persche - 2"' Bijvoegsel - La Région d'Ypres GRATIS Kerst- en Nieuwjaargeschenken Ma# VAN WEEK TOT WEEK Naamdagen. Bijzondere dagen. Zon. Maan. Herdenkingen. Om eens na te denken. LEERT SNIJDEN Er zal vanwege de tabriek der LUXCHICOREI YPRIANA, bij aankoop van 1 kgr. dezer chicorei, van heden tot Nieuwjaardag inbegrepen, kosteloos een pakje van een kwart kilogr. bijgegeven worden. Te verkrijgen in alle winkels, tegen den prijs van Fr. 3.00 de kilo. HUISMOEDERS Spaart voort Uwe ledige zakken om eene belooning te mogen afhalen tijdens de toekomende HANDELSFOOR. OVER ESPERANTO STAD YPER LICHTING 1939 GEMEENTERAAD VAN YPER 3 iCt 1 - Ii>»? 25 a 31 December 1937 Zaterdag 25 DecemberEugenia. Zondag 26 December Stefanus. Maandag 27 December Jan. Dinsdag 28 December HH. Onnoozel Kinderen. Woensdag 29 DecemberEleona, Thomas. Donderdag 30 DecemberDavid, Roger, Sabinus. Vrijdag 31 December: Silvester, Melania. Zaterdag 1 Januari 1938 Adalardus, Concurdius. Zondag 2 JanuariFlorentius. Genoveva. Zaterdag 25 December Kerstdag. Vrijdag 31 December: Oudejaarsdag. Opgang Ondergang Zaterdag 25 Dec. 7 u. 45 15 u 57 Zondag 26 Dec. 7 u. 45 15 u. 57 Maandag 27 Dec. 7 u. 46 15 u. 58 Dinsdag 28 Dec. 7 u. 46 15 u. 59 Woensdag 29 Dec. 7 u. 46 16 u. 00 Donderdag 30 Dec. 7 u. 46 16 u. 01 Vrijdag 31 Dec. 7 u. 46 16 u. 01 Volle Maan 17 Dec. te 18 u. 52 m. Laatste Kwartier 24 Dec. te 14 u. 20 m. Nieuwe Maan 1 Januari 1938 te 18 u. 58 m. Eerste Kwartier9 Januari te 14 u. 13 m Volle Maan16 Januari te 5 u. 53 m. 25 December 1642Geboorte, te Wools-Thorpe, in En geland, van den Engelschen natuur-, sterren- en wis kundige Isaac Newton. Hij vond de wetten der aantrek king. en de differentiaal- en integraalrekening uit. Hij overleed in 1727. 26 December 1898Het echtpaar, heer en Mevrouw Ciirie zetten voor de Fransche Akademie van Weten schappen de uitvinding uiteen der eigenschappen van radium. Het radium is zilverwit, glanzend, in de lucht snel zwart wordend, radioactief element.. Het meest radium wordt door de Vereenigde Staten, België (fa briek te Ooien) en Tsjecho-Slowakije. 1906In de Opéra-Comique te Parijs wordt de eerste vertooning van Madame Butterfly gegeven, mu ziek van Puccini. 27 December 1825Willem I doet het College van Thielt sluiten. Dit gesticht telde toentertijde 300 stu denten, die aldus gedwongen waren hun studies in den vreemde voort te zetten Deze maatregel, en een reeks andere onderdrukkingswetten van den Hollandschen vorst, hadden als gevolg dat het Belgische Volk zich tegen Hem verzetten, en in 1830 de opstand der Belgen tegen de Hollanders deed losbreken. 28 December 1878De eerste dienst voor uitgave van een beknopt Kamerverslag, ingericht onder leiding van O. Perrier van Dendermonde en Julius Hoste, vader van onzen huidigen .Minister van Openbaar Onderwijs. 1706De Fransche wijsgeer Pierre Boyle sterft te Rotterdam, waar hij wegens zijn scepticisme uit zijn leeraarsambt was ontslagen gewordenzijn Diction- naire historique et critique had grooten invloed op de vrijzinnige denkbeelden der XVIIIC eeuw. •29 December 1881Inhuldiging van den St Gotthard- tunnel, in Zwitserland hij heeft een lengte van 3197 meter. 1810: Napoleon gebiedt dat Vlaamsche bladen nog enkel met fransche vertaling erbij mogen verschijnen. 30 December 1567Margareta van Parma verlaat Brussel langs Duitschland, naar Italië. Dit tot groot spijt van de Nederlanders, welke zij met veel zacht aardigheid sedert 1559 bestuurd had. 31 December 1832In de Kamers stelt Alex. Gende- bien het afbreken voor van den Leeuw op het Wa- terloo-veld. Doch uit vrees voor Engeland wordt dit voorstel verworpen. 