POLITIEKE UITZICHTEN PRIVAAT BAL Zondag 19 December 1937, om 5 uur MILITAIR VLIEGTUIG GELAND TE BRIELEN 0 KOMMENTAAR OVER DE REGEERINGSVERKLARING -- DE MOTIE VAN VERTROUWEN WORDT IN DE KAMER AANGENOMEN MET 129 STEMMEN TEGEN 32 EN 4 ONTHOUDIN GEN KEERT HEER SAP TOT DE KATHOLIEKE PARTIJ TERUG NEEMT DE HEER VAN ZEELAND ONTSLAG ALS KAMERLID BESTAAN ER HUWELIJKSPLANNEN IN HET BELGISCH VORSTENHUIS? WELKE ZIJN DE VOORNAAMSTE BUITENLAND- SCHE POLITIEKE UITZICHTEN? Woensdag avond 8 December 1937. WELKE WAREN DE MEEST KARAKTERISTIEKE KOMMENTAREN, DIE VERSCHENEN OVER DE RE GEERINGSVERKLARING, WELKE VERLEDEN WEEK IN KAMER EN SENAAT WERD VOORGELEZEN Zooals wij het voorzagen zijn deze kommentaren zeer verdeeld de bladen der oppositie en der reactie varen er in troebele of harde bewoordingen tegen uit De Nieuwe Gazet(Rex) verklaart, dat de heer Janson het programma van den 'heer Van Zeeland slecht heeft afgeschreven, en is de meening toegedaan dat het kabinet Janson slechts een oplapping is der vorige regeering. «La Nation Beige» (nat.) meent dat de verklaring onvoorzichtig en vol gevaren is, en staat wantrouwig tegenover de aangekondigde sociale, ekonomische en taaimaatregelen. Het blad ziet er verder een afglijden in naar het Socialisme, en voorspelt een slecht einde. La Libre Belgiquebeknibbelt de aangekondigde taaloplossing in het leger, en de beloofde tegemoetko ming aan de gemeenten welke in finantieelen nood verkeeren. Dit laatste punt wordt betiteld als een pre mie aan het gebrek aan finantieel vooruitzicht. Het Nieuws van den Dag(kath.) maant aan tot waakzaamheid en voorzichtigheid, vooral inzake het evenwicht der begrooting. «De Standaard» (kath.) vreest, inzake het leger, nog voor twee restricties die voorkomen in de formu leering van de huidige regeering. De Couranthet orgaan van de Katholieke Vlaam- sche parlementairen, legde de volgende verklaring af Wanneer een vrij en onbevooroordeeld man zioh nu de vraag stelt wat wij als Katholieke Vlamingen aan deze Regeeringsverklaring hebben, dan moet hij wel betreuren dat ze niet AL die punten bevat die het Katholieke Vlaanderen met recht kan eischen en waarvan de verwezenlijking in het belang van het land gevorderd blijft maar hij zal bij het lezen der verkla ring ook eerlijk moeten vaststellen dat de Vlamingen, toch de aandacht van de Regeering op de vereischte hervorming in de Centrale Besturen en de parastatale instellingen, de noodzakelijke inrichting der kuituur raden. de oprichting van zelfstandige Vlaamsche Aka- demies, de vervlaamsching van het leger, en op de aan passing der komende bedrijfsorganisatie aan de nood wendigheden onzer kuituur heeft weten te dwingen. Het tegenwoordig Regeeringsprogramma heeft dus met het vorige dit gemeen dat het de integrale op lossing van het zoo billige maar zoo gevaarlijke en zoo dringende Vlaamsche Vraagstuk niet concreet heeft kunnen formuleeren maar het biedt op de vroegere ver klaring dit voordeeldat het ons meer en nadere om lijnde verwezenlijkingen heeft beloofd. «De Gazet van Antwerpen» (katholiek) zégt zijn onvoorwaardelijken steun toe aan de nieuwe Regee ring De politieke partijen dienen hun bijzondere aandacht te wijden aan de vele positieve zaken in het programma vervat, en de noodige atmosfeer te schep pen voor rustigen arbeid. Als Katholieken en als Vla mingen hebben wij niets te winnen bij herrie en ru moer Wij moeten de huidige ploeg aan het werk laten gaan, en positief, in compacte rangen, onzen steun verleenen. Het programma is het ruimschoots waard. Ook het Katholieke «Het Volk De Tijd» ziet veel goeds in de verklaring der nieuwe Regeering, en be sluit Is deze Regeering zinnens in volle eerlijkheid, haar programma uit te werken, zonder zooals be loofd noch naar rechts noch naar links af te