3 weg naar Veurne gevraagd wordt. In de Ardennen zijn de aanwijzingsplaten ook tweetalig en te Namen onder meer zult gij daar kunnen lezen Route vers Dinant Baan naar DinantDit wordt daar ook gedaan in "t be lang der toeristen. De Heer Leuridan heeft gesproken van Brugge, doch wanneer er daar 's avonds in het sei zoen beiaardconcerten gegeven worden, ziet men er niet veel autos op de Markt staan, terwijl te Yper wel. Zoo heb ik ook nooit kunnen begrijpen waarom men de woorden attention, écoleoverschilderd heeft op de signalen die nabij de scholen geplaatst zijn. M. Leuridan. Dit is een versleten argument. Het is niet de geschreven tekst, doch alleen maar het beeld, dat op het signaal staat, dat telt en de automobilisten van het gevaar waarschuwt. M. Van der Mersch. Ik heb toch nooit kunnen ver staan waarom men zoo ver heeft gegaan ook die woor den te beschilderen. Gij zijt familievader zoowel als ik en hoe meer voorzorgen er genomen worden om onge lukken te vermijden, hoe beter. Want niemand zou toch graag hebben dat een zijner kinderen door een fransche auto overreden worde. M. Leuridan. De Heer schepen Van der Mersch vergist zich wanneer hij denkt dat de vreemdelingen, die zinnens zijn naar Yper te komen, afwezig zullen blijven om wille van een woord fransch. engelsch of duitsch. Ik heb te Oostende nog een ander argument gehoord. Daar zegde men laat de belgische frank nog wat lager vallen, zoodat de fransche frank hier een grooter koopkracht heeft, en gij zult de toeristen naar hier zien toestroomen. En dat is waar. het is de valuta- waarde van den frank die daarin een groote rol speelt. Wanneer ik vrreger op reis was in Tcheco-Slowakije. is het bij mij nooit een oogenblik in mijn gedacht opge komen mijn beklag te maken omdat ik de aanwijzings platen niet verstond. En ik kon zelfs de letterteekens niet lezen. Waarom zouden wij hier anders moeten te werk gaan als in andere landen. Dit zijn dus argumen ten die er geen zijn. De Franschen zullen, wanneer ze niet opgemaakt worden, niet nalaten naar Yper te ko men omdat de straatnamen alleen in 't vlaamsch zijn aangeduid. Dit is in ieder land alzoo. overal gebruikt men alleen zijn eigen taal. Ik herhaal dus mijn voorstel: Eentalig nederlandsche straatnaamplaten met deze toe geving dat er door de stad afzonderlijke groote borden geplaatst worden die de richting naar de fransche ste- -den aanduiden. M. Van der Mersch. Men zou insgelijks moeten zettenVers Ostende en vers Menin. Te Sluis, in Hol land. waar de Heer Leuridan voorzeker ook reeds ge weest is en waar ik onlangs nog naartoe ging, daar zijn ook veel fransche teksten ten behoeve der vreemdelin gen die daar komen. Dit is ook alles wat wij hier vragen. M. Leuridan. Ik houd mij aan mijn voorstel en vraag dat er eerst zou over gestemd worden, want het is hel strafste. M. Vanderghote. Ik wil dit debat niet veel verlen gen. doch ik moet toch enkele woorden antwoorden op het verwijt dat de Heer Leuridan mij heeft toegestuurd. Ik heb met hem. zooals hij zegde, wel eens over die kwestie op vriendschappelijke wijze geredekaveld, doch nooit heb ik hem als burgemeester een of ander ander voorstel gedaan van aard om de zaak op te lossen. In princiep ben ik ermede t'akkoord dat de straatnaam platen te Yper eentalig vlaamsch zouden zijn. Maar ik ben toch wel iets bekommerd met den economischen weerslag die zulks voor onze stad zal hebben. In den bundel bevinden zich reeds eenige brieven, de eene ge- teekend. de andere niet, en ook artikels van dagbladen. Zoo onder meer maakt de Nord Maritimespre kende van het overschilderen der fransche teksten op de straatnaamplaten, er gebruik van om de franschen naar hun eigen kuststeden aan te trekken. Ik ben be vreesd dat het brutaal weg veranderen der straatnaam platen misschien een zeer lastigen weerklank zal heb- be» en nadeelig zijn voor de kleine