Geparfumeerd BAL 3de BAL MUSETTE ■GROOT BAL- 3 Leest en verspreidt HET YPERSCHE TOERISTISCHE KRONIEK Stad Yper Zaal Lapiere Zondag 12 December 1937, om 5 uur COTILLON DER COIFFEURS Zondag 26 December 1937 laatstleden plaats had en die toegewezen werd aan den aannemer Henri Deihem voor de som van 144 798 fr. 59, werd slechts goedgekeurd den 12 Nov. 1937, daar het niet mogelijk was de voorziene werken binst het zwem- seizoen uit te voeren en er ook moest gewacht worden tot de werken van het maken van het afleidingskanaal voor de vestingwateren door de zwemkom, waarvan de aanbesteding slechts den 12 September 1937 plaats had. uitgevoerd waren. Aangezien het bevel van uit voering der verbeteringswerken van de zwemkom aan den aanbesteder Delhem sleohts op 13 November ge geven werd, heeft deze ons in datum van 27 November een brief geschreven waarin hij, gezien de schommeling der loonen en de verhooging der materialen, vraagt om de door hem, volgens zijn prijsbordereel van 1 April 1937. aangeboden som met 40.949 fr. 01 te vermeerde ren. Aangezien de vraag van den Heer Delhem billijk en gegrond is en aangezien de aanbiedingen der andere inschrijvers de sommen beliepen van 174.752 fr. en 177.000 fr„ besluit het schepencollege de gevraagde ver meerdering van 40.949 fr. 01 op het vroeger gedane aan bod toe te staan, en hierop ook de gewone en buiten gewone toelagen aan de hoogere besturen aan te vragen. Op voorstel van den Heer voorzitter, wordt dit met algemeene stemmen aangenomen. XIII. Nijverheidsschool Inrichting van een cur sus van vakteekenen voor metaal- en mekaniekbewer- kers. M. Van der Mersch. Op vraag van het ministerie meet er door den gemeenteraad een beraadslaging ge nomen worden waarbij de inrichting van een cursus van vakteekenen voor metaal- en mekaniekbewerkers in de Nijverheidsschool besloten wordt. Deze cursus is reeds sedert Februari 11. ingericht en M. Vanhee werd hiervoor als leeraar benoemd. Thans vraagt Brussel dat wij over het princiep der inrichting van dezen cursus zouden stemmen, om dan de toelating ervan aan het ministerie te vragen. De raadsleden brengen hierop eenparig een gunstigt stemming uit. XIV. Heropbouw der Hallen. M. Lemahieu. Wij hebben in datum van 19 Novem ber 1937 een brief ontvangen van Brussel aangaande den heropbouw der Hallen. M. Leuridan. Men moet goed luisteren. M. Lemahieu. Ja, het is de moeite waard. Ik heb al mijn aandacht besteed, het is de Heer Minister die ons zulks schrijft, aan de kwestie van het herstel der Hallen van Yper en, ten einde een logische oplos sing voor dit vraagstuk te vinden, heb ik een beperkte commissie wie van deze commissie deel miek weten wij niet belast deze kwestie grondig te onderzoeken en mij dan haar voorstellen te doen. Zoo ben ik tot het besluit gekomen het Nieuwwerk niet te herbouwen. Langs den Westervleugel zal er op de reeds herstelde zij- en achterkanten geen eerste verdiep meer gemaakt worden en het voorloopig dak zal er door een schalie dak vervangen worden. De Oostervleugel, op de Groote Markt uitgevende en waarvan de balken in beton zul len zijn, zal gansch herbouwd worden, ten einde aan den voorgevel der Hallen zijn vooroorlogsch uitzicht terug te geven en het evenwicht te herstellen, daar de Westervleugel en de Oostervleugel der. Hallen samen met het Belfort een geheel vormen. De zij- en achter kant van den Oostvleugel zullen in puin gelaten en met een afsluiting omringd worden, dit alles op voorwaarde dat het gemeentebestuur van Yper dit schriftelijk als definitief aanvaardt en voor het verder herstel der Hal len niet meer