LEON GRILLET Beursorders Meenenstraat, 31, YPER Telefoon 144 Comptant en Termijn WISSEL C O U P O N S ONDERSCHRIJVING EN REGELING VAN TITELS. M. Vanderghote. Andere gebruiken uitsluitend de 48) Verhuren van feestmateriaal, kiosk, enz 1 £r. 49 Opbrengst van grondconcessies op het kerkhof, 40.UO0 fr. M. Van AUeynnes. In 1936 werd er hiervoor 61.500 fr. omvangen en nu voorziet gij maar 40.000 fr. M. Yandergliote. Wij zuilen dit artikel voorbehou den om het eens te onderzoeken. M. Lemahieu. Dit is een misrekening. De som moet veel grooter zijn. 50) Uitbating waterdienst. 15.000 fr. M. Van AUeynnes. Hoe komt gij van 101.000 fr. in 1936 nu op 15.000 fr. M. Vandergtiote. Dit was dan het ruw bedrag der exploitatiekosten Verleden jaar werd er niets voorzien. 511 Terugbetaling door de Commissie van Openbaren Onderstand van het aandeel toegekend aan de gemeente in het gemeenschappelijk fonds, 97.000 fr. M. Vanderghote. Dit krediet komt voort in ont vangsten en uitgaven. 521 Terugbetaling van ontsmettingskosten, toelage der provincie, 160 fr. M. Vanderghote. Artikel 53 dient voorbehouden ge zien de slachtrechten nog moeten hernieuwd worden. 54) Gewone subsidie van den Staat voor wegen en openbare werken, 2.500 fr. 55) Gewone subsidie der provincie, 4.000 fr. M. Van Alleynnes. Is het niet noodig de nummering der huizen eens te herdoen M. Vanderghote. Wij kunnen dit doen met het ge woon krediet voor openbare werken. Daarbij wij zijn nu aan het hoofdstuk der ontvangsten. 56) Terugbetaling der straatherstellingskosten, 9.000 frank. M. Vanderghote. Dit zelfde krediet komt ook voort onder artikel 55 der gewone uitgaven. 57) Betaling door de aanpalende gemeenten van hun aandeel voor onderhoud der buurtwegen, 250 fr. M. Vanderghote. Het is nutteloos al de artikelen, betrek hebbende op het openbaar onderwijs, op te som men. De artikelen 58 tot 64 bedragen de gezamenlijke som van 1.332,871 fr. 50. M. Van AUeynnes. Voor het leerwerkhuis ontvangt ge slechts 26.000 fr., terwijl gij 49.000 fr. ervoor uitgeeft. Indien gij de toelagen niet ontvangt, dan is het omdat gij ze niet vraagt, want het geld ligt te uwer beschik king. Het is reeds sedert twee jaar dat de Staat beslo ten iieeft die toelagen te verleenen. M. Van der Mersch. Ik kan u de brieven laten zien die wij geschreven hebben om de toelagen te verkrijgen. M. Van Alleynnes. Als gij ze niet ontvangt, dan is het uwe fout. M. Van der Mersch. De bundel ligt te uwer inzage. Vraagt het aan den Heer secretaris hoeveel brieven wij reeds geschreven hebben. M. Van Alleynnes. Ik bezit het bewijs zwart op wit dat gij de toelagen moet ontvangen. M. Van der Mersch. En ik kan u de brieven toonen die wij geschreven hebben en waarop wij zelfs geen antwoord krijgen. 65) Subsidiën van Staat en provincie aan de muziek school, 15.000 fr. 66) Toelagen van Staat en provincie aan de Nijver heidsschool, 56.766 fr. 67) Opbrengst van de muziekschool, inschrijvings- recht, 11.000 fr. 67bis) Opbrengst van den stadsschouwburg, 5.000 fr. 68) Opbrengst van het museum, 100 fr. 69) Terugbetaling van verwarmingskosten in den stadsschouwburg. 500 fr. 70) Bezoek aan het Belfort en de Casematten, 15.000 frank. M. Van Alleynnes. Ware het niet beter die som te splitsen M. Vanderghote. Voor het oogenblik ware het nog moeilijk, daar wij nog niet juist weten wat het bezoek aan de casematten zal opbrengen. Indien gij wilt kunnen wij de som van 13.000 fr. inschrijven voor het Belfort en 2.000 fr. voor de casematten. De raadsleden verklaren zich hiermede t'akkoord. 71) Afgiften van akten van den burgerlijken stand, 2.500 fr. 72) Afgiften van identiteitskaarten, 1.500 fr. 73) Afgiften van certificaten, 300 fr. 74) Wettiging van handteekeningen. 