-HET YPERSCHE- LA REGION D'YPRES ONTPLOFT Ziel missen 18 JAAR, N 39 24 DECEMBER 1937 18 ANNÉE, N 39 —24 DÉCEMBRE 1937 BIJVOEGSEL RÊVE DE VALSE Gevonden en Verloren Voorwerpen Nieuwe Brandvensters voor St Maartenskathedraal Luisterrijke Kerstnachtmis Kerstmis-Viering in de St Jozefs Kerk van de Paters Karmelieten, Paterstraat, 5 IEPER Priesterlijke Benoeming BEDANKING Zondagrust Repos Dominica! wmrame. rearr-Msw.'crsK?! SUPPLÉMENT Nous écrivions après la représentation de La Mascotteque nous étlons persuades que Mol:° Rose D'Orsay serait celle de l'excellente troupe du Théatre de Tcurnai, lorsqu'elle reviendrait a Ypres. Ma foi, nous ne nous sommes pas trompés. II y avait beaucoup de monde, mercredi soir, a la représentation de <i Rêve de Valsela plus populaire des opérettes d'Oscar Strauss. L'Interprétation comme la mise en scène fut trés soignée. M,llc D'Orsay fut une Franzi passionnée. Son chant émotif et sa mimique troublante surent impres- sionner profondément les coeurs. Grace a elle, la Prin- cesse Hélène, Mollc Fredo au talent sobre et délicat, fit de rapides progrès dans l'art de conquérir un coeur d'homme. Mmc Marville, dame d'honneur, veuve trés sensible aux souvenirs de l'amour, sut sans exagération donner la note gaie qui incombait a son röle, Beau gargon, né pour jouer le séducteur, le baryton, M. Colard possède une voix enchanteresse agrémentée d'une diction parfaite. II fut un trés séduisant Maurice de Fonségur. M. Taylès, beau ténor, trés élégant officier Frangais, fut son excellent partenaire, surtout dans le célèbre duo, qui fut accueilli par de vifs applaudisse- ments. L'Assaisonnement grivois était réservé a MM. Saint Henri et Nick-Lair qui feraient rire des statues de marbre. Les majordomes MM. Alberty et Blondiau, la grosse caisse, Mme Gibson et les musiciennes de l'orchestre Viennois, les choeurs, les danseuses et enfin l'orchestre sous la direction de Maitre Léon Tart ont complété agréablement et avec grand talent l'ensemble de ce beau spectacle. Nous serons heureux de revoir cette troupe d'artistes dans le courant du mois de Février, lorsqu'elle viendra nous donner Les Cloches de Cornéville opérette en 3 actes, trés amusante, de Planquette. Mais, il serait souhaitable qu'alors, il n'y eüt plus de tuyaux sans poêles, dans le théatre. Des fauteuils, e'est trés confortable, toutefois la chaleur est encore plus appréciée, en hiver. Encore une petite indiscrétionCertaines sociétés de la ville qui ont loué le théatre pour après le nouvel an, se demandent ce qu'elles feraient si jamais il gelait a pierre fendre. Elles se demandent en outre si le prix total du chauffage pourrait encore être exigé par la ville, s'il n'y avait pas de feu... A moins que le chauffage central ne fut placé GAIRED. De zoo lang verwachte MILITAIRE REVUE HET GROOT LACHSUCCES is klaafi»*De vertooning zal plaats grijpen op Zaterdag 22 Januari 1938, te 8 uur in den Stadsschouwburg, door toedoen van de plaatse lijke afdeeling van den Vuurkruisenbond in sa menwerking met het Verstandhoudingscomiteit der OudstrijderSbonden van Yper. De opbrengst van het feest komt ten goede aan het steunfonds van den Nationalen Vuurkruisenbond van Yper en omliggende. Kaarten zullen a. s. week door de leden dezer vereeniging ten huize aangeboden worden. Gezien het liefdadig doel dezer vertoo ning, hopen wij dat de verkoopers bij heel de bevolking een gulhartig onthaal zullen genieten. Prijzen der plaatsen 12 - 10 - 8 - 6 - 5 fr. Gevonden. - Donderdag 