- Muziekavond feest - -SOIREE TABACIE- Handels- en Nijverheidskamer van Yper MUZIEKKRING YPRIANA Op Dinsdag 14 December 1937 Mijnheer BARNLEY, Mijnheer E. VAN TUYCKOM, Komiek. CERCLE MUSICAL YPRIANA Le Mardi 14 Décembre 1937 Monsieur BARNLEY, Monsieur E. VAN TUYCKOM, O Verslag der Algemeene Vergadering van Zaterdag 4 December 1937. In tegenwoordigheid der Heeren Tahon, Gan- tois. De Haeck, Vandevoorde Leon, Glissoux, Ba- gein. Vandevoorde Florimond, leden van het be stuur Toussaert, secretaris, en een groot aantal leden opent de Heer Voorzitter de vergadering. De Heer Van Lede, schatbewaarder, had zich laten verontschuldigen. De Heer secretaris geeft lezing van het jaarver slag en de Heer Voorzitter van de rekeningen van 1937 en van de begrooting voor 1938. Er wordt alsdan overgegaan tot de kiezing van drie leden van het bestuur in vervanging van de HH. Vermeulen, Van Lede en Gantois, wiens mandaat geëindigd is. Deze heeren worden met algemeene stemmen herkozen. De Heer Tahon geeft lezing van het verslag over de Handelsfoor van 1937, waarna de verga dering het bestuur der Handelsfoor voor 1938 be noemt. Het bestuur heeft, betreffende het herstel der Lakenhalle, een motie van protest gestemd en verzonden, en de schrijver geeft thans lezing van dit protest. Daarna geeft de Heer Voorzitter uitleg over den toestand van het vraagstuk van het herstel der vaart Yper-Komen. Hij haalt de talrijke en doorslaande argumenten aan, die door de ver dedigers van dit herstel in de vaartcommissie gebezigd werden en hij drukt zijn groot vertrou wen uit in den goeden uitslag onzer werking. De Heer Edg. Cardinael drukt den wensch uit dat het bestuur een inlichtings- en adviesbureel zou inrichten, waar de leden zouden kunnen in gelicht worden aangaande alle vraagstukken van wetgeving en belastingen. De Heer Tahon zet een voorstel uiteen betref fende deze kwestie en, na een gedachtenwisse- ling, wordt het 'bestuur belast eene practische inrichting daarvan te scheppen. De aandacht van het bestuur wordt gevestigd op de protesten welke oprijzen tegen de voort zetting der Parijzer Tentoonstelling in 1938. Er wordt besloten zich te schikken naar het be sluit dat door de Federatie der Handelskamers zal genomen worden. Verscheidene leden dringen aan opdat het be stuur zou aandringen bij het stadsbestuur voor een betere verlichting der Kaai. De vergadering wordt te 10 uur opgeheven. De Secretaris, Ed. Toussaert. Jaarverslag voor 1937 van den heer Toussaert Secretaris der Handels- en Nijverheidskamer van Yper Mijne Heeren, Overeenkomstig art. 22 onzer statuten, hebben wij de eer heden verslag over onze werkzaamheden gedurende het jaar 1937 te geven. De bijzondere en pijnlijke toestand, waarin onze stad tengevolge van den oorlog verkeert, heeft de voornaam ste bekommering van uw bestuur geweest. Het toenemen der werkloosheid te Yper en in het Ypersche, terwijl zij overal elders afgenomen is, geeft het ontegenspreke lijk bewijs hoezeer het Vaderland te kort is gebleven aan zijn plicht tegenover de streek, die geofferd werd voor het heil van het land. Ook zet uw bestuur kracht dadig zijne werking voort ten voordeele van het herstel der vaart Yper-Komen. De interpellatie van den Heer Senator Vandenbulcke, betreffende het herstel der vaart Yper-Komen, had plaats op 16 Maart. Hij werd ondersteund door de Hee ren Gillon en Mullie. Op 21 Juni bracht de Heer Merlot, Minister van Open bare Werken, het beloofde bezoek aan Yper en aan de vaart Yper-Komen. Uw bestuur had, te dezer gelegen heid. de bevolking van Yper en van de gemeenten ge legen langs de vaart Yper-Komen uitgenoodigd hare huizen, als betooging ten voordeele van het herstel der vaart Yper-Komen, te bevlaggen. Deze bevlagging. die schier algemeen was, heeft voorzeker veel bijgedragen om den Heer Minister Merlot te overtuigen van de ge voelens van geheel onze bevolking en hem ertoe te bewegen een commissie te benoemen, belast een verslag op te maken over de waterverkeerswegen in het Yper sche. Het bezoek van den Heer Minister werd, op 25 Juni, gevolgd door dit van