glijden, dan mag ze beslist rekenen op den steun van het over- groote deel van de openbare denkwijze. Wordt het Regeeringsschip wijs en krachtdadig geloodst dan... Alle Hens aan dek De Liberale Pers is eveneens verdeeld in haar oor deel over de Regeeringsverklaring Het Laatste Nieuws is er enthousiast voor, maar L'Etoile Beige, behandelt de verklaring met het grootste misprijzen en wantrou wen. De Socialistische Pers schrijft dat de Regeerings verklaring goed is. Aldus meent de Volksgazet: «De Regeeringsverklaring, waarop wij met spanning wacht ten. kennen wij thans. Ze is goed. We schrijven het graag. Zij eerbiedigt den geest, die de vorige Regee- ringsverklaringen Van Zeeland kenschetsten. Beza digd. Aktueel. Bezield met den wil om goed .te doen. Misschien een beetje meer literatuur, maar geen pathos. Ze bevat meer nauwkeurige gegevens over vraagstukken, die de vorige verklaringen reeds aan raakten, maar die zich toen niet zoo scherp en drin gend stelden, omdat de andere dingen den voorrang hadden. Wij bedoelden al wat verband houdt met het vreedzame samenwonen van Vlamingen en Walen in België. Dit gedeelte van het programma bevalt ons. HOE WERD DE MOTIE VAN VERTROUWEN IN DE KAMER AANGENOMEN Zooals wij het voorzien hebben is het gebeurd de Kamer heeft de motie van vertrouwen aangenomen, met 129 stemmen tegen 32, en 4 onthoudingen. Stemden voor: 56 Socialisten. 51 Katholieken, 21 Li beralen en Sap Stemden tegen: 15 Rexisten, 11 Vlaamsch-Nationa- listen. 5 Kommunisten en de Katholiek Deckers Onthielden zichde drie Katholieken Delputte, Steps en Vaneen Eynde, alsook de Vlaamsch-Nationalist Butaye. Waren afwezig 37 leden, waaronder 14 Socialisten, 7 Katholieken, 5 Rexisten, 2 Liberalen, de uitgestotene Gandibleu en de heer Van Zeeland. De Vertrouwensmotie in de Regeering zal naar een verklaring van het N. I. R. van dezen avond te tien uur eerst morgen door den Senaat gesteld worden. Wii twijfelen er geenszins aan. dat ook de Senaat deze motie met een groote meerderheid goed zal keuren WAT BEWIJST DE STEMMING VAN DE MOTIE VAN VERTROUWEN? De stemming van de motie van vertrouwen mag als een groot sukses voor het kabinet Janson worden be schouwd. Zij bewijst dat de groote partijen den ernst van het oogenblik hebben begrepen, en vastbesloten zijn in een geest van eenheid het werk voort te zetten dat door de regeeringen Van Zeeland moedig en bewon derenswaardig werd aangeyat. Maar... Toch schijnt de geest van vertrouwen nog geschokt ieder partij raadt waakzaamheid aan voor eigen uit zichten en persoonlijke belangen. Dit zich meten met de oogen is de keerzijde der blinkende medaille, die onverwachte politieke wendin gen mogelijk maakt, en die ook het groote publiek ont houdt van eenparig en onbeperkt enthousiasme. In Katholieke middens doen geruchten de ronde dat het mogelijk is dat de heer Sap, afgescheurd Katholiek en Beheerder van De Standaard, terug in de Katho lieke partij zou opgenomen worden. Het is duidelijk dat ingeval het een ernstige bijlegging van het han gend geschil beteekent dit voor het Katholieke Blok een gelukkige versterking moet genoemd worden. Het is even logisch dat de tegenpartijen zich nu reeds hef tig tegen dien mogelijken terugkeer uitlaten. Aldus zal volgens Het Laatste Nieuws dit niet zoo gemak kelijk gaan. en zou men eerst de gebeurtenissen moe ten afwachten, vooral daar de processen door den heer Sap zelf ingesteld nog niet van de baan zijn. Le Peu- ple voegt er spottend aan toe dat het inderdaad eigen aardig zou aandoen Sap terug in de rechterzijde te zien opgenomen, dan wanneer hij in proces is met den Voorzitter van de groep en met verschillende katholieke Kamerleden. Wij integendeel, wij dragen de overtuiging, dat in het belang van de Katholieke Partij er tot een