16 December, door M. Craeye Auguste, een alpenmuts. Vrijdgg 17. door M. Declercq Camiel, een sjerp. Zaterdag 18, door M. Duran Henri, stadswerkman, een sajetten kinderhandschoen. Door M" Deroo Yolande, een sajetten handschoen. Door M. Decrock Benjamin, een lederen handschoen. Maandag 20, door M. Berghman Maurice, een lederen brieventasch inhoudende zaakpapieren. Door Mevr. Colliek-Desmadryl, een bril. Door M. Vanderbauwhede, een lederen dameshand schoen. Dinsdag 21, door M. Vierstraete Marcel, een bedde- deken. Door M° Clement Alida, een lederen handschoen. Woensdag 22, door M. Moerman Camille, een aantal coupons van beurswaarden. Door Me L'Ecluse Pauline, een lange ketting. Verloren. Vrijdag 17 December, door M. Patfoort Gerard, Lange Meerschstraat, een paar bruin lederen handschoenen. Zaterdag 18, door M. Knock Frederic, van Passchen- daele, 1 zilveren zakuurwerk en ketting. Terugbrengen tegen belooning. Maandag 20, door M. Aalbretóht Gabriel, Dickebusch- steenweg, een bruine en groene sjerp. Terzelfdertijd als de inhuldiging van het groot roos venster, dat door het Engelsch leger geschonken wordt ter nagedachtenis van wijlen Koning Albert en waar van de plechtige inwijding, in tegenwoordigheid van Z. M. Koning Leopold III, op 30 April aanstaande zal plaats hebben, zullen ook drie nieuwe brandvensters geplaatst worden aan de Oostzijde boven aan het tri- forium der Sacrakapel. Deze vensters werden getee- kend door den Engelschen kunstenaar Easton, doch zullen in België vervaardigd worden. Het middenste venster stelt den H. Martinus, patroon der kathedraal, voor en is een gift van Graaf en Grayin de Laubespin. De twee andere vensters verbeelden den H. Mauritius en den H. Michaël en zijn geschonken, de eerste, door Markies en Markiezin du Pare en, de tweede, door M. en Mevr. Struye. Tot de luisterrijke Kerstnachtmis in de Kathedraal wordt iedereen toegelaten en ook vriendelijk uitgenoo- digd. Zij wordt voorafgegaan kwart vóór middernacht, door de roerende plechtigheid van het aanbrengen van 't Kindeke Jezus in de Kribbe, met de aandoenlijke Kerstliederen Stille Nacht, Heilige Nacht Adeste Fideles en 't Is nacht, staat op», (Minuit, chrétiens). Onder de middernachtmis, zal een prachtwerk van de kerkelijke muziek door Sint-Maartens gemengd zang koor, onder leiding van den heer Maurice Baert, kapel meester, uitgevoerd wordende vierstemmige Mis, van Goller, met begeleiding van orgel en quintet. Na het Credo, dat in plain-chant gezongen wordt door het volk, zal de H Communie uitgereikt worden op drie plaatsen tegelijkvóór het hoogaltaar, aan het autaar van O. L. Vrouw van Thuyne en aan het nieuw autaar van de Passie des Heeren. Heel de kerk zal schitterend verlicht zijn en geopend worden een half uur vóór de ceremonie dit is te 11.15 uur. na middernacht wordt niemand meer binnenge laten. 's Morgens zullen leesmissen opgedragen worden vanaf 6 tot 9 u., alsook te 11.30 uur. Onder de plechtige Hoogmis, te 10 u., wordt de vier stemmige Mis van Goller opnieuw uitgevoerd met be geleiding van orgel en quintet. 