DE KORTRIJKSCHE ONDERLINGE Machines a écrire HERMES - ROYAL Machines a calculer DALTON Duplicateurs ROTO-KEREX-BABY BI, Rue de Lille - YPRES HET RADIO SERVICE STATION Boterstraat, 28 YPER TELEFUNKEN SCARABEE h I L I P S NO^ 6 Algemcone Opziener OMER ROBYN Mondstraat, 8, YPER Tel. 159. YPERSCHE VOETBALKRONIEK NOËL NOUVEL AN SALLE D'EXPOSITION LHERMES BABY 1195 FR. WANNEER U EEN RADIO WILT KOOPEN WENDT U TOT EEN SPECIALIST biedt U de grootste heus van toestellen, alle van de beste merken OCCASIES VANAF 350 FR. KOOPT NIET ALVORENS ONS EEN PROEF CEVRAACD TE HEBBEN Het huis gelast zich ook met alle HERSTELLINGEN. Verhuren van PICK - UPS voor BRUILOFTEN en FEESTEN Voor uwe verzekeringen van gelijk welken aard, wendt U bij voorkeur tot de zoo gunstig gekende en voordeelige Naamlooze Vennootschap Gesticht in 1919 Maatschappelijk kapitaal 5.000.000 fr. Reserven 10.000.000 fr. Gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 23 De cember 1932, in uitvoering der wet van 25 Juni 1930. betrekkelijk de Levensverzekeringonder nemingen. De voordeeligste tarieven. Klare en uitgebreide Polisvoorwaarden. Thans uitbetaalde rampen MEER DAN 15.000.000 FRANK. Reeds uitgekeerd aan de verzekerden onder vorm van premievermindering MEER DAN 2.000.000 FRANK. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL KORTRIJK Bijkantoren YPER OOSTENDE VEURNE GENT. De Maatschappij stelt belang in elke ernstige aanvraag voor agentschap. "TTlcTST^OITT^ Deze week werden tal van overwinningen behaald door deze koppels die op piste als ongenaakbaar wor den aanzien. Immers, wanneer ze niet tegenover elkaar worden geplaatst, dan mag men, in de volle forme waarin ze thans verkeeren, reeds op voorhand zeggen 't Is ge bakken, de winnaars zijn Slaats-Pellenaers of Buysse- BillietPlaatst men ze echter in denzelfden koers tegenover elkaar, dan zal zoowel de eene als de andere, bij beurten en met bloemen overladen, de eereronde doen met. naar mijn inziens, een lichte voorkeur aan de Hollanders. Zondag laatst nu traden Buysse-Billiet op te Parijs, en Ignat-Diot de uit Amerika teruggekeerden, zouden aan die vreemde heerschappij wel een einde stellen. Zoowel zij als het publiek, dat talrijk was opgekomen, waren in die meening versterkt, maar de zoon van den Bull-Dog met het geslepene Billietje wisten beter. Wijl de Franschen de eerste ronde namen, en zich reeds de palmen in handqn verbeeldden, gingen de 2 Alberts ten aanval over, die hen eerst op gelijke hoogte en korts daarna met een ronde voorsprong bracht, waartegen de pseudo Amerikaansche zesdagenploeg niets vermocht. Geheel het veld werd letterlijk vaneen getrokken, en het ziet er naar uit dat onze Zuiderburen ernstig de tramen van onder zullen moeten nemen, want buiten Girard-Goujon werd door hen absoluut niets veroverd. De Uitslag van dezen 100 km. koppelwedstrijd 1. Buysse-Billiet. de 100 km. in 2 u. 9 min. 2 sec. 2/5. Op 1 ronde 2 Fournier-Mithouard, 17 p.3. Diot- Ignat, 2 p. Op 2 ronden4. Egli-Buhler, 7 p. Op 3 ron den 5. Speicher-Guimbretière, 13 p.6. Pecqueux- Richard, 6 p.Frechaut-Derozier, 3 p.Op 4 ronden 8. Introzzi-Romanatti, 12 p.9. Merviel-Fombellida, 7 p.; 10. Sérès Gebr., 4 p.; 11. Paillard-Giorgetti, 2 p.Op 5 ronden 12. Roux-Rouhier. 