8 IEPER, EEN TOERISTENSTAD ALLERHANDE NIEUWS NOMINATION Nieuwjaar Tijd van Geschenken Aan de Landbouwers, Paardenkweekers en Liefhebbers SUZAN NA 'f MAALDERINNETjE VAN BLÖEMENDAEL AANBESTEDING HET ONDERHOUD der STADSTUINEN Rijksmiddelbare School te leper HANPBOOGSCHIETINGEN POTJESCHIETING \>rledfn Zondag hield de heer R. Buckinx, vertegen woordiger van den Vlaamschen Toeristenbond te leper, n mens deze vereeniging, vóór den W. V. R. O. te Kort- rijk een causerie over leper, een Toeristenstad waarvan wij het genoegen hebben hieronder, den uit- voerigen tekst over te drukken. Over leper te spreken als toeristenstad en in dit op zicht alle aspecten van het toeristische bedrijf over- schouwen is niet mogelijk in den korten tijd waarover ik beschik. Het zullen dan ook slechts losse indrukken zijn waarover ik U thans wil onderhouden, die U eenigs- zins zullen doen begrijpen dat onze stad in den vollen zin des woords een toeristische stad is. De redenen waarom duizenden toeristen zoo land- genooten als vreemden het kleine stadje aan de leperlee jaarlijks komen bezoeken, zijn voor bijna elke groep verschillend. De bewoner van het binnen land komt er niet om dezelfde reden als de buitenlan der en onder deze wordt de Duitscher bv. om andere redenen aangetrokken als de Franschman. De trek naar leper kunnen wij verklaren door drie oorzaken 1. leper is een oude stad. 2. leper is een vernieuwde stad. 3. leper is de stad der oorlogsher inneringen. leper was oud voor den oorlog, minstens zoo oud als Gent en Brugge, zoo oud dat men nog steeds naar den oorsprong der eerste vestiging gist. Zal men het ooit weten Wij twijfelen er aan Eén zaak is echter zeker dat de stad in den loop der ÏOMI» eeuw is ontstaan rond het kasteel dat aan den oever van de leperlee oprees, op een plaats die door de huidige Korte Meersch door de Lange Meersch en de Leet is afgebakend en waar zich ook nog het Walle- straatje bevindt. leper ligt nog in de uitgestrekte kust vlakte op een hoogte van 18 m. boven den zeespiegel, in het zuiden en in het oosten als beschermd door de heuvelrij der Westvlaamsehe bergen, welke deze vlakte bezoomen. Zij vormt als het ware een centraal bekken waar het water van deze hoogten verzamelt en langs tientallen beekjes en grachtjes naar den Yzer en de zee stroomt. Want het Iepersche gewest is als een groene zeeb: ezem. een streek van weiden en meerschen. en het zal dan ook niemand verwonderen te hooren dat aan de zuidzijde van de stad een vijver ligt van meer dan 25 Ha. die van Dikkebusch en aan de oost zijde één van meer dan 15 Ha. die van Zillebeke, beide toeristenoorden van Jiet allergrootste belang. In die vlakke streek was het dat zich in de 12* eeuw een stad ontwikkelde, die door haar lakenindustrie de rijkste werd van het toenmalige Vlaanderen. In de volgende eeuw bereikte zij haar toppunt van macht en schoonheid toen werden Belfort. Halle en Kathe draal opgericht als getuigen van die macht en van dien rijkdom. In 1200 legde Boudewijn IX. graaf van Vlaan deren. den eersten steen van dit grootsche gebouw dat weer, gedeeltelijk althans in zijn ouden luister staat te pralen. Weer draait de oude draak uit 1692. boven het sierlijk klokkentorentje, dat opnieuw zijn caril lon heeft. Acht en dertig klokken telt de nieuwe bei aard, die in teerheid en welluidendheid van klank en spel voor zijn oudere broeders niet hoeft onder te doen. Naast het burgerlijke gebouw, de Halle, en het Bel fort, rijst de nieuw-herstelde St Maartenskerk op eertijds kathedraal en zetel van het bisdom waar eens. juist 300 jaar geleden, de groote figuur van Cornelius Jansenius den bisschoppelijken zetel bekleedde, heeft zij nog menige herinnering aan dezen vroegeren