-FOOTBALL- CINEMA FLORA - Yper ONTPLOFT.. I 18 JAAR, N 39 24 DECEMBER 193? 18 ANNÉE, N" 39 --24 DÉCEMBRE 1937 Weekblad - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de l'Arrondissement d'Ypres Opgepast AAN ONZE ABONNENTEN Onze abonnenten die bij vergetelheid geen kwijtschrift voor de hernieuwing van hun abonnement werden aangebo den, of het aangeboden werden tijdens hunne afwezigheid, en wenschen voorts HET YPERSCHE regelmatig te ontvan gen, worden verzocht een kwijtschrift AAN TE VRAGEN OP HUN POST KANTOOR of de som van 21 frank te storten op postcheckrekening 46.173 (C. Dumortier, Yper). Onze abonnenten uit het buitenland worden vriendelijk verzocht ons den prijs van hun abonnement (32 fr.per internationaal postmandaat op te sturen, zoo zij dit alreeds niet gedaan hebben. YPER MARKTDAG Zondag 26 December 1937 C. S. YPER - II - F. C. ISEGHEM KOMMUNISME TER GELEGENHEID VAN KERSTDAG TWEE Buitengewone Prachtprogramma's VIER groote Franschsprekende films. LE DIAMANT TRAGIQUE DÖUAUMONT LE JUIF POLONAIS LES AS DU REPORTAGE HET VPERSCHE LA RÉGION D'VPRES ORGAAN DER VEREEN1GING DER GETEISTERDEN ORGANE DE L'ASSOCLATION DES SINISTRÊS Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Bolerstraat, 34, YPER, Rédaction, Administration et Publicité 34, me au Beurre, YPRES. Abonnement21 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren. Tel. 500 40 ct. het nummer Naamlooze artikels geweigerd Abonnement21 fr. 00 par an Étranger32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges. 40 ct. Ie numéro. Tél. 500 Les articles non signés sont refusés Daar NIEUWJAAR op een Zaterdag valt zal ons blad a. s. week één dag vroeger verschijnen. Daarom verzoeken wij beleefd de H.H. Notarissen en onze berichtgevers toekomende week hun aankondigingen en kronieken EEN DAG vroeger op te sturen. wwwwwwwwwupinnnn.HWWcPWWiigiwgti De Burgemeester der stad Yper heeft de eer te laten weten dat, ter gelegenheid van Kerstdag en Nieuwjaar de wekelijksche markt, bij uitzon dering zal plaats hebben op VRIJDAG 24 DE CEMBER 1937, en VRIJDAG 31 DECEMBER 1937. Yper, den 14 December 1937. De Burgemeester, J. Vanderghote. K.B.V.B. YPERSCH STADIUM 1937-1938 Om 2 uur Ingang Match Tweede Afdeeling: 3 Frank. Tribune 1 Frank opleg. We hebben vroeger reeds een overzicht gege ven van de bevindingen opgedaan in Rusland door een Amerikaansch kommunist, die eerst uitgenoodigd werd en daarna uit eigen beweging naar Rusland, het paradijs der kommunisten, trok, met enkele makkers, waarvan een dood achterbleef en de anderen heelemaal ontgoocheld terugkwamen. Thans hebben wij het verslag van een fransch- man, M. Legay, socialist, sekretaris der Natio nale Federatie van den ondergrond. Hij is ver leden jaar ook naar Rusland gereisd, bezield met de beste gevoelens voor het opgehemelde Sovjet rijk. Hij heeft vooral Moskow en de voornaamste centra van het Donetzgebied bezocht en door- loopen. Bij zijne terugkomst heeft hij daarover een boekje uitgegeven, met voorwoord van M. Geor ges Dumoulin, voormalig sekretaris van het be rucht C. G. T. van Frankrijk. Men weet waar schijnlijk dat het C. G. T. de machtigste werk- liedenvereeniging van Frankrijk is, die na de jongste verkiezingen alles te zeggen had bij het Front Populaire ofte Volksfront. Welnu het dagblad Le Matinvan Parijs, durft schrijven dat dit boekje het verschrikke lijkste pleidooi is dat men kan uitbrengen tegen een leer die het monopolium wil hebben van brood, vrede en vrijheid. Wat ik gezien heb, schrijft M. Legaywerklie den in harden, die slecht betaald worden, slecht gevoed, slecht gehuisvest, terwijl anderen dan sen en den nacht overbrengen in vermaak. En ik wensch, voegt hij erbij, dat de mijnwerkers van mijn land, nooit zulke diepe ellende mochten kennen als deze die ik gezien heb aldaar. Hij was er ook heengegaan met de beste voor uitzichten maar alles wekt zijne verbazing. En hij kan maar niet begrijpen dat men na 20 jaar regeering nog niet heeft kunnen bewerkstelli gen wat een kapitalistische Regeering in 10 jaar heeft kunnen doen in een