aandringt. Geteekend minister De Man. Men wil ons dus paaien met den voorgevel van den Ooster- en van den Westervleugel geheel te herbouwen. Het Nieuwwerk zou niet meer heropgericht worden, het gedeelte der Hallen, waar zich vóór den oorlog het stadhuis bevond, zou in puinen blijven en afgesloten werden en op de botermarkt zou er een schaliedak ge plaatst worden. Ik denk niet veel te moeten aandringen om te doen uitschijnen dat dit voorstel niet aanneme lijk is en dat wij het nooit zullen kunnen aanvaarden M. Van der Mersch. Ik stel voor een brief te schrij ven om tegen dit voorstel te protesteeren en de com missie, waarvan leden van de verschillige partijen van den gemeenteraad deel uitmaken, deze week nog bijeen te roepen om die kwestie te onderzoeken. M. Van Alleynnes. Ik zou op dien brief liever niet antwoorden vooraleer de commissie is bijeengekomen. Dit voorstel wordt eenparig bijgetreden. XV. Stad Yper Kunstaffiche Premie. M. Van der Mersch. Het schepencollege stelt voor een prijskamp uit te schrijven onder de Yperlingen voor het maken eener kunstaffiche voor den Tuindag, en hiervoor een som van 1000 fr. in de begrooting in te schrijven. Al de artisten der stad zouden aan dezen prijskamp mogen deelnemen. Ik vraag zoo de gemeen teraad in princiep met dit voorstel t akkoord gaat. Al de raadsleden stemmen ja. M. Van Alleynnes. Zijn wij allen Takkoord om 'het onderzoek der stadsbegrooting tot Maandag aanstaande te verschuiven Verschillige raadsleden stemmen hiermede in. XVI. Stadsbegrooting over het dienstjaar 1937 Wijziging. M. Lemahieu. Er is thans nog een punt op de dagorde betreffende enkele wijzigingen aan de begroo ting voor 1937 voorgesteld. Het schepencollege stelt voor in de gewone uitgaven artikel 23 met de som van 2000 fr. te verminderen, artikel 28 met 9000 fr.. artikel 40 met 2935 fr., artikel 46 met 1000 fr en artikel 80 met 3000 fr 't zij een totale vermindering van 17.935 fr. Daarentegen worden artikelen 6, 7. 8. 14 enz. der ge wone uitgaven met dezelfde som van 17.935 fr. ver hoogd. Artikel 45 der gewone ontvangsten en artikel 27 der uitgaven, betrekkelijk het stadsaandeel in het ge meen fonds, worden met 9.145 fr. 45 verhoogd. Artikel 114 der gewone uitgaven wordt van benaming veran derd en thans wordt voorgesteld hiervoor te zetten vergoeding aan de politieagenten voor het gebruik van een rijwiel. In de buitengewone uitgaven worden artike len 5bis met 20.000 fr en 9 met 1000 fr. verminderd, terwijl artikel 11 met 20.000 fr. en artikel 17 met 1000 fr. verhoogd worden. Het artikel betrekkelijk de loonen voor den waterdienst wordt van 32.000 tot op 36.500 fr. verhoogd. De bestuurskosten van zelfden dienst wor den van 5000 fr. tot op 1500 teruggebracht. De onder houdskosten der gebouwen worden met 1000 fr. ver minderd. De exploitatie uitgaven vermeerderen van 20 000' fr.. doch het krediet voorzien voor den aankoop van watermeters wordt met 20.000 fr. verminderd, zoo dat de einduitslag der begrooting ongewijzigd blijft. Al deze wijzigingen worden gedaan ingevolge beslissingen in den loop van het jaar genomen en ik stel voor ze te willen goedkeuren. Stemmen ja de Heeren Delahaye. Van der Mersch. Pattyn, Jvr. Cornillie. de Heeren Seys, Biebuyck en Lemahieu. Onthouden zich de Heeren Michiel. Cou- telle, Vergracht. Van Alleynnes. Leuridan en Verbeke. M. Lemahieu. Zijn er thans nog leden die de eene of andere inlichting wenschen te vragen M. Michiel. Is er nu morgen avond zitting M. Van der Mersch. Ja. M. Michiel. Waarom M. Delahaye. Wij zouden nu toch nog de aanbeste ding voor het plaatsen van de centrale verwarming