1882 Overlijden van den Franschen staatsman en redenaar Léon Gambetta, die in 1838 geboren werd. Hij was bij de derde Republiek lid van de Regeering der Nationale Verdediging, na zijn vlucht uit Parijs in luchtballon, dictator te Tours, waar hij altijd nieuwe legers uitrustte om Parijs te ontzetten. Wat had ik mij in het begin van het verloopen jaar 1937 allemaal voorgenomen?... Wat is er van al mijn voornemens terecht gekomen?... Welke voornemens kwam ik niet na Hoe kwam dat?... Wat moet ik in 1938 absoluut doen en laten om vooruit te komen?... Om in vrede gelukkig te kunnen leven?... (Nadruk geheel of gedeeltelijk verboden). P.B. Dames, Juffrouwen, Week- en Zondaglessen. Snijkursus NOUVEAUTÉ. 35, Dixmudestraat, 35 IEPER Ook lessen per brief wisseling. Diploma bij eindexamen. Vraagt inlichtingen. Patronen op maat. Ouders, Leert uw meisje den stiel van KLEERMAAKSTER Naaien Snijden. Vraagt inlichtingen. HUISMOEDERS, profiteert van deze eenige gelegenheid om in Uw huishouden de beste, voor- deeligste en steeds verbeterde Chicorei bij Uwe koffie te laten proeven. De winkeliers die bij vergetelheid het bezoek, vanwege de fabriek, niet ontvangen hebben zijn vriendelijk verzocht hunne bestelling over te maken aan F'ABRIEK DER LUX CHICOREI YPRIANA104, Dickebuschsteenweg, YPER. Tel. 441. tatmi&tis liwwuwu tm Ru m hchderd jaar geleden werd in de kamer van volksvertegenwoordigers, in ons land, een wetsvoor stel neergelegd tot het aanleggen van een eerste spoor lijn. Groot was de tegenstand honderde smeekbrieven en protesten werden ingediend, gansch het land stond in rep en roer en in de Kamers zelf werd vinnig ge streden door vóór- en tegenstanders. Kwaad en onheil werden voorspeld, het was voor velen alsof het rijden van den eersten trein het einde der wereld zou inlui den. 't Is slechts dank zij de krachtdadigheid van enke len dat het ontwerp werd aanvaard en uitgevoerd. En nu Gansch de wereldoppervlakte is doorsneden door spoorlijnen. Voor ons, menschen van dit oogenblik, is het nut, de waarde en de noodzakelijkheid van de spoorwegen zoo klaarblijkelijk, zoo onbetwistbaar dat we ons onmoge lijk de mentaliteit kunnen indenken der menschen die, ruim honderd jaar geleden, die nieuwigheid bestreden. Al hun opwerpingen en voorzeggingen verwekken bij ons slechts een medelijdend schouderophalen. Wij kun nen niet begrijpen dat de menschen op dit punt eens zoo kortzichtig zijn geweest. Zco is 't gegaan met vele nieuwigheden, zoo gaat het, en zal het ook gaan met Esperanto. Eens werden alle mogelijke opwerpingen gemaakt om de ondoel matigheid, de nutteloosheid en de onmogelijkheid van een internationale taal aan te toonen. De feiten heb ben echter de twijfelaars in 't ongelijk gesteld. Door anderen werd beweerd dat Esperanto niet de ge- wenschte oplossing bracht. Ook hier bewezen de feiten het tegenovergestelde. Maar denk niet dat elkeen zich haasten zal om deze zoo nuttige en noodzakelijke taal aan te leeren. Bijna ieder, in privaat gesprek, zal onmiddellijk toegeven dat Esperanto buitengewone diensten zal bewijzen aan de gansche wereldmaar onmiddellijk daarna zal hij trachten de noodige voorwendsels te vinden om zich aari de logische consequenties van zijn besluiten te ont trekken. De komende generaties zullen met begrijpe lijke verwondering kunnen vaststellen dat wij, even kortzichtig handelden ten overstaan van Esperanto, als onze voorouders dit deden ten