de Senaatscommissie voor open bare werken, waarvan onze senatoren Vandenbulcke en De Ponthieu deelmaken, en die onder het voorzit terschap staat van Baron Boel, ondervoorzitter van den Senaat. Uw voorzitter werd uitgenoodigd het vraagstuk der waterwegen in het Ypersche uiteen te zetten, en de Heer Baron Boël beloofde te helpen zorgen dat er kre dieten zouden ingeschreven worden in de begrooting ten voordeele van dit herstel. De Heer Minister Merlot stelde als volgt de Commis sie voor de waterwegen in het Ypersche samen De HH. Van Wetter, Directeur Generaal der water wegen Mallems, Hoofd-Ingenieur Bestuurder van Bruggen en Wegen te Gent Claeys, Hoofd-Ingenieur Bestuurder van Bruggen en Wegen te Brugge De Meyer. Eerst aanwezend Ingenieur van Bruggen en Wegen bij het Hoofdbestuur; Vanderghote, Burgemeester van Yper Vermeulen, Voorzitter der Handelskamer van Yper; Missiaen, Volksvertegenwoordiger, en De Meyere. Oud-Hoogcommissaris der Frontstreek. De Heer Merlin, Ingenieur van Bruggen en Wegen te Yper, werd aangesteld als secretaris. Bij het vernemen dezer samenstelling heeft uw be stuur per brief bij den Heer Minister Merlot aange drongen opdat de Heer Gouverneur Baels, gewezen Minister van Openbare Werken, een Senator en ook een vertegenwoordiger der stad Nieuwpoort nog in dit comiteit zouden benoemd worden, doch te vergeefs. Uw bestuur, in samenwerking met het bestuur van de j Federatie der Geteisterden, zond aan den Heer Van Wetter, voorzitter dezer commissie, een uiteenzetting j van het vraagstuk. Dit verslag verscheen onder den vorm van brochure en werd gezonden aan al de in- woners van Komen. Houthem, Hollebeke, Voormezeele en Yper. alsook aan de Senatoren, Volksvertegenwoor digers, Provinciale Raadsleden en de stads- en gemeen teoverheden der streek gelegen tusschen Komen en Nieuwpoort. Die brochure ontmoette overal een welver dienden bijval. De commissie voor de waterwegen in het Ypersche hield drie zittingen en de belangen van Yper werden er ten beste verdedigd. Meer kunnen wij daarover voor het oogenblik niet zeggen. Zoodra het verslag dezer commissie in de handen van den Heer Minister zal zijn, zal de werking van uw bestuur met hernieuwde kracht aanvangen. Wij mogen ons verheugen in de toenemende scheep vaartbeweging op de vaart Yper-Yzer. De totalen voor de tien eerste maanden van 1937 bedragen 47.003 ton tegen 46.263 in hetzelfde tijdstip van 1936. of 37.028 ton tegen 37.554 voor de opvaart en 9.975 ton tegen 8.709 ton voor de afvaart. De duurte van alles wat voor den landbouw aange voerd wordt, terwijl de verkoopprijzen van hetgeen onze landbouw voortbrengt weinig loonend zijn, is de groote reden die dit jaar de snelle ontwikkeling van de op vaart belemmert. De steeds toenemende afvaartladin- gen zijn een feit dat verheugend is. Onze stad had op Zondag 19 September de eer den Heer Gouverneur Baels plechtig te ontvangen In zijne welkomrede zegde de Heer Burgemeester Vanderghote Binnen enkele dagen zal den laatsten strijd gevoerd worden, een nieuwe krachtinspanning gedaan om het onmiddellijk herstel van verbinding van Yper met de Leie van de Regeering los te krijgen. Wij zijn over- tuigd dat gij in dezen strijd, zooals in 't verleden, onze gemeenschap zult ter zijde staan opdat aan onze stad, die voor de verdediging van België welvaart en voorspoed ten beste gaf, een kans van economische herleving zou gegeven worden. Uw bestuur is zeker dat al de leden zich nog het aanmoedigend antwoord van den Heer Gouverneur herinneren Het is mij zeer aangenaam geweest te hebben bij- gedragen om de vaart Yper-Yzer te herstellen, met als Minister het noodige krediet ervoor te mogen inschrijven en het werk te laten uitvoeren. Hef is mij niet mogelijk geweest de andere vaart, die hier zoozeer verwacht wordt en noodig is, te kunnen be- werkstelligen, doch ik hoop dat ik, met den invloed waarover ik beschik. U toch met raad en daad zal kunnen behulpzaam zijn om deze verbinding van de Leie met de Yzer te verwezenlijken. Deze zaak mag niet begraven worden. Het is een zaak welke niet alleen Yper