ALLERHANDE NIEUWS Wedstrijd voor Bieren Parijs 1937 CENTRAL'S EXPORT BELFORT STOUT. CRISTAL CITRON CRISTAL CHAUDFONTAINE HENRI HOFLACK PLUS DE GARANTIE. Bestuur van Bruggen en Wegen HET FEEST DER POMPIERS i CERCLE «LES AMITIÉS» PROPACANDATREIN TE YPER LUNDI 3 JANVIER 1938 REPRÉSENTATION DE GRAND CALA L'AUBERÜE dn CUEVAL BLANC Veekweeksyndikaat Yper i i j HANDBOOGSCHIETINCEN Burgerlijke Stand van Yper YPER. Dringende doch laatste vermaning. Naar aanleiding van het bericht, hier in ons laatste nummer verschenen en waarbij een dame der stad op Vrijdag 26 November 11., een gouden armbandhorloge, een kost baar familiestuk, verloor, ontvingen we deze week en kele nadere bijzonderheden omtrent den persoon die gezien werd toen hij het kleinood opraapte. Een goede belooning en de stipste geheimhouding zijn den vinder verzekerd zoo hij dit armbanduurwerk in de eerste dagen aan de eigenaarster, waarvan wij het adres te zijner beschikking houden, terugbezorgt. Voldoet hij echter niet aan deze laatste vermaning, dan zullen wij ons verplicht zien gebruik te maken van de inlichtingen die wij bezitten en die van aard zijn den vinder spoedig te ontdekken, en dan zal deze dan ook al de nadeelige gevolgen zijner achterhouding van een gevonden voor werp van waarde moeten dragen. De YPERSCHE CENTRALE BROUWERIJ, samenwerkende vennootschap te Yper-, nam deel aan den wedstrijd voor bieren, ingericht door het Internationaal Instituut van Voeding te Parijs 1937. De Ypersche Centrale exposeerde er hare alom- gekende bieren Met ieder der beide soorten bieren behaalde zij er den prijs van uitmuntendheid, de hoogste on derscheiding. De Ypersche Centrale behaalde reeds met haar bleeke bieren Central's Export en Super Bock een gouden medaille op de Wereldtentoonstel lingen van Antwerpen en Luik 1930 een gouden medaille op de Wereldtentoonstel ling van Brussel 1937. Oneerlijke werkman. Zekere M. E., 21 jaar oud, in dienst bij een kolenhandelaar der stad en die met de bestelling der kolen ten huize belast was, had het sluw aan boord gelegd om onderweg, telkens hij op ronde was, het aantal zakken kolen te vergrooten en de zak ken die hij alzoo te veel had naar zijn huis te voeren ofwel voor eigen rekening te verkoopen. Het middel dat hij er op gevonden had was heel eenvoudighij nam uit ieder der zakken, die op zijn wagen geladen waren, 5 of 6 kg. kolen uit en had alzoo spoedig twee, drie ge vulde zakken meer. Doch dit spelletje, dat reeds ge- ruimen tijd duurde, werd ten slotte toch ontdekt en thans zal hij weten wat het hem kost zijn baas te be driegen en tevens de klanten, meestal kleine werkers gezinnen,1'te bestelen. Ruitenbreker. De genaamde Verpoucke Adolf, 40 jaar oud. die zoowat van alles gedaan heeft wat niet deugt, die reeds kennis miek met de gestichten van Beernem en Merxplas en die ook nog in andere gestich ten, waar hij verzorgd werd,' om zijn slecht gedrag aan de deur werd gezet, heeft deze week nogmaals van zich doen spreken. Woensdag morgen immers, rond 10 u. 30, heeft de kerel in de Yperleestraat met zijne kruk al de ruiten stukgeslagen van het huis bewoond door zijne echtgenoote, Devriendt Irene, die sedert eenigen tijd reeds van hem gescheiden leeft. Klacht werd tegen den woestaard ingediend. Wilt U zuiver en licht CRISTAL WATER Wendt U tot Depothouder der Bieren WIELEMANS 38, Meenenstraat, 38, YPER Ten huize besteld per kleine of groote hoeveelheid (273) GHELUVELT. Munitieopslagplaats ontdekt. Dinsdag in den namiddag was de genaamde Gryson Alberic. landbouwer alhier, in zijne weide bezig met spitten om ijzer en koper te zoeken, toen hij opeens op verscheidene obussen stiet. Meenende dat er nog meer zaten, waarschuwde hij den veldwachter die onmiddellijk den herinzamelings- dienst van het leger op de hoogte bracht. Woensdag morgen waren de werklieden van dezen dienst reeds ter plaats en ontdekten