in den stadsschouwburg in geheime zitting moeten onder zoeken. opdat dit werk in de eerste maanden zou kun nen uitgevoerd worden. M. Van der Mersch. De kwestie der oorlogsschade moet ook nog onderzocht worden. Indien dit dezen avond niet gedaan wordt, stel ik voor morgen nog een zitting te houden, doch niet voor de begrooting. M. Lemahieu. Wij zullen nu de openbare zitting schorsen om de aanbesteding voor het plaatsen der centrale verwarming in den stadsschouwburg te onder zoeken. en de zitting daarna voor een vijftal minuten heropenen. Het publiek moet hierop te 19 u. 45 de raadszaal veriaten. De openbare zitting wordt te 20 u. 15 heropend. M. Delahaye. Het plaatsen van de centrale ver warming in den stadsschouwburg werd in openbare aar.bes.ea.ng uitgegeven en de uitslag hiervan werd onderzocht door de Commissie der werken, die besluit de aanbesteding onder zijne verantwoordelijkheid toe te kennen aan den Heer Robert Lacante, van Yper, mits de som van 66.953 fr. M. Lemahieu. Ik stel voor het cijfer, door de com missie der werken aangenomen, goed te keuren. Dit voorstel wordt aanvaard. Jvr. Cornillie en de Heeren Leuridan en Verbeke onthouden zich M. Van Alleynnes. Ik zou willen aandringen opdat de schatbewaarder van stad de politieagenten wat re gelmatiger zcu betalen. Thans zijn wij reeds den 6" der maand en de politie werd nog niet betaald. Zii zouden elke maand met den ln ofwel met den 2" moe ten betaald worden. M. Lemahieu. Wanneer dit maar een dag of vijf of zes verschilt, is dit zoo erg niet. M. Van Alleynnes. Gij zoudt hier insgelijks moeten doen zooals elders waar altijd stipt den eersten der maand betaald wordt. Daarbij de stad zou het voor beeld moeten geven, temeer dat er een millioen over schot is en er dus geld in kas is, M. Van der Mersch. De wet zegt dat de betaling binnen de vijf eerste dagen moet geschieden. M. Lemahieu. Wij zullen hiervoor bij den ontvan ger aandringen. M. Seys. Wanneer vergaderen wij thans opnieuw M. Van der Mersch. De Heer Van Alleynnes heeft nog iets te vragen. M. Van Alleynnes. Ik zou willen weten hoe het komt dat de beslissing van het schepencollege, waarbij het vanaf 6n September toegelaten is te visschen in Zillebekevijver vanaf 's morgens vroeg in plaats van om 9 u., nog niet toegepast is en ik zou aandringen opdat hiervoor de noodige schikkingen genomen wor den M. Lemahieu. Er werd nog geen beslissing geno men. Wij staan hier voor een contract dat moet ge ëerbiedigd worden, doch ik denk wel dat wij tot een akkoord zullen kunnen komen met den persoon die de jacht heeft. M. Delahaye. Er heeft daarover een woordenwisse ling in het schepencollege plaats gehad, doch er werd hiervan niets geacteerd omdat zulks hier in den raad moet beslist worden. M. Leuridan. De Heer schepen spreekt van een woordenwisseling, ze zijn dus in ruzie geweest in het schepencollege. (Gelach).. M. Van Alleynnes. Ik heb den brief gezien waarin gezegd wordt dat het schepencollege besloten heeft die toelating te geven. Ik zal hierop thans niet verder aan dringen doch ik vraag dat dit punt op de aanstaande dagorde van den gemeenteraad zou gebracht worden, ten einde die kwestie eens voor goed te regelen. De menschen moeten in den winter ook hun brood kunnen verdienen en wij zullen niet dulden dat vreemden ons hier moeilijkheden komen aandoen. M. Lemahieu. Wij zullen daarvan nota nemen. M. Leuridan. Ik zou nog begeeren te vernemen wanneer hier het noodige zal gedaan worden om te vermijden dat de ploeg Grammens en C° naar Yper moet komen en wanneer het schepencollege hier ein delijk eens de belgische taalwet