Op de Hoogte ONTPLOFT.. Volksgezondheid Jos. Thoma - Deronne IN HET BIEDEN 5 KERSTDAG 25 December 1937 Provinciale West-Vlaamsche Vereeniging voor Toerisme LES AMITIÉS Binnenlandsche Lotenleening 1933 Aan alle trouwe Verbruikers 32, Rijsselstraat YPER Prijs 2 fr. 10 voor 1 Kgr. Smeden bond van Yper en Omliggende STAD YPER Op Kerstdag 25 December 1937 Groote Jaarlijksche Prijskaarting BOLDERSNIEUWS Een Sensationneele Nieuwigheid Hygiënisch en Practisch Kerstdag Christelijke feestdag bij uitmuntendheid, waarop de geboorte van Jezus wordt gevierd in heel de Christe lijke wereld. Het is de dag dat men vrede wenscht aan de men- schen die van goeden wil zijn. Werd Kerstdag steeds op 25 December gevierd?... Daarover lezen wij in de nieuwste uitgave van Win kler Prins. Deel X, bladzijde 442, de volgende inte ressante gegevens Evenals vele andere kerkelijke feesten, vervangt Kerstmis een heidensch feest. Vanouds werd de ver schijning van Jezus op aarde 6 Januari (Epiphanie) gevierd. Volgens sommigen is de verplaatsing naar 25 December; geschied onder invloed van den Romein- schen kalender, waar deze datum heetdies invicti solis (de dag van den overwonnen zonnegod), waar tegenover men Jezus als de Zon der gerechtigheid en het Licht der wereldstelde. Anderen meenen, dat de plaatsing van de wereldschepping en de ontvan genis op 25 Maart medebracht, dat Jezus geboorte werd geplaatst op 25 December. Onjuist is het Christelijke Kerstfeest te beschouwen als plaatsvervanger van het Romeinsche feest der Saturnalia, dat van 17 tot 20 De cember werd gevierd, of als plaatsvervanger van het Germaansche Joelfeest, al geven kerstfeestgebruiken daar aanleiding toe. Het Kerstfeest is voor het eerst op 25 December gevierd in 354 te Rome, in 375 te Con- stantinopel, en in 387 te Antiochië. In enkele landen (bijv. in Armenië) wordt nog steeds Jezus' geboortedag op 6 Januari gevierd. Waarom worden er op Kerstdag door ieder priester drie Heilige Missen gecelebreerd Het Volksmisboek en Vesperale bewerkt door de Benedictijnen der Abdij van Affligem, geven daarover de volgende zeer interessante bijzonderheden In de IVC eeuw werd slechts één Mis gecelebreerd, namelijk in Sint Pieter. Doch omstreeks het jaar 500 kwam behalve die gewone Dagmis ook een Nachtmis in zwang, die te Rome gezongen werd bij de Kribbe in Sint Maria de Meerdere. Omtrent denzelfden tijd werd te Rome de eeredienst der H. Martelares Anasta- sia ingevoerd, wier feestdag op 25 December viel. Te harer eere werd dan ook een Mis gezongen in de Kerk van haar naam doch, wijl later de plechtigheid van het Kerstfeest alles overheerschte, werd de Mis ter eere van de Heilige Martelares vervangen door een andere ter eere van Kristus geboorte, zóó nochtans dat de gedachtenis der Heilige Anastasia daarin behouden werd. Daar deze Mis in den vroegen morgen werd ge celebreerd, ontving zij den naam van Dageraadsmis missa aurorae In deze drie Missen nu valt eenerzijds een natuurlijke en geschiedkundige ontwikkeling van het verhaal van Kristus geboorte waar te nemenanderszij ds wordt in iedere Mis rondom die gebeurtenis een schitterende kroon van dogmatische waarheden gevlochten, waaruit blijkt, dat het Kindeken, dat ons geboren is, de Zoon •van God, het Licht en de Heiland der wereld, de Koning aller eeuwen is. BIJ ZONDERHEDEN Naar beweerd wordt zou de Kerk Sint Maria De Meerdere te Rome, aanspraak maken, in het bezit te zijn van de Kribbe, waarin de Goddelijke Zaligmaker bij Zijn geboorte werd neergelegd. Indien de Priester een tweede en derde Mis cele- breerd dan reinigt hij in de eerste en tweede Mis den kelk niet, na het Goddelijk Bloed genomen te hebben, en droogt Hem ook niet uit. J. V. W. De Offieieele Provinciale Vereeniging voor Vreemde lingenverkeer voor West-Vlaanderen, thans genaamd Provinciale Westvlaamsche Vereeniging voor Toerisme, gevestigd in het Provinciaal Hof, te Brugge, en waar van het voorzitterschap toevertrouwd is aan Zijne' Ex cellentie den Heer Gouverneur