KOFFIES en CHICOREI met PREMIEN Christiaens Devolder Kortrijh Te koop in alle goede winkels. - Premiedepotg. Laroye, 20, Boomgaeidstraat, Yper. V E L O SPORT Rudolf CLAEYS EISCHT ALTIJD EN OVERAL DE Vertegenwoordiger voor Yper, Poperinghe en omstreken M. VANDERMEULEN, 122, Dickebuschstw., YPER De Heer TORDEUR spreekt te Brussel over leper. MOTO CLUB VAN YPER Leest en verspreidt HET YPERSCHE YPERSCHE VOETBALKRONIEK BOLDERSNIEUWS PING - PONG 24, Adj. Masscheleinlaan, 24 P E R GEZWOREN LANDMETER EXPERT Onderhandelingen voor VERKOOPINGEN SCHATTINGEN HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN Maandag was onder 't voorzitterschap van den heer De Veen, voorzitter aan het Rekenhof, een vergadering van de Brusselsche afdeeling van het Willems-Fonds be legd waar de heer A De Ridder, leeraar aan het Kolo niaal Instituut te Antwerpen, het woord zou voeren over De Negersohe Kunst Een talrijk publiek verdrong zich in een der zalen van het Hotel Scheers, aan het Noordstation. Door onvoor ziene omstandigheid bleef Heer A. De Ridder afwezig tot groot spijt van het bestuur. In zijn nood richtte het zich tot den heer Tordeur, die onmiddellijk bereid was een voordracht voor de vuist te houden over leper. Met bijzondere geestdrift handelde spreker over den oorsprcng van de Kattefeest en van Thuindag, haalde er tal van folklorische en geschiedkundige bijzonder heden bij. Hij sprak ovër de Blijde Intreden der Vlaamsche graven te leper en inzonderheid over deze van Keizer Kareilichtte den luister en den kunstroem toe van de schepenenkamer, van onze nooit volprezen Halle, met slanke belfort, van onze prachtige St Maartenskerk had het vervolgens over den oorsprong van de uitdruk kingen De Dood van leper de Iepersche kinde ren over onze mooie vestingen. Spreker lichtte vervolgens de heldenfiguren toe Paelding, Jan Ieperman, Jacob Cavael, Biaunevue, Broederlam. Jansenius. Alfons van den Peereboom. Hij betreurde dat het gemeentebestuur nog de gelegenheid niet had gevonden het standbeeld van dezen laatsten verdienstelijken staatsburger opnieuw op te richten. Deze nalatigheid is schromelijke ondank. De heer Tordeur schetste het karakter van den na- oorlogschen Ieperling wiens ingeboren fierheid won deren heeft gedaan bij den heropbouw der stad. Hij wees o. a. op de degelijkheid van de muziekschool, wat aan de plaatselijke afdeeling van het W -F. gele- legenheid bood kunstconcerten van belang in te rich ten en, vooral op te voeren onder de bekwame leiding van heer De CadtDe Rubenscantate en «Conscience Herdachtvan blijder herinnering. Na nog enkele bijzonderheden te hebben verstrekt over de werking van het W.-F., zijn bibliotheek, zijn voordrachten en cursussen over het publiek onderwijs, dat hier verstrekt wordt in sierlijk Nederlandsch zonder de rechten der tweede taal te verwaarloozen eindigt spreker met een ontroerde hulde aan het stadje waar hij zoo menig genoeglijke uren doorbracht bij zijn ambtsbezigheden. Deze rede, voor de vuist gehouden en die anderhalf uur duurde, vond een ononderbroken aandacht bij een uitgelezen publiek. De heer De Veen. voorzitter, dankte den heer Tordeur, in gevatte bewoording en vroeg hem later nogmaals te willen optreden aan deze tribune, met een onderwerp naar keuze. Dit voorstel oogstte een algemeene en warme instemming. Alzoo eindigde, op het onverwachts, te midden eener algemeene geestdrift een talrijke vergadering van Vlaamsche intellectueeelen in een der voornaamste Hotels aan de Noordstatie te Brussel, onze stad ten bate. Het jaarlijksch feestmaal van onze Ypersche Moto- Club, hetwelk van een prachtig bal gevolgd werd, greep Zaterdag. 