in den Anker» L'ARSENAL OMEGA Huis Donche Zoons Uurwerken Juweelen Mooi Zilverwerk «AU MIMOSA» «AU MIMOSA» Cl FILATURE DE L'ARSENAL. S. A. Ypres LErS LAiNErS OEr DE JUISTE TIJ m&mm aeysserss-Titeea VOOR IEDEREEN: J u ist Duurzaam Elegant 11, Diksmuidestraat - YPER 19, Rue du Temple - YPRES \£RVö£R - VERHUIZINGEN AU V O--TAPISSIÈRE 19, Tempelstraat - YPER 1? 8, Diekebusehsteenweg, 118 YPER Telefoon 189 Leest en verspreidt HET YPERSCHE Favorisez l'lndustrie Beige en employant Bevoordeeligt de Belgische Nijverheid en gebruikt Elles sont entièremenf fabrl- T Zij lijn gansch in B,|giS quées en Belgique. vervaardigd. Et sont IRRÉTRÉCISSABLES et GRAND TEINT. 2ij KRIMPEN NIET IN ji; en veranderen niet yan kleur. M. Leuridan. Het is een interpellatie. M. Vanderghote. Tegen wien M. Leuridan. Tegen het schepencollege, ten einde het aan te zetten een zedelijke drukking uit te oefenen vooraleer de winkel er was. Ik weet dat gij er niet veel kunt tegen doen. te Brussel zelf in het parlement heb ik de gelegenheid gehad de ondoelmatigheid der grendel- wet op de grootwarenhuizen te onderlijnen. Maar hier te Yper was het u mogelijk om zooals elders een zede lijke drukking uit te oefenen, ten einde de inrichters hun plan zoolang mogelijk te doen verdagen. Het grondbeginsel der grootwarenhuizen is onverdedigbaar. Sedert acht dagen zien we welke zotheid een hoopvol Yperlingen hier begaan en, met welke bezetenheid sommige huismoeders, om wille van vermeende pro fijten, allerhande koopwaren in huis opstapelen, doch hunne ontgoocheling zal des te grooter zijn. Dergelijke winkels zijn bedrieglijk, in schijn zijn ze goedkoop, doch zij maken toch ongehoorde winsten. De tijd ont breekt ons hier om daarover verder uit te weiden, doch wat ik hier wil onderlijnen is dat het schepencollege aan zijn plicht is te kort gebleven door, bij middel eener zedelijke drukking, niet te verhinderen dat het volk hier door dergelijken winkel bekoord worde. M. Vanderghote. Geef er ons het middel toe. Reeds op 8" Februari, dus vooraleer wij uwen brief van 12" Februari ontvingen, hebben wij naar het ministerie ge schreven om te vragen dat men zou zorgen dat de wet op de grootwarenhuizen zou toegepast worden. M. Leuridan. Hadden wij een schepencollege gehad met haar op zijn tanden, dan zou het wel een middel gevonden hebben om de inrichters van zulk een winkel in zekere mate af te schrikken, zoo onder meer door het heffen eener zware taks op de opening van zulke winkels. M. Vanderghote. De Heer inspecteur van het mi nisterie is hier geweest om een onderzoek te doen. Ook de Heer politiecommissaris werd door ons gelast om den dag der opening van dien winkel te zien dat de wet was toegepast. Er werd echter geen enkele overtreding vastgesteld van de wet op de winkels met veelvuldige afdeelingen. M. Leuridan. Het was dan te laat, eens dat de win kel geopend was, om zich nog er tegen te verzetten. Dan hadt gij geen wettelijk middel meer om de in richting ervan te beletten. Wij zien echter wel dat zulke winkels er niet in slagen elders te komen. M. Van der Mersch. Moesten zij zich elders nog willen vestigen, dan zou men het er ook niet kunnen beletten. M. Leuridan. Ik betreur dat het schepencollege niet bij machte is geweest om deze oneerlijke concurrentie hier te Yper te beletten en de bevolking tegen haar eigen fout te beschermen. M. Van der Mersch. Het schepencollege heeft al gedaan wat het kon. M. Vanderghote. Het schepencollege kan geen campagne inzetten tegen deze inrichtingen. Ook te Brussel werd de taks op de Sarma, Uniprix en andere magazijnen niet goedgekeurd. M. Van der Mersch. Om nog een voorbeeld te heb ben van onze onmacht, heeft men maar het proces van Hasselt te lezen. De openbare zitting wordt hierop te 20 u. 20 opge heven. der beste m voor de hei Schouwgarnituren, Regulateurs, enz. der beste merken. Het huis is beroemd voor de herstellingen. altijd de laatste nieuwig heden. Herstellingen en veranderingen zorg vuldig uitgevoerd. Groote keus. Matige prijzen. HUIS VAN VERTROUWEN. (302) TE KOOP TER DRUKKERIJ DUMORTIER 34, BOTERSTRAAT, 34 YPER Téléphone 322 Maison la plus importante de la ville. ROBES ET MANTEAUX POLK DAMES ET ENFANT') COSTUMES POUR GAR<?ONNETS. Fournitures de choix, coupe élégante, fin. irréprochable, livraison rapide font Ie souu constant de cette maison bien connue. DEUIL EN 12 HEIJRES. Magasin ouvert dimanches et jours de Iele in binnen- en buitenland met Telefoon 322 Belangrijkste huis der stad. KLEEDEREN EN MANTELS VOOR DAMES EN KINDEREN. COSTUMEN VOOR KNAAPJES. Leveringen van keus, elegante snit, onberispe lijke afwerking, spoedige levering maken dc gedurige bekommering uit v <n dit welbekend huis. ROUW IN 12 UREN. Winkel open op Zon- en Feestdagen. Verzorgd werk. Matige prijzen. bij Fl. BRAEM - CARDOEN 5,Tempelstraat, 5,Yper Het welbekend huis voor al wat schoone ÖIooi'H aangaat. De schoonste keus II«*ei*«'nlic»in<Ieii indemaillables.— Voor Dames Scboone Uleodeeen, Voilen,W«l, allerhande UindHluk Sloffen; Kousen; Eravat ten Lukens, enz., enz. ECHTE KANTEN. j<§ Schoone keus Lage prijs. Goede waar. «paaBwaagaTrouwe bediening. j; •;l Demandez les a votre fourrusseur La maison ne vend pas aux part; culiers. Vraagt die saijetten bij uwen gewonen leveraar. nt?t huis verkoopt niet aan bijzonderen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1938 | | pagina 12