overstaan van het spoorverkeer. Voor hen zal het gebruik eener inter nationale taal zoo vanzelfsprekend schijnen dat ze niet meer begrijpen zullen, hoe het mogelijk was dat er eens menschen zijn geweest, die het internationaal leven wilden regelen buiten de hulp eener internatio nale taal. We zijn nu 1936. Nog is Esperanto niet algemeen over de gansche wereld verspreid, alhoewel Esperanto een grooten vooruitgang boekt in de laatste jaren. Onder zoeken we den opgang der Esperantobeweging in de verschillende landen, dan stellen we vast dat de bewe ging met reuzenschreden vooruitgaat in die landen waar de officieele besturen en de leidende persoonlijk heden de beweging steunen of er aktief deel aan nemen; noemen we Oostenrijk, Tscheco-Slowakije, Polen, Ne derland, Frankrijk, Zweden waar door ministers, volks vertegenwoordigers, burgemeesters, bisschoppen, uni versiteitsprofessoren, e. a. regelmatig in Esperanto voordrachten worden gehouden voor de radio, de Espe rantobeweging wordt geleid of op bijzondere wijze ge steund. In Oostenrijk heeft dit jaar het internationaal Esperanto-kongres plaats gehad, dit op uitnoodiging der Oostenrijksche regeering. In Nederland werd, door toedoen van den heer burgemeester van Arnhem zelf een ijverig Esperantist een internationaal Espe- ranto-instituut opgericht. In Frankrijk bestaat er in het parlement een groepeering die voor doel heeft Esperanto in de officieele middens in te voeren. Bij die groepeering zijn meer dan 70 kamerleden aangesloten. 1. Zullen deel uitmaken van de lichting 1939 a) De jongelingen geboren in 1919, na 20 Sep tember b)De jongelingen geboren in 1920, doch vóór 1 Juni (ministerieel besluit van 10 November 1937. genomen ter uitvoering van artikel 4 der bij koninklijk besluit van 15 Februari 1937 samenge- schakelde militiewet) 2. De miliciens, die deel moeten uitmaken van de lichting 1939 en een uitstel of de vernieu wing van een uitstel verlangen te bekomen heb ben daarvoor, tusschen 1 en 20 Januari 1938, een aanvraag te doen bij het bestuur der gemeente waar ze voor de militie zijn ingeschreven. Zij mogen niet nalaten een ontvangstbewijs van het neerleggen of het toezenden van hun aanvraag te eischen. Yper, den 21 December 1937. De Secretaris, De Burgemeester, G. Versailles. J. Vanderghote. Verslag der zitting van 13 December (Vervolg) Gewone ontvangsten. Art. 1) Vermoedelijk boni op 1 Januari 1938, frank 249.794,87. 2) AanHeelen en opcentiemen nog te ontvangen van afgesloten dienstjaren, 15.000 fr. 3) Nalatigheidsinteresten, 500 fr. 4) Vast aandeel in de opbrengst van de Staatsbelas ting op stoom- en motorvoertuigen, 65.600 fr. 5) Aandeel naar verhouding der uitgaven in zelfde belasting, 3.542 fr. M. Van Alleynnes. Werden al deze sommen inge schreven ingevolge de inlichtingen door den Heer ont vanger der belastingen verschaft M. Vanderghote. Ja. 6) 4/10 van de Rijksbelasting op de openbare vertoo ningen of vermakelijkheden, 23.200 fr. 7) Aandeel in de verdeeling van het Fonds der Ge meenten, 541-357 fr. M. Vanderghote. De artikelen 8, 9 en 10 zullen wij verder bespreken wanneer wij de vernieuwing der op centiemen, die op de dagorde staat, zullen stemmen. Ook artikelen 11 en 12 dienen nog voorbehouden te worden. 13) Opcentiemen op de provinciale belasting op de honden, 12.000 fr. M. Vanderghote. Artikelen 14 en 15 moeten voor behouden worden. 16) Jaarlijksche belasting op de muziekinstrumenten geplaatst in de openbare inrichtingen, 4.500 fr. 17) Belasting op de benzinepompen geplaatst op den openbaren weg. 8 000 fr. 18) Belasting op de drankslijterijen. 