4 December, plaats en behaalde een sedert jaren niet meer gekend succes. De spijskaart was ruim voorzien en al de aanwezi gen hebben er de overtuiging opgedaan, dat men in het souper van de moto-club de gelegenheid heeft eens zijn buiksken in gezelligheid te vullen. Gedurende het feestmaal werd een mooie tafelrede gehouden door onzen Deken Alois waarna ook nog de heer Voorzitter het woord nam. Hum Tot slot werd een prachtige filmvertooning gegeven van de bijzonderste sportgebeurtenissen van onze club gedurende het verloopen seizoen. Wat zegt g'er van Oscar Aan den heer Duhameeuw. die zoo welwillend op name en afról materiaal te onzer beschikking stelde, sturen wij onzen besten dank. Na een wirwar van belang gedurende het uitdeelen van de balhoedjes, werd er overgegaan tot de trekking der tombola voor de Dames, waarbij Mejuffer Irma den eersten prijs wegkaapte. Beste gelukwenschen, hoor Jammer, dat er gedurende het bal een gemis aan hof felijkheid bemerkt werd bij de heeren motorijders, tot spijt van onze Dames die, bij gebrek aan voldoende dansers, muurbloempjes werden. Dat mag toch niet, mijne heeren, en dat moet de volgende maal beter wezen, hoor! Die niet dansen kan... moet het maar leeren. Dus opgepast, Gaston Niet in de drankzaal, mijne heeren, maar aan de zijde eener dame in de balzaal is uwe plaats. Goed verstaan, beste makkers Bij deze gelegenheid wil ik er even op wijzen dat onze clubmakker Jozef zich een goeden organisator toonde voor het vergeestigen van het feest. Goed zoo. Jammer dat er zoo niet meer zijn. Het feest eindigde in alle gezelligheid in de kleine uurtjes, die reeds vrij groot aan 't worden waren. Tot de volgende maal dus. G. H. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SONEEL plaatst men met succes in onze rubriek KLEINE AANKONDIGINGEN De hoogspanning heerscht in de wintervelodrooms, waar de ijzige koude en de hoogopstaande kragen der wintermantels van de opkomende sportliefhebbers een contrast vormen met de gezellige warmte eener winter- zaal. waar lenige pisterenners door en over elkaar wrie melen en vvemelen in hun bloote armen en kuiten. Zoo doen de baanrenners, die tevens rap zijn en een piste in hun onmiddellijk bereik hebben om te oefenen, aan voortzetting van hun verloren terrein op de baan of houden de gulden spreuk in eere Het ijzer smeden wijl het warm is In Brussel werden Van Simaeys en Naye tegen be drevener tegenstrevers geplaatst, en-het moet gezegd dat deze maal vooral Van Simaeys groot figuur maak te, met Huys in achtervolging te kloppen, wat wel door niet velen zal nagedaan worden, al staat de tijd niet borg voor de prestatie, en getuigt veeleer van een ver slapping van achtervolger Huys. Adelin won dan ook met 50 meter, de 5 km. afleggende in 6 m. 27 sec. 2/5. In sprint werd de zege verwacht van Van Kempen of Naeye met Vandenbosch als outsider, maar Bruneau zorgde voor de verrassing en vloerde ze allen. In de tweede manche haalde Willy Vroomen het nipt tegen Clautier. Sérès en Depauw, waar deze laatste als zekerste man voor de T' plaats werd gegeven. In den afvalrit was Kaers de ster van het veld en reed er opvolgenlijk uitA. Loncke, Martin, M. Raes, Van Houtte, Sérès, Verreycken. G. Loncke. -S. Maes. M. Seynaeve, Degreef, Cools, Meerschaert, Declercq, Thyssen, Vermeeren en Boyen. De 90 km. ploegkoers was voor Bruneau-Thys, die daarmee hun 3° plaats, verleden week te Parijs behaald, ten volle wettigden. Die Bruneau is een rare kwast, en kan zoowat van alles, en Thys is, me dunkt, zoowat zijn evenbeeld, en volgt in elk geval dezes stappen. Uitslag: 1. Bruneau-Thys, in 2 u. 04 min. 20 sec.; De 90 km. in 1 u. 52 min. 49 sec. 2. Meerschaert-Ver- haeghe3. Raes-Thijssens op 1 ronde 4. Verreycken- Declercq op 2 ronden5. S. Maes-Van Houtte6. Naye-Van Simaeys 7. De Pauw-De Caluwé 8. Huys- Martinop 3 ronden9. Kaers-Clautier10. Degreef- Seynaeve 11. Van den Bossche-Cools. In de 6 dagen van New-York behaalden de Duitschers Killian-Vopel de zege. Wel, dat er in Amerika een heel andere methode wordt op na gehouden, vermits hier op het vasteland deze 2 Duitschers, wel meegaande met de heele goede, toch hetzelfde