Baels. maakt hiermede den uitslag bekend van den prijskamp voor toeristische affiches, door hare zorgen ingericht. Geen enkel ontwerp voldeed om den eersten prijs van 5.000 fr. te kunnen toekennen. Een 2e prijs, ieder van 2.000 fr., wordt toegekend aan den Heer Roothoofds Frans, Neckerspoelstraat, 12, Me- chelen, en aan den Heer Schaeverbeke Gaston, Kar dinaal Mercierstraat 39, Brugge. Een derde prijs van 500 fr. aan den Heer Brocorens André, Wijngaardstraat 63, Geeraardsbergen. Een vierde prijs van 500 fr. aan den heer Mortier Constant, Vandenpeereboomlaan 46, Kortrijk. Een vijfde prijs van 500 fr. aan den heer Brocorens, voornoemd. Een zesde prijs van 500 fr. aan den heer Sillis Joseph, Veldstraat, 8, Kortrijk. Na afloop van de tentoonstelling van al de inge stuurde ontwerpen, d. i. uiterlijk na 1 Januari a. s., zullen de niet-bekroonde ontwerpen aan de inzenders teruggestuurd worden op vertoon van het ontvangst bewijs, dat zij ter gelegenheid van het inbrengen heb- den gekregen. Wie het ontwerp met de post inzond en aldus geen ontvangstbewijs kon bekomen om wille van het anonymaat, zal ter gelegenheid van het afhalen, vol doende bewijzen moeten voorleggen dat hij de auteur van het affichesontwerp is. De Offieieele Provinciale Vereeniging voor Vreemde lingenverkeer voor West-Vlaanderen. thans genaamd Provinciale Westvlaamsche Vereeniging voor Toerisme, brengt hiermede ter kennis dat de ontwerpen, welke haar toegezonden werden naar aanleiding van den door haar ingerichten prijskamp voor toeristische affiches, van Vrijdag 24 December tot en met Zondag 26 De cember e. k. zullen tentoongesteld worden in het Pro vinciaal Hof, Groote Markt, te Brugge, van 10 u. tot 13 u. en van 14 u. 30 tot 16 u. 30. Vendredi 31 Décembre Salle Lapiere, a 21 h. GRAND BAL DE RÉVEILLON. Cotillon gra tuit. Loterie d'un petit cochon de lait. N. B. Les membres peuvent réserver leurs places chez le secrétaire, 10, rue de Menin. Samedi 8 JanvierThéatre Communal, a 20 h. GRANDE REPRESENTATION THÉATRALE, avec le précieux concours de La jeune comédie d'Amiens PROGRAMME 1' Partie Les Romanesques comédie en vers, en 3 actes, d'Edm. Rostand. 2° Partie 1) Poèmes dits par Mme Isabelle Bail. 2) Au Soleilcomédie en 1 acte de Lucien Gleise et Maurice Desval- lières. Le Comité. Trekking van 18 December 1937 Zaterdag 13 December had te Brussel de 51e trekking plaats van de leening met loten 1933. Reeks 118.081 wint een lot van 5.000.000 frank. De volgende reeksen winnen 25.000 frank 100948 106599 112243 113798 116299 117959 119281 126496 128220 130223 131653 138706 141027 144069 146089 160840 178299 183424 185608 185887 193149 193256 197091 201751 202852 213254 214918 228432 238266 239218 247734 248072 248602 250713 252975 253933 256427 261095 266016 267220 269365 272140 274150 274151 282805 284265 284888 289333 292454 294830 295407 295989 297299 297740 299076 308914 324592 327115 327288 330091 332908 341216 347075 363004 371997 376987 383358 386003 388291 392481 Elke definitieve obligatie behoorende tot een der uit getrokken reeksen, heeft recht op een vijfde van het lot, toegekend aan de reeks waartoe zij behoort. Over heel de wereld spreken al de beroemdste geneesheeren-natuurartsen met lof over de groote waarde van het echt en zuiver NATUURBROOD, zoo voor gezonden als voor zieken. 1. Het Ypersch natuurbrood van het huis Jos. Thoma-Deronne wordt gist- en zoutarm ge bakken naar een Zwitsersche bewerking, in een specialen oven, waar nooit giftgasver- spreidende brandstoffen worden aangebracht. 2. Het wordt gebakken naar de voedingsleer en onder toezicht van den beroemden geneesheer E. Delille-Lagae (natuurarts) te Maldegem. 3. Het is rijk en edel aan natuurlijke mineralen, geeft beendersterkte en tandenkracht. 4. Het is gezond en voedzaam goed voor maag en darmen. 