maar wel gansch het Zuiden van West- Vlaanderen aanbelangt. Het is daarbij ook nog een kwestie van eergevoel voor ons zoo bekwaam en be- voegd ingenieurskorps, want het mag niet gezegd worden dat de ingenieurs van het departement van openbare werken voor de technische moeilijkheden van dit werk terugschrikken. Ik zie in de verwezen- lijking dezer vaart gansch de toekomst van Yper. Het mag niet gezegd dat er voor Yper geen toekomst is, tenzij in de verheerlijking van zijn grootsch verleden en in de uitbreiding van het toerisme, alhoewel dit een niet te versmaden bron van inkomsten is. Met die vaart zie ik dus de mogelijkheid hier de bestaan- de industrie merkelijk uit te breiden en er nog nieuwe uit te lokken. Het vraagstuk der herinrichting van het spoorver keer Yper-Rousselare zal binnen kort een oplossing bekomen die van aard zal zijn om aan al de belang hebbenden voldoening te geven. Met 1 Februari zullen treinen bollen tusschen Yper en Rousselare en de auto buslijn zal ook bewaard blijven. Uw bestuur bedankt hierbij alle mandatarissen en besturen die voor deze oplossing geijverd hebben. Ook het vraagstuk van den heropbouw van onze ver nielde statie is tot een oplossing gekomen. Doch het is pijnlijk te moeten bestatigen dat, om den heropbouw te bekomen van een gebouw dat door den oorlog ver nield werd en waarvan de wet op de oorlogsschade het herstel verzekert, de stad Yper verplicht werd gel delijke opofferingen te doen. De Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, bij dewelke uw bestuur verschillige voetstappen deed, heeft, door het in dienst brengen der spoorautos en het bou wen der schuilplaats te Yper statie, vele diensten be wezen. Wij drukken eens te meer ons genoegen uit over de verbeteringen toegebracht aan ons wegennet. Zij be vorderen het toerisme, dat thans voor vele onzer leden een voorname bron van welstand is geworden. Het officieel Comiteit tot bevordering van het Vreemdelin genverkeer. waarvan wij verleden jaar de aanstaande stichting aankondigden, heeft vanaf het eerste jaar be wezen hoezeer het hier aan een groote behoefte beant woordde. In naam onzer leden, wenschen wij hierbij de heeren bestuurders veel geluk in hunne loffelijke pogingen. De ontroering, veroorzaakt door het nieuws der ver zaking aan het herstel der Lakenhalle, en de bespre king, daarover gevoerd in de gemeenteraadszitting van 25 October, hebben uw bestuur doen besluiten een pro test te voegen bij dit gestemd door den gemeenteraad. In ons verslag van verleden jaar meldden wij het bezoek van den Heer L. Gerard, Hoofdbestuurder van Nijverheid in het Ministerie van Economische Zaken, ten einde uw bestuur en de belanghebbenden in te lich ten betreffende de oorsprongsattesten af te leveren voor den buitenlandschen handel. Om aan de voorschriften der wet te voldoen, heeft uw bestuur een bestendig secretariaat ingericht dat in regelmatige werking is en, hopen wij, alle belanghebbenden voldoening geeft. Bij Koninklijk Besluit van 14 April 1937 werd de Heer Voorzitter, als belooning voor de door hem bewe zen diensten, tot ridder in de Orde van Leopold II be noemd. Te dezer gelegenheid richtte de Handelskamer op 27 April, een uiterst welgeslaagde huldebetooging in, aan dewelke de Harmonie Ypriana hare zeer ge- j waardeerde medewerking verleende. De Heer Julien Tahon, onze ondervoorzitter, miek zich de tolk der I leden om den Heer voorzitter van aller erkentelijkheid I te verzekeren, en ook de Heer burgemeester Vander- ghote roemde het werk en het streven van den Heer j Vermeulen en bracht hem, namens de stad, een welver- diende hulde. In den loop van zelfde maand, vergastte onze vriend Eugère Glissoux ons met een prachtige voordracht over zijne leis in het Oosten van EuropaTcheko- slovakije. Oostenrijk, Hongarifë. Roemenië, Turkije, Bulgarië en Yougoslavië. Deze voordracht viel zeer in den smaak van de tegenwoordige leden en hunne dames en wij bedanken hier eens te meer den Heer Glissoux voor zijne dienstwilligheid. Uw voorzitter werd uitgenoodigd om deel te maken van het plaatselijk comiteit, belast