meesterschap niet aan den dag legden dat ze ginds betoonen, zou daar door het bewijs niet voor de hand liggen dat, in zake renners, de Amerikanen achteruit boeren, gezien de Letourneurs en Debaets'sen ginds ook nog altijd in top vliegen Of zou de snelheidskoers, van een 100 km. in 2 uren en eenige minuten, in het ander werelddeel van geen tel zijn en nemen ze nog de tramen van boven, of zou slechts de acrobatie van noode zijn, wat de min derwaardige prestatie wettigt van Europeesche renners, die er voor de eerste maal bollen, of van hun vel hou den, lijk Wals. die hier nochtans een supérieur is Uitslag1. Killian-Vopel. 1384 punten. In 144 u. 4.128 km. 2. Ignat-Diot. 938 p. 3. Gebroeders Peden, 616 p. 4. Allen-O'Brien, 477 p. 5. Walthour-Crossley, 341 p. op 1 ronde6. Letourneur-Debaets, 399 p. op 2 ronden 7. Wals-Thomas, 781 p. op 5 ronden 8. Otte- vaere-Lepage, 310 p. 9. Audy-Zach. 192 punten. In Parijs werden Scherens en Van Vliet geslagen in de finaal door Gérardin. In de reeksen werden ze reeds uitgereden, kwamen in herkansingsrit, maar ver loren nogmaals, zoodat de beslissing werd geloopen door Gérardin, vóór Richter en Merkens. Een slechte dag voor Poeske is voorwaar geen slecht jaar, en het is veel gemakkelijker de nederlagen van Scherens aan te stippen, dan zijn lange eerelijst te publiceeren, die een enorm werk zou vragen. De sprint voor amateurs werd door den jongen te Parijs verblijvende Italiaan Loatti veroverd vóór Ba- ratreau en Chrétien. In den uurkoers voor stayers, werden Ronsse, Krauss, Stach en Paillard verslagen door Wambst, die 69 km. 900 m. aflegde, wat, met de rol op 60 cm., een heel mooie prestatie daarstelt. UitslagSprintle halve beslissing1. Richter 2 Merkens. op 1/2 wiel3. Scherens, op 1 wiel. Laatste ronde 15 sec. 1/5. 2'1 halve beslissing1. Gérardin 2. Van Vliet, op 3/4 lengte; 3. Georget. Laatste ronde: 15 sec. 1/5. Herkansingsrit1. Merkens2. Georget. op 1/2 wiel 3 Scherens 4. Van Vliet. Finaal1. Gérardin 2. Richter, op 1/2 1.3. Merkens. Laatste ronde 15 sec. Sprint amateurs 1. Loatti2. Baratreau, op 1/2 1. 3. Chrétien. Stayers 1 uur1. Wambst, 69 km. 900 m. 2. Ronsse. op 240 m. 3. Krauss, op 390 m. 4. Stach, op 400 m. 5. Paillard, op 500 m. De zesdagen van Kopenhagen eindigden met de zege van Slaats-Pellenaers. die in een uiterste krachtin spanning en heel op het laatste Buysse-Billiet en Van Schyndel-Van den Broeck van zich afbeten. Nadat de Belgen steeds op kop hadden geprijkt met puntenvoor- deel. moesten ze één ronde inboeten tegen het brio der Noorderburen. Die Slaats en Pellenaers zijn heel groote kampioenen en beginnen zoowat de vroeger be staande ploeg Pijnenburg-Wals te overschaduwen. Voor een debuut in zesdagen hield Danneels meester lijk vol en, niettegenstaande drie verscheidene ploeg maten. eindigde hij nog 7' met Guimbretière. Dekuys- scher met Christensen werden 6'\ zoodat de 4 aange worven Belgen dezen rit eindigden en dit alleen getuigt reeds dat zij hun handteeken alle eer aandoen en daarbij blijk geven van hun koppigheid en standvastig heid in de wedstrijden. Uitslag: 1. Slaats-Pellenaers. 376 p. cp 1 ronde: 2. Buysse-Billiet. 422 p.op 2 ronden 3. Van Schijndei- van den Broeck. 261 p. op 5 ronden 4. Falk Hansen- Schoen, 439 p. 5. Grundahl-Stieler, 375 p. 6. Christen- sen-De Kuysscher, 273 p. op 6 ronden 7. Danneels- Guimbretière. 