1.000 fr. 19) Belasting op de gewone voertuigen, 11.000 fr. 20) Belasting op balkons en loggias. 3.000 fr. M. Vanderghote. Dit is een vergissing. Het moet 6.000 fr. zijn in plaats van 3.000 fr. 21) Belasting op het leuren langs den openbaren weg. 800 fr. 22) Belasting op het lijkenvervoer, 45.000 fr. 23) Belasting op de opgravingen, 3.000 fr. 24) Belasting op de openbare bals, 8.500 fr. 25) Belasting op het plaatsen van tafels, stoelen, enz. op den openbaren weg, 6.000 fr. 26) Belasting op de markiezen, 300 fr 27) Onrechtstreeksche belasting voor het aanleggen en verbreeden van straten, 20.000 fr. M. Van Alleynnes. Er werd hiervoor niets inge schreven de voorgaande jaren M. Vanderghote. Neen, dit is voor de verhaalbe- lasting voor de werken der Masscheleinlaan. Penne- straat. enz. 28) Rechtstreeksche belasting voor het aanleggen en verbreeden van straten. 18.000 fr. 29) Onrechtstreeksche trottoirbelasting, 233.500 fr. M. Van Alleynnes. Is dit het bedrag der subsidie M. Vanderghote. Neen, het is het aandeel der aan- palers. Doch dit is maar een raming. 30) Rechtstreeksche trottoirbelasting, 26.500 fr. 31) Belasting voor het aanleggen van boordsteenen, onrechtstreeksche 72.000 fr. en art. 32, rechtstreeksche 28.000 fr. 33) Huren van gebouwde eigendommen, 43.545 fr. M. Vanderghote. Dit artikel moet tot op 41.545 fr. verminderd worden daar wij de opbrengst van den schouwburg in een ander artikel ingeschreven hebben, voor de comptabiliteit te vergemakkelijken hebben wij voor den schouwburg een afzonderlijk artikel genomen 34) Verhuren van niet gebouwde eigendommen, 29.914 frank. M. Vanderghote. Deze som is wat verminderd, doordat sommige landerijen tengevolge der werken aan Dickebuschvijver niet zijn kunnen verpacht worden. 35) Gewone houthakken, 500 fr 36) Opbrengst van de zwemkom, 19.000 fr. 37) Watervergunningen uit de stadsgrachten, 18.100 fr. 38) Vischverloven, 4.000 fr. M. Michiel. Is men misschien van gedacht den prijs der vischverloven af te slaan, dat het hier voorziene krediet verminderd werd M. Vanderghote. Wij kunnen dit later eens bespre ken. De vroeger gestemde verhooging heeft geen voor- deelige uitslagen opgeleverd De oorzaak hiervan is volgens mij dat er geen toezicht genoeg op het visschen wordt uitgeoefend. M. Michiel. Ik zou hierover eens een verslag wen- schen met de verdeeling volgens den aard der vischver loven indien zulks mogelijk is. M. Vanderghote. Men kan zulks in de rekeningen nagaan. 39) Interesten van geplaatste gelden, 5.000 fr. 40) Interesten van openbare fondsen, 13.000 fr. M. Vanderghote. Het schepencollege stelt voor hier nog 10.000 fr. bij te voegen voor de titels op oorlogs schade zonder herbeleg. 41) Dividenden van het Gemeentekrediet van België, 6.500 fr. 42) Dividenden der Maatschappij van Buurtspoor wegen. 100 fr. 43) Terugbetaling op gas- en electriciteitsverbruik. 55.000 fr. M. Vanderghote. Dit is eigenlijk geen terugbetaling, maar een redevance. 44) Retributies betaald door de gebruikers van het openbaar domein, 671 fr. 45) Staangeld op de markten. 185 000 fr. 46) Stationneergeld der huurrijtuigen, 2.500 fr. 47) Retributies door de concessiehouders en exploi tanten van buurttramwegen en autobusdiensten, be taald wegens het gebruik van den openbaren weg, 100 fr. M. Van Alleynnes. Waarom is die som zoo vermin derd M. Van der Mersch. Veel autobusdiensten werden den laatsten tijd afgeschaft.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 9