overeenkomst der geschillen kan en moet overgegaan worden. ZAL DE HEER VAN ZEELAND ONTSLAG NEMEN ALS KAMERLID Er wordt beridht dat Dinsdagnamiddag in de wandel gangen van de Kamer het gerucht liep dat de heer Van Zeeland ontslag had genomen als Volksvertegenwoor diger. Dit werd echter gelogenstraft. Maar door de groote partijen wordt de mogelijkheid ervan overwo gen. Zelfs wordt door sommige parlementairen het vooruitgezet dat dit ontslag zeer waarschijnlijk en zelfs zeer nakend is. Wat zou er in dat geval gebeuren Immers, ingezien de heer Van Zeeland verkozen werd zonder plaatsvervangers, zou de Kamer uit te maken hebben of er al dan niet tot een beperkte verkiezing in het arrondissement Brussel zou worden overgegaan. Wij voorzien dat in het gebeurlijke geval al het mogelijke zal worden gedaan om op het huidige kri tische oogenblik een verkiezing te voorkomen, daar deze niets anders dan herrie en nieuwe verdachtma kingen kan verwekken. BESTAAN ER HUWELIJKSPLANNEN IN HET BEL GISCH VORSTENHUIS De jongste dagen deden allerlei geruchten de ronde over een mogelijke verloving van Koning Leopold of van Prins Karei met de Engelsche 21-jarige Lady Ann Cavendish-Bentrick. de kleindochter van den Hertog van Portland. Vandaag heeft de «Times» een brief laten verschij nen, waarin Hertog van Portland ten stelligste deze ge ruchten over zijn kleindochter tegenspreekt. Ook in de Belgische Officieele kringen worden deze geruchten tegengesproken. WELKE ZIJN DE VOORNAAMSTE BUITENLAND- SCHE POLITIEKE UITZICHTEN Uit een verklaring van Neville Chamberlain in het Lagerhuis blijkt dat het verslag over de ekonomische zending van den heer Van Zeeland nog niet in handen is van de Engelsche Regeering, maar dat het niet lang ïheer zou aan.oopen, en hoogstwaarschijnlijk zal ge publiceerd werden. Het Koloniale Vraagstuk is zooals voorzien nu groote ernst gewordenDuitschland en Polen willen grondstoffen en vooral koloniën. De Poolsche eischen zouden op den volgenden grond slag berusten 1. Polen 'heeft gebieden noodig, waar het zijn reeds te groote en nog steeds toenemende bevolking kan plaatsen. 2. Pelen, dat volop bezig is met de organisatie en het vormen van de uitrusting van het land, heeft grond stoffen noodig. 3 Daartoe wenscht Polen geen bezittingen in volle souvereiniteit, en belooft zijn eischen slechts nauw keurig te omschrijven, wanneer een nieuwe verdeeling van de koloniën aan de orde zou komen. En Duitschland De leiders beweren dat ze hun oude koloniën in de eerste zes jaren zullen terug hebben. Deze Officieele Duitsche mededeeling heeft begrijpe lijker wijze een grooten ophef gemaakt in de Inter nationale politiek. Aldus vergadert op dit oogenblik te Genève de eko nomische kommissie, die tot opdracht heeft een pro gramma van internationale samenwerking uit te bou wen betreffende de verdeeling van grondstoffen en de rechtsgelijkheid inzake de bodemontginning. Men meent reeds te weten dat in de koloniale gebie den en in de mandaatgebieden de buitenlanders zouden toegelaten worden onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van den moederstaat, wier rechten enkel kunnen beperkt zijn door de verplichtingen tegenover de inlandsche bevolking. Maar, het is duidelijk dat de ekonomische kommissie alleen een voorstel kan opmaken, en dat het geheele plan eerst moet goedgekeurd worden door den Volken bondsraad. Hierdoor kunnen wij gelooven dat er nu een diplo matieke aktie inzake koloniale belangen, begonnen is die maanden kan duren, en die groote verrassingen kan meebrengen. Het verdient eveneens onze aandacht dat, naar een verklaring van von Schiller, kommandant van het Duit sche luchtschip Graf ZeppelinDuitschland beslo ten is in de a. s. jaren een gansche vloot Zeppelins te bouwen. Walter Krivitzki, oud-bestuurder