5. Het verzekert een regelmatigen stoelgang en bouwt het lichaam normaal. Ieder brood wordt omgeven door een zeker heidsband, om alle namaaksels te vermijden en het overzetten van ziekten door geldverhandeling met de handen, te voorkomen. Het echt en zuiver natuurbrood en boerenbrood is voor Yper en omliggende alleen te bekomen rechtstreeks bij den natuurbakker Eet U gezond. Maar eet nooit natuurbrood te versch. Ook steeds bijzonder brood voor suiker zieken te verkrijgen. Men bestelt ten huize. Tel. 578 (289) Huldebetoon Heer Leon VANDEMARLIERE Deken der Hoefsmeden. De Heer Leon Vandemarliere, ingezetene der stad Yper, die in 1903, dus vanaf het eerste jaar der stich ting van de Staatsschool te Brussel, er den titel van laureaat als gediplomeerde meester-hoefsmid behaalde, komt thans, na gedurende 46 jaar den kunstigen maar ook lastigen stiel der hoefsmederij te hebben uitge oefend, bij beslissing van het Ministerie van Land bouw tot Deken van de Corporatie der hoefsmeden van gansch het land benoemd te worden. Namens den Bond bieden wij onze hartelijkste en welgemeendste gelukwenschen aan onzen geachten confrater en Deken, provinciaal afgevaardigde en se cretaris van den Smedenbond van Yper. Zulke hooge onderscheiding moet en zal gevierd worden. Het is immers een noodwendigheid voor een vak zich door het publiek te doen waardeeren, en beter gelegenheid daartoe heeft zich nog nooit voorgedaan. Onze Deken, Heer Leon Vandemarliere, zal op Zon dag 26 December a. s., om 11 uur, door de Heeren Burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden offi cieel ten stadhuize ontvangen worden. Wij doen dan ook een dringenden oproep tot al de Ypersche maatschappijen om, met een afvaardiging en vaandel, dien dag te 11 u. te vergaderen aan het gasthof De drie KoningenGroote Markt Koning Albert, om van daar, met muziek aan 't hoofd, den gevierde te gaan afhalen en naar het stadhuis te bege leiden. Namens den Smedenbond van Yper en omliggende De Voorzitter, G. DELAHAYE. Au Bien Venubij A. BUSSCHAEBT, Gevangenisstraat, dicht bij de Groote Markt MAN TEGEN MAN Kapot gaat niet mede, alsook de vier 10 tellen niet als wijs. 1000 frank prijzen gewaarborgd, verdeeld als volgt 175 150 100 90 80 75 65 50 40 30 25 20 20 15 15 fr. Inleg 5 fr. per man. Boven de 200 kaarters zal het overschot verdeeld worden in prijzen van 10 frank. Inschrijving van heden tot den dag der prijskaarting tot 4 uren. Men begint te kaarten vanaf 2 uren stipt. 50 fr. voor de verstkomende groep, met minstens 10 man. De Katholieke Kring is erin geslaagd het eerste punt tegen de Coobolders te veroveren. Nevejans' mannen immers wonnen de partij met 25 tegen 21 punten. Voe gen wij er bij dat Vandenbussche's ploeg in geen al te goeden dag was en daarbij den meeslag niet kende, terwijl de Kringers dikwijls aan lukke Boone moch ten dank zeggen. Klassement Bascule 3 2 1 70 64 2 Postje 3 2 1 70 63 2 Statie 3 2 1 65 69 2 Coo 3 1 2 64 70 1 Katholieke Kring 4 1 3 93 96 1 Woensdag 29 December, match Bascule-Postje. Ge zien beide ploegen aan de spits der klasseering met enkel een cijfer verschil prijken, is het te voorzien dat het hard tegen onzacht zal worden. Ook zal deze partij de moeite waard zijn om gade geslagen te worden. Lief hebbers op post. Om een briefomslag te sluiten was men tot nog- toe verplicht den gegomden rand te likken of met een spons of ander middel nat te maken. Wat een genoegen is het thans een briefomslag Colasec oogenblikkelijk en met zekerheid te kunnen sluiten. Slechts twee bewegingen 1) Draai de onderste klep omhoog. 2) Druk de bovenste klep op de onderste. Dit brengt de twee gegomde deelen in verbin ding en door een zachte drukking kleven zij zoo vast aan elkaar, daf het onmogelijk is ze nog los te maken zonder het papier te scheuren. Draai de onderste klep omhoog U vindt een groote keus van doozen en pochet ten briefpapier van alle kleur en in alle forma ten en voorzien van omslagen Colasecin de Drukkerij DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper. Wees van uw tijd, volg den vooruitgang. Gebruik alleen nog briefomslagen «COLASEC».

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 5