300 fr. 75) Verschaffen van adressen, 50 fr. 76) Bijzondere diensten tijdens huwelijken, 5.000 fr. 77) Aflevering van identiteitskaarten aan vreemde lingen, 25.000 fr. M. Vanderghote. Dit is voor de vernieuwing der kaarten van de vreemdelingen, die in 1938 moet ge schieden. M. Van Alleynnes. Hoeveel heeft dit opgebracht in 1936 M. Vanderghote. Ongeveer dezelfde som. 78) Afhouding 6 op de wedden van het gemeente- personeel ingevolge de wet van 25-4-35, 35.750 fr. 79) Stortingen der van de gemeente afhangende in richtingen. 22.700 fr. 80) Annuiteiten door het Rijk te storten als aandeel in de abnormale oorlogsuitgaven, 757 fr. 93 en artikel 81) idem als aandeel in de steun- en voedingsuitgaven voor 1919-1920. 415 fr. 25. 82) Annuiteiten voor de electriciteit, 115.000 fr. 83) Vergoeding uitgekeerd door de verzekeringsmaat schappijen voor de door ongeval getroffen werklieden, 1 frank. 84) Verkoop van afval, 1.000 fr. 85) Onvoorziene ontvangsten. 5.000 fr. M. Van Alleynnes. Verleden jaar was hiervoor 25.000 fr. voorzien. M. Vanderghote. Dit komt omdat wij toen iets te verkoopen hadden dat wij nu niet meer te verkoopen hebben. 86) Aandeel der gemeenten in het wervingsbureel, 1.000 fr. M. Vanderghote. Hiermede is het onderzoek der begrooting ten einde. VI. Taksverordening op het slachtrecht Her nieuwing voor een jaar. M. Vanderghote. Gezien de noodzakelijkheid de slachtrechten te vernieuwen, stelt het schepencollege voor de hernieuwing te stemmen voor een jaar, gaande van den 1 Januari tot den 31 December 1938. van de slachtrechten en deze te bepalen op 7 centiemen per kg. vee levend gewogen. Deze beraadslaging zal daarna voor goedkeuring aan de hoogere overheid onderworpen worden. M. Vergracht. Is dit een vermindering van het slachtrecht M. Vanderghote. Neen, 't is dezelfde taks. M. Vergracht. Wij hooren steeds de beenhouwers erover klagen dat deze taks te hoog is. M. Vanderghote. Ja, verleden jaar hebben de been houwers zich zelfs tot het hooger bestuur gewend om een vermindering te bekomen, doch van zoodra wij de rekening der kosten van het slachthuis hadden gemaakt en die aan den Heer Gouverneur voorgelegd, werd de door ons besloten taksverordening goedgekeurd. Ik stel voor thans de hernieuwing dezer taks te stemmen. Stemmen ja de Heeren Lemahieu. Delahaye, Van der Mersch. Pattyn. Jvr. Cornillie, de Heeren Seys, Biebuyck en Vanderghote onthouden zich de Heeren Michiel. Coutelle. Vergracht. Van Alleynnes en Verbeke. M. Vanderghote. Het bedrag dat wij thans onder artikel 53 voor slacht- en keurrechten in de begrooting moeten inschrijven, bedraagt de som van 65.000 fr. VII. Taks op de rijwielen gebracht op 20 centiemen op de provinciale belasting op de rijwielen. M. Vanderghote. Dit punt betreft de hernieuwing der taks op de rijwielen. Zooals gij weet bedroeg deze taks verleden jaar de som van 20 fr.. waarvan 15 fr. voor de provincie en 5 fr. voor de stad. Dit jaar heefï de provincie de prijs eener rijwielplaat teruggebracht op 12 fr. 50 en als gevolg dezer besloten vermindering stelt het schepencollege voor de volgende beraadsla ging te nemen De opcentiemen op de provinciale be lasting op de rijwielen, die vroeger 33,33 bedroegen, worden nu herleid op 20 opcentiemen voor een termijn ioopende van den 1 Januari 1938 tot den 31 December 1940. Deze opcentiemen worden geïnd door den Heer ontvanger der rechtstreeksche belastingen aan wien een vergoeding van 30 centiemen per artikel wordt toege kend. Deze beraadslaging zal aan de goedkeuring der bestendige afvaardiging en van den Heer Gouverneur onderworpen worden. M. Michiel. Ik vraag zoo het niet mogelijk ware de gemeentebelasting op de rijwielen volledig af te schaffen voor de arbeiders die hun velo gebruiken om naar hun werk te gaan. In vele plaatsen is dit reeds zoo en ik steun mij daarop om hier hetzelfde te vragen. M. Vanderghote. Het is moeilijk deze afschaffing te stemmen, ten andere hetgeen de stad aan de werklieden vraagt is toch maar 2 fr. 50 per jaar voor het onderhoud