van de Russische oorlogsnijverheid, en belast met een bijzondere zending in het buitenland, heeft gebroken met de Sovjet-Re geering en is naar Frankrijk gevluchthij is van oor deel dat de regeering van Stalin meer en meer in strijd komt met de belangen van de Sovjet-Unie, maar ook met die van de arbeidersbeweging. Prins Xavier de Bourbon-Parma heeft een bezoek gebracht aan Generaal Franco, en had een langdurig onderhoud met hem over de toekomstige ontwikkeling van den toestand in Spanje. Van alle zijden naderen de Japanners de hoofdstad Nanking alle vreedelingen behalve eenige oorlogs correspondenten hebben de hoofdstad reeds ver laten. Er doen geruchten de ronde dat de Italiaansche bankbiljetten weldra met 10 zouden gedevalueerd wordendit wordt echter in de gezaghebbende Ita liaansche kringen officieel gelogenstraft Kortom er blijft in het buitenland een politieke span ning en bedrijvigheid hangen. Spectator. in de Zaal LAPIERE, Hondstraat ingericht door de jonge Waalsche en Vlaamsche Boerenverbroedering. Degenen die geen uitnoodiging ontvangen heb ben kunnen aan den ingang kaarten verkrijgen. (272) Zaterdag laatst, rond 11 u. voormiddag, heeft een mili tair vliegtuig van het center van Wevelghem een noodlan ding gedaan te Brielen. Het vliegtuig, dat zeer laag vloog, zwenkte geruimen tijd rond, blijkbaar met het doel een gunstig landingsterrein te zoeken, en kwam zelfs op zeker oogenblik, tusschen Yper-Hoekje en den eigen dom van M. Lagrou, zoodanig laag dat het aldaar bijna de wilgenboomen raakte. Veel personen, die op het nu eens stilvallend dan weer herne mend geronk van den motor buiten gekomen waren, volg den benieuwd de bewegingen van het toestel en zagen het plots neerkomen, tusschen de spoorlijn Yper - Oostende en Het Vliegtuig op de plaats zijner landing. Brielen-plaats, op een nog onbezaaide partij land van Camille Devos, waar het slechts enkele meters voort liep en dan met de wielen in den vochtigen grond bleef steken. Twee gendarmen, die daar juist op den Veurnesteen- weg van dienst waren, liepen al over de spoorlijn tot bij het gelande vliegtuig, waar de veldwachter van Brielen, Maurice Vermeersch, ook spoedig aankwam en er zich weldra ook een groote menigte bevond. Het vliegtuig, een tweedekker van het type Avron. geteekend met het nummer 9, had, behalve aan den staartvleugel, waarvan het bovenste gedeelte heel licht jes ingedrukt was. niet de minste schade opgeloopen. De piloot, sergeant Leon Lems. die zeer onder den indruk scheen van dit voor hem onaangenaam voorval, verklaarde dat hij om 9 u. 30 te Wevelghem voor een oefeningsVlucht was opgestegen, dat hij tengevolge der overtrokken en benevelde lucht ietswat van zijn te volgen weg afdwaalde en zich dan plots, door de na kende uitputting van zijn naphtavoorraad verplicht had gezien onmiddellijk neer te dalen. Het vliegplein van Wevelghem werd telefonisch van deze noodlanding verwittigd, die gelukkiglijk nog ten beste mogelijk afliep en om zeggens geen andere ge volgen had dan eenige schade aan het land van land bouwer Devos te berokkenen. Intusschen kwamen nog steeds andere nieuwsgierigen dit vliegtuig eens van dichtbij gadeslaan en vooral de wagenmaker Cyrille Buseyne scheen er groot belang in te stellen, bij zoover dat vele zijner dorpsgenooten in hem reeds een toekomstigen vlieger zien. Daar het vliegtuig, dat een totaal gewicht heeft van 1016 kg. en een nuttige vracht van 298 kg. kan meê- r.emen. met de wielen te diep in het doordrenkte land vastzat, was het den vlieger onmogelijk daar terug op te stijgen. Men verwachtte dan ook de komst van de diensten van het vliegplein van Wevelghem om het vliegtuig uiteen te nemen en per autocamion terug naar Wevelghem te voeren.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 5