inderdaad een groote hoeveelheid obussen en granaten. Woensdag alleen reeds werden er 250 obussen en 400 granaten bovengehaald, afkomstig zoo van het Engelsche als van het Duitsche leger. Donderdag werden de werk zaamheden voortgezet en werden insgelijks meer dan 300 obussen en een driehonderd granaten ontdekt. Al dit oorlogstuig werd dadelijk door legercamions naar de vernielingsplaats te Houthulst overgevoerd. Electriciteit. De werken voor uitbreiding van het electrisch laagspanningsnet werden toevertrouwd aan den heer De Maen. aannemer te Lokeren. De werken zullen tegen einde Mei toekomend jaar geëindigd zijn, zoodat tegen den aanstaanden winter geheel de ge meente van electriciteit zal voorzien zijn. Acheter un appareil de radio paree qu'il plait, c'est bien. Avoir des garanties qu'il donnera satisfaction longtemps. c'est mieux. Pour cela, il faut que ie con- -tructeur garantisse formellement ses appareils et ses tubes contre tout vice de construction ou de matière il faut que soient disponibles en magasin toutes les pièces nécessaires aux reparations éventuelles il faut enfin qu'on puisse trouver, tout prés de chez soi un revendeur spécialisé, capable d'assurer le dépannage éventuel de son appareil. C'est le souci de donner aux clients le plus de garantie possible qui a fait organiser par Philips, dans tout le pays, un réseau de distribu teurs oflficiels et de stations radiotechniques, éduqués par des ingénieurs spécialistes, admirablement outillés et capables d'assurer en tout temps et sur place un service efficace et rapide. OPENBARE AANBESTEDING op Vrijdag 17" December 1937, te 11 uur, in de bureelen der Di rectie, Vrijdagmarkt, 12, te Brugge, der WER KEN tot VERBETEREN van het BENEDEN- PAND DER VAART VAN YPER NAAR DEN YZER, tusschen afstandspunt 10 km. 100 en de uitmonding in den Yzer te Knokke. Zondag laatst hebben onze pompiers met den gebrui- kelijken luister den naamdag hunner beschermheilige, Sinte Barbara, gevierd. Om 11 u. voormiddag trokken ze op. voorafgegaan door de Harmonie Ypriana, naar de woning van hun geachten en beminden Commandant, M. Maurice Ver gracht. om er hunne vlag af te halen. Na den groet aan de vlag, door de klaroenen geblazen, en de Braban- gonne, door de Harmonie Ypriana uitgevoerd, defileer den de pompiers voor de vlag en begaven zich daarna in stoet naar St Maartenskathedraal, waar te 11 u. 30 de Sinte Barbaramis werd opgedragen. Nadien begaf de stoet zich naar de Groote Markt, tot vóór het stadhuis, waar de Heer Burgemeester de Burgerlijke Medaille van eerste klas aan Tancré Edou- ard. brigadier-tambour, en de zilveren Medaille der Orde van Leopold II aan Vandevelde Valère. korporaal, en Soete Elie, brandweerman, overhandigde. Tengevolge van het doorslecht weder, een hagelvlaag kwam het feest storen, kon de Heer burgemeester het brandweerkorps niet in oogenschouw nemen en moest er ook aan verzaakt worden het vaandel terug tot aan de woning van den Commandant te begeleiden. Deze tegenslag belette echter niet dat allen zich eenigen tijd daarna in de vroolijkste stemming terug vonden in het Hotel Britannique, waar te 1 u. 30 een puik banket aan de feestvierenden werd opgediend. Tijdens het feestmaal werd een heildronk aan onze Koninklijke Familie voorgesteld door Commandant Vergracht, die ook de nieuw gedecoreerden van harte gelukwenschte. Daarna werd nog het woord gevoerd door de Heeren Vanderghote, burgemeester Verwilgen, gewezen Koninklijke Hoogcommissaris te Yper. thans algemeen secretaris aan het Ministerie van Arbeid, en Aimé Gruwez, voorzitter der Harmonie Ypriana. Gansch den namiddag* heerschte daar aan tafel de grootste geestdrift en het was met den wensch nog dik wijls Sinte Barbara te mogen vieren dat dit schoone feest een einde nam. La conférence de M. Raoul Follereau, professeur de psychologie a Paris, Président de la Ligue d'Union