nering die hier grootendeels leeft met het toerisme. De Engelschen be kommeren zich weinig of niet met de namen der stra- te». die komen meestal in bedevaart en hun verblijf hier is op voorhand geregeld. Maar onder de Franschen die hier komen bevinden zich. niet alleen toeristen die hier slechts eens voorbijrijden, doch velen onder hen gaan hier bij den een of anderen, wiens adres zij be- zitte», om iets te koopen. Er bestaan zeer drukke be trekkingen tusschen Yper en Noord-Frankrijk. Ik ben va» oordeel dat het beter is eentalige vlaamsche platen da» tweetalige waarvan de fransche tekst besmeurd is. De weerslag, die de verandering der straatnaamplaten zal hebben, is ons onbekend. Wij weten niet welke ge volgen dit zal hebben, zij kunnen heel gering of ook erg zijn. Doch ik vind toch dat het ons moeilijk zal zijn al de platen vóór einde Maart te veranderen. Ten einde goed en juist geschreven platen te hebben, moet iedere plaat met den naam van straat of stad eerst uitgetee- kend worden. Dit zal ook een grooten onkost vergen e» het is insgelijks daarom dat het schepencollege niets gedaan heeft zoolang de gemeenteraad zelf over de zaak niet beslist heeft. Indien de gemeenteraad nu besluit de naamplaten te veranderen, dan zou men toch aan het schepencollege den noodigen tijd moeten laten om dit besluit uit te voeren en in een maand tijds is zulks niet mogelijk. M. Van der Mersch. Men zal dan ook moeten zor- ge» de namen der straten juist op te geven. Zooals dit het geval was met de Mondstraat is ook de naam van Hondstraat niet juist en de fransche vertaling ervan, rue des Chiens, is niet goed. M. Leuridan. De Heer voorzitter zegt dat hij ietwat bevreesd is voor den nadeeligen weerslag van het te ■emen besluit. Indien men. dit met den kleinen dienst doet en het besluit zonder veel gerucht uitvoert, dan zal er geen haantje kraaien. Gij zult er zelf over verwon derd zijn dat geen enkel vreemdeling de verandering aal bemerken, wel te verstaan wanneer hij niet opge ruid wordt. Indien gij het anders doet en hier nog voor sommige straten tweetalige platen laat, dan zult gij niet beletten dat Grammens en consoorten hier een inval doen. Het is klaar dat dan de poppen aan 't dansen «uilen gaan. Dan zal er daarover een geweldige dag bladcampagne gevoerd worden en al de fransche bladen «uilen er als de kippen bij zijn om kwaad vuur te sto ken. Het zal alsdan een historie zonder einde zijn. Wan neer gij iets doet dat aan de verwachtingen der Vlamin gen niet beantwoordt, dan zult gij alzoo een ton aanste ken waarvan ik niet weet wanneer gij de laatste pint zult tappen. Indien gij het echter anders doet, dan zal alles goed afloopen. Doet gij het niet. dan zult gij uw politie en stadswerklieden moeten mobiliseeren, de politie om proces-verbaal op te stellen, de werklieden om de naamplaten af te wasschen, om dan 's anderen daags weêrom te moeten herbeginnen. En dan zal het er gaan van welk nest van activisten is Yper geworden, welke bende landverraders, want ja. wanneer men Vlaanderen zijn recht wil geven wordt men als land verrader aanzien. of welke bende Duitschers huist er te Yper. En dit spel zal eerst eindigen wanneer men hier cp onze eischen toegeeft. Daarom ware het best er korte metten meê te maken. Indien gij daarvoor echter 3l de naamplaten moest vernieuwen, dan zou zulks natuurlijk een grooten onkost vergen, doch wan neer gij tot de practische verwezenlijking van onze vraag wilt overgaan, doet het dan gelijk elders. Met een kleinen onkost komt gij ervan af. door namelijk de fransche naam op de thans bestaande platen uit te schrappen en ze te overschilderen met dezelfde kleur ais de grond van de plaat. De ondervinding elders op gedaan heeft ons geleerd dat zulks gemakkelijk kan gedaan worden. M. Vanderghote. Ware er geen middel iedereen be vrediging te geven met fransche richtingsplaten