der wegen en het gebruik van een velo. Dit is toch maar een kleinigheid, vooral wanneer men bedenkt dat zoo veel werklieden veel geld uitgeven den Zondag om ergens hun velo in een herberg te laten staan. Hetgeen de stad van hen vraagt bedraagt enkel maar 20 cen tiemen per maand en de werklieden mogen toch ook wel voor een klein deel de lasten van stad helpen dra gen. Tot hiertoe heeft nog nooit een werkman tegen de betaling dezer kleine som geprotesteerd. Wij hebben omtrent dezelfde ondervinding opgedaan met de zwem kom. waar wij de kostelooze baden hebben afgeschaft. Van de kaarten die wij voor de zwemkom hebben doen drukken om kosteloos aan de behoeftigen afgeleverd te worden, werd er slechts een enkele afgeleverd en het was aan een kostganger van het Nazareth. M. Michiel. Mijn voorstel is alleen maar voor de rijwielen die door de arbeiders gebruikt worden om naar hun werk te gaan. Het is toch niet redelijk dat men moet betalen om per velo naar zijn werk te gaan, te meer dat er nog zooveel slechte straten zijn. M. Van der Mersch. Het is ook moeilijk een onder scheid te maken, daar meest allen ook hun velo den Zondag gebruiken. M. Delahaye. De taks wordt nu toch reeds met de helft verminderd. M. Vanderghote. Ik stel voor tot de stemming over te gaan. Stemmen ja de Heeren Lemahieu, Delahaye, Van der Mersch, Pattyn. Jvr. Cornillie, de Heeren Seys, Bie buyck en Vanderghoteonthouden zichde Heeren Michiel, Coutelle, Vergracht, Van Alleynnes en Verbeke. M. Vanderghote. Onder artikel 12 moet thans de som van 12.000 fr. ingeschreven worden in plaats van 24.500 fr. die in 1936 ontvangen is geweest. VIII. Vernieuwing voor een jaar van 1. a) 80 opcentiemen in plaats van 90 opcentiemen op de cedulaire belasting van den Staat. b) 80 opcentiemen in plaats van 90 opcentiemen op de inkomsten der roerende in België aangewende kapi talen. c) 80 opcentiemen in plaats van 90 opcentiemen op Staatsbedrijfsbelasting. M. Vanderghote. Verleden jaar werden er door de stad 90 opcentiemen gestemd. Tengevolge van de ver betering der stadsfinancies is het thans mogelijk een vermindering van 10 opcentiemen toe te staan zonder gevaar voor het evenwicht der begrooting. Het schepen college stelt dan voor 80 opcentiemen te stemmen op de cedulaire Staatsbelasting, op de inkomsten der in Bel gië aangewende kapitalen, en ook op de Staatsbedrijfs belasting op de in België gemaakte winsten, in handels-, nijverheids- of landbouwuitbatingen en op de winsten der vrije beroepen, opdrachten en betrekkingen alsook op alle andere winstgevende bedieningen, andere dan voormelde uitbatingen. Aan den Heer ontvanger der belastingen zal een vergoeding van 20 centiemen per artikel toegekend worden bij gebeurlijke wijziging der rollen wegens laattijdige aanzegging. M. Van Alleynnes. Wanneer ik het verslag over de stadsfinanciën herlees dan zie ik dat er daar als besluit in gezegd wordt dat de verbetering van den financieelen toestand het mogelijk zal maken den fiscalen last in breede mate te verminderen. Thans zie ik dat die breede mate enkel maar 10 opcentiemen, dit is 81.000 fr. bedraagt. De Heer burgemeester in zijn verslag heeft er op gedrukt dat er een boni was van 347.000 fr. in den gewonen dienst en van 800.000 fr. in den buitengewonen dienst, wat een gezamenlijk boni maakt van 1.147.000 frank. Ik had dan ook gehoopt dat de opcentiemen iets meer zouden verminderd worden, en ik zal mij hier dan om die reden onthouden. M. Vanderghote. Gij zijt in verwarring. M. Van Alleynnes. Is er een boni of is er geen M. Vanderghote. Er is een verschil tusschen het boni in de rekening en den kop der begrooting. In de rekening worden de ontvangsten en uitgaven van stad vermeld die in den loop van het dienstjaar gedaan werden. Zoo er daar een boni is, bewijst dit niet dat dit geld daarom op einde December in kas is. Immers, het dienstjaar