's Namiddags, te 4 u., Sol. Vespers en Lof, met uit voering van mooie Kerstliederen. Dit jaar zal Kerstmis met nog meer luister, zoo mo gelijk, dan de vorige jaren, worden gevierd. Het gemengd St Jozefs-Koor geeft inderdaad, te mid dernacht en onder de hoogmis te 9 u., de eerste en vol ledige uitvoering van de zeer godsdienstige en kunst rijke mis in Do-groote terts van den Oostenrijkschen Meester Antoon Bruckner (4 Sept. 1824 11 Oct. 1896). Bruckner was, evenals Schubert, zoon van een dorps onderwijzer. Als kind was hij Sangerknabein het klooster Sankt FIorian-bij-Linz (Oostenrijk). Later, na zijn studies, werd hij daar, in datzelfde klooster, onderwij zer en orgelist. Hij was 40 jaar oud toen hij zijn eerste groote compositie schreefde mis in Re-kleine terts. Op 50 jarigen ouderdom werd hij eerst een bekende musicus, en reeds was hij 60 jaar oud toen hij beroemd was Van orgelist in een kloosterkerk werd hij orgelist in de kathedraal van Linz en, ten slotte, leeraar van orgel, contrapunt en compositie aan het Weensche Conserva torium. Bruckners grootste verdienste als componist is Wagners dramatischen en gewaagden stijl te hebben aangepast aan de gewijde muziek en aan de concert muziek. Hij sohTeef 3 groote missen, den Psalm 150 en een Te Deum 9 symphonieën, een snarenkwartet en -kwintet en eenige kleinere' werken. Onder deze laatste is de Mis in C-dur die op Kerstmis zal uitgevoerd worden. Bruckner was maar 17 jaar oud toen hij die mis schreef. Zij is niet te vergelijken, in opvatting en om vang, met zijn 3 groote missenmaar draagt toch den stempel van den opkomenden meester. Het Sint Jozefs-Koor zal dit werk uitvoeren volgens de laatste uitgave, bezorgd door Jozef Meszner, dom- kapelmeester te Salzburg (Oostenrijk), voor 4 gemeng de stemrrien, orgel, snarenkwartet en 2 hoornen. (Bruck ner had een voorliefde voor dit zoetluidend instrument!) Niets werd verwaarloosd om een stijlvolle uitvoering te bezorgen. Ziehier het volledig programma van de Kerstmis diensten VRIJDAG 24 DECEMBER, KERSTAVOND: Te 2 u. plechtig gezongen Vespers; waarna onmid dellijk biechtgelegenheid. 's Avonds te 9.30 u. wordt de kerk geopend voor het Nachtoffieie. Niemand wordt toegelaten zonder kaart. Men kan die verkrijgen-in het klooster, 's Nachts wordt er geen biecht gehoord. Te 10 u. beginnen de plechtige Kerstnacht-metten. Te 11.30 u. Kerstnacht-processie van het klooster in de kerk. Zang van het Martyrologium waardoor de boodschap van Christus' Geboorte plechtig wordt aan gekondigd. Zegen met het Kerstekindeken. DaarnaStille Nachtoud Kerstlied, a capella gezongen door het gemengd St Jozefs-Koor. ZATERDAG 25 DECEMBER Te 12 u. Middernacht, worden de kerkdeuren geslo ten. en begint de plechtig gezongene Kerstmis. Het eigene en het gewone der H. Mis wordt uitge voerd door het volledig gemengd Sint Jozefskoor, onder leiding van M. G. Van Overbeke, met bege leiding van snarenkwartet en orgel, bespeeld door M. A. Van Wassenhove. Verder, onder de Offerande der H. Mis het traditio neel Adeste naar de bewerking van Novello. En na de MisKerstnachtalleenzang door tenor M. Uil. Verbeke en zes-stemmig gemengd koor, van M. Carpay. Na de nutting van de H. Mis zal de H. Communie aan de geloovigen door twee Paters uitgedeeld worden. De geloovigen worden verzocht naar de Communie bank te gaan langs den middenbeuk, en naar hun plaats terug te keeren langs de zijbeuken. Heeren Commissa rissen zullen de gepaste aanduidingen geven. Na dé plechtige Kerstmis, worden nog twee gelezene missep opgedragen, terwijl de kloosterlingen de Lau den zingen. 's Morgens vanaf 5 u. tot llu. ononderbroken missen. Te 5.30 u. gezongene Herdersmis. Te 9 u. zeer plechtige Hoogmis, met offerande voor den Heer ingenieur-bouwmeester Coomans, vanwege de H. Scapulier-Broederschap. Het St Jozefs-Koor zingt dezelfde mis van A. Bruckner als 's middernachts. Na de Hoogmis, Pauselijke Zegen, met vollen aflaat. Onder de 10 1/2 u. mis, uitvoering op het orgel van Kerstmuziek. Te 2 u. plechtig gezongene Vespers. Te 5 u. zeer plechtig Lof, gezongen door het St-Jozefs- Koor, met orgel en snarenkwartet. 