ERSCHE 'YPR VERKLEED BAL Cinema Flora, Yper De 15 Handelsfoor Weekblad - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire cle l'Arrondissement d'Ypres STAD YPER Cr S. Y. Le Controleur des Wagons Lits jAZZMANIA IS JAAR, N 48 25 FEBRUARI 1938 HET ORGAAN DER VEREEN1GING DER GETEISTERDEN ORGANE DE L'ASSOCIATION DES SINI STRES Beheer. Opstel en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, YPER. Redaction, Administration et Publicité 34, rue au Beurre, 11 RES. Tel. 500 Abonnement 21 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren. 40 ct. het nummer Naamlooze artikels geweigerd Abonnement21 fr. 00 par an Étranger 32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges. 40 ct. Ie numéro. Tél. 500 Les articles non signés sont refusés POLITIEVERORDENING CARNAVAL De Burgemeester, Gezien het Gemeentereglement van 19 Oogst 1876, herzien door de beraadslagingen van den Gemeenteraad van 18 Januari 1913 en 8 Maart 1924 Gezien de hoogdringendheid Besluit Het dragen van het masker is verboden op 27 Februari, 1 Maart en 27 Maart 1938. De overtreders zullen vervolgd en gestraft wor den met de voorziene Politiestraffen. De Politiecommissaris is gelast met de uitvoe ring van het tegenwoordig besluit. Yper, den 23 Februari 1938. De Burgemeester, J. Vanderghote. DINSDAG 1" MAART 1938 te 8 uur, in Lapiere's Zaal, Hondstraat GROOT MET KOSTELOOZE TOMBOLA Bijzondere prijzen voor verkleeden. Ingang 3 Frank. VANAF VRIJDAG 25 Twee uren dol vermaak Twee uren schaterlachen Twee uren opeenvolgend tijdverdrijf, met het be roemd blijspel van BISSON. metAlbert PRÉJEAN, Lucien BAROUX, Danielle DARRIEUX. MRfDT PRÊJE&N lucier avec ALICE TWO! n»i DiCHMiD EICHBEftü £555 JEAH BOYER tdwct'OH bavariaVAUDOR- j »«t Jack PAYNE, de meest wereldberoemde dei- orkestleiders. Men begint met den PATHÉ - JOURNAL. KINDERS ALTIJD TOEGELATEN. De toetredingen tot de aanstaande Handelsfoor zijn reeds zeer talrijk en belangrijke uitstallingen zullen er in worden opgericht. Doch om den goeden gang der inrichting van de Foor niet te dwarsboomen en om de plannen der stands bepaald te kunnen opmaken, worden de heeren deelnemers vriendelijk verzocht niet meer te wachten om de gevraagde inlichtingen aan het Bestuur te verstrekken. Neem wel nota dat de 13 Maart met rasse schre den nadert. Julien Tahon. De vierde verjaring van het Overlijden van Koning Albert Zooals het gansch het land door, in meest alle steden, gedaan werd, bracht Yper ook een vrome hulde aan de nagedachtenis van den Koning- Soldaat die, nu vier jaar geleden, den 17 Februari 1934, op zoo plotse en tragische wijze aan de lief de van zijn volk ontrukt werd. Zondag laatst, te 12 u., vergaderden talrijke af vaardigingen van bonden en maatschappijen rechtover het stadhuis. Onder de aanwezige vlag gen bemerkten wij deze van al de oudstrijders- vereenigingen aangesloten bij het Verstandhou- dingscomiteit der Oudstrijders, van de konink lijke St Sebastiaansgilde, van de Koninklijke Hofbouwmaatschappij, van de Handboogmaat schappijen Yper-Hoekje en Willem Tell, van de Maatschappij der Oude Vereenigde Hofbouw- liefhebbers, van de Ypersche Wielrijdersclub en van de liefdadigheidsmaatschappij De Lustige Vrienden. Al de afvaardigingen dier vernoemde maat schappijen, waarbij zich ook nog afvaardigingen van andere vereenigingen en van de rijkswacht gevoegd hadden, schaarden zich na de klaroenen der stedelijke brandweer en, gevolgd van de ste delijke overheden en tal van vooraanstaande per sonen, begaven zij zich in stoet tot aan den voet van ons Belfort, in wiens gevel de beeltenis van Koning Albert prijkt en waaronder er gansch den dag twee brandende fakkels stonden. Onder de overheden, die deze vrome herden kingsplechtigheid met hunne tegenwoordigheid vereerden, melden we de Heeren Clinckemaille, arrondissementscommissaris Vanderghote, bur gemeester Lemahieu, Delahaye en Van der Mersch, schepenen Jufvrouw Corneillie en de Heeren Biebuyck, Van Alleynnes en Vergracht, gemeenteraadsleden. Gekomen voor het Belfort schaarden de vlag gen der deelnemende maatschappijen zich op twee rangen en, terwijl de klaroenen schalden, legde de Heer Burgemeester, in aanwezigheid van een groote menigte omstaanders, een prach- tigen