een inschrijving te doen ten voordeele van de Belgische erkentelijkheids gift gedaan aan hunne Majesteiten Koning George VI en Koningin Elisabeth, ter gelegenheid hunner kroning,- en bestaande uit een zilveren afbeelding onzer voor- oorlogsche Lakenhalle. De inschrijving onder onze leden beliep tot de som van 2.609 franken. Uw bestuur be dankt hierbij de leden voor hun mild gebaar het is voor onze Handelskamer een eer te mogen bestatigen hoezeer de leden, in deze omstandigheid, hun plicht tegenover den roem van Yper verstaan hebben. Niettegenstaande het ongunstig weder, beantwoordde onze 141' Handelsfoor ten volle aan de verwachtingen der inrichters veel bezoekers, vele zaken. Wij werpen thans onze blikken naar onze aanstaande 15'' Handels foor. Zal het mogelijk zijn al de herstelde gedeelten der Halle te bezigen, boven en beneden Dit is de vraag welke de inrichters en de toekomstige tentoon- stellers zich stellen. Laat ons hopen dat het antwoord bevestigend zal zijn en dat Yper, met de aanstaande Paaschdagen, zal kunnen toonen hoezeer de noodzake lijkheid zich opdringt geheel de Lakenhalle te her stellen. Afvaardigingen van uw bestuur en van het bestuur der Handelsfoor namen deel aan de openingsplechtig heid der Handelsforen van Poperinghe en van Nieuw poort Uw bestuur wakkerde ook de leden aan deel te nemen aan den reklaamstoet van Wervick. Zooals telken jare verleende de Handelskamer haren steun aan den Carnavalstoet, en dit jaar aan de zoo prachtig gelukte viering van het vijftigjarig bestaan der Koninklijke Hofbouwmaatschappij. Er werden door uw bestuur stappen aangewend in het Ministerie van Economische Zaken betreffende de openbare verkoopingen van nieuwe waren. Uw bestuur heeft zich ook bemoeid met de taksveror- dening over de voerlieden. De pogingen aangewend om ons garnizoen terug te bekomen zijn vruchteloos gebleven. Dit zijn onder meer de voornaamste punten die de werkzaamheid van uw bestuur vergden. Gij zijt heden geroepen om over te gaan tot de ge deeltelijke hernieuwing van het bestuur. De Heeren Vermeulen. Gantois en Van Lede zijn uittredend en herkiesbaar. De Heer Van Lede, schatbewaarder, zal Ued. nu ver slag geven over den financieelen toestand, alsook Ued. het voorstel van begrooting voor 1938 voorlezen. Onze taak Ued. het jaarverslag voor te leggen is hier mede volbracht. SECTIE SYMPHONIE om 20 uur, in de feestzaal Oud Yper gegeven door de Symphonie YPRIANA onder de leiding van den Heer G. Van Egroo. leeraar aan de Stedelijke Muziekschool te Yper. Met de welwillende medewerking van de onmogelijke nabootser aan het Coliseum te Londen en Aan het klavier Mevrouw Versavel. PROGRAMMA Eerste Deel 1. La Cloche de la Liberté, stapmarsch J. P.Sousa door de Symphonie. 2. La Pendule et les Figures de Porcelaine et de Saxe Ketelbey Solo voor piano en orkest. 3. La Folia, variations sérieuses Corelli voor viool, door M. Jacques Duhameeuw. 4. Mijnheer E. Van Tuyckom in zijn repertorium. 5. Scènes Ecossaises Benjamin Godard a) Légende Pastorale b) Sérénade a Mabel c) Marehe des Highlanders. voor hobo, door Mijnheer Maurice Ossieur. 6. Mijnheer Barnley in zijn repertorium. 7. Luim, fantasie voor twee Clarinetten P. Benoit met. begeleiding van orkest. Solisten de Heeren Seinaeve Adolphe en Seinaeve Adolphe (Junior). Tweede Deel 1. Marehe Nuptiale d'une Poupée Ch. Lecocq door de Symphonie. 2. Mouettes et Vagues, suite de valse Chillemont door de Symphonie. 3. Mijnheer E. Van Tuyckom in zijn repertorium. 4. a) Sicilienne Pergolèse b) Sérénade Imploration Fr. Schubert voor Cello, door Mej. Antoinette Dethoor. 5. Mijnheer Barnley in zijn repertorium. 6. Les Airs de Tino - Rossi Vincent Scott bevrocht door Salabert door de Symphonie. SECTION SYMPHONIE a 20 heures." en la salie Vieil Ypres» organisée par la Symphonie YPRIANA sous la Direction de Monsieur G. Van Egroo, Professeur a l'Ecole de Musique d'Ypres. Avec le concours de l'inimitable Imitateur du Coliseum de Londres et Humoriste. Le piano sera tenu par Madame Versavel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 4