-HET YPERSCHE- LA REGION D'YPRES Zielmissen I 18 JAAR, Nr 37 11 DECEMBER 1937 BIJVOEGSEL 18 ANNIE. N" 37 11 DÉCEMBRE 1937 SUPPLÉMENT HITLER - LUDENDORFF MAX VAN HESSEN Gevonden en Verloren Voorwerpen VRAACT CRISTAL-CHAUDFONTAINE het volmaakt tafelwater Depot BROUWERIJ J. Cr G. DONCK Croix Rouge de Belgique Rood Kruis van België Huldebetoon aan M. LERNOULD De Kerk heult met de bezitters STERFGEVAL Zondagrusf- Repos Dominical Ter gelegenheid zijner ziekte wordt de naam van Ludendorff weer veel opgehaald. Aan dien naam is immers een heele geschiedenis ver bonden. Eerst en vooral is generaal Ludendorff een der voor naamste helden geweest van den wereldoorlog Op de tweede plaats is hij de Hoogepriester geworden van een nieuwen germaanschen godsdienst. Ten slotte is hij altijd voor Hitier een tegenstrever, een tegenhanger en een gevreesden vijand geweest. Doch deze zaak zit heel ingewikkeld ineen. Vrede tusschen Ludendorff en Hitier werd altijd be tracht, met alle middelen gezocht en nooit verwezenlijkt. De vijandschap tusschen deze twee mannen, die elk een ander einde van de duitsche grootheid in handen hebben, klimt reeds op tot 1918. Ludendorff en Hindenburg bleven, niettegenstaande de duitsche nederlaag, nog vergoddelijkt door het volk, en Hitler was toen nog een nietigheid verdronken in de naamlooze soldatenmassa. Hindenburg trok zich terug terwijl Ludendorff een nieuwen strijd aanging, gesteund op de militaire macht. Hij wilde niet erkennen dat het duitsche leger in 1918 geslagen werd, maar dat de nederlaag veroorzaakt was door een samenzwering van het katholicisme, het jo dendom en de vrijmetselarij Hij wilde Duitschland weer groot zien. Hitier ook had hetzelfde doel, maar stond toen nog maar aan 't hoofd van een klein aantal volgelingen. Deze groeiden echter weidra tamelijk rap aan en in 1923 kon Hitier den aanvoerder Ludendorff overhalen tot het wagen van een grooten slag de putsch of op stand van November te Munich. Doch men was al te ras te werk gegaan, zonder genoegzame voorbereiding, en 't zaakje mislukte. Voor de Rechtbank gebracht om deze feiten, werd Ludendorff vrijgesproken, maar Hitier werd veroordeeld tot enkele jaren gevangenisstraf Ludendorff was nog te groot en Hitier te klein. Terwijl Hitler in 't gevang nieuwe plannen zat te smeden, wierp Ludendorff zich verder' in de politiek, trad op als de leider der nationaal-socialisten van 't Zuiden en racisten van 't Noorden. Aldus werd hij in Mei 1924 in den Reichstag verkozen, maar hij was er zelden te zien omdat hij aldus zijn afkeer wilde betui gen voor de parlementaire instellingen. Op 't einde van datzelfde jaar werd Hitier vrijgesteld, doch er kwam geene toenadering tusschen de twee kop stukken. Ludendorff bleef vooreerst haat dragen omdat Hitier hem meêgesleept had in een mislukt avontuur Ludendorff stelde zich vijandelijk aan tegenover de katholieken, waar Hitier steun zochtLudendorff de gevierde oorlogsheld kon de schaduw niet lijden van dezen kleinen soldaat, die bij hem als korporaal ge diend had. En beide mannen streefden naar de eerste plaats 'in het Reich ttt Ludendorff wilde eerst vooruit zijn. In 1925, na 't over lijden van voorzitter Ebert, stelde hij zich op rang om President gekozen te worden. Helaas, dit mislukte en Hindenburg die zich bij de tweede beurt als kandidaat stelde werd verkozen. Hindenburg, die de politieke gedachten van Luden dorff niet deelde, bleef getrouw aan de nieuwe grond wet, hetgene deze twee mannen van elkander verwij derde. Na zijn mislukking op politiek gebied, trad hij op hoogen ouderdom in 't huwelijk met een heidensgezinde vrouw, en begon eene intense werkzaamheid op gods dienstig gebied. Hij zwoer den protestantschen gods dienst af en stichtte in 1927 zijn eigen godsdienst De Duitsche kennis van Goddie