bloemenkrans onder het beeld van Koning Albert neer. De Heeren Isaï Gruwez en Van Win- sen, namens het Verstandhoudingscomiteit der Oudstrijders, en de Heeren Voorzitters der Ko ninklijke St Sebastiaansgilde, der Koninklijke Hofbouwmaatschappij en der Oude Vereenigde Hofbouwliefhebbers volgden dit voorbeeld. Na een minuut van ingetogen stilte onderhou den te hebben liep deze eenvoudige maar roe rende hulde ten einde en begeleidden de aan wezige maatschappijen de overheden opnieuw tot aan het stadhuis, waar de ontbinding plaats greep. Zooals op Donderdag 17 Februari, verjaardag van het overlijden van Koning Albert, was Zon dag laatst, ter gelegenheid dezer huldebetooging, de nationale vlag halftop geheschen aan alle openbare gebouwen. Hef Economisch nuf der Waterwegen De Heer Haelling, bestuurder der belangrijke haven van Straatsburg, bracht op 25 Januari 11. een bezoek aan Luik ten einde er eens de wer ken van het Albertkanaal en van de haven van Luik te bezichtigen en vooral ook de Luikenaars, nu zij een haven inrichten, door zijne groote on dervinding te helpen en raad te geven. De Heer Haelling werd officieel ten stadhuize ontvangen en gaf in de Hoogeschool een voor dracht, op dewelke onder meer aanwezig waren de Heeren Delmer, secretaris-generaal van het Ministerie van Openbare Werken Woestyn, al gemeen bestuurder van het Ministerie van Open bare Werken Van Wetter, algemeen bestuurder der waterwegen Desquiens, bestuurder der wa terwegen Lekenne, hoofdingenieur - bestuurder van Bruggen en Wegen Lambermont, algemeen bestuurder van Bruggen en Wegen, enz. De bevoegde spreker, die bekende zijne loop baan hier bij ons te Antwerpen begonnen te heb ben, handelde over den Rijn, den belangrijksten stroom van Europa, en over Straatsburg wier ha ven sedert den oorlog, onder zijn bestuur, een ongehoorde uitbreiding heeft genomen. Frankrijk, dat sedert een halve eeuw van den Rijn verwijderd was, is in 1918 opnieuw op dezes boorden teruggekeerd. En sedert de haven van Straatsburg nu niet alleen meer den Elzas, maar gansch het uitgestrekte Frankrijk tot hinterland heeft, is haar trafiek van 1.900.000 ton in 1913 tot op meer dan 5 millioen ton gestegen sedert 1930. Doch wat ons vooral in de uiteenzetting van den Heer Haelling getroffen heeft, is wanneer hij zegde dat, sedert de opening van het Juliana- kanaal en van het Maas-Rijnkanaal, de toestand van de kolennijverheid van het Ruhrbekken zeer gewijzigd is. Tot dan toe waren het uitsluitend en alleen kolen van de Ruhr die langs gansch den Rijn, tot Straatsburg en zelfs Bazel, verzon den waren. Nu echter, en zonder dat ooit iemand zulks heeft kunnen of durven voorzien, beklee- den de kolen van Hollandsch Limburg reeds een voorname plaats in het steeds groeiend Rijntra fiek. Dit is een nieuw en slaande bewijs van het on tegensprekelijk economisch nut van alle water wegen, die zich onderling verbinden en aanvul len. Niemand had ooit op voorhand kunnen voor zien dat Holland, dank aan zijn nieuwe water wegen, kolen zou leveren in een streek die paalt aan het machtigste kolenbekken van Europa, de Ruhr. En nochtans is dit heden een feit geworden. In onze stuaie over de haven van Gent, die wij hier vroeger namelijk in ons nummer van 6 No vember 1937, gaven onder den titel van Onze zusterstad Gent», hebben wij dezelfde bestati- f»ng gedaan, namelijk dat in 1936 langs de Opper- Schelde 242 lichters met 63.629 ton Engelsche ko len en 735 lichters met 190.562 ton Duitsche kolen van Gent naar Noord-Frankrijk vaarden en daar gelost werden in een streek gelegen tusschen de Belgische en Fransche koolputten. Dank aan de vervoergemakkelijkheden en de lage vrachtkos ten per schip, hebben de waterwegen het dus mo gelijk gemaakt dat vreemde kolen ingevoerd worden in de streken die zelf kolen voortbren gen. Had iemand zulks vóór het bestaan van den waterweg, langs waar deze kolenaanvoer ge schiedt, moeten voorspellen, dan zou zeker e» vast niemand hem geloofd hebben. Het is dus slechts wanneer de vaart bestaat e* in dienst gesteld is dat men, naarmate het ge bruik dat ervan gemaakt wordt en het trafiek dat er langzamerhand op ontstaat, er al de mo-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1938 | | pagina 1