in stad zal toepassen. Ik ben daarbij betrokken -en heb daarvoor nu reeds 7 uur geklopt in den bak te Oostende. Ik zou niet gaarne nog een halven nacht in den bak te Yper moeten zit ten, het is niet plezierig, doch het zal daarmede moeten eindigen, geloof ik. M. Van der Mersch. Om te beletten dat de Heer Leuridan tweemaal in 't kot zou moeten zitten, heeft het schepencollege reeds een beslissing genomen. Wii zijn daarover Takkoord en het princiep is reeds aan vaard. M. Seys. Ik heb nu nog steeds geen antwoord ge kregen op mijne vraag of wij morgen zetelen. M. Van der Mersch. Ik stel voor nog een drie kwart uur in geheime zitting te vergaderen om de oorlogs schade te onderzoeken. M. Van Alleynnes. Ik heb gevraagd om morgen avond geen zitting te houden, want ik ben hier dan niet. Zijn wij Takkoord M. Van der Mersch. Wij zullen dan de begrooting toekomende week onderzoeken, doch ik kan niet be loven dat de zitting den Maandag zal plaats hebben omdat het schepencollege dien dag verschillige belang rijke vergaderingen heeft, onder meer met de elec- triciteits- en gasmaatschappij. Wij zullen toch verplicht zijn twee dagen aan het onderzoek der begrooting te besteden. De zitting zal dus den eenen of anderen dag, ik weet nog niet juist denwelken, van toekomende week vastgesteld worden. M. Lemahieu. Wij zullen trachten iedereen vol doening te geven. De openbare zitting wordt hierop te 20 u. 25 opge heven. o Zitting van Maandag 13 December 1937, om 18 ure DAGORDE 1. Proces-verbaal der zitting van 6 December 1937. 2. Commissie van Openbaren Onderstand Op bouw van een gesticht voor betalende ouderlingen als ook huisjes voor behoeftige oude gezinnen Plans, bestekken, lastenkohier. 3. Oprichting eener Jeugdherberg Plans Lastenkohier Raming Goedkeuring. 4. Autobusdienst Yper-Roeselaere Voorgestelde exploitatieregeling Advies. 5. Stadsbegrooting over het dienstjaar 1938. 6. Taksverordening op het slachtrecht Her nieuwing voor een jaar. 7. Taks op de rijwielen, gebracht op 20 opcentie men op de provinciale belasting op de rijwielen. 8. Vernieuwing voor een jaar van I. A.80 opcentiemen in plaats van 90 opcentiemen op de cedulaire belasting van den Staat. B) 80 opcentiemen in plaats van 90 opcentiemen op de inkomsten der roerende in België aangewende ka pitalen. C) 80 opcentiemen in plaats van 90 opcentiemen op Staatsbedrijfsbelasting. II. 25 opcentiemen in plaats van 28 opcentiemen op Staatsbedrijfsbelasting op wedden, loonen en pen sioenen. 9. Taksverordening op het straatgebruik Her nieuwing voor een jaar van 20 in plaats van 30 van de hoofdsom van StaatsgTondbelasting (voor de gebouwde eigendommen en de bouwgronden) en 10 in plaats van 15 van genoemde hoofdsom (voor de niet bebouwde eigendommen). 10. - Mededeelingen. Wie de Parijsohe Tentoonstelling heeft bezocht zal opgemerkt hebben wat een groot aandeel de fotografie in de toeristische propaganda gehad heeft. Vooral de landschaps- en architectuurfoto werd in zeer grooten getale aangewend. Denemarken had een gansche glas wand van zijn paviljoen gevuld met metergroote diapo sitieven (lantaarnplaatjes). Hongarië toonde als kader van zijn portalen beeldenreeksen over het Hongaar- sehe volksleven en bezienswaardigheden uit Buda pest. Portugal had op zeer origineele wijze groote landschapsfoto's uitgehangen De grootste foto was in het paviljoen van Oostenrijk het was een Alpenland schap van ongeveer 12 m. breedte op 4 m. hoogte. Italië had vóór de foto's van. Venetië, Florence. Rome, en andere, zeer prachtige kunstige poppen in geweste lijke kleederdracht laten opstellen. Voorwaar