luis ter. In het hoogkoor hebben drie bisschoppen steeds hunne geschonden grafmonumenten, en de nieuwe stoffeering werd zoo getrouw mogelijk aan den primi tieven stijl aangepast. Het verleden leeft er nog steeds voort in de strenge gothische lijnen van het gebouw, in de menigvuldige merkwaardige schilderijen, in de ove rige kunstwerken van groote waarde. Bewonder bv. onder het hoogzaal dien unieken Gothischen koffer met het uitgekorven St Jorisbeeld. prachtig gepolychro meerd. of verder nog in de heerlijke plastiek van de wel is waar geschonden, maar nog steeds sprekende beelden die met religieuse zorg worden bewaard. Hoewel alles bijna nieuw is in deze oude stad. blijft de geest van het verleden er nog steeds voort leven, in ziin bochtige stille straten, in-zijn herstelde oude pit toreske gevels, in zijn eenzame wallen, in zijn gothi sche torens van St Maartens, van 't Belfort en van St Jacobs... Maar de nieuwe tijd heeft ook zijn tol geeischt. De oorlog had het van de kaart weggevaagd, maar de wil van zijn bevolking, de wil om te leven was sterker dan de dood en daarom is de stad uit haar puin verrezen, en ze wenkt u thans met haar nieuwe bijna te schrille kleuren. En tochDe weemoedige herinneringen aan al het bittere dat hier plaats greep kon zoo maar niet geloochend en genegeerd blijven. Het gemoed van de duizenden verwanten die hier hun jonge zoons, broers of echtgenooten wisten begraven liggen had meer noo- dig dan een bloote herinnering. In witten steen werd hun hulde bewezen in dat steeds imponeerende gedenk- teeken aan de Meenensche Poort waar men altijd met ontroering komt en overschouwt de tienduizenden na men van dezen die voor goed verloren gingen in het krijgslawaai. Eiken avond klinken de weemoedige to nen van den Last Post tot aan uw woning en ge denkt dan toch maar steeds aan hun jonge offer. Stad van herinnering aan deze onmenschelijke tragedie is leper in de hoogst mogelijke mate. Of er voor den toerist nog wat anders te zien is of te genieten hoor ik u bij u zelf vragen. Zeker en vastWandel de oude wallen op. Op dezen grond stonden eens de eigen verdedigers in het jaar 1383 bij de beruchte belegering der stad door de En- gelschen en de Gentenaars, toen zij dank zij de bij zondere hulp van O. L. Vrouw van Tuine werd ontzet, maar ook de Spanjaarden, de Franschen. de Oosten rijkers, de Nederlanders en laatst nog de Britten. Was het niet de fortenbouwer Vauban, maarschalk van Lo- dewijk XIV, die tusschen 1678 en 1684 de vestingwer ken volledig herstelde, uitbreidde en moderniseerde Thans zijn zij de geliefkoosde wandeling niet alleen van den Ieperling, maar van menig natuurminnend toe rist als een gordel van smaragd, om het woord van Multatuli te gebruiken, slingeren zij hun groen loof werk om de oud-nieuwe stad. En bewonder verder nog de eenig mooie Rijselsche Poort, de Romaansche St Pieterskerk met den zwaren toren, de Post die het vroegere steen der Tempeliers- orde is, het Vleeschhuis, het Belle-GodShuis, de Sint- Jacobskerk. het Bellewaardestraatje, de Anglicaansche St Joriskerk, de Koemarkt met haar gildehuizen en meer andere nog. En bestijg dan om te «indigen den kloeken Belfort toren en schouw in het mooie land dat hier als een veelkleurig dambord te rusten ligtnoord naar de wijde vlakte van de zee, oost naar de beruchte heuvels 60 en 62. waar vier jaar lang dood en vernieling zege praalden. zuid in de richting van de heerlijke rij der Westvlaamsehe bergen en west naar Poperinghe met zijn vele torens, naar den Katsberg en den Kassei- berg leper bewaart voor den kunstkenner in zijn musea menige schat van oude schilderijen, merkwaardige meubels, en kunstvoorwerpen allerhande. leper heeft trots