verwoeste streek, zoo als er waren na den wereldoorlog. Wat hem eerst treft is de nood. Met zuurver diende penningen ziet hij werklieden een heel karig maal koopenzwart brood met een stuk iwwwwwwwwwuwpi^iPiPiBiafcwwwinwi VRIJDAG 24 DEC., ZATERDAG 25 DEC. te 2 1, 5 en 8 uur met Joan Gardner, James Carew, J. Harcourt Een prachtige film vol handeling die zich afrolt in het geheimzinnige wilde woud. Gezien door de Duitschers. Een machtig en oprecht oorlogsdocument. Men begint met den PATHÉ - JOURNAL. KINDEREN TOEGELATEN. ZONDAG 26, te 2 J, 5 en 8.15 uur MAANDAG 27 en DONDERDAG 30 DEC., te 8 1 uur VERANDERING VAN PROGRAMMA. De groote Vedette HARRY BAUR in zijn beste film Een aangrijpend drama met de beste artisten. Een bewogen liefdehistorie uit het leven der Kinema-reporters, met den grooten speler Robert Armstrong. Men begint met den PATHÉ - JOURNAL. KINDEREN TOEGELATEN. spek of een eindje drogen haring. In de mijnen ziet hij een familie van 9 personen die geen an dere huisvesting heeft dan een kamer, 2 bedden voor allen, een ruwe tafel, twee driepikkels en een kist linnen. Menschen die durfden hun gedachten uitdruk ken zegden hem dat zij veel ongelukkiger waren dan vóór de Revolutie. En meteen toonen zij hem den soepketel met beetbladeren, aardappelen en een klein stukje spek. Vervolgens loopt men zoo hoog op met een Rus land dat alleen vrede betracht. Eerst en vooral had M. Legay daarover willen spreken met soldaten, doch dit werd hem verbo den. Met officieren mocht hij wel spreken en on middellijk vroeg hij hun waarom ze de kommu nisten van Spanje niet gingen helpen. Er werd hem geantwoord dat, zelfs indien zij het moesten vragen, het niet zou toegelaten worden. Dus wor den arme soldaten er tegen hun wil heengestuurd om er te sterven, de koppen blijven thuis Daarna gaat hij de kenteekens van vrede zoe ken in de klubs en daar vindt hij niets anders dan aanschouwelijke beelden van den oorlog oorlogstuig, oorlogsbeelden, oorlogsherinneringen en afbèeldingen tot op kaart- en schaakspel toe. En in de straat vindt hij niets dan wapenlie den overal. Daaruit leidt hij dan verder af dat er ook geen Vrijheid moet bestaan in zulk land. Waarom zou men anders zoo wantrouwig de bewapening ver dubbelen. Als men niets vreest, moet men ook tegenover zijn eigen medeburgers niet gewapend zijn. Of vreest men iets En als er waarlijk vrijheid is, waarom dan wordt er maar één enkele partij geduld Waar om worden geen andere vergaderingen toegela ten dan van ééne partij Waarom is het ver boden andere dagbladen te lezen, aan te koopen of te bezitten-dan die van den Staat Neen, duizendmaal neen, in het Sovjetpara dijs is er geen welstand noch voor werkman noch voor burgerijneen, er heerscht geen vrede in den echten zin van dit woord; neen, geen vrijheid is er aldaar te vinden. Na 20 jaar heerscht er niets anders dan dwang, hongersnood, slavernij. Uit een andere bron geeft men verders dit tref fend tafereel van het Sovjetparadijs. Honderden menschen en dan nog wel heel vooraanstaande personen werden in de laatste maanden brutaal weg omvergeschoten, zooge zegd omdat zij opstand stookten tegen de huidige Regeering en hare werking dwarsboomden. Heeft men daarvoor ooit iemand neergeschoten onder het Keizerrijk Hier worden de beste elementen gevangen ge zet. verbannen of doodgeschoten, nu eens omdat zij zoogezegd voor Trotsky werken, dan omdat zij de landbouwinstellingen niet voldoende uit baten, verder omdat ze spioenen zijn voor de rechterzijde of verraders voor de linkerzijde. De russische dagbladen hebben in de laatste maanden zelf kenbaar gemaakt wat er zoo al ge beurde in dien zin. De Pravda van Leningrad verklaart in haar nummer van 28 September 1.1. dat 10 ingenieurs der Electriekcentrale van Leningrad neergescho ten werden omdat zekere machienen niet in wer king waren. Zelfde dagblad zegt in een ander nummer dat 8 hooggeplaatste ambtenaren het zelfde lot ondergingen omdat zij eene zekere hoe veelheid graan hadden laten bederven anderen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 1