heelemaal naar het heidendom terugsloeg en te velde trok tegen zijne drie voornoemde vijanden katholieken, joden en vrijmet selaars. Hij wilde een nieuw Duitschland vormen, dat één en onoverwinnelijk zou zijn en dan gansch Europa overheerschen. Intusschen zegevierde Hitier, zonder het Voorzitter schap te bekleeden, maar hij was de eigenlijke meester als Reichskanselier. En Hitier zocht weer vrienden te maken met Luden dorff. Waarom dit is moeilijk uit te maken, doch zeker is het, want meer dan een gelegenheid wierd gebruikt om dit te bewerken. In 1935 vierde Ludendorff zijn 60e verjaardag. Hitier meende deze gelegenheid te benuttigenhij zou Lu dendorff tot Veld-Maarschalk verheffen en groote fees telijkheden te zijner eer inrichten. Doch Ludendorff liet in verbolgen hoogmoed weten dat hij zich niets ge legen liet om het bezoek van Hitier en hij aanvaardde enkel een eerbetuiging uit de handen van een klein gezantschap. Een tweede maal dacht Hitier zijn tegenstrever op zijn kant te halen, door uit te vallen tegen de katho lieke kerk toen de Paus zijn encycliek tegen het na- tionaal-socialisme uitgaf. Terzefdertijd scheen Hitier den nieuwen godsdienst van Ludendorff de duitsche kennis van Godte laten erkennen als een door het Reich aangenomen leer. Ludendorff kraaide er victorie over, terwijl men overal in 't buitenland maar niet in Duitschland liet weten dat zulks niet was, dat alleen een misverstand dit aldus had doen misopvatten! En nochtans had er eene vriendschappelijke samen komst plaats gehad tusschen de twee onverzoenbaren en Ludendorff moest toch wel goed begrepen hebben De Reichswehr werkte echter uit alle krachten om den Fuhrer met den grooten veldheer te verzoenen. Hitler, die nu ten toppunt der macht gestegen is, zou waarschijnlijk Ludendorff onverschillig ter zijde laten, ware 't niet dat hij ook en grootelijks de duitsche mili taire macht op zijn kant moet houden. Immers staat Ludendorff hem meer dan ooit in den weghij is anti-italiaansch gezind, omdat Italië hen in den steek gelaten heeft gedurende den wereldoorlog, terwijl Hitler hand in hand werkt met Rome hij is tegen de tusschenkomst van het Reich ten voordeele van Spanje, terwijl Hitier onverdoken meêwerkt met Francohij wilde eerder een verstandhouding met Rusland bewerken, waar Hitier radikaal tegen is. Ver zoening is dus niet meer mogelijk. Zal de dood van Ludendorff dit alles meêbegraven A. B. Het tragisch luchtongeval van Oostende dat zoo diep de prinselijke familie van Hessen trof, zal voorzeker velen hebben doen terugdenken aan den dood van Max van Hessen die in October 1914 sneuvelde op den Catsberg tijdens den veldslag waarbij het Duitsche legerkorps vernietigd werd dat langs Yper was voor bijgetrokken. Met betrek hierop zond Mevrouw Tavenier-Van Uxem ons volgende bijzonderheden, die wij door plaats gebrek niet vroeger konden opnemen. De bewoners van Fransch Vlaanderen herinneren zich nog den dood van den Prins Max van Hessen, gewond op den Katsberg en den 12 October 1914 gestor- ven toen men hem naar Caëstre overbracht. Hij wierd op het kerkhof van Caëstre begraven en veertien dagen na den dood van den Prins, zoo schrijft de Journal de Roubaix werd een meisje door een vreemdeling gevraagd de begraafplaats van den Prins aan te duiden. Het meisje voldeed aan de vraag, maar de gemeenteoverheid weigerde het lijk af te staan. Om die historische herinnering te volledigen, ziehier i wat er later gebeurde. Het lijk van den prins werd j ontgraven en op eene andere plaats op het kerkhof ter aarde besteld. In 1916 wendde de prinselijke familie van Hessen pogingen aan om de juiste plaats te kennen waar de Prins Max begraven lag. Ik was alsdan bestuurster der Belgische school van Caëstre en, in die hoedanigheid, werd ik door de Gra vin Vanden Steen de