Latine. Ainsi done, M. Raoul FOLLEREAU nous est revenu. Sans aucun doute, beaucoup de nos membres l'atten- daient depuis longtemps, Hélasil est bien loin de notre ville, ce grand conférencier. Nous aimerions l'en- tendre bien plus souventMais voila, il faut parfois compter avec les moyens matériels Raoul Follereau n'est pas seulement un grand lettré c'est aussi et surtout un apótreun apötre qui a la foi, et plus particulièrement encore l'enthousiasme qui emporte les auditoires. Le seul choix de ses sujets révèle l'ame de eet homme courageux dont toute la vie, ou presque, est au service du Bien, de la Régéné- ration Morale dans notre époque si troublée. II aime d'exposer ce qui est beau et grand, faisant ainsi valoir l'homme au moins dans certaines circonstances de sa vie imparfaite. Son sujet de mercredi, il ne l'a point choisiil lui fut imposé par sa générosité. Et c'est cette générosité qui lui fit entreprendre son périlleux voyage a travers les dangereux déserts africains la recherche des traces et des souvenirs du sublime Père de Foucauld, dont il nous raconta, avec quel talentavec quel enthou siasme la vie simple, héroïque et féconde, riehe aussi en péripéties qui arrivent enfin a la connaissance des foules. Bravo FollereauPuissiez-vous impressionner ail- leurs beaucoup d'auditoires avec votre magnifique su jet, autant que nous fümes impressionnés mercredi der nier devant votre tribune R. D. A la suite du voyage accompli par M. Raoul Follereau, Président de la ligue d'union latine, Sur la route du Père de Foucauld une image a été éditée pour assu rer l'entretien perpétuel de l'Ermitage du Rév. Père a Beni-Abbès, et l'édification a El Goléa, prés du tom- beau du Chevalier des Sables de la première église du Sahara. On peut se procurer des images en envoyant son obole au siège de la Ligue d'Union Latine 96, rue Erlarges, Paris (16«). BONNE NOUVELLE L'excellente troupe du Théatre de Tournai dont le succès fut immense lors de la représentation de la Mascotteviendra le mercredi 22 décembre donner sous le patronage de notre cercle, la charmante opérette «RÊVE DE VALSE». Le directeur de ce Théatre offre a nos membres une réduction dans les places a 12 fr. lis pourront venir pour 10 fr. Pour éviter toute confusion dans la vente des cartes et la location des places il a été décidé que toutes les premières seront vendues, chez le secrétaire, 10, rue de Menin, et chez M. Janssens, 5, Boulevard Maréchal French, du Lundi 13 au Samedi 18 Décembre. Les retardataires pourront prendre leurs cartes au théatre communal, le dimanche 19 décembre, de 11 h. a 13 h. (dernier délai accordé aux membres des Ami- tiés pour obtenir la réduction). Les jours suivants les premières restantes seront ven dues au Café Astrid oü l'on pourra, dés le début se procurer les cartes de 2* et 3e rang. Le jour de la représentation, le bureau de location sera ouvert au théatre, a partir de 14 h. Nous espérons que le public yprois, se fera un devoir d'encourager les artistes du théatre de Tournai, qui i lui donneront une représentation digne de celles qu'ils se paient le luxe d'aller voir en d'autres villes. Le Comité. Op Maandag 13 December a. s., wordt door de Na tionale Maatschappij der Belgische Spoorwegen een propagandatrein hier in het station te Yper opgesteld. Deze trein geeft een bondige samenvatting van het geen gedurende de laatste eeuw, en vooral tijdens de tien laatste jaren, aangewend werd om beter, sneller en gemakkelijker vervoer aan de bevolking van ons land te verschaffen. De toegang tot dien trein is vrij van 11 uur tot 17 uur. De Handels- en Nijverheidskamer van Yper wakkert hare leden ten zeerste aan een bezoek aan dezen pro pagandatrein te brengen. Gëheel de bevolking zal er ongetwijfeld ook belang in stellen en vooral de schooljeugd kan uit een bezoek aan deze tentoonstelling het grootste nut trekken. VILLE