voor de fransche sleden aangebracht door de gemeente en met andere richtingsplaten in fransch opgesteld, aan gebracht door de Vereeniging voor Vreemdelingenver keer M. Leuridan. Dit laatste is een officieus organisme. Gij tracht mij. Mijnheer de burgemeester, in het nauw te drijven met uwe vraag, doch ik zal er niet op ant woorden daar ik er eerst mijn medewerkers moet over raadplegen. M. Vanderghote. Ik stel dan voor te stemmen over het voorstel van den Heer Leuridan, waarbij voorge steld wordt hier tegen einde Maart al de straatnaam platen eentalig in 't vlaamsch op te stellen. Daar zulks echter bijna onmogelijk tegen dien datum kan gedaan worden, vraag ik of het ook niet goed ware indien zulks tegen einde April zou gedaan zijn. M. Leuridan. Ja, doet er nog een frank bij. M. Vanderghote. Ik stel dan voor hierover te stem men. Stemmen ja de Heeren Lemahieu, Van der Mersch, Pattyn. Ivr. Cornillie. de Heeren Biebuyck. Leuridan en Verbeke. Onthouden zich de Heeren Michiel. Cou- telle. Vergracht, Van Alleynnes en Vanderghote. M. Vanderghote. Blijft nu nog het voorstel van den Heer schepen Van der Mersch. M. Van der Mersch. Ik vraag dat er ook richtings- claten met de melding Vers Menin. Ostende, enz. zou den aangebracht worden. M. Vanderghote. Maar dit staat op de dagorde niet. Er is hier alleen kwestie van de straatnaamplaten. M. Leuridan. Wat de Heer schepen Van der Mersch wenscht is dat niet alleen de richting naar Rijsel, Ar- mentiers en Belle in 't fransch aangeduid weze. maar ook de richting naar Oostende en elders. Daarmede ben ik niet t'akkoord. M. Lemahieu. Voor Oostende is het van geen be lang dat die naam met een ofwel met twee o's geschre ven worde, iedereen zal hem toch verstaan. Wat de naam Veurne betreft, is het meest De Panne die de vreemde automobilisten aanbelangt. Om iedereen t'ak koord te stellen, zou men dan eenvoudig weg het woord Panne op de borden kunnen vermelden. (Gelach). M. Leuridan. Ja. en niemand zal daarom in panne blijven. M. Van der Mersch. Ik vraag dat mijn voorstel zou gestemd worden. M. Leuridan. De reden door den Heer schepen Le mahieu aangegeven is nochtans afdoende. Evenals voor Oostende, blijft ook de naam van Blankenberghe in de twee talen gelijk. M. Van der Mersch. In het seizoen zijn er hier veel vreemde toeristen die den weg naar Veurne vragen. Ik woon langs dien weg en heb dit dikwijls ondervonden. Daarbij Veurne leidt niet alleen naar De Panne, maar ook naar Coxyde en andere kleine badsteden. M. Leuridan. Wanneer men den weg naar Veurne vraagt, dan is het algemeen voor De Panne. Gij moogt de fransche automobilisten de oneer niet aandoen te veronderstellen dat zij niet weten dat de baan naar De Panne dezelfde is als deze naar Veurne. M. Vanderghote. Wij zullen hiermede niet langer onzen tijd verspillen en overgaan tot het volgende punt der dagorde. M. Van Alleynnes. Maar, Mijnheer de burgemees ter, wat doet gij dan met het voorstel van den Heer schepen Van der Mersch M. Vanderghote. Dit staat op de dagorde niet. M. Leuridan. Ik steun den Heer Van Alleynnes om de behandeling van dit voorstel te vragen. M. Vanderghote. Komt er iemand tegen op dit voorstel bij hoogdringendheid te stemmen Daar niemand hierop antwoordt, vraagt de Heer voorzitter dan aan den Heer schepen Van der Mersch zijn voorstel schriftelijk te willen indienen. De Heeren Van der Mersch en Leuridan schrijven dan elk hun voorstel en deze laatste, die de eerste is om het aan den Heer voorzitter af te geven, verklaart Ik win den sprint. M. Vanderghote. De Heer schepen Van der Mersch stelt voor fransche borden te plaatsen die de richting aanduiden naar Lille, Armentières, Bailleul, Veurne en Meenen, terwijl de Heer Leuridan alleen voor de fran sche steden afzonderlijke richtingsborden in 't fransch voorstelt. M. Coutelle. Oostende is dan achtergelaten M. Van der Mersch. Men