Jehay en Mevrouw Terlinden aan gesteld om inlichtingen in te winnen nopens de juiste begraafplaats van den prins op het kerkhof te Caëstre. Uitgenomen bij begraving en den Zondag gedurende korten tijd, werd het kerkhof van Caëstre binst gansch den oorlog gesloten uit vrees dat men den prins zou ontgraven en weghalen per vliegmachien. Dank aan de tusschenkomst van Mevrouw en Mr Bouquet Dousinelle van Caëstre, hebben wij dan toch op het kerkhof kun nen geraken en heb ik. aan de Barones de la Grange de Lamothe-au-Bois, aan wie eene hooge kerkelijke overheid, tusschenpersoon van de familie van Hessen, gevraagd had de noodige stappen aan te wenden, de juiste begraafplaats van den prins kunnen aandui den een graf zonder naam. zonder kruis, zonder eenig teeken. Die mensChlievende daad, het bewijzen van dien onschuldigen dienst immers wat had men nog te vree zen van een doode aan wien men alleen maar eene waardige rustplaats wilde geven heeft ons menige moeilijkheden berokkend. Menigmaal ondervraagd door de opzieners van den Franschen Veiligheidsdienst, wer den wij bijna aanzien als spionnenmen zegde dat de Barones de la Grange een man was verkleed in vrouw, dat ze een tooverheks was vergezeld door de Belgische onderwijzeres Voor mijn deel mocht ik het dorp niet meer verlaten, ik bekwam geen enkel paspoort meer. alle briefwisseling werd gelezen en ingehouden, geheel de gemeente stond in rep en roer door dit kleine feit, dat een romantische wending scheen te nemen en dat weken lang de bewo ners der gemeente in spanning hield. Ten andere, de nog overlevende getuigen zullen zich, bij het lezen dezer lijnen, de wederwaardigheden dezer gebeurtenis wel herinneren die zich toen in die omstandigheden hebben voorgedaan, maar die toch in het voordeel en de eer der betrokkenen eindigden. Mevr. TAVENIER-VAN UXEM. Gevonden. Vrijdag 3 December, door Mevr. Bece- laere Sophie, Boesinghestraat, een linker dameshand schoen. Zaterdag 4, door M. Ollevier Joseph, Maarschalk Frenchlaan, een lederen dameshandschoen. Zondag 5, door M. Ferrand Maurice, Heere Janstraat, een gouden armbandhorloge. Maandag 6, door M. Coussaert Camille. Goude Poort straat, een lederen brieventasch bevattende werkloozen- kaart en andere papieren. Door M. Beernaert Leon, Kaai-West, een houten lad der. Door M. Delhem Arthur, Dickebuschsteenweg, een kinderpelsje. Dinsdag 7, door Mej. Desramault Godelieve, Hond straat, een kinderpantoffel. Door Mevrouw Becelaere Sophie, een paar sajetten kinderhandschoenen. Door M. Moncarey Yves, Groote Markt, een rijwiel- pomp. Woensdag 8, door Mc Vermeulen Lucie. Ligywijk, een sajetten handschoen. Donderdag 9. door Me Deknudt Martha. Rijselstraat, een voorraadzak. Door M. Riquiere Roger. Ligywijk, een lederen mans handschoen. Door Mevr. Dunn-Vandaele, Gr. Markt, een kruisje met het woord Roma erop geschreven. Verloren. Vrijdag 3 December is bij M, Soenen Gaston, Capucienenstraat, 23, een zwarten jachthond met langen staart weggeloopen. Zaterdag 4. door M. Geeraert Robert, Maarschalk Haiglaan, Nr 40, een bruin lederen brieventasch bevat tende vulpen, taksbewijs van veloplaat. adres en por tretten. Zondag 5, door M. Vandeputte André, Meenensteen- weg, 88. een armbandhorloge in chromé, voorzien van een bruin lederen riemtje. Maandag 6, door Mevr. Verhelst-Vanacker, de Haer- nestraat, 9, een zwart lederen handzakje bevattende een zwarte paternoster en wat kleingeld. Door M. Hoste Leo. Capucienenstraat, 25. een paar grijsachtige handschoenen in daim. Dinsdag namiddag, door M. Maelfeyt, Noordschote, een achterberd van remorque in 't groen geschilderd Goede belooning aan deze die het terugbeschikt. Woensdag 8, door M. D'Haene Theophile, Boomgaard straat, 37. een ijzeren dubbel meter. Tel. 255 Le Comité régional de la Croix Rouge de Belgique a l'honneur de porter a la connaissance du public Yprois et des environs, que lundi prochain, 13 décem- bre, a 8 heures du soir, en la salie du ThéStre, une CONFÉRENCE en langue flamande sera dcmnée par le docteur Deschepper de Bruges. Sujet: L'ALIMENTATION Entrée libre. 