de verspreiding van zijn bevolking tijdens den oorlog, zijn eigendommelijkheid weten te bewaren. De Ieperling is na den oorlog gebleven wat hij vroeger washij heeft ondanks de vernieuwing van »ijn stad zijn oude gebruiken weten te behoudenTuin dag en de Kattefeest komen elk jaar met hunne gebrui ken en feestelijkheden nieuwe vreugde brengen bij den bewoner uit de stad. En dat de vreemdeling hiervan ook gretig gebruik maakt hoeft natuurlijk niet bewezen. leper neemt een voorname plaats in de kleine toe ristische plaatsen van ons Vlaamsche land. Het heeft den toerist, zelfs den eenvoudigen dagjesmensch wat aan te biedenhet heeft moderne gerieflijke hotels zoowel als kleinere gasthoven en restaurants, met één wcord het mag gezegd worden dat leper een toeristische stad is in den vollen zin van het woord. Dat eiken zomer en zelfs gedurende den winter dui zenden vreemdelingen zulks begrijpen blijkt uit de sprekende statistieken over de toeristische bedrijvig heid in onze stad. Trouwens de V.V.V. doet alles wat in haar macht ligt om U te laten zien, wat het bezien inderdaad waard is. Het is ons niet mogelijk U hierover ,ang uit te weiden, maar een paar cijfers zullen U beter overtuigenzoo hebben bv. dezen zomer, d. i. van Mei lot September meer den 12.000 personen het Belfort beklommen om er het grootsche panorama te gaan be wonderen. Wij mogen gerust zeggen dat in dezelfde tijdspanne meer dan 150.000 toeristen onze stad hebben bezocht, komende uit alle landen van de wereld, meest natuurlijk uit Europa, en wel in de eerste plaats uit Frankrijk en Engeland. Was U, waarde luisteraars, U V. T. Ber in het bij zonder, onder deze bezoekers Zoo neen, dan moet uw besiuit van nu af reeds worden genomen, volgenden zomer leper en zijn mooie omgeving waarover ik U m.sschien een volgende maal onderhoud, te komen be zoeken. De plaatselijke V.V.V. alsmede de vertegen woordigers van den Viaamschen Toeristenbond zullen zich inspannen om U kosteloos alle nuttige inlichtingen te verschaffen en om uw verblijf in onze goede stede zoo aangenaam en zoo vruchtdragend mogelijk te ma ken. Aan U om van deze unieke gelegenheid gebruik te maken. YPER. Rijwieldiefstal. Zondag laatst, tegen den avond, had de genaamde Durnez Julien, van Boesinghe, zijn rijwiel geplaatst tegen den gevel van het Victoria Palace, in de St Jacobstraat, doch toen hij wat later, rond 9 u., wilde vertrekken, bestatigde hij dat zijn velo door een anderen was weggenomen geworden en ner gens meer te vinden was. Er bleef hem niets anders meer over dan klacht in te dienen bij de politie, die een onderzoek instelde om den dief te ontdekken. Eerlijke jongen. De 14 jarige Titeca Lucien, wo nende alhier in de Kleine Pennestraat, vond Maandag laatst in den Openbaren Hof een gouden ring met een diamanten steen bezet. De jongen verhaastte zich met gevonden en waardevol voorwerp naar het politiebureel té dragen, waar de eigenaar terug in 't bezit ervan werd gesteld en een goede belooning voor den eerlijken vinder naliet. Noodlottige afloop. De 82 jarige Wed. Descamps die, zooals wij het meldden, verleden week bij het oversteken van den Meenensteenweg door een auto verrast en omvergereden werd, is Zondag morgen in het O. L. Vrouw hospitaal aan de gevolgen der opge- loopen verwondingen bezweken. De ongelukkige ouder- linge had. benevens een gebroken arm en schouder, ook nog een schedelbreuk opgeloopen. MEENEN. Lijk langs de spoorbaan. De barreel- wachter van den overweg der spoorlijn Meenen-Tour- coing, die zijn dienst kwam te verlaten, vond Zaterdag morgen, te 5 u. 12, bij het naar huis gaan, een klak langs de riggels liggen. Een ongeluk vermoedende ging hij op zoek en zag een 100 tal meter verder