95 p. op 10 ronden 8. Magnussen-Pe- tersen, 186 p. In 145 uren werden afgelegd 3.274 km 380 m. SPRINTER. -o- Tweede Afdeeling C. S. Yper F. C. Roeselaere Na de eerste ronde zien wij ons elftal met de vol gende cijfers in de rangschikking prijken 13 1 9 3 26 48 5 Wij tellen dus één enkele overwinning op Heyst met 19-2, drie drawn's R. S. Waereghem 1-1, S V. Rumbeke 1-1 en Lauwe 4-4. en negen nederlagen F. C. Roeselaere 1-0, Iseghem 4-0, S. V. Blankenberghe 5-4, Stade Kort rijk 9-0, Stade Moescroen 6-2, S. K. Roeselaere 2-1, S. K. Sweveghem 2-1, Waereghem Sp. 7-0 en Wacken 4-2. Deze lijst doet ons inzien dat wij 4 punten thuis behaalden en één op verplaatsing, dat wij zes maal op eigen veld optraden en zeven maal op verplaatsing, dat wij matchen nipt verloren, maar ook afgeteekende cij fers te boeken hadden. De toestand is dus ernstig, doch niet hopeloos. Eerst en vooral wij spelen nog zeven maal thuis en daarvan moet er toch gebruik gemaakt worden om puntenoogst op te doen. Wij nemen geheel wel aan dat wij van Stade Moescroen, F. C. Roeselaere en Stade Kortrijk niet veel moeten verwachten, alhoe wel men nooit kan weten of onze jongens zich soms tegen deze kleppers niet overtreffen, want het staat immers vast dat Yper altijd tegen sterke ploegen, sterke wedstrijden speelde. Wat de overige thuismat- chen betreft, moet er ons inziens logisch gewonnen worden, bijzonderlijk als men den benarden toestand van de ploeg inziet. Onze jongens zullen zich goed in 't hoofd prenten dat Iseghem, Lauwe, Waereghem Sp. en Sweveghem hier van hunne pluimen moeten laten, zooniet staat het dalen naar de reeks B voor de deur. Wat de wedstrijden buiten huis aangaat, S. K. Roese laere, S. V. Blankenberghe. R. S. Waereghem, S. V. Rumbeke, F. C. Wacken, F. C. Heyst, het zijn enkel de drie laatste clubs waarvan wij nog iets kunnen los krijgen. Deze veronderstellingen zijn gansch natuur lijk vooruit gezet op het normale optreden van ons elftal, dat zeker wei de gepaste forme zal te pak ken krijgen. Vervolgens dient er ook rekening ge houden dat onze onmiddellijke tegenstrevers met in zinking kunnen bedreigd worden, en dat Sweveghem en Lauwe nog gevaarlijke verplaatsingen te doen heb ben. In een woord wij mogen samenvatten dat de rood- witten nog kans hebben zich te redden, indien zij de terugwedstrijden met moed en geestdrift aanvatten. De supporters zullen niet nalaten de rood-witte ploeg verder aan te wakkeren en allen samen te werken voor het behoud in reeks A. Zeker is de eerste tegenstrever, F.:C. Roeselaere, geen kat om zonder handschoenen aan te pakken, doch onze jongens verloren toch enkel met 1-0 te Roeselaere. Gezien de mannen van Meljado het op den titel gemunt hebben, zal het aan belangstelling niet ontbreken. Wij zijn benieuwd te weten hoe onze spelers zich tegenover dit sterk elftal zullen gedragen. In alle geval hebben zij besloten zich dapper te verde digen en te strijden tot het einde. Derde Speciaal S. K. Roeselaere C. S. Yper De Specialers gaan het elftal van Sportkring bekam pen dat hier in de heenronde kansrijk met 2-0 won. 't Is zeker een harde noot om kraken, doch de specia lers zijn soms vieze kwasten die menige onverhoopte uitslagen geboekt hebben, niettegenstaande zij dikwijls met veel invallers moeten optreden. NEMO. Na een strijd, die het record van den duur klopte, heeft de Katholieke Kring het tegen de Basculemannen toch moeten afleggen, niettegenstaande beide partijen op 21 gelijk stonden. De Bascule had het geluk het laatste endemet vier bollen te eindigen en aldus de overwinning te behalen. Statie Bascule Coo Postje Katholieke Kring Klassement 2 2 3 2 2 1 2 1 3 0 50 44 2 70 64 2 43 45 1 45 48 1 68 75 0 LiefhebbersToekomenden Woensdag, 15 December, allen op post om den grooten schok Postje-Statie bij te wonen. Zullen Daniel's mannen hun voorsprong behou den of zal de ploeg van Noyez erin gelukken de Statie haar eerste nederlaag toe te dienen. Wie komt zal er zich kunnen van overtuigen. De Ping-Pong Club Yper zet hare reeks overwin ningen voort. Na Kortrijk en Poperinghe geslagen te hebben, ontmoetten de Yperlingen Woensdag laatst in hun lokaal Hotel Britanniquede Cercle Sportif de l'Ecole de Pilotage de Wevelghem Beide ploegen zetten 9 spelers in lijn en niettegenstaande het kranig verweer der vliegeniers wonnen de Yperlingen de par tij met 22 gewonnen matchen tegen 4 aan Wevelghem.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 6