8, Lombaardstraat, YPER Het plaatselijk comiteit van Yper heeft de eer aan de bevolking van Yper en omstreken kenbaar te maken dat Maandag toekomende, 13 December, te 8 uur 's avonds, in den Stadsschouwburg, een VOORDRACHT zal gehouden worden door den Heer dokter Deschep per van Brugge, met als onderwerp VOEDING Vrije ingang. De Commissie van Openbaren Onderstand heeft in hare zitting van Dinsdag, 7n dezer, in aanwezigheid van gansch het personeel, hulde gebracht aan haren afge treden bouwmeester, M. Lernould. De Heer Burgemeester heeft er aan gehouden voor deze gelegenheid persoonlijk de vergadering voor te zitten. Hij huldigt den Heer Lernould om zijn langen en trouwen dienst, om zijn eerlijke en onbaatzuchtige ambtsvervulling, om het groot aandeel dat hij heeft ge had in den herbouw van al de gestichten der Commis sie. Hij is gelukkig hem de gulden palmen der Kroon orde te mogen overhandigen. De Heer voorzitter, R. Bouquet, na zijn gelukwen- schen, in naam der Commissie, te hebben aangeboden, geeft hierop lezing van het besluit, dat door de vol tallige Commissie eenparig werd genomen en waarbij aan den Heer Lernould het recht wordt toegekend den titel van eerebouwmeester van den Openbaren Onder stand te dragen. Na een ontroerd dankwoord van den Heer Lernould, wordt de eerewijn geschonken en dit huldebetoon be sloten- Dagelijks kan men van die bedekte aanvallen hooren en lezen tegen de Kerk gericht, alsof de Kerk met de rijken en bezittende klas zou heulen en meedoen. Dit zeer actueele onderwerp wordt door Z. E. Pater Vervinckt, O. P. behandeld, op de derde Geestelijke Voordracht, welke doorgaat op Dinsdag 14 December aanstaande, te 20 uur, in de Kerk van de EE. PP. Kar melieten, Mondstraat, te leper. Niemand laat die gelegenheid voorbij gaan Heer en Vrouw Joël Vandeputte-Broos en familie Heer en Vrouw Gustaaf Bracke-Vandeputte Heer en Vrouw Henri Vandeputte-Vandewoude en zoon De familiën Soherrier, Declercq en Vandeputte, melden met diepe droefheid het afsterven van hun teergeliefde moeder, schoonmoeder, grootmoeder en bloedverwante, Vrouw Weduwe HENRI VANDEPUTTE geboren LUCIE SCHERRIER te Poperinghe, den 11 Mei 1862, en godvruchtig overle den te Yper. den 9 December 1937. De lijkdienst, gevolgd van de teraardbestelling. heeft plaats in de parochiale kerk van St-Niklaas te "Yper, heden Zaterdag 11 December 1937, om 9 uur. Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben zijn verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Maarschalk Fochlaan. 38. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 12 December, om 8 uur, in Belle Godshuis, Rijsselstraat, tot zielelafenis van Vrouw Eveline LEBON echtgenoote van Heer Henri Lacante. (250) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 12 December, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Emile BEIRNAERT de Stuersstraat, 14. (255) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 19 December, om 8 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Pieter VERSCHOORE en huisvrouw Sophie RONSSE. (270) De Bakkers- en Pasteibakkersbond van Yper en omliggende noodigt leden, vrienden en ken nissen uit, de ZIELMIS voor de OVERLEDENE VAK-BROEDERS bij te wonen die plaats heeft in St Maartenskerk, den 19 December, om 11 u. (271) De Apotheek van La Pharmacie de Mr VAN ROBAEYS Boterstraat orue au Beurre is alleen open op reste seule ouverte le Zondag 12 December Dimanche 12 Décembre van 8 tot 12 uur en van 13 tot 19 uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 9