1) Jesu, quem velatum, Koor Kempter. 2) Ave Maria, Tenor, solo en Koor Radoux. 3) Adeste, soli, duo en Koor Novello. 4) Tantum ergo, Schöpf. 5) Kerstnacht, Tenor, solo en Koor Carpay. Na het Lof, Sermoen. ZONDAG 26 DECEMBER: 2" Kerstdag. Feest van den H. Stephanus, 1" mar telaar. Te 9 u. Hoogmis met offerande voor Mevr. De Corte, vanwege de H. Scapulier-Broederschap. Bisdom Brugge. Zijn pastoor benoemd te Hulste, E. H. Nicaise, pastoor te Dickebusch te Dickebusch, E. H. Vereenooghe, pastoor op De Mokker (Couckelaere) op De Mokker, E. H. Vanden Weghe, onderpastoor te Hooghlede. Vrouw August ANDRIES - DERUDDERE, kinders, kleinkinders en familie, danken, langs dezen weg, de vrienden en kennissen om de talrijke blijken van deel neming hen betuigd bij het afsterven van hun teerge liefden echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader en bloedverwant, Heer AUGUST ANDRIES en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (298) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zaterdag 25 December, (Kerstdag), om 8 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Joseph DEPLANCKE-SLEGTINCK. (274) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigo de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zaterdag 25 December, (Kerstdag), om 8 i uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Isidore DEHAENE geboren Anna Deruddere. (279) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS te willen bijwonen die zal gezongen worden op Zaterdag 25 December, (Kerstdag), om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Camiel JOLYT. (275) Grienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 26 December, om 8 j uur, in St Maartenskerk, tot zielelafenis van Heer Henri ROOSE en dochter Elisa echtgenoote van Heer Maurits Vanderghote. (278) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 26 December, om 8 uur; in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer August HOEDT en Vrouw Julia GARREIN en Juffrouw Leonie BLAECKE. (293) Les amis et connaissances sont priés de bien vouloir assister a la MESSE ANNIVERSAIRE, qui sera célébrée en l'Eglise Saint Nicolas, le Dimanche 26 Décembre, a 9 heures, pour le repos de l'ame de Monsieur Louis DEDUYTSCHAEVER (295) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 26 December, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Louis DEDUYTSCHAEVER Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 26 December, om 11 J uur, in St Maartenskerk, tot zielelafenis van Heer en Mevrouw Jules PL ATE VOET en dochter Agnes. (294) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS te willen bijwonen die zal gelezen worden op Zondag 2 Januari, om 8 l uur, in Sint- Pieterskerk, tot zielelafenis van de gebroeders Heeren Cesar en Sylvere RAMBOUR. (297) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 2 Januari, om 9 uur, in Sint- Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Joseph DUFLOU. (296) De Apotheek van La Pharmacie de Mr HOUTEKIER Meenenstraat orue de Menin is alleen open op reste seule ouverte le Zaterdag 25 December Samedi 25 Décembre en deze van et celle de Mr SEYS Dixmudestraat Rue de Dixmude op le Zondag 26 December Dimanche 26 Décembre van 8 tot 12 uur en van 13 tot 19 uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 11