Bintein. Toeslag: Maandag 27 December 1937 in de herberg AU LION BELGE bij M. C. Schacht Ramon, telkens te 2 uur namiddag, te Passchendaele, van EEN GOED EN GERIEFVOL thans dienstig als Herberg DE VR EDE met aanhoorigheden, stalling en Zaailand, samen groot 49 Aren 63 Centiaren. Bewoond en gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaarden door M. Jules Leleu, mits 1,000 frs 's jaars, boven de belastingen. o,5o Instelpremie. Studie van den Notaris N. D'Huvettere 29, Cartonstraat, te Yper. Vrijdag 17 December 1937 om 2 1/2 ure stipt namiddag, te YPER, ter herberg In de Bascule hoek der Meenen- en Zonnebekesteenweg, Stad Yper Wijk Verlorenhoek ten dienste van herberg In den Verlorenhoek met stalling, inrijpoort en tuinland, groot 958 vierkante meter. met tuinland, groot 539 m2. Dè herberg is gebruikt door M. Jules Priem mits 200 fr. per trimester, zonder schriftelijke pacht. Opzeg van pacht is gedaan geweest met 3l Januari ig38 Het woonhuis is gebruikt door M. Jules Debeir, mits i5o fr. per trimester, zonder schriftelijke pacht. De huizen zijn zichtbaar den Dinsdag en Donderdag van iedere week, van 2 tot 4 ure namiddag. Overslag Vrijdag 31 December 1937. Kantoor van Mter Prosper Therry Notaris te West-Nieuwkerke. van GEMEENTE KEMMEL langs de Nieuwestraat, gelegen tusschen den steenweg van Reninghelst-Clijtte en den keiweg van Locre. 68 Aren 80 Centiaren genaamd DEN CABRETON Laatst gebruikt door Henri Bril-Halluin. Onmiddellijke handslag. telkens om 2 uren namiddag, ter herberg DEN ZWARTEN LEEUW bewoond door Gaston Ennaert te Kemmel. ijs ten honderd Instelpremie. Kantoor van Mter Prosper Therry, Notaris te West Nieuwkerke. van waarvan de aanduiding volgt Gemeente DRANOUTRE Laatst bewoond door Robert Gruson, win keiier te Dranoutre Onmiddellijke handslag. Ingesteld 31 000 fr. Gebruikt zonder pacht door Leon Brilland bouwer te Dranoutre, mits 60 frank te maande boven de lasten en de brand verzekerings premie Ingesteld 19.000 fr. Gebruikt zonder pacht door Evariste Sohie, metser en Camille Houssey, peerdengeleider, beiden te Dranoutre, mits elk 5o frank te maande, boven de lasten en brandverzeke ringspremie. Verdeeld in 2 koopen met recht van samen voeging. Ingesteld 42.500 fr. Laatst gebruikt door de wed® en kinderen Emile Boudein- Trioen te Dranoutre Onmid dellijke handslag. Ingesteld 20.100 fr. Gebruikt zonder pacht door Lucien Hennin, landbouwer te Dranoutre, mits 35o frank 's jaars, boven de lasten. Ingesteld 14.600 fr.' OVERSLAG: Maandag 13 December 1937 om 2 uren stipt namiddag, in d'herberg De PELIKAAN bij Marcel Pauwels te Dranoutre, Voor afflchen en inlichtingen zich te wenden ten kantore van den Notaris PROSPER THERRY voornoemd. Studie van den Notaris Ernest Os Cock, te Yper, Korte Thouroutstraat, 4. Zaterdag 18 December 1937 te 3 ure namiddag, te Yper, ter herberg De MEENENPOORT» Maarschalk Frenchlaan, n° 2, bij M. Georges Vanraes- Brabandts. O VERSLAG van te YPER, Hoornwerk N° 45, met 415 m2 Erf. Gebruikt door M. Heliodore. Callewaert- Ossieur, mits ioo fr. per maande. Ingesteld: 20.000 fr. OPENBARE ONDERSTAND YPER Openbare Verkooping van Koop i 837 m2 73 Bouwgrond te Yper, Meenensteenweg, sectie B, 2o3d, 204fdeelen. Koop 2 6951x1269 Bouwgrond te Yper, Meenensteenweg, sectie B, 2o3d deel. Koop 3 341 m2 25 Bouwgrond te Yper, Meenensteenweg, sectie 2o3d deel. Koop 4 286 m2 20 Bou wgrond te Yper, Meenensteenweg. sectie B, 2o3d deel. Koop 5 410 m2 Bouwgrond te Yper, Bruggesteenweg, sectie A, 189I1, 187b deelen Op Dinsdag 14 December 1937 om 3 uur namiddag, ter zittingszaal der Commissie, Rijsselstraat 38, door het ambt van Meester André VAN DER MEERSCH, Notaris te Yper. Voor nadere inlichtingen zie plakbrieven bij opbod voor 3, 6 of 9 jaren, ingaande op 1 Januari ig38, VAN EEN te YPER, Casselstraat nr 5 EEN te YPER, Meenenstraat nr 9. Op Dinsdag 14 December 1937 om 3 iIz uur namiddag, ter zittingszaal der Commissie, Rijsselstraat nr 38, door het ambt van Meester André VAN DER MEERSCH, Notaris te Yper. Voor alle inlichtingen zich wenden tot het Secretariaat der Commissie, alwaar het kohier van lasten ter inzage der liefhebbers berust. OPENBARE ONDERSTAND, YPER. Dinsdag 14 December 1937 om 4 uur namiddag, zal er in de Zittingszaal der Commissie, Rijsel- straat 38, te Yper, overgegaan worden tot de opening der aanbiedingen voor het leveren van Vleesch Margarine - Suikerij - Suiker Macaroni Sier - Gist Melk Kleedings- en Slapingsvoorwerpen. De aanbiedingsbrieven zijn te bekomen mits 3 fr. in het Secretariaat, Rijselstraat 38, alwaar zij zullen ontvangen worden ten laatste tot 14 December, 's middags. Het lastenkohier ligt ter inzage der lief hebbers in het Secretariaat. Uit ter hand te koop WOON HUIS met 295 m2 Grond en Hof, gelegen te WYTSCHAETE, dicht bij Meessen, in de Kwadestraat. Voor inlichtingen zich wenden ter studie van Notaris THEVELIN te Meessen. langs den steenweg van Steenweg van Yper naar Zonnebefce Art. 1. Een groot en gerieflijk Woon huid, dienstig tot Winkel en allen Handel, met inrijpoort en 2 aren 30 centiaren grond, gelegen in het Dorp, langs den steenweg van West Nieuwkerke. Art. 2. Een Woonhuis, voortijds herberg genaamd De Keete met schuur en stallin gen en 4 aren 68 centiaren grond, gelegen langs den steenweg van West Nieuwkerke. Art. 3. Twee schoone Woonhuizen aan- eenhoudend en onlangs nieuwgebouwd, met 7 aren 45 centiaren grond en hof, gelegen nabij het Dorp, langs den steenweg naar 't Hooghof. Art. 4. Eene partij Zaailand groot 44 ar. 30 centiaren, gelegen nabij de Bergstraat leidende naar Kemmel. Art. 5. Eene partij Zaailand groot 57 ar. 60 centiaren, gelegen wijk den Monteberg. 5 PERCEELEN v Schoon en Gerievig

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 10