een afgrij selijk verminkt lichaam van een manspersoon op het spcor liggen. Het hoofd en een arm waren van de romp gescheiden en werden wat verder teruggevonden. De rijkswacht, die van deze akelige vondst verwittigd werd, kwam dadelijk ter plaats een onderzoek instellen. Op het lijk werd geen eenzelvigheidskaart, doch enkel een uitnoodiging eener duivenmaatschappij van Gheluwe, op naam van Degryse Jozef gevonden. Deze laatste, die 41 jaar oud is en nog ongehuwd, werd den Vrijdag avond, rond 8 u., reeds gezien aan den ijzerwegbarreel der lijn Meenen-Wervick. Om zijne zonderlinge manieren, die argwaan verwekten, werd hij door voorbijgangers naar de gendarmerie gebracht, vanwaar hij echter eenigen tijd later na ondervraging terug werd losgelaten. Men vermoedt dat de ongeluk kige alsdan naar Meenen zal gegaan zijn om daar zelf moord te plegen. POPERINGHE. Ontslag van den Z. E. H. Deken Vervaecke. De Z. E. H. Kanunnik Vervaecke, die binnen kort den schoönen ouderdom van 80 jaar zal bereiken, heeft zijn ontslag van pastoor-deken van Poperinghe ingediend. Geboren te Desselghem, den 25 Maart 1858, werd hij in April 1909 tot pastoor-deken van St Bertinus alhier benoemd. In 1934 werd het jubi leum van zijn 25 jarig dekenschap op plechtige wijze gevierd en, als blijvende herinnering aan deze blijde gebeurtenis, werd een prachtig wit marmeren autaar in St Bertinuskerk opgericht, v De Z. E. H. Deken Vervaecke had door zijne vele gaven de achting en de genegenheid der Poperinghe- naren weten te winnen en zijn heengaan wordt er alge meen betreurd, Mocht hij, na zoo een welvervulde en verdienstelijke loopbaan, thans nog menige jaren van een welverdiende rust genieten. Zijn plaatsvervanger is de E. H. Hanssens, ekonoom aan het Klein Seminarie van Roeselaere. KOMEN. Brand. In de Spoorwegstraat, in de herberg Hotel de Ville is er 's nachts brand uitge broken op een kamer die gehuurd was door Vercruysse Leopold. Deze laatste was echter afwezig en het waren de andere bewoners der herberg die, door den sterken brandgeur uit hun slaap gewekt, het onheil bemerkten. Zij beukten de gesloten kamerdeur in en vonden de plaats reeds in lichte laaie. Dank aan hunne spoedige tusschenkomst slaagden zij er in den brand te blus- schen. De aangerichte schade is echter nog al groot. MOORSLEDE. Arbeidsongevallen. Bij het bin nenrijden in een garage beukte een vrachtwagen tegen de deur, waardoor deze uit haar hengsels sprong en neerviel op den 23 jarige Verhoeve Alb., die de poort geopend had. Verhoeve werd alzoo tusschen de poort gekneld en liep een schouderontwrichting op. Bij het lossen van kisten weefgaren werd de ar beider Libeer Roger, 24 jaar oud, getroffen door een der kisten die op den wagen terug viel. De werkman werd aan den linker schouder en aan het achterhoofd gewond. PLOEGSTEERT. Smokkelaar gevat. Een auto, bestuurd door den 36 jarigen Lode Durot, kwam op zeker oogenblik langs de baan van Ploegsteert naar Armentiers in de gracht terecht. Tijdens het onderzoek bemerkte de politie enkele balen op de gekantelde auto en de tolbeambten, die hiervan verwittigd werden, stel den vast dat de balen gevuld waren met belgische smokkeltabak dragende het merk eener Poperingsche firma. Auto en tabak, geschat op 16.000 fr., werden aan geslagen en de autovoerder aangehouden. Moniteur du 18 Décembre Ordre JudiciaireEst nommé juge suppléant a la Justice de paix de Messines M. Ghestem J., avocat a Warnêton. Nieuwjaar is het tijdstip der geschenken. Het is een gelegenheid om zich tegenover een vriend of bescher mer voor een of ander dienstbetoon te kwijten, om de kinderen voor hun vooruitgang op school te beloonen, om vader of moeder, een broeder of zuster, een