mag ook nog den naam Oostende bij dien van Veurne en Meenen voegen. M. Vanderghote. Wij zullen eerst stemmen over het voorstel van den Heer schepen Van der Mersch. M. Leuridan. Ik vraag dat er eerst over mijn voor stel zou gestemd worden, het is het meest radikale. M. Vanderghote. Goed, laat ons dan eerst stem men over het voorstel van den Heer Leuridan om de richting naar de fransche steden op afzonderlijk bor den in 't fransch aan te duiden, en daarna zullen wij stemmen over het voorstel van den Heer schepen Van der Mersch om ook nog fransche richtingsborden te plaatsen voor Veurne en Meenen. Na nog een korte woordenwisseling, want het kostte heel wat moeite om de samensmelting der twee voor stellen alzoo te doen begrijpen en aanvaarden, wordt er tot de stemming overgegaan. Al de raadsleden brengen een goedkeurende stem uit over het voorstel van den Heer Leuridan. M. Vanderghote. En nu hebben wij de aanvulling door den Heer schepen Van der Mersch voorgesteld om ook de richting naar Veurne en Meenen in 't fransch aan te duiden. Ik stel voor hierover te willen stemmen. Stemmen ja de Heeren Van der Mersch, Biebuyck, Michiel, Coutelle, Vergracht en Van Alleynnesneen de Heeren Lemahieu. Pattyn, Leuridan. Verbeke en Vanderghote. Jvr. Cornillie onthoudt zich. M. Vanderghote. Het voorstel van den Heer sche- oen Van der Mersch is dus aangenomen met 6 stemmen tegen 5 en een onthouding. XII. Stadsbegrooting over het dienstjaar 1937 Wijziging. M. Vanderghote. Het schepencollege stelt voor en kele artike en der uitgaven in den gewonen dienst der begrooting van 1937 te verhoogen met een gezamenlijke som van 19.100 fr. Anderzijds worden andere artikelen der uitgaven met een gelijk bedrag verminderd, zoodat het slot der begrooting ongewijzigd behouden blijft. Ik stel voor dit te willen goedkeuren. Stemmen ja de Heeren Lemahieu, Van der Mersch, Pattyn, Ivr. Cornillie. de Heeren Biebuyck en Vander ghote. Onthouden zichde Heeren Michiel, Coutelle, Vergracht. Van Alleynnes, Leuridan en Verbeke. XIII. Mededeelingen. M. Vanderghote. Wij hebben een brief ontvangen, doch het ware beter dien in geheime zitting te behan delen. M. Leuridan. Mijnheer de voorzitter, ik had erover nochtans een kleine vraag willen stellen. Ik ben totaal vreemd aan de zaak en bezit niet de minste bevoegd heid om een oordeel te vellen, doch bij het lezen van den brief heb ik toch den indruk gehad dat meer des kundigen dan ik hunne bevrediging niet hadden over het kunstgehalte van het gekozen ontwerp voor het ge- denkteeken aan Koningin Astrid. dat door de jury be kroond werd. Heeft het schepencollege daarover geen opinie en wat denkt het over het kunstenaarsargument dat in den brief vervat is M. Vanderghote. Ik geloof dat wij op kunstgebied alle bevrediging hebben. De jury was samengesteld uit twee afgevaardigden van het schepencollege, de Heer schepen Van der Mersch en ik, uit twee personen door de mededingers aangeduid, namelijk de Heeren Ler- nould, van Yper, en Geo Debondt. van Gent, en dan nog uit vier leden aangewezen door de commissie, te weten de Heeren Joris Verbeke. provinciaal ingenieur te Brugge. Cornillie. van Yper. De Beule. beeldhouwer te Gent. en een lid der Koninklijke Commissie van Landschappen en Monumenten. De jury heeft een der ingezonden ontwerpen niet ontvankelijk verklaard om dat er geen model was bijgevoegd. Er was ook een op merking tegen het ontwerp Pergola, omdat de beelte nis der Koningin niet in uitvoeringsgrootte was. De jury heeft dit onderzocht en gezien het masker in na tuurlijke grootte was weergegeven, heeft de jury ver klaard dat dit ontwerp wel mocht aanvaard worden, daar het wel het masker is dat van belang is en niet geheel het hoofd. Die heeren hebben dan de ingezonden ontwerpen onderzocht en zonder discussie eenparig het ontwerp Pergola gekozen. M. Leuridan. Het is toch te betreuren