een zeer practische aanwending van de fotografische kunst bij tentoonstellingen. En op propagandistisch terrein zeer doelmatig Te Brussel werd eenigen tijd geleden geopend de tentoonstelling van de schoonste Hollandsche teekenin- gen van Jeronimus Bosch af tot Rembrandt. Wij wezen er reeds vroeger op. De tentoonstelling bevat 160 teeke- ningen potloodteekeningen, penteekeningen, aquarellen en sepia-teekeningen Het zijn teekeningen uit de in teressantste periode van onze kunstgeschiedenis name lijk van de 15<" tot de 17e eeuw. Een gansche zaal van deze tentoonstelling is gewijd aan het genie Rembrandt. Samen met deze van Bosch zijn zij alleen reeds de verplaatsing waard. De tentoonstelling welke gehouden wordt in het Paleis voor Schoone Kunsten, blijft open tot 9 Januari e. k. Er bereiken ons berichten dat de Nationale Maat schappij van Belgische Spoorwegen de kwestie be studeert van het verkeer tusschen Brussel en de Kust. Naast het huidige systeem, namelijk der treinen die om het uur vertrekken zullen waarschijnlijk nieuwe treinen worden ingericht die den afstand van Brussel naar de Kust zullen afleggen in 1 uur tijds. Zij zullen op be paalde oogenblikken, onder meer tusschen Gent en Brugge, een snelheid van 145 km. per uur bereiken. Een klein vraagje wanneer wordt de treinregeling tusschen leper en de Kust verbeterd in het belang van het toerisme Het heerlijke landschap aan de boorden van de Ourthe in de buurt van de Ourthe. de Hérou geheeten, en dat zich bevindt op het grondgebied der gemeenten Nadrin en Ortho, werd door de Commissie van Monumenten en natuurschoon geklasseerd. Ter gelegenheid van de jubelfeesten van O. L. Vrouw van Hanswijk te Mechelen zal aldaar een tentoonstel ling gehouden worden van het klokkenspel door de eeuwen heen. Zij wordt ingericht door de Beiaardschool van Mechelen, die zooals men weet onder het bestuur staat van den meester-beiaardier Jef Denijn. Te Hofstade bij Mechelen bestaat sedert vele jaren reeds een strandbad. Binnen kort zullen belangrijke nieuwe werken, voor bedragen tot 15 miljoen fr. wor den uitgevoerd. In aansluiting met het vorige willen wij hier een lans breken voor het inrichten van een strandbad aan een onzer vijvers. Weliswaar bezitten wij een zwemkom in onze stad die belangrijke verbeteringen zal onder gaan in den loop van de eerstkomende maanden, maar dat belet niet de mogelijkheid te onderzoeken om te Dikkebusch of të Zillebeke, bv. een badplaats in te richten. Wij zijn er van overtuigd dat zulke inrichting ruimschoots harenintrest zou opleveren. Wij moeten hiervoor maar gaan kijken naar wat in andere landen en zelfs in het binnenland, onder meer aan den vijver van Virelles, in Henegouwen werd gedaan. Er verscheen bij de firma Editions historiques (rue de Neufehatel, 43, te Brussel) een nieuw werk over Folklore Le Folklore beige. Het werk telt 1000 bladzijden tekst en beschrijft, geïllustreerd door 1200 foto's al de merkwaardige gebeurtenissen van het land, als processies, bedevaarten, stoeten, gebruiken, enz. Het is het werk van Albert Marinus, lid van de Konink lijke Academie voor Oudheidkunde van België. Reysiger. KOSTELOOZE TOMBOLA Het schitterendste WinterfeestIngang 3 Fr. (230) ZATERDAG 18 DECEMBER 1937 om 7 uur, in LAPIERE'S ZAAL, Hondstraat gegeven door de Maatschappij De Jonge Accordeonisten met het welbekend orkest MUSETTE onder leiding van den virtuoos - accordeonist ALBERT DE HOLLANDER. Ingang3 Frank. om 18 uur, in Lapiere's zaal Hondstraat YPER Ingericht door de Bulldog Patrol Scouts. Ingang 3 Frank.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 3