1 p.13. Depleissis-Romain Op 6 ronden14. Demars-Foualen, 2 p. In de zes uren van Brussel waren de Hollanders Slaats-Pellenaers de groote heerschers, en zelfs de koers leed onder dit alles overvleugende gedoe van de Noorderburen, die van meetaf een rondje namen. Na dien maakten zij er 2 van. wijl ze Naeye en Van Si- maeys. die op gelijke hoogte stonden, van zich af schudden. Dan geraakten zij een wijle, oh, niet be dreigd, maar toch in de gebuurte van Meerschaert- Verhaegen, die zoo onopgemerkt de tweede plaats kwa men bezetten. Daarom vlamden zij echter nog een duwke bij en stonden weldra op 3 ronden voorsprong, om tegen het einde er nog eentje als toemaat bij te lappen. Verdere commentaar zal voorzeker niet noodig zijn. Naye-Van Simaeys, die in den beginne samen met de Hollanders de leiding in handen hadden, eindigden doodaf op 7 ronden, wijl taaiere ratten als Bruneau- Debruycker, S. Maes-Pijnenburg naar voor kwamen. Raes. die weet waar de voeten gezet, bracht Nest Thys- sens tot op de 3C plaats. Toch een die niet veel gerucht maakt, die Raes, maar die altijd zijn uitkomst ziet en heel dicht eindigt. Uitslag1. Slaats-Pellenaers, 10 punten, in 6 uur 250 km. 700 Op 4 ronden2. Bruneau-De Bruycker, 24 puntenOp 6 ronden3. Thyssens-Raes, 22 p.4. S. Maes-Pijnenburg. 7 p.5. Martin-Huys, 4 p.Op 7 ron den 6. Naeye-Van Simaeys, 25 p.7. Meersohaert-Ver- haegen, 12 p.Op 8 ronden8. Zims-Kuster. 0 p.Op 9 ronden 9. Gebroeders Van Kempen, 15 p.10. Grun- dhal-Stielen. 9 p.Op 13 ronden11. Degreef-Seynaeve, 8 p.Op 14 ronden12. Thys-Mersch, 16 p.Gaven op Vermeiren-Vromen en Defoort-Van Houtte. Het Antwerpsche Sportpaleis werd heropend, en heel veel getrouwen vonden terug den weg, waar ze een maal de schoonste sportgebeurtenissen te zien hadden gekregen. Jammer, dat tal van eerste rang koppels werden gescheiden, lijk Buysse die met Declercq en Billiet met Cools moesten van wal steken, wat hen toch niet belette 's anderendaags te Parijs de eerste te zijn. Nu echter werd de tegenstand of beter de drang naar de zege verwacht door Kaers-Ronse, Girard-Goujon en Van Schyndel-Van den Broeck. Het waren dan ook deze laatsten die de Hollandsche kleuren, welke reeds zoo dikwijls aan de zegemast wapperden, nogmaals in top voerden. Uitslag1. Van Schyndel-Van den Broeck, 1 u. 32 m. 01 sec.Op 1 ronde 2. Putzfeld-Hofman3. Boeyen- Gommers 4. Wals-Vroomen 5. Billtet-Cools 6. Girard- Goujon 7. Kaers-Ronsse 8. Verreycken-De Caluwé 9. Deneef-Bruneel10. Loncke-Palmans11. Depauw- Malfait12,Buysse-Declercq Op 2 ronden13. Huy- brechts-Dictus 14. Kremer-BakkerOp 3 ronden 15. Somers-Demondt16. Gebr. Lauwers Op 4- ronden 17. De Kuysscher-Cavé. Sprinter. Uitslagen der Matchen van Zondag 19 December 1937 R. S. Waereghem C. S. Yper 60 Stade Kortrijk S. K. Roeseiaere 22 F. C. Roeseiaere Waereghem Sp. 51 Stade Moescroen F. C. Heyst 110 F. C. Iseghem W. S. Lauwe 52 M. E. Wakken S. K. Sweveghem 40 S. V. Blankenberghe S. V. Rumbeke 41 Matchen van Zondag 26 December 1937 F. C. Roeselare C S. Yper S. V. Rumbeke M. E. Wakken R. S. Waereghem Stade Kortrijk S. V. Blankenberghe S. K. Roeselare F. C. Iseghem F. C. Heyst