Waarom PLANTEN EN DIEREN Firmin LEPERCQ -VERSTRAETE Claeyssens-Titeca T MONO POEDERS Charles HONGENAE Eischt deze Merken Deze volledige meststoffen worden wetenschappelijk vervaardigd. Drogerij Gaimant Gebr. Voor elk wat wils. Het Plantenrijk Systematische indee ling van Caroleus Linnaeus Is de winterrust voor de planten nood zakelijk Systematische indeeling van het Dieren rijk in Hoofdstammen, Klassen en Orden. Voor uwe FRUITBOOMEN SIERSTRUIKEN ROZELAARS, enz. Wendt U tot de kweekerijen Dickebuschsteenweg 176 YPER Pour vos ARBRES FRUITIERS ARBUSTES ROSIERS, etc. Adressez - vous a la pépinière Chaussée de Dickebusch YPRES KOMT U OVERTUIGEN VENEZ -VOUS EN CONVAINCRE Inderdaad Ze bevatten organische stikstof die den humus verschaft ze zijn homogeen elk deeltje bevat wel vereenigd de 3 bestanddeelen. Firma Battaille Frères, Basècles - Fresnes. SPECIALE PRODUKTEN om Vliegen, Wandluizen, Mieren - Motten, Bladluizen, Rupsen -- Houtwormen, Ratten en Muizen te vernietigen, verkrijgbaar ter 10, Meenenstraat. YPER 100 Werkdadig dus goedkoop in het gebruik. Systematische Studie VERVOER - VERHUIZINGEN AUTO - TAPISSIÈRE 118, Dickebuschsteenweg, 118 YPIR Telefoon 189 25, Rue du Temple, 25 - YPRES ORDRES DE BOURSE -o- Onze rubriek «Planten en Dieren» staat op het standpunt dat alle lezers van ons blad er iets moeten aan hebben. Daarom geven wij deze week, bij uitzon dering, een paar vulgariseerende overzichten over de Indeeling der dieren en der planten. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ten zeerste in den smaak zal vallen van vele lezers en lezeressen, die dan ook geenszins zullen nalaten deze rubriek zorgvuldig uit te knippen en te bewaren. Om een overzicht te krijgen over het enorm groot aantal bestaande planten, dat niet te schatten is, wor den ze vereenigd in groepen volgens haar meerdere of mindere overeenkomst, die verwantschap wordt ge naamd. Al de verscheidene groepen vereenigd en ge rangschikt vormen een stelsel, dat natuurlijk of kunst matig kan zijn. Het stelsel is natuurlijk, wanneer men bij het samen stellen der groepen uitsluitend nota neemt van de eigen schappen der meest verschillende deelen der plant, eigenschappen die verband houden met het geheele le ven en de gansche ontwikkeling der plant. Het stelsel is kunstmatig, wanneer integendeel de vorming der groepen berust op het verschil in eigen schap van één of van maar enkele deelen. Wetenschappelijk staat het Natuurlijk Stelsel boven het Kunstmatige, maar praktisch is voor den leek het kunstmatige te verkiezen. Immers een goed kunstmatig stelsel zooals dat van Caroleus Linnaeus (Karl von Linné) biedt eerstens het groote voordeel aan dat elke plant er gemakkelijk kan in gerangschikt worden, en tweedens dat eenige groepen met dat van het Na tuurlijke Stelsel overeenstemmen. Het kunstmatig plantenstelsel van Linnaeus, Zweedsch natuurvorscher (1707-1778), dat heden ten dage nog steeds als het degelijkste beschouwd wordt, is ge steund op de soort als basis, en berust op het getal en de schikking der meeldraden en stampers. Hij verdeelt ten slotte het plantenrijk in 24 klassen, namelijk': A. PLANTEN MET TWEESLACHTIGE BLOEMEN. a. Meeldraden vrij. Meeldraden even lang of zonder standvastig ver schil in lengte. le Klasse: Eénhelmigen (Ttz. één meeldraad). 2' Klasse Tweehelmigen. 3' KlasseDriehelmigen. 4' Klasse Vierhelmigen. 5' Klasse Vijfhelmigen. S" KlasseZeshelmigen. 7» KlasseZevenhelmigen. 8" Zlasse Achthelmigen. 9* KlasseNegenhelmigen. 10e KlasseTienhelmigen. 11' Klasse Twaalfhelmigen (ttz. 11 a 19 meeldra den). 12» Klasse Twintighelmigen. 13e KlasseVeelhelmigen (ttz.) 20 of meer meel draden). b. Meeldraden met een standvastig verschil in lengte. I» 14'' Klasse: Tweemachtigen (2 lange en twee korte). 15° Klasse Viermachtigen (4 lange en 2 korte). b. Helmdraden met elkaar vergroeid. 16' Klasse Eénbroederigen (één buis). 17» Klasse: Tweebroederigen (2 bundels). 18' Klasse: Veelbroederigen (3 of meer bundels). c. Helmdraden vrij, helmknoppen tot een buis ver bonden. Bloemen tot een korfje vereenigd. 19' Klasse Saamhelmigen. d. Meeldraden met den stamper vergroeid. 20' Klasse Helmstijligen. B. PLANTEN MET ÉENSLACHTIGE BLOEMEN OF EEN- EN TWEESLACHTIGE BEIDE. (Als deze echter tot een korfje vereenigd zijn en saamhelmige meel draden hebben behoort de plant tot de 19e Klasse). a. 21'' KlasseEénhuizigen (mannelijke en vrouwe lijke bloemen op dezelfde plant.) b. 22» KlasseTweehuizigen (mannel. en vrouwel. bloemen op verschillende planten). c. 23" KlasseVeelteligen (mannel. en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant of op verschillende planten. C. PLANTEN ZONDER WARE BLOEMEN (zonder meeldraden en zaadknoppen). 