D'YPRES THÉATRE COMMUNAL Ligue des Poilus de France Bureau a 7 h. Rideau a 8 h. précises par les tournées Millebert et Franck DU THÉATRE MOGADOR DE PARIS Opérette a Grand spectacle en 34 tableaux 50 EXECUTANTS 500 COSTUMES De keuring der vrouwelijke dieren voor inschrijving in 't stamboek zal plaats hebben als volgt Maandag 20 December Dickebusch, Canada 9.20 uur Dranouter, Kerk 10.15 uur West-Nieuwkerke Zwijnebak 11.00 uur Sint Jan, Dochy 13.45 uur Poelcapelle, kerk 14.30 uur Zonnebeke, Frezenberg 15.30 uur Locre, kerk 10.20 uur West-Nieuwkerke, Ollivier 10.30 uur Kemmel, Vierstraat 11.30 uur St Juliaan, kerk14.15 uur Zonnebeke, Vanwalleghem 15.00 uur Dinsdag 21 December Vlamertinghe, Plaats 9.45 uur Reninghelst, Bosseboom 10.00 uur Vlamertinghe, Karrik11.00 uur Langemarck, Plaats 13.45 uur Bixschote, Crombez 14.30 uur Zuydschote, Plaats 15.15 uur Vlamertinghe, Coene9.35 uur Reninghelst, S. Verdonck10.20 uur Vlamertinghe, Steelandt 11.20 uur Langemarck, Kortekeer 14.15 uur Zuydschote, Pecceu 14.45 uur Elverdinghe, Oudemannenhuis 15.30 uur Donderdag 23 December Becelaere, Plaats 9.30 uur Houthem, H. Claerebout10.45 uur Wytschaete, O. Allerweireldt11.40 uur Boesinghe, Vijfwegen15.00 uur Gheluwe, J. Ingelbeen 10.00 uur Neer-Waasten, Dugardin 11.15 uur Boesinghe, Plaats 14.00 uur Namens het Bestuur De Secretaris, De Voorzitter. C. Vermeulen. E. Steelandt. MARKTE N M A R C H S Middelprijzen Prix Moyens Tarwe de 100 kilog. Froment les 100 kiL Rogge Seigle Haver Avoine id. id. id. id. Aardappelen 100 k. Pommes de Terre Boter de kilogram Beurre le kilo Eieren het stuk tEufs la pièce Hoppe de 50 kilogr. Houblous les 50 kil. js v iï E Cl u a 131,00 121,00 118 50 31,00 24,75 0.79 E o O v v - E 2 5 2 o 2 v O O E c E E a o u Q o Q CL 130,50 135,00 131,00 136 fr 115,00 109,00 U4.00: 116 OG I 117,00 115,00 113,50 115 OO 35,50 37 50 25.25 24.25 0,65 0 63 36 00 35 50- 25,50 25,00 0.76 0,72 1937 koopers 330 verkoopers 340 ZONDAG 12 DECEMBER 1937 Om 3 1 uurGHELUWE, Oud StadhuisOppervogel 80 fr.Twee zijdvogels, elk 40 fr. Twee kallen, elk 25 frank en 36 vogels van 15 fr. voor 50 schutters. Inleg 17 frank. MAANDAG 13 DECEMBER 1937 Om 2 i uurVOORMEZEELE, Bon AccueilOpper vogel 80 fr.Tweede oppervogel (niet verloot) schoo- nen haasTwee zijdvogels, elk 40 fr.3» en 4e zijd vogel (niet verloot) ieder een kilo saucissen Twee kal len, elk 20 fr.3" en 4P kalle (niet verloot) ieder een kilo patéKleine vogels 15 fr. Inleg 18 fr. 50 Boven de 50 schutters al vogels van 18 fr. Om 5 l uur stiptYPER WILLEM TELL, in de schoone verwarmde zaal der herberg Au Saumon VRIENDENSCHIETINGInleg 5 fr. 50 te verdeelen in vogels van 2 fr 50. Andere gewone voorwaarden. van den 4 tot den 10 December 1937 Geboorten Dochy Ivan, Wieltjestraat, 1. Vander ghote Bernard, G. de Stuersstraat, 3. Van Laer Mar- celline, Tegeistraat, 19. Dumalin Mathilda, Zonne- bekesteenweg, 258. Dumoulin Johannes, Recolletten- ooert, 5, van Langemarck. Derycke Norbert, Capu- eienenstraat, 104. Decorte Lena, Adjudant Massche- leinlaan, 34. Goudenhooft Lucien, Dickebuschsteen- weg, 105. Versavel Noël, Rijselstraat, 105. HuwelijkenDevos Armandus, hotelbediende, te Yper en Timmermans Maria, z. b„ te Brussel. Le beer August, gepensionneerd officier, te Lokerea en Deraedt Alice, bediende, te Yper. OverlijdensVermeulen Maria, 11 m., Kalfvaart, 10. Schelstraete Achiel, 40 j., bediende, echtg. Tack Lydia, Lange Thouroutstraat, 25, van Kortrijk. Ha- ghebaert Georges, 6 dagen, Yperleestraat, 42. Scher- rier Lucie, 65 j., z. b., wed Vandeputte Henri. M. Focti- laan. 38. Lauwers Arthur, 62 j„ werkman, echtg. Bories Irma, Bruggesteenweg, 19. HuwelijksbeloftenAlphonsus Cailliez, ingenieur, te- Yper en Lucia De Meyer, z. b., te Gent. Albert Bol- lein, brouwersgast, en Maria-Louisa Caesemaecker fa-- briekwerkster. beiden te Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 8