dat heel verdienstelijk werk van Yperlingen op zij gezet werd. Ik maak alle voorbehoud over mijn deskundige be voegdheid in die kwestie, doch als profaan vraag ik of de kritiek uitgebracht in den brief van 28 Januari 11. gegrond is. Deze brief is geteekend door vijf mededin gers die door een kenspreuk zijn aangeduid. Werden er ook nog geen klachten geuit onder het publiek dat de tentoongestelde ontwerpen ging bezichtigen en met de beslissing der jury niet instemde M. Van der Mersch. Neen. Daarbij heeft de jury zelf ook geen woord gesproken. De Heer burgemeester en ik waren tijdens de verrichtingen aanwezig, doch hebben aan de stemming geen deelgenomen. M. Vanderghote. De Heef Van Asten, uitvoerder van het gekozen ontwerp, is een knappen beeldhouwer. Het spijt mij dat gij zelf de ingezonden ontwerpen niet gezien hebt, want dan zoudt gij misschien wel van een gansch ander gedacht zijn. M. Verbeke. Ik sta maar koeltjes tegenover het voorstel en zooals ge weet heb ik tegen het princiep van het plaatsen van het monument gestemd. Doch ik vraag mij af waarom het schepencollege rekening houdt van het niet nakomen van het reglement van den uitgeschreven prijskamp om het ontwerp van een me dedinger te weren en niet dit van een anderen die eveneens niet in orde was M. Vanderghote. Voor het eerste ontwerp was de opmerking gegrond omdat er geen model doch alleen maar een plan was ingediend geworden. Voor het tweede ontwerp was het masker in uitvoeringsgrootte weergegeven en ook nog een maquette van geheel het beeld. M. Van der Mersch. Zijt gij wel zeker dat al de personen, die onder de aangegeven kenspreuk zijn be doeld. den brief onderteekend hebben Ik zal, indien gij wilt, daarover verder spreken in de geheime zitting, doch hier reeds mag ik zeggen dat al die personen met den brief niet t'akkoord zijn. M. Leuridan. Een bestuurslid van den Vlaamschen Toeristenbond komt mij met een bondig briefje te her inneren aan de belofte die hier tijdens het onderzoek der stadsbegrooting gedaan werd om ook de vlaamsche cultureele vereenigingen te steunen. Op mijne tusschen- komst hebt gij toen beloofd de kwestie te onderzoeken en een beslissing te nemen. Mag ik vernemen wat er reeds gedaan werd M. Vanderghote. Er werd nog geen beslissing ge nomen, doch het is toch ook niet uit het oog verloren. M. Leuridan. Men heeft mij gezegd dat het van de stad Yper afhangt indien de Staat zal te vinden zijn voor een zeer goede verbetering der verbindingswegen tusschen Yper en Brugge. Men zou een einde Staats- baan maken van Yper naar Brugge via Poelcapelle, Staden. Cortemarck om te Thourout de singelbaan te vervoegen. Ik vraag dat de stad Yper het noodige zou doen opdat de Staat dat plan zou uitvoeren. Het ware een geweldige verbetering der verbinding tusschen Yper en Brugge. M. anderghcte. Wij hebben reeds geschreven aan het Beheer van Bruggen en Wegen om de uitvoering van dit werk aan te bevelen. M. Van Alleynnes. De plans zijn reeds gereed. Ik zou u ook willen vragen, Mijnheer de burgemeester, de commissie der mutualiteiten zoo spoedig mogelijk eens te vergaderen. M. Vanderghote. Dit zal gedaan worden. Ik ben zinnens die commissie Vrijdag avond om 5 u. 30 bijeen te roepen, indien de Heer schepen Delahaye tegen dan hersteid is. Een laatste punt betreft de opening hier te Yper van een bijhuis van de Sarma. Dit heeft heel wat opschudding in stad verwekt en wij hebben daarover ook een brief ontvangen van den Heer Leuridan die ons wijst op den nadeeligen weerslag die de opening van dergelijken winkel voor de kleine neringdoeners zal hebben. M. Leuridan. Ik meen dat er nog iets meer in mijn brief stond, namelijk dat ik gevraagd had die kwestie op de dagorde der gemeenteraadszitting te brengen. M. Vanderghote. Dit is van geen gemeentelijk be lang.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1938 | | pagina 11