24" Klasse Sporeplanten. AANMERKINGDe klassen worden verder onder verdeeld in Orden, enz... In het tweede deel van zijn Plantenkunde behan delt Dr H. W. Heinsius deze vraag op de volgende duidelijke manier Zoodra de winterkoude voor zachte lentewarmte be gint plaats te maken, loopen de boomen uit. Zelfs kan men, door afgesneden takken van Sering, Wilgen, enz. tegen het einde van Februari, in een warme kamer, in een glas met water te plaatsen, ze kunstmatig doen uit- loopen. Men zou daaruit allicht opmaken dat de plan ten alleen door de koude tot rust gedwongen worden en slechts op de noodige warmte wachten om zich te gaan ontwikkelen. Dat dit evenwel niet zoo is, maar dat de winterrust ook zonder koude door de plant wordt gehouden, blijkt uit de volgende Proef. Men brengt in den herfst aardappelen en in verschillende wintermaanden afgesneden takken van Wilgen, Sering, enz. in een warme kamer en plaatst de takken in water, liefst onder een glazen klok, om uit drogen te voorkomen. De aardappelen beginnen eerst omstreeks Nieuwjaar en de boomtakken pas in het be gin van Maart uit te loopen. Toch is het mogelijk, door toepassing van bepaalde kunstgrepen o. a. behan deling met aetherdamp, met acetyleengas, enz. de rustperiode aanzienlijk te verkorten, ja zelfs te doen vervallen. 1" HOOFDSTAM: GEWERVELDE DIEREN: le Klasse Zoogdieren Orden Apengorilla, enz. Halfapenmaki, enz.— Be fruitboomen, in alle vormen, uit de kwee kerijen LEPERCQ zijn van eigen kweek en geven steeds voldoening BIJZONDERE PRIJZEN VOOR HOVENIERS EN VOORTVERKOOPERS. Les arbres fruitiers, de toutes formes, de la pépinière LEPERCQ sont de propre culture et donnent toujours satisfaction. PRIX SPÉCIAUX POUR JARDINIERS ET REVENDEURS. Roofdieren: tijger, enz. Vinvoetigenzeehond, enz Walvisschienbruinvisch, walvisch, enz. Knaagdie ren muis, rat, enz. Vleermuizen kalong, vleermuis, enz. Insectenetersegel, mol, spitsmuis, enz. Snuitdierenolifant, enz. Hoefdierenpaard, geit, enz. Tandarme dierenmiereneter, enz. -Buidel dieren kangoeroe, enz. Snaveldieren mieren egel, enz. 2" KlasseVogels. OrdenRoofvogelsarend, enz. Klimvogels specht, enz. Zangvogelsnachtegaal, enz. Schreeuwvogelsgierzwaluw, enz. Waadvogels ooievaar, enz. Zwemvogelseend, enz. Krabvo- gels fazant, enz! Duiven tortel, enz. Loopvogels struisvogel, enz. 3 Klasse Kruipende Dieren. OrdenKrokodillen Schildpadden Slangen Hagedissen. 4' KlasseTweeslachtige Dieren. Orden Kikvorsch, enz. 5" Klasse Visschen. Orden Beenvisschentarbot, enz Longvisschen salamandervisch, enz. - Glansschubbigen: steur, enz. Dwarsbekkenhaai, rog, enz. Rondbekkenprik. enz. Schedelloozen lancetvischje. II HOOFDSTAM: GELEEDPOOTIGE DIEREN. 1' KlasseInsekten. OrdenKevers Vliesvleugeligenmier, enz. Schubvleugeligenmot, zijderups, enz. Vliegen bromvlieg, enz. Muggensteekmug, vloo, enz. Netvleugeligenlibel, enz. Snaveldragers luis, enz. Rechtvleugeligenkrekel, enz. Vleugelloozen suikergast, enz. 2' KlasseDuizendpootachtigen. 3" KlasseSpinachtigen. 4° KlasseSchaaldieren. III HOOFDSTAM: WEEKDIEREN. 1' Klasse Slakken. 2" Klasse Mossels. 3< Klasse Kopvoetigenpijlinktvisch, enz. IV HOOFDSTAM: WORMEN. lc Klasse Ringwormen aardworm, enz. 21' Klasse Rondwormaarsworm, enz. 3' KlassePlatwormenlintworm, enz. V HOOFDSTAM STEKELHUIDIGEN zeester, enz. VI» HOOFDSTAM HOLTEDIEREN armpoliet, enz. VII» HOOFDSTAMEENCELLIGEN amoebe, enz. Wie een beetje inzicht wil hebben over het enorme planten- en dierenrijk, moet systematisch een plant of dier van ieder klas, van ieder order bestudeeren eer stens afzonderlijk, en tweedens door vergelijkende studie. OOM PIET. in binnen- en buitenland met Verzorgd werk. Matige prijzen HOOFDPIJN, ZENUWKOORTSEN TANDPIJN, GRIPPE worden aanstonds gestild en altijd genezen Onschadelijk voor de maag en door de voor naamste geneesheeren aanbevolen. De groote doos kost 12.00 en de kleine 7.00 fr. Apotheek NOTREDAME, Poperinghe en te Yper bij de Apothekers SNOECK VAN ROBAEYS en HOUTEKIER. Agent de change agréé a la Bourse de Bruxelles Téléphone 461 (o) Ristourne de courtage aux Banquiers et Agents de Change correspondants.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 7