Stade Moescroen W. S. Lauwe Waereghem Sp. S. K. Sweveghem Tweede Afdeeling R. S. Waereghem 6 C. S. Yper 0 Ons plcegje moest op 't onverwachts de reis naar de Gaverbeek zonder Vandamme en Margonneau onder nemen. Deze werden onderscheidenlijk door Versavel en Sonneville vervangen. De invallers hebben hun best gedaan, terwijl de overige ploegmaten vol moed den strijd aangebonden hebben. Doch het heeft niet gebaat. De Red-Star mannen hebben met 6-0 de bovenhand gehaald. Voegen wij er echter nog bij dat Ververken een tijd lang van het veld door kwetsuur verwijderd werd en dat de score in alle geval wat overdreven is. Moet men nu gaan denken dat de rood-witten beters verdienden Op een zegepraal moest er niet gerekend worden, doch er bestond kans cm tot een gelijk spel te geraken. Evenwel dient er opgemerkt dat sedert enkele matchen onze jongens niet meer doorgeven en dat zij reeds spelen alsof de afdaling naar reeks B een voldon gen feit is. Niets is min waar, te meer dat de toestand in de rangschikking bijna dezelfde blijft. Daarom dient er geen moedeloosheid in onze rangen bespeurd te wor den. Handen uit de mouwen jongens, tegen Iseghem eens ter dege gespeeld en aangemoedigd door de sup porters, die u genegen blijven, moet gij morgen voor eigen volk zegevierend uit het strijdperk treden. Stade Moescroen 15 12 0 3 56 16 27 F. C. Roeseiaere 15 12 2 1 37 15 25 S. V. Blankenberghe 15 11 3 1 57 27 23 S. K. Roeseiaere 15 10 3 2 44 22 22 Stade Kortrijk 15 8 5 2 66 24 18 R. S. Waereghem 15 8 5 2 41 27 18 S. V. Rumbeke 15 6 6 3 37 32 15 F. C. Iseghem 15 7 T 1 37 38 15 M. E. Wakken 15 6 8 1 37 36 13 Waereghem Sp. 15 4 9 2 28 40 10 W. S. Lauwe 15 4 9 2 30 53 10 S. K. Sweveghem 15 4 11 0 18 50 8 C. S. Yper 15 1 11 3 27 58 5 F. C. Heyst 15 0 14 1 11 88 1 Derde Speciaal C. S. Yper 5 - F. Iseghem 0 De Specialers hebben voor de puntenwinst niet veel te werken gehad, vermits zij door het niet opkomen van Iseghem verkregen werd. Onze tegenstrevers zijn te Moorslede in pannegevallen en kwamen te YDer met een half uur vertraging aan, maar dé scheidsrech ter had reeds de forfaitverklaard, zoodat zij onver- richterzake naar Iseghem mochten terugkeeren. Mor gen trekken de Specialers naar Cuerne, die te Yper met 7-0 geslagen werd. Alhoewel de score misschien zoo hoog niet zal zijn, acht ik onze mannen toch be kwaam de punten naar huis te brengen. Juniors C. S. Yper 1 Kortrijk Sport 4 De juniors hebben na een bevredigende partij toch het onderspit moeten delven. Nochtans waren onze jongens in het begin van de ontmoeting in hun schik en tee kenden zelf het eerstevdoel, door toedoen van Hoeck, aan. Maar stilaan veroverden de Leiezonen de bovenhand en vooraleer de rust gefloten werd hadden ze reeds de leiding met 1-2. Na de herneming ging het spel gelijk op, doch de bezoekers gelukten er in Rubben nog twee maal te doen visschen. Morgen gaat het tegen Stade Moescroen. De juniors kunnen zich enkel dapper ver dedigen ten einde tot een redelijk resultaat te geraken. NEMO. Choix unique de Cartes Postales et de Cadeaux utiles a L'IMPRIMERIE DUMORTIER, 34, Rue au Beurre, Ypres. Edm. CHR1STIAEN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 6