sluit niet in December, maar er moet nog 6 maanden van het volgende jaar met dit geld be taald worden, zoodat feitelijk verschillige dienstjaren in elkaar spelen. Wat meer is, het grootste deel van het boni bestaat, zooals de Heer Van Alleynnes het zelf gezegd heeft, in den buitengewonen dienst. Hoe wilt gij dat men dan den gewonen dienst daarmeê kan ont lasten Als er nu een vermindering van 10 opcentiemen wordt toegestaan, is zulks reeds heel mooi, te meer dat tal van andere kredieten in den gewonen dienst der begrooting veel verzwaard zijn. zooals de lasten voor familievergoedingen, en de lasten voor de vele werken waarvan de uitvoering besloten is. Ook de straatbe lasting werd reeds verminderd en nu dezen avond zal er hierop nog een nieuwe ontlasting gestemd worden zoo al de raadsleden daarover t'akkoord zijn. Met 20 opcentiemen te vragen in plaats van 30, beteekent dit een besparing voor de lastenbetalers van 44.000 fr. alleen voor de straatbelasting. De vermindering der opcentiemen op de cedulaire Staatsbelasting beteekent een besparing van 84.000 fr. Wij kunnen toch niet too- veren en wij mogen ook niet verder springen dan onze stok lang is, zoo wij de begrooting in evenwicht willen sluiten. M. Michiel. Ik had ook, zooals de Heer Van Alleyn nes, gemeend dat de ontlasting veel grooter zou geweest zijn, doch in plaats van een heele verdieping zijt gij enkel een trede afgedaald. Ik zal tegen het voorstel stemmen omdat de vermindering niet groot genoeg is. M. Vanderghote. Wilt gij mij bewijzen dat het mo gelijk is een meerdere besparing te doen Ik twijfel er echter aan dat het kan gedaan worden. Ik vraag dan het gedane voorstel te willen goedkeuren. Stemmen jade Heeren Lemahieu, Delahaye, Van der Mersch, Pattyn, Jvr. Cornillie, de Heeren Seys, Biebuyck en Vanderghote neen de Heeren Michiel, Coutelle en Van Alleynnes. Onthouden zich de Heeren Vergracht en Verbeke. 2. 25 opcentiemen in plaats van 28 opcentiemen op Staatsbedrijfsbelasting op wedden, loonen en pensioe nen. M. Vanderghote. Het schepencollege stelt voor in evenredigheid dezelfde vermindering toe te passen op de opcentiemen op de belasting der loonen als op de grondbelasting, en de opcentiemen op de bedrijfstaks op wedden, loonen en pensioenen op 25 terug te bren gen.De vernieuwing dezer taks wordt voorgesteld voor een jaar. De rollen worden opgemaakt door tusschen- komst van den toeziener der belastingen, doch deze opcentiemen worden door den gemeenteontvanger geïnd. Ik stel voor dit goed te keuren. Dit voorste) wordt met dezelfde stemming als zoo even aangenomen. M. Vanderghote. Ingevolge dezer stemming stel ik voor in de begrooting onder de gewon» ontvangsten in te schrijven artikel 8, opcentiemen op de grondbelas ting, 368.000 fr. in plaats van 414.000 fr. zooals er met 90 opcentiemen voorzien was artikel 10, opcentiemen op de bedrijfsbelasting. 304.000 fr. in plaats van 342.000 frank. M. Van Alleynnes. Volgens de inlichtingen door den ontvanger der belastingen verstrekt zal de stad in 1938 de som van 403.650 fr. ontvangen als aandeel in de grondbelasting en 333.450 fr. als aandeel in de bedrijfsbelasting. Dit maakt samen de som van 737.100 fr. Wanneer ik nu de berekening doe, dan bevind ik dat het door u aangeduid cijfer van de vermindering niet juist is. M. Vanderghote. Men moet het bruto bedrag en niet het netto bedrag inschrijven. M. Van der Mersch. De berekening is juist. Gij moet 10 aftrekken van de globale som en niet op het bedrag dat met 90 opcentiemen voorzien was. M. Van Alleynnes. Ik had mijn rekening gemaakt m het netto bedrag. M. Van der Mersch. Vandaar het verschil. M. Vanderghote. Onder artikel 14, speciale belas ting op de wedden, loonen en pensioenen, dient er nu 53.600 fr. ingeschreven te worden in plaats van 60.032 fr. zooals eerst voorzien was. IX. Taksverordening op het straatgebruik Her