ver loofde, aangenaam te verrassen. Doch aan de keuze van het geschenk is veel gelegen. Al naar het geval kieze men b. v. een sterke vulpen, een goed woordenboek, een volledige passerdoos, een mooi fotoalbum of een album voor prentkaarten, een doos fantasie schrijf papier in fraaie kleur, een schoone bureau garnituur, een notaboekje met lederen omslag enz. Doch wat het het ook weze, men drage steeds zorg dat het geschenk van goede kwaliteit weze, verzorgd -afgewerkt en waar devol voorkomend. Daarom zal men zich bij voorkeur wenden tot een magazijn dat benevens een zeer ver scheiden keus ook een stevige waarborg voor kwaliteit levert. Het aangewezen huis voor al deze artikelen is te Yper onbetwistbaar de Drukkerij Dumortier, 34,. Boterstraat, Yper. Ter gelegenheid van de bijeenkomst te Yper van de hoefsmeden van Westvlaanderen, zal Zondag a. s., te 10 u. 30 voormiddag, aan het Café De Drie Konin gen op de Groote Markt te Yper, het model van Belgisch trekpaard, zichtbaar zijn, hetwelk in den in ternationalen wedstrijd van Parijs, om de verzorging van het hoefbeslag, met de wereldpremie is bekroond geworden. GEMEENTE BOESINGHE FAMILIEKRING NUT EN VERMAAK Op Zondag 26 December 1937 om 6 uur stipt, in de zaal van het Gemeentehuis.. Opvoering van Operette in drie bedrijven. Plaatsen aan 5 fr. 4 fr. 3 fr. Geen opgeld voor voorbehouden plaatsen. Kaarten op voorhand te verkrijgen bij J. De- meester, 3, Plaats, Boesinghe. STAD YPER Het Gemeentebestuur zal in openbare aanbe steding uitschrijven Het lastenkohier is te raadplegen op het Stads- secretariaat ten Stadhuize, alle werkdagen. De aanbiedingen moeten neergelegd worden ten Stadhuize (Secretariaat), ten laatste Maan dag 10 Januari 1938, voor 11 ure 's morgens. De opening geschiedt om 11 ure denzelfden dag. De aanbesteding is voorbehouden voor de Yper- sche hoveniers. AANBESTEDING DER KOLEN Winter 1937 -1938 De aanbesteding is voorbehouden aan de Ieper sche kolenhandelaars. Lot50.000 kgr. cokes industriels 40/60 te leveren in tweemaal20.000 kgr. en 30.000 kgr. De inschrijvers kunnen bij den heer directeur der Middelbare School, Mondstraat, 17, kennis nemen van de algemeene voorwaarden der aan besteding. De inschrijvingen zullen onder gesloten omslag dragen Rijksmiddelbare School, Mondstraat, 17, leper. Aanbesteding der kolen en ten laatste op 3 Januari afgeleverd worden. De aanbesteding zal den Dinsdag 4 Januari 1938, te 11 u. geschieden op het bureel van den ondergeteekenden directeur. De Directeur, C. OORTS. ZATERDAG 25 DECEMBER (Kerstdag) Om 2 uur BECELAERE, bij Oscar Carrein Opper- vogel 80 fr.Twee zijdvogels, elk 40 fr.Twee kallen, elk 25 fr. en 37 vogels van 15 fr. voor 50 schutters. In'.eg 17 fr. Om 3 uur MEENEN, Abattoir bij Watteyne Op- pervcgel Zware kalkoen en 20 fr. Twee zijdvogels, eik een schoonen kalkoen Twee kallen, elk twee wilde konijnen en 5 fr.25 primés van 10 fr. en een wild kenijn en 55 vogels van 15 fr. voor 100 schutters. Inleg 17 fr. 50. ZONDAG 26 DECEMBER 1937 Om 2 uur GHELÜVELT, in 't KasteelhofQpper- vogel 80 fr.Twee zijdvogels, elk 40 fr.Twee kallen, elk 25 fr. en 38 vogels van 15 fr. voor 50 schutters. Inleg 17 fr. Om 2 1 uur LANGEMARCK, bij de Wed. Zabulon OppervogelZware kalkoen Twee zijdvogels, elk 30 fr.; Twee kallen, elk 20 fr.10 primés van 15 fr.Kleine vogels 10 fr. Inleg 13 fr. 50. MAANDAG 27 DECEMBER 1937 Om 2 1 uurWYTSCHAETE, bij G. RoggheOpper vogel 60 fr. Twee zijdvogels, elk 30 fr.Twee kallen, elk 20 fr.Kleine vogels 12 fr. Inleg 15 fr. Boven de 60 schutters al vogels van 15 fr. Eiken MAANDAG, om 5 1 uur» stipt 's avonds, POTJESCHIETING in de verwarmde zaal der herberg Au Saumon

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 14