nieuwing voor een jaar vaai 20 in plaats van 30 van de hoofdsom van staatsgrondbelasting (voor de ge bouwde eigendommen en de bouwgronden) en 10 in plaats van 15 van genoemde hoofdsom (voor de niet bebouwde eigendommen). M. Vanderghote. Het schepencollege stelt de her nieuwing voor van de straatbelasting voor een jaar, van 1 Januari tot 31 December 1938, bepaald op 20 van de hoofdsom der grondbelasting voor de gebouwde eigendommen en de bouwgronden en op 10 van ge melde hoofdsom voor de niet bebouwde eigendommen op het grondgebied der stad Yper gelegen. Deze be lasting wordt geheven om de kosten der openbare dien sten van verlichting, reiniging, enz. te dekken. De ter reinen van min dan 10 aren zijn vrij van deze belas ting als ze langs geen openbaren weg gelegen zijn. Ik stel voor dit goed te keuren. Stemmen jade Heeren Lemahieu, Delahaye, Van der Mersch, Pattyn, Jvr. Cornillie, de Heeren Seys, Biebuyck en Vanderghoteneen de Heeren Michiel, Coutelle en Van Alleynnesonthouden zich de Heeren Vergracht en Verbeke. M. Vanderghote. Onder artikel 15 van den gewo nen dienst der begrooting moet hiervoor 100.000 fr. in geschreven worden in plaats van 144.000 fr. Tijdens de aanstaande vergadering zullen wij dan de begrooting sluiten. X. Mededeelingen. M. Coutelle. Er werd hier reeds dikwijls beloofd, onder meer over twee jaar en ook nog verleden jaar. de Petroolstraat in orde te brengen, doch tot hiertoe werd er daar nog niets gedaan. M. Vanderghote. De stad is daarvoor in onderhan deling met den Staat. M. Michiel. In afwachting van een beslissing kan er daar toch voor het verbeteren dier straat iets ge daan worden. Het is een moeras, dezen winter zal men er in verzinken. Als men wil kan er daar toch iets ge daan worden. Moest gij aldaar wonen, M. de burge meester. dan zou er daar binnen de vier dagen een nieuwe baan zijn. M. Vanderghote. Dat bestaat niet dat men een weg voor zijn eigen gebruik zou doen maken. M. Coutelle. Daar bestaat een weg waar men vóór den oorlog met wagen en paard kon doorrijden. M. Michiel. Ik heb dezen morgen vernomen dat de stadswerklieden sedert drie weken niet meer betaald werden. M. Delahaye. Morgen avond zullen zij betaald worden. Dit komt omdat de mandaten niet gereed wa ren. M. Van Alleynnes. Waarom worden de mandaten niet in tijds gemaakt M. Vanderghote. De mandaten kunnen maar op gemaakt worden volgens de werken die uitgevoerd wer den. De kredieten moeten soms van verschillige arti kels afgenomen worden. M. Van Alleynnes. De stadswerklieden worden toch per uur betaald. M. Delahaye. Dit is sedert vier jaar niet meer voorgevallen. M. Vanderghote. Dit komt ook door het feit dat de kredieten ontoereikend waren. M. Seys. Ja, het is hetgeen de gemeenteontvanger mij overlaatst zegde wanneer er hier gesproken was geweest over de verachterde betaling der politieagen ten. M. Van Alleynnes. Ik zou ook nog de aandacht van het schepencollege op een andere kwestie willen vestigen. In de dagbladen heb ik gezien dat er hier in België 44 gesubsidieerde speelpleinen zijn. Te Brussel en omgeving bestaan er 22 speelpleinen, in Vlaanderen telt men er 19 en in Wallonië 13. De gegeven toelagen bedragen 362.000 fr. voor het Brusselsche, 201.000 fr. voor Vlaanderen en 138.000 fr. voor Wallonië. Ik vraag wat er hiervan aan de stad Yper is toegekomen. M. Vanderghote. Niets. M. Van Alleynnes. Ik vestig uwe aandacht daarop, opdat gij ook het noodige zoudt doen om voor Yper een deel van dit manna te ontvangen. M. Vanderghote. Er werd een plan opgemaakt om een speelplein in te richten op het Minneplein. Dit plan is of zal opgezonden worden naar het Ministerie. De openbare zitting wordt hierop te 21 u. 40 opge heven. 4 WISSELAGENT CORRESPONDENT BIJ DE BEURS VAN BRUSSEL Wettelijke borgsom neergelegd bij de Nationale Bank van Belgic

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 10